СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 1_2019

Науково - практичний журнал
 • ISSN 2412-4508 (Online)
  ISSN 1992-5913 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/SP
 • Наклад -
 • 10000 примірників
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • 8 номерів на рік

ПРО ЖУРНАЛ

Журнал видається з 2003 року. Видання журналу здійснюється разом з Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України.

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки неопубліковані раніше статті та статті, які не розглядаються в інших видавництвах для публікації.

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk/), веб-сайтах Національної бібліотеки Україны (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe), Українському індексі наукових посилань (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals) та доступні після публікації.

СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу «Сучасна педіатрія» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своій роботі керуються принципами та рекомендаціями, розроболеними міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

АТЕСТАЦІЯ

Постановою Президії ВАК України №3-05/7 від 30.06.2004 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у перелік наукових спеціалізованих видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук. Наказом МОН України № 1222 від 07.10.2016 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у перелік наукових спеціалізованих видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

ІНДЕКСАЦІЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ

Індексується та/або представлена в:

“Бібліометрика українскої науки”  h5-індекс – 14 (23.05.2018 р.) http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals

“Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sped

MEDLINE  https://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&v1=1&ti=1,1&Search_Arg=101237030&Search_Code=0359&CNT=1&SID=1

DOAJ https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%20%7B%22query_string%22%3A%20%7B%22query%22%3A%20%22SOVREMENNAYA%20PEDIATRIYA%22%2C%20%22default_operator%22%3A%20%22AND%22%7D%7D%7D&ref=homepage-box#.WwV1rzSFPDc

Copernicus International (Index Copernicus Value 2016: 66.73) https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=1992-5913

Science Index (eLIBRARY.RU, IF — 0.117, 2016) https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37132

CrossRef (cтаттям журналу присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) doi 10.15574/SP

Ulrich's Periodicals Directory

Google Scholar (з 2014 р. h-index — 12; h10-index — 25; Загальний h-index — 18; h10-index — 80) https://scholar.google.com.ua/citations?user=orOylagAAAAJ&hl=uk

WorldCat  https://www.worldcat.org/title/sovremennaia-pediatriia/oclc/61460147&referer=brief_results#reviews

SIS http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1872

INFOBASEINDEX (IBI Factor – 3,2, 2016) http://www.infobaseindex.com/journal-accepted.php

ReaserchBib http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1992-5913

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=sovremennaya+pediatriya&name=&oaboost=1&newsearch=1&refid=dcbasen

OAJI (Open Academic Journal Index) http://oaji.net/journal-detail.html?number=3625 CGIJ OAJI 0.150

Журнал бере участь у Cited-by-linking

Включений у список журналів, публікаційна діяльність яких відповідає міжнародним стандартам і рекомендаціям, що були прийняті Міжнародним Комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/#S

Український реферативний журнал "Джерело"

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Журнал «Сучасна педіатрія» є рецензованим, з відкритим доступом, спеціалізованим, науковим виданням, яке висвітлює актуальні науково-практичні питання в області неонатології, перинатології та педіатрії. Основною метою журналу є поширення та обмін даними наукових досліджень, сприяння підвищенню професійного рівня медичних працівників, покращенню медичної допомоги та здоров’я дітей України. Журнал призначений для наукових співробітників, лікарів загальної практики, спеціалістів в області акушерства, перинатології/неонатології та педіатрів, а також лікарів суміжних спеціальностей. Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті тощо.

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕЦЕНЗІЙНА РАДА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Чернишова Людмила Іванівна
, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=10; Id=57142291700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57142291700
Google Scholar: h=13
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oFOxw14AAAAJ&hl=uk

Валіуліс Арунас, проф., Клініка дитячих хвороб Вільнюського Університету, Генеральний директор клініки астми, алергії та хронічних захворювань легень, Генеральний директор EduCom (післядипломна освіта), Член Виконавчого комітету та казначей Европейской академии педиатрии (EAP / UEMS-SP), г. Вильнюс, Литва
Scopus: h=16; Id=12645157700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12645157700

ШЕФ-РЕДАКТОР
Бережний Вячеслав Володимирович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602460985
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=StEfbFkAAAAJ&hl=uk

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Маменко Марина Євгенівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Web Of Sience: h=3
http://www.researcherid.com/rid/E-3255-2019
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gjrJzWwAAAAJ&hl=uk

ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ
Антипкін Юрій Геннадієвич, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=6; Id=6507141219
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507141219
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kvUb_FoAAAAJ&hl=uk

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР
Марушко Ростислав Володимирович, доктор мед. наук, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HjdmpHMAAAAJ&hl=uk

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Абатуров Олександр Євгенович, доктор мед. наук, професор, Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id=6507023302
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507023302
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DFvZFIoAAAAJ&hl=uk

Аряєв Микола Леонідович, доктор мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=3; Id=6508021037
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508021037

Банадига Наталя Василіївна, доктор мед. наук, професор, Тернопільський державний медичний університет, м. Тернопіль, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZSApSWYAAAAJ&hl=uk

Бекетова Галина Володимірівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8D1HgzQAAAAJ&hl=uk

