• Український журнал ”Здоров’я жінки”

Український журнал ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 06_2023

науково-практичний журнал
 • DOI:
 • 10.15574/UJHW
 • Наклад -
 • 3000 примірників
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • 6 номерів на рік

Матеріали, представлені на сайті, поширюються під ліцензією Creative Commons 4.0 Unported license

ПРО ЖУРНАЛ

Галузь та проблематика

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ  це науково-практичний рецензований журнал відкритого доступу.

Тематика журналу відображає його міждисциплінарний характер і містить всі аспекти медицини матері та плоду, гінекології, акушерства, репродуктології та іншіх сфер медицини про жіноче здоров’я.

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній діяльності, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем гінекології, акушерства, репродуктології та іншіх сфер медицини, що пов’язані з усіма питаннями жіночого здоров’я; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті; cучасні клінічні рекомендації та консенсуси національного та міжнародного значення.
Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я населення України.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки неопубліковані раніше статті та статті, які не розглядаються в інших видавництвах для публікації.

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukrainskij-zhurnal-zdorovja-zhinki/), веб-сайтах Національної бібліотеки України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zdzh), Українському індексі наукових посилань та доступні після публікації.

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ публікує статті українською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своїй роботі керуються принципами та рекомендаціями, розробленими міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

Ціль і завдання

Основною метою журналу є поширення наукової інформації про результати наукових досліджень, що містять інноваційні ідеї, серед науковців, практикуючих лікарів, наукових співробітників, спеціалістів у галузях гінекології, акушерстві, репродуктології та іншіх сфер медицини, що пов’язані з усіма питаннями жіночого здоров’я, викладачів, лікарів загальної практики, фармакологів, соціальних працівників і організаторів охорони здоров’я. Підтримуючи та безперервно поглиблюючи знання та практичні навички спеціалістів у галузях гінекології, акушерстві, репродуктології та іншіх сфер медицини, що пов’язані з усіма питаннями жіночого здоров’я, журнал сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги та збереженню здоров’я жінок всіх вікових груп.   

Редколегія журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» переконана, що публікації високої якості, основані на принципах етики, сприяють прогресивному розвитку медичних наук і охорони здоров’я в Україні.

АТЕСТАЦІЯ

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301 науково-практичний журнал «Здоров’я жінки» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

ІНДЕКСАЦІЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕЦЕНЗІЙНА РАДА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Говсеєв Дмитро Олександрович, лікар акушер-гінеколог, директор КНП «Київський міський пологовий будинок №5», завідувач кафедри акушерства, гінекології та неонатології ІПО НМУ імені О.О.Богомольця, доктор мед. наук, професор, м. Київ, Україна
Scopus: Id=57190225965
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190225965
Web of science: Id=43616593
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43616593
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9669-0218

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Кучин Юрій Леонідович, ректор НМУ імені О.О. Богомольця, професор кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ імені О.О. Богомольця, член-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор, м. Київ, Україна
Scopus: Id=56016809700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56016809700
Web of science: Id=10376781
https://www.webofscience.com/wos/author/record/10376781
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9667-1911

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР
Верголяс Майя Розметівна, радник директора з наукових питань навчально-наукового інституту «Європейська медична школа», завідувач кафедри медико-профілактичних дисциплін; доцент кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології Міжнародного європейського університету, доктор біол. наук, професор, м. Київ, Україна
Scopus ID: Id=36171216100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36171216100#top
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SuT72_UAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3617-0947

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
Марушко Ростислав Володимирович, зав. наукового відділення медико-інформаційних технологій у педіатрії, акушерстві та гінекології ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», доктор мед. наук, професор, м. Київ
Scopus ID: 57218878993
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218878993
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HjdmpHMAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-7855-1679

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Авраменко Тетяна Василівна, доктор мед. наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна

Бенюк Василь Олексійович, доктор мед. наук, Засл. діяч науки і техніки України, професор, зав. кафедри акушерства і гінекології №3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6507169512
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507169512

Берестовий Олег Олександрович, доктор мед. наук honoris causa, професор, Медичний центр ТОВ Materi Clinic, м. Київ, Україна
Scopus: Id=57222967322
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222967322
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5118-5530

Бітман Геннадій, Директор гінекологічної служби та урогінекології Мааяней Ієшуа Госпіталь, Бней-Брак, Ізраїль
Scopus: Id=6507894646
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507894646&eid=2-s2.0-0034012362

Ботчоришвілі Реваз, доктор медицини, професор, керівник Міжнародного центру ендоскопічної гінекології та хірургії CICE, координатор впровадження європейських стандартів підготовки лікарів-гінекологів (ендохірургів) в Україні, Клермон-Ферран, Франція
Scopus: Id=6603931911
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603931911
Web of science: Id=490698
https://www.webofscience.com/wos/author/record/490698

Брехман Григорий Иосифович, доктор мед. наук, професор, Чл.-кор. Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи, Хайфський Дім Вчених, Хайфа, Ізраїль

Булавінова Катерина, медична експертка ЮНІСЕФ, м. Київ, Україна

Венцківська Ірина Борисівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедрою акушерства і гінекології №1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6506340844
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506340844
Web of science: Id=34696366
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34696366

Гладчук Ігор Зиновійович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедрою акушерства і гінекології Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: Id=57222739317
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739317
Web of science: Id=7371279
https://www.webofscience.com/wos/author/record/7371279

Гнатко Олена Петрівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри акушерства і гінекології №2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6506523758
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506523758

Голяновський Олег Володимирович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри акушерства та гінекології №1 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=57225088446
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225088446
Web of science: Id=45663048
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45663048

