• Патогенетична роль окислювального гомеостазу на етапах формування холестеринового холелітіазу в дітей 
ua До змісту

Патогенетична роль окислювального гомеостазу на етапах формування холестеринового холелітіазу в дітей 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2015.3(63):92-95; doi 10.15574/PP.2015.63.92 
 

Патогенетична роль окислювального гомеостазу на етапах формування холестеринового холелітіазу в дітей 
 

Шутова О. В., Павленко Н. В., Михайлова О. Б.

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

КЗОЗ «Харківська міська дитяча клінічна лікарня № 19», м. Харків, Україна 
 

Мета — вивчити параметри оксидативного стресу і антиоксидантного захисту в дітей на етапах формування жовчнокам'яної хвороби для оптимізації діагностики захворювання на ранній стадії. 
 

Пацієнти та методи. Обстежено 80 дітей віком 5–18 років, в яких діагностовано жовчнокам'яну хворобу згідно з клінічними протоколами. Пацієнти були розділені на дві групи: 1-а група — 38 пацієнтів із II стадією хвороби; 2-а група — 42 дитини з I стадією. Стан прооксидантної системи проаналізований за наявності продуктів перекисного окислення ліпідів (малоновий діальдегід) і білків (карбонільовані білки). Антиоксидантна активність плазми оцінена за показниками активності: супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, церулоплазміну. Групу контролю склали 18 практично здорових дітей. 
 

Результати. У більшості (91,0%) хворих виявлено дисбаланс про- та антиоксидантної системи, що є чинником розвитку запалення слизової біліарного тракту — одного з ланок механізму формування жовчнокам'яної хвороби. Виявлено підвищення малонового діальдегіду у двох групах; зміни достовірно (р<0,05) більш виражені у дітей 1-ї групи порівняно з групою контролю. Однаково часто в групах (54,0% і 48,0%) відзначено низький рівень карбонільованих білків. У 78,4% хворих виявлено достовірне (р<0,05) зниження рівня церулоплазміну у крові. Активність супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази була нижчою за контрольні значення у більш ніж 75,1% дітей обстежених груп. Отримані дані дали змогу розглядати оксидативний стрес як один із факторів у патогенезі холелітіазу в дітей. 
 

Висновки. Визначення показників окисної модифікації ліпідів і білків з урахуванням активності антиоксидантних ферментів можна розглядати як додатковий критерій, ранній діагностичний маркер початкових проявів і прогресування холелітіазу в дітей. 
 

Ключові слова: діти, жовчнокам'яна хвороба, окисний гомеостаз, патогенез. 
 

Література: 

1. Белоусов ЮВ. 2012. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей. Расширенные протокольные характеристики. Харьков, Факт: 125.

2. Думова НБ, Приворотский ВФ, Луппова НЕ и др. 2008. Желчнокаменная болезнь у детей: современные представления, варианты терапии и профилактика. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 1: 25—30.

3. Фирсова ВГ, Паршиков ВВ, Кукош МВ и др. 2011. Желчнокаменная болезнь: возможности дифференцированного подхода к лечению и нерешенные вопросы. Мед альманах. 2(15): 78—82.

4. Захарова ИН, Шишкина СВ. 2011. Возможности антиоксидантной терапии при функциональных расстройствах билиарного тракта у детей. Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей. Матер XVIII Конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ. Москва: 243—244.

5. Обменно-воспалительные заболевания билиарного тракта у детей (алгоритмы диагностики и лечения). Учеб-метод пособие. Под ред. ЛА Харитоновой, АМ Запрудновой. Москва. 2010: 36.

6. Починок ТВ, Павленко АВ, Веселова ТВ и др. 2013. Показатели оксидативного стресса у детей подросткового возраста при дисплазии соединительной ткани. Педиатрия. 92;6.

7. Запруднов АМ, Григорьев КИ, Харитонова ЛА, Богомаз ЛВ. 2013. Современные проблемы и направления профилактики болезней органов пищеварения в детском возрасте. Рос вестн перинатол и педиатрии. 6: 4—14.

8. Краснова ЕЕ и др. 2013. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности у детей с дисфункцией билиарного тракта. Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей. Матер ХХ Междунар конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ. Москва: 218—220.

9. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ № 59 від 29.01.2013. Міністерство охорони здоров'я України. Офіційний веб-сайт. http://www.moz.gov.ua/doc-files/dod59_2_2013.pdf (дата звернення: 12.12.2014).

10. Шутова ЕВ. 2012. Современные направления совершенствования диагностики, профилактики, патогенетической коррекции холестеринового холелитиаза в детском возрасте. Совр педиатрия. 1(41): 110—113.

11. Oliver SR. 2010. Increased oxidatiye stress and altered substrate metabolism in obese children. J Pediatr Obes. 5;5: 436—444.

12. Pirincioglu D, Gokalp D, Kizil G. 2010. Malondialdehyde and protein carbonyl levels as biomarkers of oxidative stress in subjects with familial hypercholesterolemia. Clin Biochem. 43(150): 1220—1224. http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2010.07.022; PMid:20691171

13. Venneman NG, van Erpecum KJ. 2010. Pathogenesis of gallstones. Gastroenterol Clin North Am. 39;2: 171—183.