Богмат Людмила Федосіївна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України», м. Харків, Україна
Scopus: h=1; Id=6602229130
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602229130

Ваілделієне Лаімуте, доцент, Kauno klinikos Лікарня Литовського університету наук здоров’я, заступник міністра охорони здоров’я Литви, Каунас, Литва
Scopus: h=2; Id=12780570200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12780570200

Вереш Габор, доктор медичних наук, професор, Семелвейський Університет, Будапешт, Венгрія.
Scopus: h=24; Id=7004536634
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004536634
Google Scholar: h=32
https://scholar.google.com.ua/citations?user=i2a89LQAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Волоха Алла Петрівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=5; Id=8262589000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8262589000

Геппе Наталя Анатоліївна, доктор мед. наук, професор,Університетська дитяча клінічна лікарня Першого МДМУ імені І.М. Сеченова, м. Москва, Росія
Scopus: h=3; Id=6506344864
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506344864

Горовенко Наталя Григоріївна, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=4; Id=6602843411
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602843411
Google Scholar: h=11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=eNNNBYkAAAAJ&hl=uk

Губертус фон Фосс, доктор мед. н., професор, директор Реабілітаційного Центру, м. Мюнхен, Німеччина

Дуднік Вероніка Михайлівна, доктор мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f5sa7nEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Ємець Ілля Миколайович, д. мед. н., професор, Науково-практичний Центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України, м. Київ
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=9q9kqTIAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Зайченко Ганна Володимирівна, д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=exOBS7AAAAAJ&hl=uk

Зволінська Данута, професор, Клініка дитячої нефрології Університету медицини імені П. Сляскича, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=15; Id=55947656800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55947656800

Іванов Дмитро Дмитрович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Іспаєва Жанат Бахитовна, доктор мед. наук, професор, Казахський національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан

Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-2w96VMAAAAJ&hl=uk

Козлов Роман Сергійович, чл.-кор. РАН, доктор мед. наук, професор, ФДБОУ ВО «Смоленський державний медичний університет» МОЗ Росії
Scopus: h=14; Id=6701555731
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701555731

Козявкін Володимир Іванович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=esoOUWIAAAAJ&hl=uk

Косаковський Анатолій Леонідович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyPlqG8AAAAJ&hl=uk

Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6701663438
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701663438
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1Kgm6WAAAAAJ&hl=uk

Куртяну Алла Михайлівна, доктор мед. наук, професор, Науково-дослідний інститут Здоров’я Матері і Дитини, м. Кишинів, Республіка Молдова
Scopus: h=2; Id=56493170500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56493170500

Лаббе Андре, професор, клінічний експерт, Дитяча та надзвичайних станів лікарня Клермон-Ферран-д'Естен, Франція
Scopus: h=20; Id=7005035844
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005035844

Ліві Паола, Університет Флоренції, відділ критичної хірургії, Флоренція, Італія.
Scopus: h=5; Id=6602395436
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602395436

Лінне Томмі, доктор мед. наук, доцент, Каролінський Університет, Детский Госпиталь  имени Астрид Лингрен, Госпиталь  Солна Каролинского Университета, г. Стокгольм, Швеция
Scopus: h=18; Id=7004117409
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004117409

Майданник Віталій Григорович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=2; Id=6701345291
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701345291

Мазур Артур, доктор філософії, доктор мед. наук, професор, Жешувcкий університет, м. Варшава, Польща
Scopus: h=13; Id=42262225600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42262225600

Марушко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id=6603053870
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603053870
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uaW7ejoAAAAJ&hl=uk

Мізерницький Юрий Леонидович, професор, ФДУ «Московський НДІ педіатрії і дитячої хірургії Росмедтехнологій», Дитячого науково-практичного пульмонологічного центру Мінздравсоцрозвитку РФ, Росія
Scopus: h=1; Id=56175636700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56175636700

Моісеєнко Раїса Олександрівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jhtIXR8AAAAJ&hl=uk

Наконечна Алла Анатоліївна, доктор мед. наук, професор, Навчальні лікарні NHS Шеффілду Фонд Траст, Ліверпульський Університет, Ліверпуль, Велика Британія
Scopus: h=8; Id=55523500200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55523500200

Няньковський Сергій Леонідович, доктор мед. наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
Scopus: h=2; Id=55884241000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55884241000
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=sWDww_QAAAAJ&hl=uk

Овчаренко Леонід Сергійович, доктор мед. наук, професор, Запорізький державний медичний університет, Україна
Scopus: Id=6603798776
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603798776

Осідак Людмила Вікторовна, доктор мед. наук, професор науково-дослідний інститут грипу РАМН, м. С.-Петербург, Росія
Scopus: h=4; Id=6603230550
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603230550

Охотнікова Олена Миколаївна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=7801403265
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801403265
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OiajLe4AAAAJ&hl=uk

Пагава Караман Іраклійович, доктор мед. наук, професор, Тбіліський медичний університет, Грузія
Scopus: h=7; Id=12768014100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12768014100

Пілоссофф Володимир, професор Національного центру серцево-судинних захворювань, голова Болгарської педіатрічної асоціації, м. Софія, Болгарія
Scopus: h=2; Id=6506117653
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506117653