Горбунова Ольга Володимирівна, доктор мед. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна
Scopus: Id=57218345600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218345600
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-9872-5306

Жук Світлана Іванівна, доктор мед. наук, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. Шупика, Україна
Scopus: Id=7003845221
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003845221
Web of science: Id=394741459
https://www.webofscience.com/wos/author/record/39474145
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1565-8166

Іванюта Сергій Орестович, доктор мед. наук, професор кафедри акушерства і гінекології №3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Корнацька Алла Григорівна, доктор мед. наук, професор відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Україна
Scopus: Id=57218346543
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218346543
Web of science: Id=19729098
https://www.webofscience.com/wos/author/record/19729098
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6638-6426

Ліві Паола, Університет Флоренції, відділ критичної хірургії, Флоренція, Італія.
Scopus: Id=6602395436
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602395436

Маркін Леонід Борисович, доктор мед. наук, професор, Чл.-кор. НАМН України, Засл. діяч науки і техніки України, зав. кафедрою акушерства і гінекології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Scopus: Id=660266957
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602669572
Web of science: Id=404572
https://www.webofscience.com/wos/author/record/4045728

Медведєв Михайло Володимирович, доктор мед. наук, професор, головний лікар медичної клініки «Клініка доктора Медведева», м. Дніпро, Україна
Web of science: Id=9459210
https://www.webofscience.com/wos/author/record/9459210

Наконечна Алла Анатоліївна, доктор мед. наук, професор, Навчальні лікарні NHS Шеффілду Фонд Траст, Ліверпульський Університет, Ліверпуль, Велика Британія
Scopus: Id=55523500200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55523500200

Подольський Володимир Васильович, доктор мед. наук, зав. Відділенням проблем здоров’я жінки фертильного віку, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Україна
Scopus: Id=57225108502
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225108502
Web of science: Id=39402682
https://www.webofscience.com/wos/author/record/39402682
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2875-6195

Потапов Валентин Олександрович, доктор мед. наук, професор кафедри акушерства і гінекології, Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро, Україна
Scopus: Id=11940388200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=11940388200
Web of science: Id=44527680
https://www.webofscience.com/wos/author/record/44527680
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZZ0TLWsAAAAJ&hl=ru

Романенко Тамара Григорівна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри акушерства та гінекології №1 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Ромащенко Оксана Василівна, доктор мед. наук, професор, гол. науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: Id=56826222800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56826222800
Web of science: Id=3007952
https://www.webofscience.com/wos/author/record/3007952

Рожковська Наталя Миколаївна, доктор мед. наук, професор, зав. кафедрою акушерства і гінекології №1, Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AX6ng3MAAAAJ&hl=ru

Скрипченко Наталія Яківна, доктор мед. наук, професор, зав. відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

Соловйов Олексій Іванович, кандидат мед. наук, зав. відділом медицини плода, Клініка «Надія»; Благодійний фонд «Фонд медицини плода, Україна», м. Київ, Україна

Суханова Ауріка Альбертовна, доктор мед. наук, професор кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології, Національний університет охорони здоровя України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6701691478
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701691478&eid=2-s2.0-0034267154
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0482-2653

Ткаченко Руслан Опаносович, доктор мед. наук, професор кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології, Національний університет охорони здоровя України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id=6602554363
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602554363
Web of science: Id=12378874
https://www.webofscience.com/wos/author/record/12378874
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2714-8147

Туманова Лариса Євгенівна, доктор мед. наук, професор відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4202-943X

Ципкун Анатолій Григорович, доктор мед. наук, професор, зав. лабораторії клінічної фармакології, ендокринології та біохімії ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: Id=6603302374
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603302374
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5397-3928

Хусаїн Шахид, Член Королівського коледжу педіатрії і дитячого здоров’я, консультант, шпиталь Хомертон, Лондон, Великобританія
Scopus: Id=57193680034 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193680034

Юзько Олександр Михайлович, доктор мед. наук, професор, зав. кафедрою акушерства, гінекології Буковинський медичний університет, м. Чернівці, Україна
Scopus: Id=42962929800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42962929800

Яроцький Микола Євгенович, доктор мед. наук, професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, м. Київ, Україна

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛА

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ» надає відкритий доступ до його змісту безпосередньо після публікації видання, виходячи з наступного принципу: відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями. Політика вільного доступу базується на правилах Будапештської ініціативи вільного доступу (БІВД).

Читачі мають право використовувати, розповсюджувати та відтворювати опубліковані матеріали за умови обов’язкового посилання на авторів публікації та журнал.

Використання опублікованих матеріалів у комерційних цілях заборонено.

Всі статті в цьому журналі не торкаються фінансових інтересів як фінансуючих органів, так і академічних установ.

Публікація статей ліцензується відповідно до Creative Commons-Noncommercial 4.0 international (CC BY—NC 4.0).

 

Авторські права

Публікаційна діяльність журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ"» співпадає з політикою переважної більшості інших видань, застосовує принципи відкритого доступу. Всі статті у журналі публікуються відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC (creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license).

Автори передають авторське право журналу, яке набирає чинності, коли рукопис прийнятий до публікації після рецензування. За передачі рукопису автори заявляють, що він не був опублікованим раніше і не розглядається одночасно для публікації в інших видавництвах. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу.
Читачі мають право використовувати, розповсюджувати та відтворювати опубліковані матеріали за умови обов’язкового посилання на авторів публікації та журнал. Використання опублікованих матеріалів у комерційних цілях заборонено.

 

Редакційний процес

Всі рукописи, представлені для публікації, аналізуються за їх оригінальністю, методологією, важливістю, якістю, етичним характером і відповідністю цілям і завданням журналу. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ" використовує загальноприйняту стандартну схему процесу оцінки. Головний редактор має право на оцінку редакційного та наукового змісту журналу та визначає терміни публікації матеріалу.

