• Протозойні інвазії сечостатевої системи у поєднанні зі збудниками бактеріального вагінозу у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів
До змісту

Протозойні інвазії сечостатевої системи у поєднанні зі збудниками бактеріального вагінозу у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):100–106; doi 10.15574/HW.2018.133.100

Федорич П. В. 
Українська військово-медична академія, м. Київ

Вивчення протозойних інвазій сечостатевої системи, що перебігають у поєднанні з ураженнями, спричиненими мікроорганізмами, які асоційовані з бактеріальним вагінозом, у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів-чоловіків є перспективним напрямком сучасної медицини. Розвиток даного напрямку може сприяти значному підвищенню рівня діагностичного обстеження хворих з інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом, та покращенню ефективності їхнього лікування.

Мета дослідження: виявлення поєднаних уражень сечостатевої системи трихомонадами різних видів або лямбліями та мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним вагінозом (БВ), у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів-чоловіків з інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом (ІПСШ), з хронічним перебігом, а також проведення їхнього лікування.

Матеріали та методи. Проведено спеціальне дослідження біологічного матеріалу, взятого із сечостатевої системи жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів-чоловіків з ІПСШ з хронічним перебігом. Усього обстежено 198 відповідних хворих. Використовували метод ПЛР у реальному часі, ампліфікатор ДТ-96, набір реагентів Фемофлор-16, праймери для виявлення Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis та Giardia lamblia.

Результати. Наявність протозойних інвазій сечостатевої системи встановлено у 88 (44,4%) дообстежених пацієнтів. У 77 (38,8%) з них було виявлено трихомонади: Trichomonas tenax – у 41 (20,7%), Pentatrichomonas hominis – у 28 (14,1%), Trichomonas vaginalis – у 8 (4%). Giardia lamblia була виявлена в 11 (5,6%) пацієнтів. У 92% обстежених пацієнтів, у яких діагностували протозойну інвазію, у сечостатевій системі було виявлено збільшення показників мікрофлори, асоційованої з БВ.

Проведено лікування 56 пацієнтів з ІПСШ з хронічним перебігом та поєднаними ураженнями сечостатевої системи, спричиненими трихомонадами різних видів та мікроорганізмами, що асоційовані з БВ, за запропонованим методом. При цьому як етіотропні препарати загального застосування послідовно використовують Секнідокс по 2 таблетки 1 раз на день протягом 5 днів та Орципол – по 1 таблетці 3 або 2 рази на день (залежно від маси тіла) протягом наступних 10 днів. У результаті проведеного лікування було досягнуто елімінацію трихомонад у 54 (96,4%) осіб групи дослідження. Повної нормалізації рівня мікрофлори, асоційованої з БВ, досягнуто у 31 (57,4%) пацієнта. Значне зменшення кількості цієї мікрофлори відбулось у решти 23 пацієнтів (42,6%).

Заключення. Запропонований оригінальний метод лікування є ефективним, має задовільну переносимість та може бути рекомендований для емпіричної терапії поєднаних уражень сечостатевої системи, спричинених протозойними інвазіями (трихомонадами різних видів) та мікроорганізмами, що асоційовані з бактеріальним вагінозом, з хронічним перебігом у жінок фертильного віку та їхніх статевих партнерів. Зроблено припущення про певну роль даних збудників у виникненні та/або перебігу інфекційних захворювань сечостатевої системи.

Ключові слова: Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis, Giardia lamblia, інвазії, фертильний вік.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Арнольди Э.К. Хронический простатит. – Ростов н/Д: «Феникс», 1999. – 320 с.

2. Бочкарев Е.Г. Актуальные вопросы диагностики урогенитального трихомониаза / Е.Г. Бочкарев, Ю.В. Сергеев, В.М. Копыглов, Д.В. Рюмин // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2000. – № 4. – С. 77–87.

3. Бочкарев Е.Г. Место ПЦР в диагностике инфекций, передающихся половым путем / Е.Г. Бочкарев, Ю.В. Сергеев // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2003. – № 3. – С. 112–116.