Проданчук Микола Георгійович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя МОЗ України
Scopus: h=4; Id=6506899236
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506899236
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MgWNGyAAAAAJ&hl=uk

Пужевич-Змонарська Анна, кафедра нефрології і трансплантаційної медицини, Вроцлавський медичний університет, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=2; Id= 6508133980
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508133980

Розенталь Марк, професор, Бромптонський Королівський шпиталь, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=30; Id= 7203061323
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7203061323

Симаніс Раймонд, доцент, Ризький університет імені Паула Страдиня, м. Рига, Латвія
Scopus: h=1; Id=23981332600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981332600

Слабкий Геннадій Олексійоіич, доктор мед. наук, професор, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Сміян Олександр Іванович, доктор мед. наук, професор, Сумський державний університет, Україна
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QK6Fp5MAAAAJ&hl=uk

Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Урбонас Вайдотас, Президент Литовської Асоціації Педіатрів, доцент, Вільнюський університет, Інститут клінічної медицини, Клініка детячих хвороб, м. Вільнюс, Литва
Scopus: h=3; Id=23981625100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981625100

Усоніс Витаутас, доктор мед. наук, професор, Директор Центру педіатрії, м. Вільнюс, Литва (Литва)
Scopus: h=16; Id=56014022800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56014022800

Хаджипанаіс Адамос, доктор медичних наук, Генеральний Президент Європейського Університету Кіпрау, член Європейської педіатричної академії, член Європейського Товариства Медичних спеціалистов, Кіпр
Scopus: h=11; Id=21645685400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21645685400

Хусаїн Шахид, Член Королівського коледжу педіатрії і дитячого здоров’я, консультант, шпиталь Хомертон, Лондон, Великобританія
Scopus: h=10; Id=57193680034
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193680034

Чернишов Віктор Петрович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=13; Id=7006306287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006306287
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uwyJxuUAAAAJ&hl=uk

Шадрін Олег Геннадійович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XIBKWTUAAAAJ&hl=uk

Шедер Олле, доктор медицинских наук, професор, Стокгольм, Швеція
Scopus: h=1; Id=55946867600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55946867600

Шишко Георгий Александрович, доктор мед. наук, професор, Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь
Scopus: h=8; Id=6508326979
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508326979

Шунько Єлизавета Євгеніївна, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G53nHBMAAAAJ&hl=uk

Янковський Дмитро Станіславович, доктор біол. наук, профессор, генеральний директор ТОВ «Фірма «О.Д. Пролісок»

РЕЦЕНЗІЙНА РАДА
Абатуров Олександр Євгенович, доктор мед. наук, професор, Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id=6507023302
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507023302
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=DFvZFIoAAAAJ&hl=uk

Аряєв Микола Леонідович, доктор мед. наук, професор, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=3; Id=6508021037
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508021037

Банадига Наталя Василіївна, доктор мед. наук, професор, Тернопільський державний медичний університет, м. Тернопіль, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZSApSWYAAAAJ&hl=uk

Бекетова Галина Володимірівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8D1HgzQAAAAJ&hl=uk

Ваілделієне Лаімуте, доцент, Kauno klinikos Лікарня Литовського університету наук здоров’я, заступник міністра охорони здоров’я Литви, Каунас, Литва
Scopus: h=2; Id=12780570200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12780570200

Вереш Габор, доктор медичних наук, професор, Семелвейський Університет, Будапешт, Венгрія.
Scopus: h=24; Id=7004536634
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004536634
Google Scholar: h=32
https://scholar.google.com.ua/citations?user=i2a89LQAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Волоха Алла Петрівна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=5; Id=8262589000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8262589000

Дуднік Вероніка Михайлівна, доктор мед. н., професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f5sa7nEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Зайченко Ганна Володимирівна, д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=exOBS7AAAAAJ&hl=uk

Зволінська Данута, професор, Клініка дитячої нефрології Університету медицини імені П. Сляскича, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=15; Id=55947656800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55947656800

Іспаєва Жанат Бахитовна, доктор мед. наук, професор, Казахський національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан

Квашніна Людмила Вікторівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=11
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-2w96VMAAAAJ&hl=uk

Козявкін Володимир Іванович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=9
https://scholar.google.com.ua/citations?user=esoOUWIAAAAJ&hl=uk

Косаковський Анатолій Леонідович, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyPlqG8AAAAJ&hl=uk

Крамарьов Сергій Олександрович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6701663438
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701663438
Google Scholar: h=16
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1Kgm6WAAAAAJ&hl=uk

Куртяну Алла Михайлівна, доктор мед. наук, професор, Науково-дослідний інститут Здоров’я Матері і Дитини, м. Кишинів, Республіка Молдова
Scopus: h=2; Id=56493170500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56493170500

Ліві Паола, Університет Флоренції, відділ критичної хірургії, Флоренція, Італія.
Scopus: h=5; Id=6602395436
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602395436

Лінне Томмі, доктор мед. наук, доцент, Каролінський Університет, Детский Госпиталь  имени Астрид Лингрен, Госпиталь  Солна Каролинского Университета, г. Стокгольм, Швеция
Scopus: h=18; Id=7004117409
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004117409

