ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_02_2018

Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online); ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

ПРО ЖУРНАЛ

Журнал видається з 1998 року. Видання журналу здійснюється спільно з Міністерством охорони здоров'я України, Національною Академією медичних наук України, Національною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка, ГУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Українським інститутом стратегічних досліджень МОЗ України. Науково-практичний журнал «Здоров'я жінки» має загальнонаціональний статус і є провідним журналом, на сторінках якого представлені не лише всі основні розділи, що стосуються надання медичної допомоги жінкам, але і актуальні медико-соціальні проблеми всього нашого суспільства.

АТЕСТАЦІЯ ВАК

Постановою Президії ВАК України №1-05/3 від 09.03.2006 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений в перелік наукових спеціалізованих видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових мір доктора і кандидата медичних наук. Постановою Президії ВАК України №241 от 09.03.2016 р. журналу підтверджено включення в перелік наукових спеціалізованих видань.

РЕФЕРУВАННЯ ТА ІНДЕКСУВАННЯ

Журнал реферується та індексується:

– Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України;

– Бібліометрика української науки (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського);

– Наукова періодика України;

– Index Copernicus International (Index Copernicus Value 2014: 55.94);

– Science Index (eLIBRARY.RU);

– Crossref;

– Google Scholar/Academia;

– SIS;

– Infobase Index (IBI Factor – 2,8, 2016);

– ReaserchBib;

– BASE;

– IIJIF;

– OAJI.

 • INFOBASE index
 • ResearchBib
 • BASE
 • DRJI

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Журнал «ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» є рецензованим, з відкритим доступом, спеціалізованим, науковим виданням, яке висвітлює актуальні науково-практичні питання в області гінекології, акушерства, суміжних спеціальностей, а також всі аспекти жіночого здоров’я. Основною метою журналу є поширення та обмін даними наукових досліджень, сприяння підвищенню професійного рівня медичних працівників, покращенню медичної допомоги та здоров’я жінок України. Журнал призначений для наукових співробітників, лікарів загальної практики, спеціалістів в області акушерства, гінекології, а також лікарів суміжних спеціальностей. Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті тощо.

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕДАКЦІЙНИЙ СКЛАД

ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Юрій Геннадійович Антипкін, академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, директор ДУ «Інститут ПАГ НАМН України»

ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ

Юрій Петрович Вдовиченко, член-кореспондент НАМН України, доктор мед. наук, професор, Перший проректор НМАПО імені П.Л. Шупика, зав. кафедри акушерства, гінекології і перинатології №1 НМАПО, Президент Асоціації перинатологів України

Раїса ОлександрівнаМоїсеєнко, доктор мед. наук, професор, Проректор НМАПО імені П.Л.Шупика

ЗАСТ. ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Дана Олегівна Бахтіярова

Олена Станіславівна Щербинська, канд. мед. наук

ЕКСПЕРТНА ГРУПА РЕЦЕНЗЕНТІВ

Ніна Григорівна Гойда, д. мед. наук, професор

Ольга Валентинівна Грищенко, д. мед. наук, професор

Світлана Іванівна Жук, д. мед. наук, професор

Алла ГригорівнаКорнацька, д. мед. наук, професор

Володимир Ісакович Медведь, член-кор. НАМН України,д. мед. наук, професор

Віра Іванівна Пирогова, д. мед. наук, професор

НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ

Борис Михайлович Венцківський, член-кор. НАМН України, д. мед. наук, професор

Ігор Іванович Горпинченко, д. мед. наук, професор – консультант рубрики «Жіноча сексологія»

Василь Васильович Подольський, д. мед. наук, професор

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР

А.Є. Дубчак, д. мед. наук, професор

ГОЛОВУЮЧИЙ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

В.В. Камінський

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.В. Авраменко

В.О. Бенюк

В.В. Бережний

О.О. Берестовий

Р.Г. Ботчоришвілі (Франція)

В.І. Бойко

Г.Й. Брехман (Ізаїль)