4. Быков А.С. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии – 2-е изд. / А.С. Быков, А.А. Воробьев, В.В. Зверев и др. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. – 340 с.

5. Вікіпедія [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Паразитарна_інвазія.

6. Горчаков Д.А. Патогенетические особенности урогенитального трихомониаза в гендерном аспекте [Текст]: Дис. … канд. мед. наук / Д.А. Горчаков. – Саратов, 2014. – 134 с.

7. Гущин А.Е. Молекулярно-генетическое исследование клинического материала с использованием праймеров к различным участкам генома Trichomonas Vaginalis и различным видам царства Protozoa / А.Е. Гущин, П.Г. Рыжих, Л.А. Березина, Л.Б. Куляшова, Н.С. Махлай // Молекулярная диагностика. Том III. Раздел 14. Инфекции органов репродукции. – М., 2010. – С. 204–207.

8. Дащук А.М. Венерические болезни (Инфекционные болезни, передающиеся половым путем): руководство/ А.М. Дащук, Б.Р. Петров. – Х.: С.А.М, 2009. – 294 с.

9. Каминский В.В. Современные подходы к терапии бактериальных вагинозов / В.В. Каминский, А.А. Саханова, М.В. Зеленская. – К., 2007. – 30 с.

10. Каминский В.В. Современный взгляд на проблему лечения бактериального вагиноза / В.В. Каминский, Т.А. Одинокоз, В.В. Суменко // Мистецтво лікування. – 2007. – № 7. – С. 28–29.

11. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку системи спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями шкіри та інфекціями, що передаються статевим шляхом, на період до 2020 року // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2016. – № 1 (60). – С. 7–13.

12. Куцевляк В.Ф. Характеристика сопутствующей микрофлоры у больных пародонтитом с инвазией ротовых трихомонад / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтин // Вісник Сумського державного університету. – Суми, 2006. – № 2.

13. Неймарк С.Л. Дискуссионные проблемы диагностики и лечения трихомонадной инфекции / С.Л. Неймарк, О.С. Неймарк // Асоціація акушерів-гінекологів України. – 2014. – № 1–2. – С. 236–239.

14. Мавров І.І. Уніфікація лабораторних методів дослідження в діагностиці захворювань, що передаються статевим шляхом / І.І. Мавров, О.П. Бєлозоров, Л.С. Тацька. – Х.: Факт, 2000. – 120 с.

15. Мавров И.И. Половые болезни: Рук-во для врачей, интернов, студентов / И.И. Мавров. – Х.: Факт, 2002. – 788 с.

16. Пат.107910 Україна, МПК С12/Q 1/68 (2006.01), С12/Q 1/04 (2006.01), С12/N 15/11 (2006.01). Спосіб визначення присутності Trichomonas tenax у досліджуваному зразку та набір праймерів для його здійснення / Федорич П.В., Зелений С.Б. – заявники та патентовласники. – а201407161; заявл. 25.06.2014; опубл. 25.02.15, Бюл. № 4.

17. Пат.110759 Україна, МПК С12/Q 1/68 (2006.01), С12/Q 1/04 (2006.01), С12/N 15/11 (2006.01), С12/R 1/90 (2006.01). Спосіб визначення присутності Pentatrichomonas hominis у досліджуваному зразку та набір праймерів для його здійснення / Федорич П.В., Зелений С.Б. – заявники та патентовласники. – а201501255; заявл. 16.02.2015; опубл. 10.02.16, Бюл. №3.

18. Пат.110767 Україна, МПК С12/Q 1/68 (2006.01), С12/Q 1/04 (2006.01), С12/N 15/11 (2006.01), С12/R 1/90 (2006.01). Спосіб визначення присутності Giardia lamblia у досліджуваному зразку та набір праймерів для його здійснення / Федорич П.В., Зелений С.Б. – заявники та патентовласники. – а201505750; заявл. 11.06.2015 ; опубл. 10.02.16, Бюл. №3.