Мазур Артур, доктор філософії, доктор мед. наук, професор, Жешувcкий університет, м. Варшава, Польща
Scopus: h=13; Id=42262225600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42262225600

Марушко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id=6603053870
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603053870
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uaW7ejoAAAAJ&hl=uk

Мізерницький Юрий Леонидович, професор, ФДУ «Московський НДІ педіатрії і дитячої хірургії Росмедтехнологій», Дитячого науково-практичного пульмонологічного центру Мінздравсоцрозвитку РФ, Росія
Scopus: h=1; Id=56175636700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56175636700

Наконечна Алла Анатоліївна, доктор мед. наук, професор, Навчальні лікарні NHS Шеффілду Фонд Траст, Ліверпульський Університет, Ліверпуль, Велика Британія
Scopus: h=8; Id=55523500200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55523500200

Охотнікова Олена Миколаївна, доктор мед. наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=7801403265
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801403265
Google Scholar: h=12
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OiajLe4AAAAJ&hl=uk

Пужевич-Змонарська Анна, кафедра нефрології і трансплантаційної медицини, Вроцлавський медичний університет, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=2; Id= 6508133980
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508133980

Розенталь Марк, професор, Бромптонський Королівський шпиталь, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=30; Id= 7203061323
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7203061323

Симаніс Раймонд, доцент, Ризький університет імені Паула Страдиня, м. Рига, Латвія
Scopus: h=1; Id=23981332600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981332600

Слабкий Геннадій Олексійоіич, доктор мед. наук, професор, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Уманець Тетяна Рудольфівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Урбонас Вайдотас, Президент Литовської Асоціації Педіатрів, доцент, Вільнюський університет, Інститут клінічної медицини, Клініка детячих хвороб, м. Вільнюс, Литва
Scopus: h=3; Id=23981625100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23981625100

Хаджипанаіс Адамос, доктор медичних наук, Генеральний Президент Європейського Університету Кіпрау, член Європейської педіатричної академії, член Європейського Товариства Медичних спеціалистов, Кіпр
Scopus: h=11; Id=21645685400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21645685400

Хусаїн Шахид, Член Королівського коледжу педіатрії і дитячого здоров’я, консультант, шпиталь Хомертон, Лондон, Великобританія
Scopus: h=10; Id=57193680034
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193680034

Чернишов Віктор Петрович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=13; Id=7006306287
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006306287
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uwyJxuUAAAAJ&hl=uk

Шадрін Олег Геннадійович, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XIBKWTUAAAAJ&hl=uk

Шедер Олле, доктор медицинских наук, професор, Стокгольм, Швеція
Scopus: h=1; Id=55946867600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55946867600

Шунько Єлизавета Євгеніївна, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G53nHBMAAAAJ&hl=uk

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛА

Робота журналу ґрунтується на засадах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки раніше не опубліковані статті та такі, що не розглядаються в інших видавництвах для публікації. Автори несуть відповідальність за науковий зміст статті. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані екземпляри журналу поширюються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), представлені у всіх провідних наукових закладах і медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматі PDF, HTML на веб-сайті журналу (URL: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/ ), веб-сайтах Національної бібліотеки України (URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21FMT=juu_all&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%D0%9624603%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20), Українському індексі наукових посилань (URL: http://sp.med-expert.com.ua/issue/archive ) та доступні після публікації.

Редколегія журналу «СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своїй роботі керуються принципами та рекомендаціями, розробленими міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

Загальна інформація

«Сучасна педіатрія» є науково-практичним виданням, на сторінках якого висвітлюється широкий спектр проблем у галузі неонатології та педіатрії, а також суміжних спеціальностей. Журнал публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті, матеріли конференцій, з’їздів, думки та коментарі експертів. Рукописи оцінюються за їхнім інтелектуальним змістом не залежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора. Статті в журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

Повторна або одночасно публікація

Статті для публікації розглядаються за умови, що вони не були опубліковані раніше та не знаходяться на розгляді для публікації в іншому виданні.

Конфлікт інтересів

Журнал вимагає детального розкриття всіма авторами будь-яких потенційних або реальних конфліктів інтересів, що мають відношення до представленої статті.

Рецензування

Кожна стаття, що передається для публікації, обов’язково проходить рецензування (подвійне сліпе). Редакція зберігає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю. Викладені у статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії.

Редакційні заяви

Викладені в статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори.

Цифрове архівування та зберігання публікацій

Журнал архівується на офіційному сайті журнала (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/?lang_ui=en) і в електронній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Оплата за публікацію

Подача, експертиза, рецензування та публікація рукописів у журналі є безкоштовною для авторів України.

Первинна експертиза матеріалів

Всі представлені матеріали спочатку оцінюються науковим редактором. На початковому етапі редакційної експертизи буде оцінена актуальність статті, якість представлених даних і відповідність її тематиці аудиторії журналу. Редактор несе відповідальність за прийняття рішення, які з матеріалів, представлені в журнал, будуть опубліковані. Автори будуть інформовані впродовж двох тижнів після отримання паперового варіанту рукопису про відповідність статті редакційним вимогам і передачі її на рецензування.