Б.М. Венцківський

І.Б. Венцківська

І.Б. Вовк

Ю.В. Вороненко

В.А. Владимиров

Н.І. Геник

І.З. Гладчук

І.С. Глазков

О.П. Гнатко

О.В. Голяновський

О.В. Горбунова

З.М. Дубоссарська

С.І. Жук

Т.Д. Задорожна

В.Н. Запорожан

С.О. Іванюта

Т.В. Лещева

І.С. Лук’янова

Л.Г. Назаренко

Л.І. Омельченко

C.П. Писарєва

В.О. Потапов

А.Г. Резников

Т.Г. Романенко

О.В. Ромащенко

Н.М. Рожковська

А.Я. Сенчук

Н.Я. Скрипченко

О.І. Соловйов

А.А. Суханова

Т.Ф. Татарчук

Р.О. Ткаченко

В.О. Товстановська

Л.Є. Туманова

А.Г. Ципкун

Л.І. Чернишова

І.І. Хаща

З.А. Шкіряк-Нижник

Є.Є. Шунько

О.М. Юзько

С.М. Янюта

М.Є. Яроцький

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛА

Публікація статей у журналі “Здоров’я жінки” базується на виконанні кодексів етики наукових публікацій – загальних принципів і правил, якими мають керуватися у своїх взаємовідносинах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі та читачі. Журнал слідує рекомендаціям Міжнародного комітету з етики наукових публікацій (COPE), Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) і Міжнародної асоціації редакторів медичних журналів (WAME).

Загальна інформація

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ є науково-практичним виданням, на сторінках якого висвітлюється широкий спектр проблем у галузі акушерства, гінекології та суміжних спеціальностей. Журнал публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті, матеріли конференцій, з’їздів, думки та коментарі експертів. Рукописи оцінюються за їхнім інтелектуальним змістом не залежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора. Статті в журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

Повторна або одночасна публікація

Статті для публікації розглядаються за умови, що вони не були опубліковані раніше та не знаходяться на розгляді для публікації в іншому виданні.

Конфлікт інтересів

Журнал вимагає детального розкриття всіма авторами будь-яких потенційних або реальних конфліктів інтересів, що мають відношення до представленої статті.

Рецензування

Кожна стаття, що передається для публікації, обов’язково проходить рецензування (подвійне сліпе). Редакція зберігає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю. Викладені у статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії.

Редакційні заяви

Викладені в статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори.

Цифрове архівування та зберігання публікацій

Журнал архівується на офіційному сайті видавництва (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/?lang_ui=en) і в електронній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Оплата за публікацію

Подача, експертиза, рецензування та публікація рукописів у журналі є оплатною для авторів України.

Первинна експертиза матеріалів

Всі представлені матеріали спочатку оцінюються науковим редактором. На початковому етапі редакційної експертизи буде оцінена актуальність статті, якість представлених даних і відповідність її тематиці аудиторії журналу. Редактор несе відповідальність за прийняття рішення, які з матеріалів, представлені в журнал, будуть опубліковані. Автори будуть інформовані впродовж двох тижнів після отримання паперового варіанту рукопису про відповідність статті редакційним вимогам і передачі її на рецензування.

Принципи конфіденційності

Будь-які рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Головний редактор і члени редакційної колегії не повинні розголошувати будь-яку інформацію про представлену роботу, крім авторів, рецензентів, редакційних консультантів і видавця залежно від обставин. Рецензування здійснюється за принципом подвійної “сліпої” експертизи: рецензенти отримують статтю на експертизу без даних про авторів, а автори статті отримують результати рецензії без інформації про рецензента. Ідентифікація рецензентів і авторів відповідальним редактором є конфіденційною. Ці дані не будуть розкриті або обговорюватися з іншими особами, крім випадків, визначених головним редактором.