19. Раздольская Н.В. Диагностическое значение цитоморфологических, культуральных и иммуногенных свойств Trichomonas vaginalis: Автореф. дисс. // ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ. – Санкт-Петербург, 2009.

20. Савичева А. М. Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза: Методические рекомендации / А.М. Савичева [и др.]. – СПб.: Н‑Л, 2011. – 36 с.

21. Туркевич О.Ю. Комплексно-диференційний підхід до діагностики ЗПСШ у хворих з деякими рецидивуючими урогенітальними інфекціями (трихомоніаз, хламідіоз, бактеріальний вагіноз)/ О.Ю. Туркевич, О.О. Сизон //Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2009. – № 1. – С. 90–93.

22. Федорич П.В. Порівняння ефективності діагностики трихомоніазу за культуральним методом та методом полімеразної ланцюгової реакції з використанням праймерів для виявлення Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax та Pentatrichomonas hominis / П.В. Федорич, С.Б. Зелений, О.А. Садовська, К.В. Дудікова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – К., 2017. – № 1 (64). – С. 65–69.

23. Федорич П.В., Примак А.В., Коновалова Т.С. Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему. Раціональна терапія та реабілітаційні заходи щодо способу життя пацієнток / Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2013. – № 3 (50). – С. 86–94.

24. Федорич П.В. Обгрунтування та апробація оригінального способу взяття біологічного матеріалу з метою адаптації діагностикума Фемофлор-16 для кількісної детекції анаеробної та мікроаерофільної мікрофлори сечостатевої системи чоловіків / Федорич П.В. – Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – № 2. – С. 155–158.

25. Федорич П.В. ФЕМОФЛОР-16 – тест-система для етіологічної діагностики бактеріального вагіноза / П.В. Федорич, О.М. Слободянюк, Т.С. Базиль, Ю.В. Бройде, Ю.В. Полшкова // Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених Української військово-медичної академії, м. Київ, 23–24 квітня. – 2010. – С. 40–41.

26. Федорич П.В., Примак А.В., Коновалова Т.С. Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему. Раціональна терапія та реабілітаційні заходи щодо способу життя пацієнток / Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2013. – № 3 (50). – С. 86–94.

27. Adu-Sarkodie Y., Opoku B.K., Crucitti T., et al. Lack of evidence for the involvement of rectal and oral trichomonads in the aetiology of vaginal trichomoniasis in Ghana. Sex Transm Infect 2007; 83:130–132. https://doi.org/10.1136/sti.2006.020941; PMid:16790560 PMCid:PMC2598609

28. Centers of Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines / MMWR. – 2015. – Vol. 64. – № 3. – P. 72–75.

29. Crucitti T., Abdellati S., Ross D.A., et al. Detection of Pentatrichomonas hominis DNA in biological specimens by PCR. Lett Appl Microbiol 2004; 38:510–516. https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2004.01528.x; PMid:15130148

30. Di Benedetto M.A., Di Piazza F., Amodio E., Taormina S., Romano N., Firenze A. Prevalence of sexually transmitted infections and enteric protozoa among homosexual men in western Sicily (south Italy). J Prev Med Hyg, 2012, 53, 181–185. PMid:23469584

31. Eschenbach D.A., Davick P.R., Williams B.L., Klebanoff S.J., Young-Smith K. And Critchlow C.M. et al. Prevalence of hydrogen peroxide-producing Lactobacillus species in normal women and women with bacterial vaginosis. J Clin Microbiol. – 1989. – Vol. 27. – P. 251–256.

32. Karnaky J., JAMA, 1937, 108,24. https://doi.org/10.1001/jama.1937.02780010026006

33. Hart G.J., Elford J. Sexual risk behaviour of men who have sex with men: emerging patterns and new challenges. Curr Opin Infect Dis, 2010, 23(1), 39-44. https://doi.org/10.1097/QCO.0b013e328334feb1.

34. Ojonoma O.L. A review of sexually transmitted diseases (STDs) of parasitic origin: The case of giardiasis. African Journal of Biotechnology, 2008, 7 (25), 4979–4981.