Повний редакційний процес складається з послідовних дій. Після прийому статті головним редактором, заступником або членом редакційної колегії здійснюється її технічна експертиза для оцінки придатності рукопису: актуальність і важливість наукового матеріалу, чіткість викладення і релевантність для аудиторії журналу. Матеріали, які не відповідають вимогам до публікації, відхиляються. У тих випадках, коли рекомендуються тільки незначні зміни у статті, автору зазвичай пропонується переглянути рукопис. Автори, чиї статті прийняті, отримують відповідне підтвердження, а стаття піддається подальшій підготовці до публікації. Технічна експертиза зазвичай триває декілька днів.

Будь-які представлені рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Редактор (редактори) та редакційна колегія зобов’язані не розкривати будь-яку інформацію про наданий документ будь-кому, окрім відповідно автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакторів та видавця, залежно від ситуації. Журнал веде суворий процес рецензування. Рецензування виконується за принципом подвійного сліпого – особи рецензентів і авторів конфіденційні. Вони не повинні розкриватися або обговорюватися з іншими, за винятком випадків, коли це дозволено Головним редактором.

У Журналі застосовується подвійне сліпе рецензування. Для кожної наданої статті необхідно отримати, принаймні, два звіти про проведене рецензування. Вибір рецензентів здійснюється головним редактором, заступником головного редактора або редакційною колегією під час первинної експертизи статті. Для рецензування статті запрошуються незалежні рецензенти, а також члени редакційної колегії, котрі є експертами у галузі відповідно темі наданої статті. У базі даних журналу міститься список незалежних рецензентів, включаючи членів редакційної колегії.

Щоб допомогти головному редактору та редакційній колегії, редакція журналу обробляє всі повідомлення з рецензентами, авторами та зовнішніми редакторами. Рецензентам надається три-чотири тижні, щоб написати свій відгук. Для перегляду виправленого після зауважень рукопису рецензентам пропонується надати свій звіт впродовж одного тижня. В обох випадках подовження термінів може надаватися за запитом.

Після отримання звітів рецензентів остаточне рішення про прийняття або відхилення статті приймає головний редактор або інші редактори, затверджені головним редактором. При прийнятті рішення головний редактор або його заступники перевіряють кваліфікацію та досвід проведення експертної оцінки окремих рецензентів, адекватність рекомендацій і коментарів рецензента та співробітництво авторів, наукову значимість статті. Редактор може обрати наступне рішення: прийняти, відхилити, попросити автора доопрацювати документ, запросити додаткового рецензента. Якщо є підозра, що стаття містить елементи плагіату, редакція перевіряє зміст рукопису з використанням відповідного програмного забезпечення. Рецензенти заповняють у електронному виді спеціальну форму рецензії, де зазначають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Головний редактор може не погодитися з думкою рецензентів, у цьому випадку вони повинні обґрунтувати своє рішення в інтересах авторів.

Процес розгляду після подачі рукопису для публікації може тривати від 4 до 6 тижнів.

Всім прийнятим до друку рукописам присвоюється цифровий ідентифікатор суб’єкта (Digital Objective Identifier, DOI). Журнал здійснює весь процес підготовки статей для публікації, включаючи редагування і цифрову обробку даних (конверсія у PDF, XML тощо).

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ" є членом Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) і суворо стежить за виконанням рекомендацій із виявлення потенційно неетичної поведінки авторів, рецензентів або редакторів.

 

Оплата за публікацію

Всі статті публікуються за принципом повного відкритого доступу без будь-якої оплати з боку авторів. Видавництво бере на себе всі витрати на редагування, набір тексту, тривале архівування та управління журналом. Оплата за подачу рукопису для публікації не здійснюється.

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Принципи публікаційної етики

Публікаційна етика журналу ґрунтується на принципах етики редактора і видавця, рецензента, автора наукової публікації, які були розроблені та прийняті «Committee on Publishing Ethics» (COPE https://publicationethics.org/), їх можна знайти в «Codes of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors».

 

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за публікацію авторських творів, що вимагає дотримання наступних основних принципів:

– Приймаючи рішення про публікацію, редактор керується достовірністю поданих даних і наукової значимістю даної роботи.

– Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігії, походження, національності, соціального стану чи політичної приналежності авторів.

– Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих цілях або передавати третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в процесі редагування, залишаються конфіденційними і не використовуються в особистих цілях.

– Редакція не публікує рукопис, якщо є достатні підстави вважати, що це плагіат.

– Редакція не залишає без відповіді претензії щодо рецензованих рукописів або опублікованих матеріалів, а за виникнення конфлікту вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

 

Етичні принципи в роботі рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторського матеріалу, тому його дії повинні бути неупередженими за своїм характером, засновані на наступних принципах:

– Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноважень від редакції.

– Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

– Неопубліковані дані, отримані з представлених на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом в особистих цілях.

– Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису  або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема, в разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

 

Принципи етики автора наукової публікації

Автори усвідомлюють, що несуть первинну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

– Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.

– Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

– Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

– Автори не повинні надавати в журнал рукопис, що був направлений та/або знаходиться на розгляді до іншого журналу, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

– Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли суттєвий внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

– Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Біоетика

Етичні принципи щодо медичних досліджень

Відповідно до політики журналу всі наукові дослідження (протоколи досліджень), наведені у статті, повинні бути ухвалені локальним комітетом з етики та відповідати міжнародним угодам: Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи проведення медичних досліджень з участю людини у якості випробуваного» (останнє оновлення: жовтень 2013 р., Форталеза, Бразилія), «Керівництво з утримання та використання лабораторних тварин» (8-е видання, 2011 р.) та «Міжнародні керівні принципи біомедичних досліджень на тваринах» (2012 р.).