Рецензування представлених матеріалів

Процес рецензування допомагає редактору та редакційній колегії у прийнятті решень, а також сприяє автору в покращенні публікації. Всі статті рецензуються двома або більше рецензентами, відібраними на підставі досвіду та знань у відповідній сфері досліджень. Рецензування проводиться об’єктивно й аргументовано. Будь-який обраний рецензент, який не вважає себе компетентним для проведення експертизи представлених матеріалів або знає, що не зможе завершити рецензію в певні строки, обов’язково повідомляє про це редактора та буде виключений із процесу рецензування. Рецензенти заповнюють в електронному вигляді спеціальну форму рецензії, де відмічають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Матеріали, як правило, розглядаються впродовж 2-3 тижнів після подачі.

Вільний доступ і права авторів

Автори передають журналу право першої публікації статті відповідно до ліцензії Creative Commons. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу. Використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на манускрипт, а також використання своїх власних опублікованих статей.

Оригінальність даних

відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори. Редакція залишає за собою право відмовити в публікації роботи, в якій вияляється виражений конфлікт інтересів. Журнал також залишає за собою право переривати процес публікації статті, якщо установлено факти непрофесійної поведінки авторів, заборонити прийом їхніх статей для публікацій у майбутньому.

Клінічні дослідження

Автори повинні інформувати редакцію, якщо манускрипт містить інформацію про результати клінічного дослідження. Автори мають підтвердити, що будь-які дослідження з участю людини, представлені в статті, були проведені у відповідності з етичними стандартами та затверджені етичним комітетом установи.

Плагіаризм

Журнал визначає плагіат як випадок, в якому документ відтворює іншу роботу, принаймні, 25% тотожності та без зазначення авторства. Якщо доведення плагіату знайдено до/після прийняття або після опублікування статті, автору буде запропонований шанс для спростування. Якщо аргументи не признані задовільними, рукопис буде вилучений і автору призначений строк відмови в публікації статей, який буде визначений головним редактором.

Авторство рукопису

Авторство рукопису повинно бути обмеженим тільки тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, планування, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, хто зробив значний внесок у підготовку рукопису, повинні бути указані як співавтори. Автор, відповідальний за листування, гарантує, що всі автори які зробили свій внесок у підготовку статті, знайомі з остаточною версією статті і погодили публікацію статті.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє істотну помилку або неточність в опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактору журналу або видавцю та співробітничати з редактором для виправлення виявлених помилок.

Конфлікти інтересів

Журнал “Здоров’я жінки” вимагає від всіх авторів надавати інформацію про будь-які наукові, етичні або фінансові конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або їхню інтерпретацію в рукопису. Автори зобов’язані повідомляти про будь-який такий конфлікт у супровідному листі до рукопису та у відповідному розділі рукопису. Всі автори мають підписати паперовий екземпляр рукопису, чим засвідчать про відсутність потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття рукопису до розгляду редакцією. Ця політика застосовується до всіх представлених оригінальних досліджень та оглядових публікацій.

Політика архівування

Журнал архівується на сайті видавництва Група компаній «Мед Експерт» (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/?lang_ui=en) і наукометричної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/). Доступний повний текст статей.

БІОЕТИКА, ІНФОРМОВАНА ЗГОДА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Рекомендації з підготовки, представлення, редагування та публікації наукових робіт у рецензованих медичних виданнях ICMJE Recommendations, 2015).

Стандарти біоетики

Під час проведення експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або за участі донорів і/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національної комісії з біоетики та відповідають принципам Гельсінської декларації, оновлені у 2013 році (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html). В разі неможливості проведення досліджень із дотриманням біоетичних норм, автори повинні обґрунтувати необхідність змін підходів при проведенні досліджень і продемонструвати, що комітет із біоетики погодив проведення таких досліджень.

Під час проведення експериментів із лабораторними тваринами, необхідно зазначати, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані. Всі процедури, що проводяться, мають бути описані в розділі «Матеріали та методи».

Інформована добровільна згода

Пацієнти мають право на недоторканість приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (інформована добровільна згода) від пацієнта або його законного представника. В процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, за винятком тільки якщо вони не представляють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надасть письмову згоду для публікації.