Принципи конфіденційності

Будь-які рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Головний редактор і члени редакційної колегії не повинні розголошувати будь-яку інформацію про представлену роботу, крім авторів, рецензентів, редакційних консультантів і видавця залежно від обставин. Рецензування здійснюється за принципом подвійної “сліпої” експертизи: рецензенти отримують статтю на експертизу без даних про авторів, а автори статті отримують результати рецензії без інформації про рецензента. Ідентифікація рецензентів і авторів відповідальним редактором є конфіденційною. Ці дані не будуть розкриті або обговорюватися з іншими особами, крім випадків, визначених головним редактором.

Рецензування представлених матеріалів

Процес рецензування допомагає редактору та редакційній колегії у прийнятті решень, а також сприяє автору в покращенні публікації. Всі статті рецензуються двома або більше рецензентами, відібраними на підставі досвіду та знань у відповідній сфері досліджень. Рецензування проводиться об’єктивно й аргументовано. Будь-який обраний рецензент, який не вважає себе компетентним для проведення експертизи представлених матеріалів або знає, що не зможе завершити рецензію в певні строки, обов’язково повідомляє про це редактора та буде виключений із процесу рецензування. Рецензенти заповнюють в електронному вигляді спеціальну форму рецензії, де відмічають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Матеріали, як правило, розглядаються впродовж 2-3 тижнів після подачі.

Вільний доступ і права авторів

Автори передають журналу право першої публікації статті відповідно до ліцензії Creative Commons. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу. Використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на манускрипт, а також використання своїх власних опублікованих статей.

Оригінальність даних

відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори. Редакція залишає за собою право відмовити в публікації роботи, в якій виявляється виражений конфлікт інтересів. Журнал також залишає за собою право переривати процес публікації статті, якщо установлено факти непрофесійної поведінки авторів, заборонити прийом їхніх статей для публікацій у майбутньому.

Клінічні дослідження

Автори повинні інформувати редакцію, якщо манускрипт містить інформацію про результати клінічного дослідження. Автори мають підтвердити, що будь-які дослідження з участю людини, представлені в статті, були проведені у відповідності з етичними стандартами та затверджені етичним комітетом установи.

Плагіаризм

Журнал визначає плагіат як випадок, в якому документ відтворює іншу роботу, принаймні, 25% тотожності та без зазначення авторства. Якщо доведення плагіату знайдено до/після прийняття або після опублікування статті, автору буде запропонований шанс для спростування. Якщо аргументи не признані задовільними, рукопис буде вилучений і автору призначений строк відмови в публікації статей, який буде визначений головним редактором.

Авторство рукопису

Авторство рукопису повинно бути обмеженим тільки тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, планування, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, хто зробив значний внесок у підготовку рукопису, повинні бути указані як співавтори. Автор, відповідальний за листування, гарантує, що всі автори які зробили свій внесок у підготовку статті, знайомі з остаточною версією статті і погодили публікацію статті.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє істотну помилку або неточність в опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактору журналу або видавцю та співробітничати з редактором для виправлення виявлених помилок.

Конфлікти інтересів

Журнал “Сучасна педіатрія” вимагає від всіх авторів надавати інформацію про будь-які наукові, етичні або фінансові конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або їхню інтерпретацію в рукопису. Автори зобов’язані повідомляти про будь-який такий конфлікт у супровідному листі до рукопису та у відповідному розділі рукопису. Всі автори мають підписати паперовий екземпляр рукопису, чим засвідчать про відсутність потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття рукопису до розгляду редакцією. Ця політика застосовується до всіх представлених оригінальних досліджень та оглядових публікацій.

Політика архівування

Журнал архівується на сайті видавництва Група компаній «Мед Експерт» (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/?lang_ui=en) і наукометричної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/). Доступний повний текст статей урнал видається українською, російською та англійською мовами.

БІОЕТИКА, ІНФОРМОВАНА ЗГОДА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Рекомендації з підготовки, представлення, редагування та публікації наукових робіт у рецензованих медичних виданнях ICMJE Recommendations, 2015).

Стандарти біоетики

Під час проведення експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або за участі донорів і/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національної комісії з біоетики та відповідають принципам Гельсінської декларації, оновлені у 2013 році (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html). В разі неможливості проведення досліджень із дотриманням біоетичних норм, автори повинні обґрунтувати необхідність змін підходів при проведенні досліджень і продемонструвати, що комітет із біоетики погодив проведення таких досліджень.

Під час проведення експериментів із лабораторними тваринами, необхідно зазначати, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані. Всі процедури, що проводяться, мають бути описані в розділі «Матеріали та методи».

Інформована добровільна згода

Пацієнти мають право на недоторканість приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (інформована добровільна згода) від пацієнта або його законного представника. В процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, за винятком тільки якщо вони не представляють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надасть письмову згоду для публікації.

Підписана інформована добровільна згода зберігається авторами або в установі, де проводилось дослідження. В цьому випадку автори мають сповістити редакцію журналу у письмовій формі про те, що вони отримали на зберігання письмову інформовану згоду пацієнтів. Отримання інформованої згоди має бути указано у статті, що публікується.