При проведенні експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів та/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були ухвалені етичним комітетом установи або Національною комісією з біоетики. Те саме стосується і досліджень із участю лабораторних тварин. При проведенні експериментів із лабораторними тваринами необхідно зазначити, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані відповідно до національних і міжнародних стандартів з утримання та використання тварин.

Якщо наданий рукопис не включає ухвалення комітету з етики, він буде розглядатись відповідно до рекомендацій, розробленим Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) – «Керівництво для редакторів: визначення якості досліджень, аудиту та оцінки послуг». Якщо наукове дослідження повинно мати ухвалення етичного комітету, автори повинні надати цю інформацію для продовження процесу обробки рукопису. Якщо необхідні документи не надаються, рукопис не буде опублікований.

Якщо дослідження не потребує ухвалення комітету з етики, авторів просять надати висновок комітету з етики або документ, який зазначає, що дослідження не потребує ухвалення комітету з етики відповідно до законодавства країни, де проводяться дослідження. Якщо автори надають або ухвалення, або документ, що підтверджує, що ухвалення комітету з етики не потрібне, процес обробки статті продовжується. Якщо автори не можуть надати такі документи, рукопис може бути відхиленим.

Висновок локального етичного комітету установи або Національної комісії з біоетики не виключає того, що редактори можуть мати власну думку про відповідність проведених досліджень стандартам біоетики. 

 

Інформована згода та принципи конфіденційності

У статтях, що стосуються досліджень на людях, потрібно включати інформацію про згоду пацієнтів і добровольців брати участь у дослідженнях, а також про отримання ними докладних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити. Поінформована згода також повинна бути отримана при описі клінічних випадків.

Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (поінформована добровільна згода) від пацієнта або его законного представника. У процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, якщо тільки вони не являють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надає письмову згоду для публікації.

Підписана поінформована добровільна згода зберігається авторами в установі, де проводилось дослідження. Автори повинні сповістити редакцію журналу у письмовому виді про те, що вони отримали на зберігання письмову поінформовану згоду пацієнтів.

Вся інформація щодо питань проведення клінічних досліджень, експериментів на людях або тваринах, детальний опис відповідних процедур при проведенні досліджень, письмове ухвалення локального етичного комітету, отримання поінформованої згоди повинна бути описана у розділі «Матеріали і методи» статті.

 

Оригінальність публікацій і плагіат

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ" прагне досягнення високих стандартів публікаційної етики при публікації результатів наукових досліджень і тому не допускає будь-яких форм плагіату. Всі надані для публікації статті перевіряються на предмет плагіату при надходженні в редакцію і у процесі рецензування для виявлення елементів збігу та подібності текстів за допомогою програми Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/.

Журнал визначає плагіат як випадок, у якому документ відтворює іншу роботу, маючи більше, ніж 10% подібності без зазначення авторства на відтворену інформацію. Якщо докази плагіату знайдені до або після прийняття рукопису, або після опублікування статті, автору буде запропонована можливість спростування. Якщо аргументи будуть визнані незадовільними, рукопис відхиляється від публікації, а автору буде відмовлено у публікації статей у журналі на термін, який визначається головним редактором.

У будь-якому випадку при підозрі на етично неправомірну поведінку з боку авторів, редакція журналу буде діяти відповідно до міжнародних правил публікації і дослідницької етики, використовуючи рекомендації Комітету з етики публікацій (COPE), Міжнародної ради редакторів медичних журналів (ICMJE), а також Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME).

 

Конфлікт інтересів

Всі учасники публікаційного процесу (автори, рецензенти, члени редакційної колегії, редактори) повинні сповіщати головного редактора про будь-які конфліктах інтересів, пов’язаних із сімейними, особистими, фінансовими, політичними або релігійними проблемами, про будь-які конкуруючі інтереси під час виконання своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті, а також своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів. Якщо хтось із рецензентів, помічників редактора або редакційного персоналу журналу має конфлікт інтересів або вважає, що не може виконувати свої функціональні обв’язки у зв’язку з конфліктом інтересів, вони повинні відмовитися від роботи над рукописом.

Члени редакційної колегії, які зайняті у публікаційному процесі, можуть направляти свої рукописи для публікації у журналі, оскільки всі вони є провідними науковцями. У той же час вони не можуть брати участь у рішенні про публікацію їхнього рукопису, щоб мінімізувати можливу упередженість або необ’єктивність. Ці рукописи будуть розглядатися як звичайні, а рішення про публікацію у журналі буде ґрунтуватися на рішенні та позитивних рекомендаціях, принаймні двох зовнішніх рецензентів, які не є членами редакційної колегії та не приймають остаточного рішення.

Інформація про конфлікт інтересів надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису. Відповідальний автор або автори підписують рукопис на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів автори підписують наступну заяву: “Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів”. Ця політика журналу застосовується до всіх наданим для публікації дослідницьким рукописам та оглядовим статтям.

Вся необхідна інформація про процес обробки рукопису може бути отримана через редакцію. Імена рецензентів, редакторів, які займаються рукописом, не надаються авторам. Виходячи з рецензійної політики журналу, яка передбачає проведення подвійного сліпого рецензування, імена авторів і рецензентів не відомі один одному.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Процес рецензування

Критерії публікації статей

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ "ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ" здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:   

 • Новизна наданих матеріалів (резюме, звіти про проведені форуми, розміщення статей до їхньої публікації не розцінюється як альтернатива новизни).   
 • Актуальне клінічне значення представлених даних.
 • Висновки повинні підтверджуватися переконливими даними.
 • Важливість для конкретної галузі науки або практичної педіатрії.