Підписана інформована добровільна згода зберігається авторами або в установі, де проводилось дослідження. В цьому випадку автори мають сповістити редакцію журналу у письмовій формі про те, що вони отримали на зберігання письмову інформовану згоду пацієнтів. Отримання інформованої згоди має бути указано у статті, що публікується.

Конфлікт інтересів

Усі учасники процесу рецензування та публікації – не лише автори, але й також і рецензенти, редактори та члени редколегії журналу – мають враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті та своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Така інформація надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису у розділі «Висловлення вдячності». Відповідальний автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів, автори підписують наступну заяву: «Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів». Ця політика журналу застосовується до всіх наданих для публікації дослідницьких рукописів та оглядових статей.

ПРОЦЕС І ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації матеріали рукопису оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам відповідної сфери. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній час рецензування складає 2-3 тижні.

На підставі висновку рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

– прийняти рукопис для публікації з невеликими правками або без них;

– відправити манускрипт авторам для виправлення зазначених недоліків з подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

– відмовити в публікації статті (зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування базуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється в редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом зі всіма зауваженнями та побажаннями рецензента та головного редактора. Перероблений варіант рукопису направляється на повторне рецензування.

У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється мотивована відмова. Рукопис автору не повертається.

Під час роботи з наданими в редакцію статтями редактори дотримуються конфіденціальності щодо будь-якої інформації. Все листування між рецензентами та авторами ведеться через редакцію. Всі матеріали, що виникають в ході рецензування, редакційної обробки манускрипту: листування з журналом, звіти експертів щодо розгляду статті, інші конфіденційні матеріали не повинні розміщатися на веб-сайтах, бути опублікованими без попереднього погодження з боку редакційної колегії або представленими як опубліковані.

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Видання має загально-національний статус і є провідним журналом, на сторінках якого представлені не тільки всі основні розділи, що стосуються надання медичної допомоги жінкам, але й актуальні медико-соціальні проблеми нашого суспільства

Основна тематика публікацій:

– гінекологія

– акушерство

– перинатологія і неонатологія

– онкогінекологія

– підліткова гінекологія

– TORCH-інфекції та ЗПСШ

– безпліддя

– огляди та клінічні випадки

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Авторська стаття направляється до редакції електронною поштою у форматі MS Word з додаванням сканованих копій офіційного направлення та першої (титульної) сторінки статті з підписами всіх авторів статті у форматі Adobe Acrobat (*.pdf) або (*.jpeg). Друкований екземпляр рукопису, підписаний автором (ами), та оригінал офіційного направлення висилаються поштою на адресу редакції.

Текст статті приймається українською, російською або англійською мовами.

Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не старіші 5–7 років); мета, основні завдання та методи дослідження; результати досліджень та їх обговорення (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого дослідження в даному напрямку; список літератури (2 варіанти), реферати російською, українською та англійською мовами.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 200–250 слів. Обов’язково зазначаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значущості, що сприятиме індексуванню статті в інформаційно-пошукових системах.

Реферат є незалежним від статті джерелом інформації. Він буде опублікований окремо від основного тексту статті на сайті та має бути зрозумілим без самої публікації. Реферат є стислим і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними розділами і повинен повторяти структуру публікації.

Реферат до оригінальної статті повинен бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати та їх обговорення; г) висновки; д) ключові слова. Всі розділи в резюме мають бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом, клінічний випадок тощо) реферат складається зі стислого викладення основної концепції статті та ключові слова.

На першій сторінці зазначається: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, назва статті, назва установи, де працюють автори.

Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) повинна бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Таблиці та рисунки розташовують в тексті статті після першого згадування. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо). Таблиці повинні бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номера таблиць, їхні заголовки та цифрові дані, оброблені статистично, повинні точно відповідати наведеним у тексті.

Посилання на літературні джерела в тексті позначаються цифрами у квадратних скобках, повинні відповідати нумерації у списку літератури.

Необхідно надавати два варіанти списку літератури.

Перший варіант. Список літератури подається відразу же за текстом і оформлюється відповідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, що використовується у дисертаційних роботах. Автори зазначаються за алфавітом — спочатку праці вітчизняних авторів, а також іноземних, опублікованих російською або українською мовами, далі іноземних авторів, а також вітчизняних, опублікованих іноземною мовою.