Конфлікт інтересів

Усі учасники процесу рецензування та публікації – не лише автори, але й також і рецензенти, редактори та члени редколегії журналу – мають враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті та своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Така інформація надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису у розділі «Висловлення вдячності». Відповідальний автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів, автори підписують наступну заяву: «Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів». Ця політика журналу застосовується до всіх наданих для публікації дослідницьких рукописів та оглядових статей.і

ПРОЦЕС І ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації матеріали рукопису оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам відповідної сфери. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній час рецензування складає 2-3 тижні.

На підставі висновку рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

– прийняти рукопис для публікації з невеликими правками або без них;

– відправити манускрипт авторам для виправлення зазначених недоліків з подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

– відмовити в публікації статті (зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування базуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється в редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом зі всіма зауваженнями та побажаннями рецензента та головного редактора. Перероблений варіант рукопису направляється на повторне рецензування.

У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється мотивована відмова. Рукопис автору не повертається.

Під час роботи з наданими в редакцію статтями редактори дотримуються конфіденціальності щодо будь-якої інформації. Все листування між рецензентами та авторами ведеться через редакцію. Всі матеріали, що виникають в ході рецензування, редакційної обробки манускрипту: листування з журналом, звіти експертів щодо розгляду статті, інші конфіденційні матеріали не повинні розміщатися на веб-сайтах, бути опублікованими без попереднього погодження з боку редакційної колегії або представленими як опубліковані.

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Все статті у журналі розподіляються за основними рубриками:

– організація педіатричної допомоги населенню;

– актуальні питання педіатрії;

– клінічний випадок;

– на допомогу практикуючому лікарю;

– захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів;

– кардіоревматологія;

– гастроентерологія та гепатологія;

– алергологія;

– імунологія;

– нефрологія;

– неврологія;

– актуальні питання перинатології, акушерства, неонатології;

– соціальна педіатрія;

– огляди та лекції тощо.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

З ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Ці правила для авторів складені відповідно до вимог Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), метою яких є використання передового досвіду та етичних стандартів при проведенні наукових досліджень та їх публікації в медичних журналах.
Журнал приймає до розгляду статті про результати наукових досліджень, у тому числі дисертаційних робіт, оглядові статті, повідомлення про клінічні випадки, коментарі та інші матеріали.
Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення його причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.
Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

 

Направлення статті для публікації

Рукопис направляється у видавництво поштою або на електронну адресу pediatr@med-expert.com.ua. Рукопис супроводжується офіційним листом від установи, де проводились дослідження, підписаним керівництвом організації; висновком експертного комітету установи, а також титульною сторінкою рукопису з підписом керівника організації, завіреним печаткою установи. Скан-копії супровідних документів можна направляти на електронну адресу видавництва.

Супровідний лист. У супровідному листі зазначаються назва статті, повне ім’я автора(ів), тип статті (наприклад, оригінальна стаття, опис клінічного випадку, оглядова стаття тощо), відсутність або наявність конфлікту інтересів, а також що при проведенні дослідження і підготовці рукопису було дотримано етичних вимог. Крім того, повинна бути заява про те, що рукопис ще не був опублікованим, прийнятим або знаходиться на розгляді в іншому видавництві. Одночасне подання рукопису в різні видавництва, а також дублювання статей (навіть у разі публікації статті іншою мовою) не допускається.

Експертний висновок установи для публікації. Кожна установа, в якій проводяться дослідження, має експертну комісію. Основна мета експертної комісії – надати попередній висновок про можливість публікації статті, в якому зазначаються виконання етичних і публікаційних стандартів, висновок локального етичного комітету, конфіденційність, новаторство статті, конфлікт інтересів тощо. Результатом експертної оцінки є позитивне рішення про направлення статті для публікації, яке направляється в журнал разом із супровідним листом та рукописом.

 

Оформлення рукопису

Загальні положення

Рукопис має бути набраним у Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє та нижнє 2,0 см, ліве 2,5 см, праве 1,0 см. 
Ілюстрації (таблиці, рисунки) повинні розташовуватися після першого згадування у тексті.
При використанні абревіатур/скорочень у тексті вони обов’язково розшифровуються при першому згадуванні (абревіатура/скорочення розміщується у круглих дужках), далі по тексту використовується тільки абревіатура/скорочення у незміненому вигляді. Автори повинні уникати скорочень у заголовках та підписах до ілюстрацій. Одиниці виміру позначаються відповідно до десяткової системи мір і ваги СІ (Міжнародна система одиниць).
Стаття складається з наступних елементів: титул, реферати українською, російською, англійською мовами з ключовими словами, основний текст, список літератури, довідка про авторів.
Рукописи для публікації приймаються українською, російською або англійською мовами. Стаття англійською мовою публікується без перекладу на українську/російську мову. Допускається подача статті двома мовами (англійська та українська/російська).
У список літератури включаються вже опубліковані матеріали та документи, що безпосередньо пов’язані з темою дослідження, переважно наукові публікації останніх років. У список літератури не включаються статті, які ще не опубліковані; внутрішні документи; статті з Вікіпедії та ін. неперевірених джерел. Список літератури повинен бути пронумерованим в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела в тексті статті позначаються цифрами в квадратних дужках і відповідають нумерації джерел у списку літератури. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
На останній сторінці повинні бути підписи авторів та зазначено внесок кожного автора у підготовку рукопису.
У кінці рукопису наводиться довідка про авторів. Зазначаються прізвища, імена, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Якщо автор працює в декількох організаціях, зазначаються дані за всіма організаціями.
Для забезпечення зворотного зв’язку з редакцією зазначається адреси електронної пошти всіх авторів. Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефону. Електронні адреси та номери мобільних телефонів не публікуються.