Процес рецензування

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації рукописи оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній термін рецензування становить 6-8 тижнів. Ґрунтуючись на висновках рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

– прийняти рукопис для публікації з невеликими поправками або без них;

– відправити рукопис авторам для виправлення зазначених недоліків із подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

– відмовити у публікації статті, зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування ґрунтуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється у редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом із всіма зауваженнями та побажаннями рецензента. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

У випадку негативного результату рецензування автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Рукопис автору не повертається.

У своїй роботі редактор і редакційна колегія керуються принципами конфіденційності. Те саме відноситься до авторів і рецензентів. Вся кореспонденція з журналом, звіти рецензентів та інші матеріали не повинні викладатися ні на будь-яких сайтах або публікуватися без попередньої згоди редактора або редакційної колегії, не залежно, буде або ні рукопис публікуватися. 

 

Вибір рецензентів

Вибір рецензентів має вирішальне значення для процесу рецензування, тому при відборі рецензентів враховуються багато факторів: їхній рівень підготовки, репутація, позитивні рекомендації та попередній досвід роботи з ними. Журнал уникає співробітничати з рецензентами, які необ’єктивні, повільні або недбалі при проведенні рецензування.
Редакція зв’язується з потенційними рецензентами перед тим, як надсилати їм рукописи для ознайомлення, і лише при отриманні їхньої згоди вони отримують повний доступ до рукопису для рецензування. Рецензети повинні мати на увазі, що вся переписка з редакцією повинна розглядатися як конфіденційна.

Вибір рецензентів здійснюється головним редактором, заступником головного редактора або редакційною колегією під час первинної експертизи статті. Для рецензування статті запрошуються незалежні рецензенти, а також члени редакційної колегії, котрі є експертами у галузі відповідно темі наданої статті. У базі даних журналу міститься список незалежних рецензентів, включаючи членів редакційної колегії.

 

Дії рецензентів при отриманні рукопису

Щоб уникнути небажаних затримок при обробці рукописів, рецензент повинен зробити наступне одразу після отримання рукопису для рецензування:

– ретельно перевірити остаточний термін повернення рукопису, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому;

– негайно звернутися до редакції, якщо очікуються якісь ускладнення з виконанням рецензування;

– уважно прочитати лист редактора і не забути відмітити ті пункти, на які редактор просить звернути більш пильну увагу;

– продивитися рукопис і оцінити можливі конфлікти інтересів із авторами, установами, в яких працюють автори, а також установами, які є джерелами їх фінансування, для проведення  безпристрасного рецензування статті;

– оцінити відповідність теми рукопису проблематиці журналу і чи достатньо вона цікава для публікації.

 Конфіденційність

Рецензенти повинні ставитися до процесу рецензування як суворо конфіденційному та дотримуватись наступних рекомендацій:

– рецензовані рукописи не повинні обговорюватись ні з ким, хто безпосередньо не бере участь у процесі рецензування;

– при необхідності отримання будь-якої консультації від своїх колег або незалежних експертів, останні повинні бути узгоджені та ухвалені редакторами:

– рецензенти не повинні розкривати свою особу авторам або іншим колегам при проведенні рецензування, оскільки це може вплинути на об’єктивність рецензування. У випадку необхідності розкрити свою особистість, рецензенти повинні отримати згоду редактора. Журнал категорично не ухвалює спроб авторів ідентифікувати особистість рецензентів і тим більше впливати на них, і радить рецензентам уникати будь-яких спекуляцій щодо цього.

 Підготовка результатів рецензії

Основна ціль звіту рецензента – надати редакції інформацію, необхідну для прийняття остаточного рішення редактором про можливість публікації статті, або, у випадку необхідного доопрацювання рукопису, надати автору чіткі рекомендації для його виправлення. Рецензент повинен надати як конфіденційні коментарі редактору, так і ті, які можуть бути безпосередньо передані авторам.

При підготовці коментарів для авторів рецензенти повинні зберігати позитивне та неупереджене, але критичне ставлення до оцінки рукописів. Критика повинна залишатися безпристрасною. Некоректні та образливі вислови не допускаються. Наскільки це можливе, негативний звіт повинен пояснити авторам недоліки їхнього рукопису, щоб вони могли зрозуміти причини рішення про переробку або відмову від публікації рукопису. Інформація про результати рецензування щодо публікації статті (про прийняття до публікації, перегляд або відмову прийняття рукописи) має рекомендаційний характер, оскільки остаточне рішення належить Головному редактору.  

Термін рецензування

Журнал дотримується принципів найбільш ефективної організації публікаційного процесу, тому редколегія просить, щоб рецензенти оперативно і своєчасно повідомляли про суттєві затримки у процесі рецензування, що дозволяє за необхідності знаходити альтернативних рецензентів.

Конфлікт інтересів у процесі рецензування

Для того, щоб забезпечити неупереджений підхід у процесі рецензування, редколегія журналу намагається уникати співробітничати з рецензентами, які недавно або постійно працюють із авторами, коментували чернетки рукописів, які знаходяться у прямій конкуренції, конфліктували з авторами або мали спільні фінансові інтереси. Однак, оскільки редактори не можуть знати про всі можливі упередження, редакційна колегія просить рецензентів звернути увагу на все, що може вплинути на їхній звіт, включаючи комерційні інтереси, і відмовитись тих рецензентів, які відчувають себе нездатними бути об’єктивними. Журнал не вважає необхідним виключати рецензентів, які рецензували статті для інших журналів. Той факт, що два журнали незалежно залучали одного рецензента, кваліфікованого для рецензування, не зменшує достовірність його думки при проведенні рецензування.