Приклад оформлення:

1. Бадалян Л. О. Детская неврология / Л. О. Бадалян – М. : МЕДпресс-информ, 2010. – 608 с.

2. Волосянко А. Б. Ефективність корекції ендотеліальної дисфункції в дітей із мікроаномаліями розвитку серця інгібіторами ангіотензин конверту вального фактору / А. Б. Волосянко, О. Б. Синоверська, Л. Я. Литвинець // Буковинський мед. вісн. – 2007. – Т. 11, № 2. – С. 23–27.

3. Дедов И. И. Руководство по детской эндокринологии / И. И. Дедов, В. А. Петеркова – М. : Универсум Паблишинг, 2006. – 595 с.

4. Референтные значения тиреотропного гормона и распространенность субклинических нарушений функции щитовидной железы у подростков в регионе легкого йодного дефицита / А. В. Кияев, Л. И. Савельев, Л. Ю. Герасимова [и др.] // Проблемы эндокринол. – 2008. – № 4 (54). – С. 14–17.

Другий варіант необхідний для аналізу статті у міжнародних наукометричних базах даних, він повністю повторює перший, але джерела на українській і російській мовах ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англійську мову. Неможна використовувати передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаки розділення: // и /.

Приклад оформлення:

Для статей: Прізвища авторів і назва журналу можуть подаватися в транслітерації латиницею, назва статті – перекладається на англійську мову.

Author AA, Author BB, Author CC. (2005). Title of article. Title of Journal. 10(2);3: 49-53.

 

1. Kaplin VV, Uglov SR, Bulaev OF, Goncharov VJ, Voronin AA, Piestrup MA.

2002. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Applied Physics Letters. 18(80); 3: 3427-3429.

2. Kulikov VA, Sannikov DV, Vavilov VP. 1998. Use of the acoustic method of free oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks. Defektoskopiya. 7: 40-49.

3. Levey A, Glickstein JS, Kleinman CS et al. 2010. The Impact of Prenatal Diagnosis of Complex Congenital Heart Disease on Neonatal Outcomes. Pediatr Cardiol. 31(5): 587—597.

 

Скорочення в тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускаються. Абревіатура розшифровується після першого згадування і залишається незмінною у всьому тексті.

Стаття закінчується відомостями про авторів. Зазначаються прізвища, ім’я, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/закладі, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Автор, відповідальний за зв’язок з редакцією, вказує свій мобільний/контактний номер телефону. Якщо автор працює в декількох організаціях, указуються дані про всі організації.

Друкований варіант статті супроводжується офіційним направленням від установи, в якій вона була виконана, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, та експертним висновком про можливість у відкритому друку. На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів і відсотковий внесок кожного автора.

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне і літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статей може здійснюватись без пояснення її причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

ПЕРВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

· наявність журналу в переліку наукових спеціалізованих видань ВАК України;

· журнал входить в наукометричні бази даних: Реферативна база даних «Україніка наукова»; РИНЦ, Scienceindex (eLIBRARY.RU) таGoogleScholar

· можливість подання статей на одній із трьох мов: українській, англійській або російській;

· періодичність виходу номерів журналу 10 разів на рік;

· можливість публікацій в короткі строки;

· відповідністьдрукованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;

· рубрика «Дистанційненавчання» дозволяє читачеві перевірити свої знання іотримати сертифікат

ПІДПИСКА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Підписка на журнал здійснюється у будь-якому поштовому відділенні. Підписний індекс 74598.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

З питань розміщення реклами звертайтесь до редакції за тел. +38 044 220 15 41 до Ірини Лукавенко та за тел. +38 044 498 0880 до Ірини Арестович

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса редакції: 03039, м. Київ. а/с 36, Видавничий дім "Здоров'я жінки"

журнал «Здоров’я жінки»

E-mail: office@zdr.kiev.uf;

Телефон редакции: +38(044)220-15-41