 

Види публікацій

Визначення виду публікації є першим кроком у підготовці рукопису. До кожного виду публікацій існують спеціальні вимоги щодо оформлення. Нижче наведені основні види публікацій.

Оригінальні статті описують нові та важливі результати наукових досліджень, проведених автором (групою авторів).
Основний текст повинен бути структурованим за наступними розділами: «Вступ», «Мета дослідження», «Матеріали та методи дослідження», «Результати досліджень і їх обговорення» (основна частина, ілюстрована таблицями, графіками, цифрами зі статистичним аналізом, інтерпретація отриманих даних), «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Конфлікт інтересів», «Вдячність». Наприкінці наводиться список використаної літератури.
Основний текст статті не повинен перевищувати 8 сторінок, без урахування резюме, списку літератури, таблиць і рисунків. Список літератури повинен містити не менше 6, але не більше 30 джерел.

Оглядова стаття – це всебічний аналіз конкретної теми, проведений автором або групою авторів, який включає систематичний та метааналіз. Оглядова стаття не повинна перевищувати 12 сторінок основного тексту (без урахування списку літературу, таблиць і рисунків). Оглядова стаття може бути підписана не більше ніж 5 авторами. Список літератури не повинен перевищувати 50 джерел.

Опис клінічних випадків – це цікаві та рідкісні клінічні спостереження, що мають певний інтерес для практичної діяльності та підвищення професійного рівня медичних працівників. Випадки повинні бути унікальними у вирішенні діагностичних або терапевтичних проблем. Основний текст такої статті повинен мати наступні підзаголовки: вступ, опис клінічного випадку, обговорення та список літератури. Основний текст статті не повинен перевищувати 7 сторінок (без урахування списку літератури, таблиць і рисунків), містити мінімальну кількість ілюстрацій. Список літератури не повинен перевищувати 10 джерел. У підготовці статті можуть брати участь не більше ніж 5 авторів.

Тези конференцій (конгресів) мають містити коротку, але повну, інформацію про проведені дослідження, клінічні спостереження і не повинні перевищувати 3-5 сторінок. Вони можуть бути структурованими, містити ключові слова, список літератури (не більше 7 джерел). Резюме та відомості про авторів до тез не вимагаються.

 

Вимоги до структурних елементів рукопису

Титул. На першій сторінці повинні зазначатися код УДК (Універсальний десятковий класифікатор), назва статті (малими літерами, починаючи із великої), автор/ри (ініціали та прізвище), назва організацій (повні, без абревіатур), місто, країна.
Якщо робота підготовлена декількома авторами з різних організацій, після кожного прізвища повинен стояти індекс, який відповідає номеру організації у наведеному переліку організацій.
Назва повинна бути короткою та інформативною, не більше 150 символів, передавати основний зміст статті та не містити абревіатур.

Реферат. Усі види статей (крім тез) супроводжуються рефератами і ключовими словами (від 3 до 8 слів, розташованими в порядку значущості) українською, англійською та російською мовами.
Реферат є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки та таблиці в рефераті не допустимі.
Реферати на всіх мовах обов’язково містять назву статті (малими літерами, починаючи із великої), автора/рів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країна, ключові слова.
Реферати для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними підзаголовками: актуальність, мета, матеріали і методи, результати, висновки та ключові слова.
Структурування рефератів оглядових статей не вимагається.
Реферати статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, висновки, ключові слова.

Вступ. Вступ повинен бути якомога коротшим. Висвітлються актуальність і значущість досліджень, надається короткий історичний огляд, обґрунтовуються цілі і завдання проведених досліджень. Широко висвітлюються дані, на підставі яких була вироблена гіпотеза і обґрунтовано проведення досліджень. Вступ повинен містити посилання на джерела літератури.

Матеріали і методи досліджень. Цей розділ повинен містити досить детальні відомості про проведені дослідження та використані методи, так щоб їх можна було відтворити. При використанні медичного обладнання та інструментів автори повинні зазначити фірму та країну виробника.
Розділ містить кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження, критерії їх включення/виключення, опис методів дослідження (рандомізовані, контрольовані, когортні, «випадок-контроль», методом поперечних зрізів, клінічні тощо).
Потребують детального опису оригінальні, запропановані авторами методики досліджень. На інші, раніше опубліковані методики, достатньо посилання на джерело літератури.
У даному розділі обов’язково зазначається, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національною комісією з біоетики.
Під час проведення експериментів за участі донорів та/або пацієнтів, із залученням будь-яких матеріалів людського походження може бути використане формулювання: «Дослідження було виконане відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження погоджений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) для всіх, хто брав участь». А для досліджень з участю лабораторних тварин: «Під час проведення експериментів з лабораторними тваринами всі біоетичні норми і рекомендації були дотримані».
Даний розділ повинен містити інформацію про згоду пацієнтів і добровольців взяти участь у дослідженнях, отриманні ними детальних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити («На проведення досліджень була отримана поінформована згода пацієнтів (батьків дітей або їхніх опікунів)»).  
У кінці розділу обов’язково зазначаються методи і критерії статистичної обробки даних, характер розподілу вибірки.

