• Медико-соціальні результати впровадження стандартів ISO 9001 в умовах перинатального центру
ua До змісту Повний текст статті

Медико-соціальні результати впровадження стандартів ISO 9001 в умовах перинатального центру

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):61-65; doi 10.15574/PP.2018.75.61

Біла В. В., Венцківська І. Б., Загородня О. С.
Перинатальний центр м. Києва, Україна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Мета — проаналізувати динаміку деяких показників роботи Перинатального центру за 2013–2018 рр.; дослідити можливий вплив на неї управлінських заходів.

Пацієнти та методи. Проаналізовано показники роботи Перинатального центру за 2013–2018 рр. в аспекті впливу на них організаційних заходів: тривалість перебування вагітної на ліжку, частоту кесаревого розтину та структуру показань до нього. Для оцінки статистичної вірогідності відмінностей показників у динаміці застосовано критерій Фостера—Стюарта. Для підтвердження кількісних відмінностей між часткою показань до кесаревого розтину в їх структурі застосовано критерій Колмогорова—Смірнова.

Результати. За 2013–2018 рр. у Перинатальному центрі зменшилася інтенсивність використання ліжок відділення патології вагітності, що пов'язано з переглядом та чітким дотриманням показань до допологової госпіталізації вагітних. Протягом аналізованого періоду змінилася структура кесаревих розтинів, як за гестаційними термінами (збільшилася частка передчасних пологів), так і за показаннями (значно зменшилася частка дистресу плода та аномалій пологової діяльності).

Висновки. На тлі збереження стабільної загальної частоти абдомінального розродження такі зміни свідчать про удосконалення медичної допомоги, зменшення акушерської агресії. Отримані дані свідчать про важливий внесок управлінських рішень у процес підвищення якості медичної допомоги.

Ключові слова: менеджмент якості, частота та структура показань до абдомінального розродження.

Література

1. Белая ВВ. (2018). Выбор метода родоразрешения при преждевременных родах в сроках 24–28 недель. Опыт Перинатального центра. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 8; 4: 471—478.

2. Вороненко ЮВ, Горачук ВВ. (2012). Методичні підходи до впровадження стандартизації організаційних технологій у систему управління якістю медичної допомоги. Український медичний часопис. 5(91): 34—41.

3. Пэтри А, Сэ-бин К. (2013). Наглядная статистика в медицине. Пер. с англ. Москва: ГОЭТАР-медиа: 96.

4. Юрківська ОВ. (2019). Сертифікація системи управління якістю закладу охорони здоров'я на відповідність стандартам ISO 9001. З чого розпочати? Новости медицины и фармации.

15: 20—21.

Стаття надійшла до редакції 07.05.2018 р., прийнята до друку 25.09.2018 р.