Публікаційна діяльність та етичні міркування

Незважаючи на всі зусилля журналу з виявлення порушень публікаційної політики або етичної поведінки, такі як плагіат або конфлікт інтересів авторів, рецензенти, більш знайомі зі сферою їхньої діяльності, з більшою ефективністю можуть виявляти такі проблеми та повинні попереджати редакторів про будь-які потенційні проблеми.

ДЛЯ АВТОРІВ

ПРАВИЛА З ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Ці правила для авторів складені відповідно до вимог Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), метою яких є використання передового досвіду та етичних стандартів при проведенні наукових досліджень та їх публікації в медичних журналах.

Журнал приймає до розгляду статті про результати наукових досліджень, у тому числі дисертаційних робіт, оглядові статті, повідомлення про клінічні випадки, коментарі та інші матеріали.

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення його причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

 

Направлення статті для публікації

Рукопис направляється у видавництво поштою або на електронну адресу pediatr@med-expert.com.ua. Рукопис супроводжується офіційним листом від установи, де проводились дослідження, підписаним керівництвом організації; висновком експертного комітету установи, а також титульною сторінкою рукопису з підписом керівника організації, завіреним печаткою установи. Скан-копії супровідних документів можна направляти на електронну адресу видавництва.

 

Супровідний лист. У супровідному листі зазначаються назва статті, повне ім’я автора(ів), тип статті (наприклад, оригінальна стаття, опис клінічного випадку, оглядова стаття тощо), відсутність або наявність конфлікту інтересів, а також що при проведенні дослідження і підготовці рукопису було дотримано етичних вимог. Крім того, повинна бути заява про те, що рукопис ще не був опублікованим, прийнятим або знаходиться на розгляді в іншому видавництві. Одночасне подання рукопису в різні видавництва, а також дублювання статей (навіть у разі публікації статті іншою мовою) не допускається.

 

Експертний висновок установи для публікації. Кожна установа, в якій проводяться дослідження, має експертну комісію. Основна мета експертної комісії – надати попередній висновок про можливість публікації статті, в якому зазначаються виконання етичних і публікаційних стандартів, висновок локального етичного комітету, конфіденційність, новаторство статті, конфлікт інтересів тощо. Результатом експертної оцінки є позитивне рішення про направлення статті для публікації, яке направляється в журнал разом із супровідним листом та рукописом.

 

Оформлення рукопису

 

Загальні положення

Рукопис має бути набраним у Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє та нижнє 2,0 см, ліве 2,5 см, праве 1,0 см. 

Ілюстрації (таблиці, рисунки) повинні розташовуватися після першого згадування у тексті.

При використанні абревіатур/скорочень у тексті вони обов’язково розшифровуються при першому згадуванні (абревіатура/скорочення розміщується у круглих дужках), далі по тексту використовується тільки абревіатура/скорочення у незміненому вигляді. Автори повинні уникати скорочень у заголовках та підписах до ілюстрацій. Одиниці виміру позначаються відповідно до десяткової системи мір і ваги СІ (Міжнародна система одиниць).

Стаття складається з наступних елементів: титул, реферати українською, російською, англійською мовами з ключовими словами, основний текст, список літератури, довідка про авторів.

Рукописи для публікації приймаються українською, російською або англійською мовами. Стаття англійською мовою публікується без перекладу на українську/російську мову. Допускається подача статті двома мовами (англійська та українська/російська).

У список літератури включаються вже опубліковані матеріали та документи, що безпосередньо пов’язані з темою дослідження, переважно наукові публікації останніх років. У список літератури не включаються статті, які ще не опубліковані; внутрішні документи; статті з Вікіпедії та ін. неперевірених джерел. Список літератури повинен бути пронумерованим в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела в тексті статті позначаються цифрами в квадратних дужках і відповідають нумерації джерел у списку літератури. Автори несуть відповідальність за точність посилань.

На останній сторінці повинні бути підписи авторів та зазначено внесок кожного автора у підготовку рукопису.

У кінці рукопису наводиться довідка про авторів. Зазначаються прізвища, імена, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Якщо автор працює в декількох організаціях, зазначаються дані за всіма організаціями.

Для забезпечення зворотного зв’язку з редакцією зазначається адреси електронної пошти всіх авторів. Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефону. Електронні адреси та номери мобільних телефонів не публікуються.

 

Види публікацій

Визначення виду публікації є першим кроком у підготовці рукопису. До кожного виду публікацій існують спеціальні вимоги щодо оформлення. Нижче наведені основні види публікацій.

 

Оригінальні статті описують нові та важливі результати наукових досліджень, проведених автором (групою авторів).

Основний текст повинен бути структурованим за наступними розділами: «Вступ», «Мета дослідження», «Матеріали та методи дослідження», «Результати досліджень і їх обговорення» (основна частина, ілюстрована таблицями, графіками, цифрами зі статистичним аналізом, інтерпретація отриманих даних), «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Конфлікт інтересів», «Вдячність». Наприкінці наводиться список використаної літератури.

Основний текст статті не повинен перевищувати 8 сторінок, без урахування резюме, списку літератури, таблиць і рисунків. Список літератури повинен містити не менше 6, але не більше 30 джерел.

 

Оглядова стаття – це всебічний аналіз конкретної теми, проведений автором або групою авторів, який включає систематичний та метааналіз. Мета та висновок є обов’язковими. Оглядова стаття не повинна перевищувати 12 сторінок основного тексту (без урахування списку літературу, таблиць і рисунків). Оглядова стаття може бути підписана не більше ніж 5 авторами. Список літератури не повинен перевищувати 50 джерел.