Результати досліджень та їх обговорення. У цьому розділі слід коротко представити результати проведених досліджень, їх статистичну обробку. Таблиці та рисунки повинні доповнювати текст статті, а не дублювати його. Обговорення результатів включає інтерпретацію та об’єктивний коментар отриманих даних, визначення їх значущості та зв’язку з іншими дослідженнями.

Висновки. У кінці статті повинні бути представлені основні висновки або висновки про результати проведених досліджень відповідно до поставлених мети та завдань, а також зазначаються перспективи або необхідність подальших досліджень.     

Конфлікт інтересів. Автори повинні зазначити наявність/відсутність будь-якого конфлікту інтересів щодо даної статті. Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за сприяння компанії …»
Публікація даних про конфлікт інтересів у статті є обов’язковою. 

Подяка. Автори можуть подякувати за сприяння у підготовці, написанні та/або публікації статті. Можуть бути зазначені джерела підтримки, включаючи спонсорство.

Література. Авторам рекомендується посилатися на первинну літературу, а не на огляд статей. Під час складання списку джерел літератури необхідно дотримуватися стандартів, які визначені журналом відповідно до міжнародних рекомендацій. При цитуванні публікацій перевагу слід надавати останнім, найсучаснішим виданням. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
Список літературних джерел повинен бути розміщеним у кінці рукопису та пронумерованим в алфавітному порядку. Список літератури, сформований у вигляді посторінкових або кінцевих посилань, не допускається. В основному тексті рукопису літературні джерела, на які посилаються автор(и), зазначаються арабськими цифрами, поміщеними у квадратні дужки.
Необхідно надати два варіанти списку літератури.
Перший варіант наводиться одразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом (спочатку праці, опубліковані на українською або російською мовами, далі – на інших мовах).
Другий варіант повністю повторює перший, але джерела українською та російською мовами ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англійську. В разі, якщо джерела літератури подані тільки англійською мовой, достатньо одного варіанту.
Другий варіант необхідний для оформлення електронної англійської версії номеру журналу, аналізу статті у міжнародних наукометричних базах даних, підвищення індексу цитування авторів.
Згідно Наказу МОН України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій» оформлення списку літератури здійснюється відповідно до стилю APA (American Psychological Association style), що застосовується у дисертаційних роботах та використовуються у пошукових системах Інтернету.

 

Приклади оформлення літературних джерел

Журнальна публікація

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2005). Назва статті. Назва журналу. 10(2); 3: 49-53.

Книга

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва книги. Місто: Видавництво: 256.

Глава у книзі

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва розділу (глави). У кн. Автор книги. Назва книги. Під ред. Прізвище СС. Місто: Видавництво: 256.

Інтернет-ресурс

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва статті. Назва журналу/книги (якщо є). URL-адреса публікації.

 

Таблиці. Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиці розміщуються під таблицею. Всі таблиці повинні бути указані в основному тексті, їх слід пронумерувати послідовно у тому порядку, в якому вони зустрічаються в основному тексті. Таблиці розміщуються в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються. Посилання на таблицю робиться за допомогою арабських цифр (Наприклад, табл. 1). Таблиці не повинні дублювати зміст тексту. Вони повинні складатися, принаймні, з двох стовбців; стовбці завжди мають заголовки. Автори повинні переконатися, що дані у таблицях відповідають тим, які указані у відповідних місцях у тексті. Підсумкові суми складаються коректно, а відсотки правильно розраховуються.

Рисунки. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Рисунки розміщають у текст статті одразу після першого згадування або помічається місце, де має бути рисунок. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних визначень (цифр, літер, кривих тощо).

ПЕРВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

· наявність журналу у переліку наукових спеціалізованих видань ВАК України;

· можливість присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI;

· безкоштовна публікація статей;

· можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, російською або англійською;

· безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;

· можливість публікації у короткий термін;

· періодичність виходу номерів журналу не менше, ніж 8 раз на рік;

· можливість електронного надання статті з будь-якоъ частини світу через зручний веб-інтерфейс;

· відповідність друкованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;

· увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування.

ПІДПИСКА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Підписка на журнал здійснюється у будь-якому поштовому відділенні.

Підписний індекс 09850. Вартість річної підписки – 465,12 грн.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію по тел. +38 044 498 08 80 (34) к Арестович Ірині Василівні

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Група компаній «МедЕксперт» 
Адреса для кореспонденції: 04211, Україна, м. Київ, а/с 80 
Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
Сайт: http://www.med-expert.com.ua