• Удосконалення консультативно-діагностичної та паліативної допомоги через застосування механізмів державно-приватного партнерства
ua До змісту

Удосконалення консультативно-діагностичної та паліативної допомоги через застосування механізмів державно-приватного партнерства

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):120-124; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.120

Кравченко В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Однією з актуальних проблем вітчизняної системи охорони здоров’я є підвищення доступності та ефективності медичної допомоги, яка надається у комунальних консультативно-діагностичних центрах (КДЦ).
Мета: обґрунтувати доцільність оптимізації системи комунальних КДЦ на підставі запровадження механізмів державно-приватного партнерства (ДПП).
Матеріали і методи. Дослідження виконане із застосуванням методів системного підходу та аналізу. Інформаційною базою для його реалізації стали наукові праці фахівців із організації та управління охороною здоров’я, нормативні документи за проблемою, а також результати власних досліджень.
Результати. Результати комплексного медико- соціального аналізу стану організації медичної допомоги у діючих комунальних КДЦ, одержані на підставі матеріалів офіційної статистичної звітності, соціологічних опитувань пацієнтів та лікарів КДЦ, оцінок експертів і SWOT- аналізу, засвідчили незадовільне фінансування та матеріально-технічне оснащення КДЦ, невідповідність якості медичної допомоги у КДЦ сучасним потребам населення, неможливість діючої моделі КДЦ забезпечити медичну, соціальну та економічну ефективність, що обумовлює необхідність пошуку шляхів розвитку та удосконалення діяльності КДЦ. Системний аналіз даних вітчизняної та зарубіжної літератури засвідчив, що перспективою розвитку комунальних КДЦ є формування їх нової організаційної моделі із господарським механізмом на принципах ДПП. Для переходу системи на принципи ДПП в Україні є інституційна база, яка представлена двома законами. У статті показані напрямки розвитку ДПП в охороні здоров’я і перспективи та переваги від його впровадження. Визначені зовнішні та внутрішні умови для розвитку ДПП, необхідні практичні заходи для впровадження ДПП у систему консультативно-діагностичної служби.
Висновки. Перспективою розвитку консультативно-діагностичної допомоги є формування її нової організаційної моделі з господарським механізмом на принципах ДПП.
Ключові слова: консультативно-діагностична допомога, державно-приватне партнерство.

Література

1. Гойда Н.Г. Державно-приватне партнерство в діяльності лікарні: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / Н.Г. Гойда, Н.В. Курділь // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2012. – №2/3. – С. 68–71.

2. Горожанкіна М.Є. Державно-приватне партнерство: сучасна модель інтеграції інтересів / М.Є. Горожанкіна // Науковий вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21. – С. 176–183.

3. Государственно-частное партнерство как инновационная форма развития российского здравоохранения / М.Е. Добрусина, Г.Н. Завьялова, О.Н. Тулупова, С.М. Хлынин // Вестник Томского гос. ун-та. Экономика. – 2011. – №1(13). – С.142–147.

4. Запорожец С. Проблемы реализации государственно-частного партнерства в Украине на уровне города / С. Запорожец // LegeasiViata. – 2015. – №4/2. – С. 31–34.

5. Красюк Н.Л. Государственно-частное партнерство (ГЧП) как механизм взаимодействия властных структур и бизнеса в региональном развитии / Н.Л. Красюк, Е.В. Фирсова // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных условиях. – СПб: Инновационный центр развития образования и науки, 2015. – С. 301–304.

6. Основы государственно-частного партнерства (теория, методология, практика) / В. Варнавский, А. Зельднер, В. Мочальников, С. Сильвестров. – Москва: Анкил, 2015. – 252 с.

7. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні: Закон України від 24.11.2015 №817-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – №10. – С.97. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/817-19.

8. Про державно-приватне партнерство: Закон Украины від 1 липня 2010 р. №2404-VI, зі змінами, внесеними згідно із законами ВВР N 5007-VI (5007-17) від 21.06.2012, 16.10.2012 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.