 

Опис клінічних випадків – це цікаві та рідкісні клінічні спостереження, що мають певний інтерес для практичної діяльності та підвищення професійного рівня медичних працівників. Випадки повинні бути унікальними у вирішенні діагностичних або терапевтичних проблем. Основний текст такої статті повинен мати наступні підзаголовки: вступ, мета, опис клінічного випадку, обговорення, висновки та список літератури. Основний текст статті не повинен перевищувати 7 сторінок (без урахування резюме, списку літератури, таблиць і рисунків), містити мінімальну, але достатню кількість ілюстрацій. Список літератури не повинен перевищувати 10 джерел. У підготовці статті можуть брати участь не більше ніж 5 авторів.

 

Тези конференцій (конгресів) мають містити коротку, але повну, інформацію про проведені дослідження, клінічні спостереження і не повинні перевищувати 2 сторінок. Вони мають бути структурованими, містити ключові слова, список літератури (не більше 7-10 джерел). Тези подаються на 3 мовах (українська, англійська, російська). Резюме та відомості про авторів до тез не потрібні.

 

Вимоги до структурних елементів рукопису

 

Титул. На першій сторінці повинні зазначатися код УДК (Універсальний десятковий класифікатор), назва статті (малими літерами, починаючи із великої), автор/ри (ініціали та прізвище), назва організацій (повні, без абревіатур), місто, країна.

Якщо робота підготовлена декількома авторами з різних організацій, після кожного прізвища повинен стояти індекс, який відповідає номеру організації у наведеному переліку організацій.

Назва повинна бути короткою та інформативною, не більше 150 символів, передавати основний зміст статті та не містити абревіатур.

 

Реферат. Усі види статей (крім тез) супроводжуються рефератами і ключовими словами (від 3 до 8 слів, розташованими в порядку значущості) українською, англійською та російською мовами.

Реферат є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки та таблиці в рефераті не допустимі.

Реферати на всіх мовах обов’язково містять назву статті (малими літерами, починаючи із великої), автора/рів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країна, ключові слова.

Реферати для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними підзаголовками: актуальність, мета, матеріали і методи, результати, висновки та ключові слова.

Структурування рефератів оглядових статей не вимагається.

Реферати статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, висновки, ключові слова.

 

Вступ. Вступ повинен бути якомога коротшим. Висвітлються актуальність і значущість досліджень, надається короткий історичний огляд, обґрунтовуються цілі і завдання проведених досліджень. Широко висвітлюються дані, на підставі яких була вироблена гіпотеза і обґрунтовано проведення досліджень. Вступ повинен містити посилання на джерела літератури.

 

Матеріали і методи досліджень. Цей розділ повинен містити досить детальні відомості про проведені дослідження та використані методи, так щоб їх можна було відтворити. При використанні медичного обладнання та інструментів автори повинні зазначити фірму та країну виробника.

Розділ містить кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження, критерії їх включення/виключення, опис методів дослідження (рандомізовані, контрольовані, когортні, «випадок-контроль», методом поперечних зрізів, клінічні тощо).

Потребують детального опису оригінальні, запропановані авторами методики досліджень. На інші, раніше опубліковані методики, достатньо посилання на джерело літератури.

У даному розділі обов’язково зазначається, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національною комісією з біоетики.

Під час проведення експериментів за участі донорів та/або пацієнтів, із залученням будь-яких матеріалів людського походження може бути використане формулювання: «Дослідження було виконане відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження погоджений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) для всіх, хто брав участь». А для досліджень з участю лабораторних тварин: «Під час проведення експериментів з лабораторними тваринами всі біоетичні норми і рекомендації були дотримані».

Даний розділ повинен містити інформацію про згоду пацієнтів і добровольців взяти участь у дослідженнях, отриманні ними детальних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити («На проведення досліджень була отримана поінформована згода пацієнтів (батьків дітей або їхніх опікунів)»).  

У кінці розділу обов’язково зазначаються методи і критерії статистичної обробки даних, характер розподілу вибірки.

 

Результати досліджень та їх обговорення. У цьому розділі слід коротко представити результати проведених досліджень, їх статистичну обробку. Таблиці та рисунки повинні доповнювати текст статті, а не дублювати його. Обговорення результатів включає інтерпретацію та об’єктивний коментар отриманих даних, визначення їх значущості та зв’язку з іншими дослідженнями.

 

Висновки. У кінці статті повинні бути представлені основні висновки або висновки про результати проведених досліджень відповідно до поставлених мети та завдань, а також зазначаються перспективи або необхідність подальших досліджень.     

 

Конфлікт інтересів. Автори повинні зазначити наявність/відсутність будь-якого конфлікту інтересів щодо даної статті. Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за сприяння компанії …»

Публікація даних про конфлікт інтересів у статті є обов’язковою. 

 

Подяка. Автори можуть подякувати за сприяння у підготовці, написанні та/або публікації статті. Можуть бути зазначені джерела підтримки, включаючи спонсорство.

 

Література. Авторам рекомендується посилатися на первинну літературу, а не на огляд статей. Під час складання списку джерел літератури необхідно дотримуватися стандартів, які визначені журналом відповідно до міжнародних рекомендацій. При цитуванні публікацій перевагу слід надавати останнім, найсучаснішим виданням. Автори несуть відповідальність за точність посилань.

Список літературних джерел повинен бути розміщеним у кінці рукопису та пронумерованим в алфавітному порядку. Список літератури, сформований у вигляді посторінкових або кінцевих посилань, не допускається. В основному тексті рукопису літературні джерела, на які посилаються автор(и), зазначаються арабськими цифрами, поміщеними у квадратні дужки.

