• Комбінована нейропротекція у комплексі реабілітації хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті
ua До змісту

Комбінована нейропротекція у комплексі реабілітації хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):53-58; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.53

Галушко О. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

У комплексі реабілітаційних заходів після перенесеного гострого інсульту (ГІ) наразі широко використовують нейропротектори різних груп, проте немає чітких рекомендацій з їх використання у хворих на ГІ на тлі супутнього цукрового діабету (ЦД).
Мета: дослідити ефективність застосування комбінації цитиколіну та магнію сульфату як методів нейропротекції у комплексі реабілітації хворих на ГІ на тлі супутнього ЦД.
Матеріали і методи. Було проведено комплексне клініко-неврологічне та лабораторне обстеження 346 хворих (171 жінка та 175 чоловіків), які перенесли ішемічний ГІ. Цим хворим призначали цитиколін 1000 мг 1 раз на добу та розчин магнію сульфату 25% 30 мл на добу за 3 введення. У групі контролю (36 хворих – 16 жінок та 20 чоловіків) використовували різні препарати із заявленою нейропротективною дією (крім цитиколіну і магнію сульфату).
Результати. У групах, де використовувалися цитиколін і магнію сульфат, починаючи з 5 доби, рівень свідомості відновлювався швидше, ніж у групі традиційного лікування. За даними аналізу шкали FOUR, до 10 дня лікування різниця між 1 та 2 групами та контролем досягає рівня достовірності (p<0,05). На 3 добу лікування у хворих усіх груп рівень нейронспецифічної енолази (NSE) перевищував нормальні показники, причому в найбільшому ступені – у хворих контрольної групи, у яких рівень NSE зріс у 10 разів (з 9,2 до 96,4 нг/мл). У подальшому спостерігалося швидке зниження рівня NSE, який в основних групах хворих до 10-ї доби лікування досягнув нормальних показників. У контрольній групі динаміка зниження NSE не була такою виразною і до 10 дня лікування рівень NSE не досяг референтних значень. Висновки. Комбінація цитиколіну з магнію сульфатом була достовірно ефективною у лікуванні хворих на ГІ на тлі супутнього ЦД і може бути перспективною складовою комплексу реабілітації цієї категорії пацієнтів.
Ключові слова: гострий ішемічний інсульт, цукровий діабет, реабілітація, нейропротекція, цитиколін, магнію сульфат.

Література

1. Гельфанд Б.Р. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2-х т. / Б.Р. Гельфанд; под ред. А.И. Салтанова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т.I. – 960 с.

2. Соколова Л.І. Застосування сульфату магнію при ішемічному інсульті / Л.І. Соколова, Т.А. Довбонос, В.Ю. Шандюк // Укр. неврологіч. журн. – 2015. – №4(37). – С.91–97.

3. Стаднік С.М. Сучасні підходи до превентивно-терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів / С.М. Стаднік // Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря. – 2017. – №1(64). – С.32–38.

4. Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострим ішемічним інсультом та ТІА (Адаптована клінічна настанова). – Київ: Видавець Д.В. Гуляєв, 2012. – 144 с.

5. Титов И.И. Эффективность, безопасность и переносимость комбинации электролитов и цитиколина (Нейроцитин®) у пациентов с острым ишемическим инсультом: первые результаты исследования // Міжнар. невролог. журн. – 2017. – №1(87). – С.64–72.

6. Эпидемиология инсульта, клинические и экспертные аспекты в Украине / Хобзей Н.К., Мищенко Т.С., Голик В.А., Ипатов А.В. // Судинні захворювання головного мозку. – 2010. – №4. – С.2–6.

7. Afshari D. Evaluation of the intravenous magnesium sulfate effect in clinical improvement of patients with acute ischemic stroke / D. Afshari, N. Moradian, M. Rezaei // Clin. Neurol. Neurosurg. – 2013. – Vol.115(4). – P.400-4. https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2012.06.001.

8. Alvarez-Sabín J. The role of citicoline in neuroprotection and neurorepair in ischemic stroke / J. Alvarez-Sabín, G.C. Román // Brain Sci. – 2013. – Vol.3(3). – P.1395–414. https://doi.org/10.3390/brainsci3031395.

9. Nomani F. Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, randomized, multicentre, placebocontrolled study (ICTUS trial) is the use of Citicoline is beneficial for acute ischaemic stroke? / F. Nomani, A.K. Kamal // J. Pak. Med. Assoc. – 2013. – Vol.63(11). – P.1445. PMid:24392540.

10. Overgaard K. The effects of citicoline on acute ischemic stroke: a review / K. Overgaard // J. Stroke Cerebrovasc Dis. – 2014. – Vol.23(7). – P.1764–9. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.01.020.

11. Role of magnesium sulfate in neuroprotection in acute ischemic stroke / Singh H., Jalodia S., Gupta M.S. [et al.] // Ann Indian Acad. Neurol. – 2012. – Vol.15(3). – P. 177–80. https://doi.org/10.4103/0972-2327.99705.