• Уточнення визначення «паліативна допомога»: значення та вплив на розвиток системи паліативної допомоги в Україні
ua До змісту

Уточнення визначення «паліативна допомога»: значення та вплив на розвиток системи паліативної допомоги в Україні

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):14-23; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.14

Царенко А. В., Славуцький А.
Національна медицична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ГО «Українська Ліга розвитку паліативної і хоспісної допомоги», м. Київ, Україна
ВОЗ, БФ «ЕПІОНА. УКР», БФ «Вiдродження», м. Київ, Україна

Мета: медико-соціальний аналіз визначення «паліативна допомога» та його значення і впливу на розвиток доступної, якісної та ефективної системи паліативної допомоги (ПД) в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я.
У роботі використані вітчизняні та міжнародні нормативно-правові документи, вітчизняна та зарубіжна наукова література, медико-статистичні дані та застосовані наступні методи дослідження: порівняльний контент-аналіз, інформаційно-аналітичний, статистичний, системного підходу. Порівняльний аналіз нормативно-правових документів України та авторитетних міжнародних організацій свідчить, що визначення «паліативна допомога» в українському законодавстві дещо не відповідає сучасній міжнародній практиці, оскільки дотепер, відповідно до нормативно-правової бази України, «паліативна допомога» є видом медичної допомоги і стосується тільки невиліковно хворих пацієнтів з прогнозованою (обмеженою) тривалістю життя і членів їх сімей, у той час як ВООЗ визначає ПД як підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів (дітей та дорослих) і їх сімей, які стикнулися з проблемами, пов’язаними із загрозливим для життя захворюванням. Безумовно, такий підхід значно розширює контингент пацієнтів і збільшує потребу в ПД. Медико-статистичні дані свідчать про швидке постаріння населення в Україні і в світі, поширення захворюваності на загрозливі для життя і невиліковні захворювання, зокрема на онкологічні і хронічні неінфекційні та інфекційні захворювання, низьку доступність ПД населенню. Обґрунтовується мультидисциплінарна і міжсекторальна модель надання ПД у стаціонарних і амбулаторних умовах, у т.ч. вдома, умови створення і впровадження доступної, якісної та ефективної системи ПД в Україні. Автори показують важливість і значення розробки стратегії розвитку ПД в Україні, заснованої на міжнародно визнаному визначенні, а також обговорюють можливі моделі і рівні інтеграції ПД у практику охорони здоров’я.
Ключові слова: паліативна допомога, якість життя, хоспісна допомога, мультидисциплінарний і міжсекторальний підхід, спеціалізована служба паліативної допомоги, мультидисциплінарна виїзна бригада паліативної допомоги.

Література

1. WHО. Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла // Резолюция 67-й Сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, WHA67.19, 24 мая 2014 г. – 7 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21454ru/s21454ru.pdf.

2. WHО. Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла // Доклад Секретариата 134-й сессии Исполнительного Комитета ВОЗ. EB134/28. 20 декабря 2013 г. – 9 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_28-ru.pdf.

3. ЕАРС. Празька хартія «Отримання паліативної допомоги – право людини». – ЄАПД. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eapcspeaksrussian.eu.aspx.

4. Wodarg W. Palliative care: a model for innovative health and social policies. Report. Doc. 11758. // Council of Europe. Parliament Assembly. Social, Health and Family Affairs Committee. 4 November 2008. – [Electronic resource]. – URL: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11758.htm.

5. Council of Europe. Рекомендации Rec (2003) 24 Комитета Министров Совета Европы к государствам-членам по организации паллиативного ухода (12 ноября 2003 г.). – Совет Европы. – 2004. – 89 с.

6. How can primary care enhance end-of-life care for liver disease? Qualitative study of general practitioners’ perceptions and experiences [Electronic resource] / Standing H., Jarvis H., Orr J. [et al.] // BMJ. – 2017. – Vol.1;7(8):e017106. doi 10.1136/bmjopen-2017-017106. PMID: 28864486. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5588936/.

7. Integrated palliative care in Europe: a qualitative systematic literature review of empirically-tested models in cancer and chronic disease [Electronic resource] / Siouta N., Van Beek K., van der Eerden M. E. [et al.] // BMC Palliat Care. – 2016. – Vol.15. – P. 56. doi 10.1186/s12904-016-0130-7. PMCID: PMC4939056. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4939056/.

8. Towards integration of palliative care in patients with chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic literature review of European guidelines and pathways [Electronic resource] / Siouta N., Van Beek K., Preston N. [et al.] // BMC Palliat Care. – 2016. – Vol.15. – P. 18. doi 10.1186/s12904-016-0089-4. PMCID: PMC4752742. –URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4752742/.

9. Hui D. Models of integration of oncology and palliative care / D. Hui, E. Bruera // Ann. Palliat. Med. – 2015. – Vol.4(3). – P.89–98. doi 10.3978/j.issn.2224-5820.2015.04.01.

10. WHО. Паллиативная помощь / под ред. E. Davies, I.J. Higginson. – ЕРБ ВОЗ, 2005. – 32 с.

11. WHО. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям / под ред. E. Davies, I. J. Higginson. – ЕРБ ВОЗ. – 2005. – 40 с.

12. Стан, проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні / Іволгін В.І., Вороненко Ю.В., Моісеєнко Р.О. [та ін.] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – С. 266–293.

13. Гойда Н.Г. Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я / Н.Г. Гойда, Ю.І. Губський, А.В. Царенко // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – №2-3(1). – С. 23–30.

14. Вороненко Ю.В. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров`я в Україні: медичні та соціальні аспекти / Ю.В. Вороненко, Ю.І. Губський, А.В. Царенко // Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. – 2014. – №1(2). – С. 63–75.

15. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 року N 2801-XII зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

16. Про організацію паліативної допомоги в Україні: наказ МОЗ України від 21.01.2013 р. №41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130121_0041.html.

17. Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду: наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 № 58 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 за № 247/28377) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0247-16.

18. WHO. Definition of Palliative Care [Electronic resource]. – URL: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.

19. A Model to Guide Hospice Palliative Care: Based on National Principles and Norms of Practice Canadian Hospice Palliative Care Association revised and Condensed edition: 2013. – 80 р. [Electronic resource]. – URL: http://www.chpca.net/media/319547/norms-of-practice-eng-web.pdf.

20. A Model to Guide Hospice Palliative Care: Based on National Principles and Norms of Practice. – Canadian Hospice Palliative Care Association, 2002. – 118 р. [Electronic resource]. – URL: http://www.chpca.net/media/7422/a-model-to-guide-hospice-palliative-care-2002-urlupdate-august2005.pdf.

21. Massaut S. Patient centered approach strategy. TBCTA / S. Massaut [Electronic resource]. –URL: https://www.challengetb.org/publications/tools/ua/PCA_Booklet.pdf.

22. Palliative Care for All. Integrating Palliative Care into Disease Management Frameworks. Joint HSE and IHF Report of the Extending Access Study. Published 2008. – [Electronic resource]. – URL: http://hospicefoundation.ie/wp-content/uploads/2012/07/Palliative-Care-For-All-report.pdf.