Необхідно надати два варіанти списку літератури.

Перший (основний) варіант наводиться одразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом. Список літератури наводиться латиницею. Джерела на українській та російській мовах наводяться у тому написанні, як вони зазначені та реєструються на англійських сторінках сайтів журналів. Якщо джерело не має назви англійською мовою – воно наводиться у транслітерації. Таке оформлення списку літератури необхідно для аналізу статті та посилань на авторів у міжнародних наукометричних базах даних, підвищення індексу цитування авторів.

Другий варіант повторює перший, але джерела на українській та російській мовах подаються в оригінальній формі. Цей варіант необхідний для оформлення електронних версій журналу на російській та українській сторінках, цитованості у кирилічних наукометричних базах.

Згідно з Наказом МОН України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій» оформлення списку літератури здійснюється відповідно стилю APA (American Psychological Association style), що може використовуватися у дисертаційних роботах.

Приклади оформлення літературних джерел

Журнальна публікація

Author AA, Author BB, Author CC. (2005). Title of the article. Title of Journal. 10(2);3:49-53.

Книжка

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the book. Sity: Publisher: 256.

Глава у книжці

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the chapter(s) of the book. In book Author(s). Titile of the book. Eds. Name. Sity: Publisher: 256.

Інтернетресурс

Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of article. Title of Journal/book. URL-adress.

 

Таблиці. Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиці розміщуються під таблицею. Всі таблиці повинні бути указані в основному тексті, їх слід пронумерувати послідовно у тому порядку, в якому вони зустрічаються в основному тексті. Таблиці розміщуються в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються. Посилання на таблицю робиться за допомогою арабських цифр (Наприклад, табл. 1). Таблиці не повинні дублювати зміст тексту. Вони повинні складатися, принаймні, з двох стовбців; стовбці завжди мають заголовки. Автори повинні переконатися, що дані у таблицях відповідають тим, які указані у відповідних місцях у тексті. Підсумкові суми складаються коректно, а відсотки правильно розраховуються.

Рисунки. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Рисунки розміщають у текст статті одразу після першого згадування або помічається місце, де має бути рисунок. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних визначень (цифр, літер, кривих тощо).

 

Архівування та самоархівування

Журнал підтримує авторський процес самоархівування. Перед передачею у журнал автори можуть розміщати копії своїх статей, які знаходяться у процесі підготовки, на загальних некомерційних веб-сайтах. Автори також можуть архівувати свої остаточні авторські версії рукописи у сховищах своєї установи та, за побажанням, на своїх особистих веб-сайтах. При цьому автори повинні зазначати на першій сторінці кожної архівованої версії посилання на публікацію, номер DOI, URL-адресу опублікованої статті на веб-сайті журналу.

Журнал організує архівування результатів дослідницьких робіт, опублікованих у виданні, надаючи тим самим допомогу авторам у процесі самоархівування, та забезпеченні вільного доступу відповідно до публікаційної ліцензії СС BY-NC у Національній бібліотеці України В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/), базі даних «Наукова періодика України і різних міжнародних наукометричних базах даних на безоплатній основі. Журнал також розміщає опубліковані статті на офіційному сайті видавця. Повний доступ до опублікованих документів є безкоштовним.

 

Положення про авторство

Всі учасники підготовки рукопису, зазначені як автори, мають право на отримання авторства за умови, що кожен із них зробив суттєвий внесок у написання статті і повністю відповідає за її зміст. Право називатися автором ґрунтується на участі у підготовці всіх наступних  напрямків:

– концепція і дизайн досліджень або аналіз та інтерпретація даних;

– підготовка тексту статті або внесення принципово важливих змін у її науковий зміст;

– остаточне затвердження версії рукопису для її публікації.

Участь, яка полягає тільки у забезпеченні фінансування або підборі матеріалу для статті, не виправдовує включення у склад авторської групи. Загальне керівництво дослідницьким колективом також не визнається достатнім для авторства. За будь-яку частину статті, яка є важливою при підготовці основних висновків, повинен нести відповідальність, принаймні, один із авторів. Редактори журналу мають право запросити у авторів, який внесок кожного з них у написання статті, ця інформація може бути опублікована.

Всі члени колективу, які зазначаються як автори, повинні повністю відповідати критеріям авторства. Ті учасники, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути названі, за їхньої згоди, у розділі «Висловлення подяки» у кінці статті або у додатку. Порядок, за яким будуть зазначені автори, визначається їхнім спільним рішенням. Автори можуть пояснити порядок авторства у посиланні. Все частіше повноваження з підготовки статті можуть передаватися корпоративному автору або автору, відповідальному за листування. Цей автор гарантує, що всі учасники, що зробили свій внесок у підготовку статті, ознайомлені з остаточною версією статті та узгодили публікацію статті.

Автори несуть відповідальність за зміст статті та за самий факт її публікації. Редакція журналу залишає за собою право на скорочення та редагування надісланих статей.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

 • наявність журналу у Переліку наукових спеціалізованих видань України, група Б;
 • присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI);
 • безкоштовна публікація статей;
 • наявність електронної версії журналу в багатьох бібліотеках світу (розповсюдження через WORDCAT);
 • безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;
 • можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, російською або англійською;
 • можливість електронного надання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;
 • відповідність друкованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;
 • увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування.

ПЕРЕДПЛАТА

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію по тел. +38 044 498 08 80 (34) до Ірини Арестович або Юлії Башкірової

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Група компаній «МедЕксперт» 
Адреса для листування: 04071, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 28, офіс 19
Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
Сайт: http://www.med-expert.com.ua