• Сучасні підходи до діагностики та лікування вродженої цитомегаловірусної інфекції: клінічний випадок
ua До змісту Повний текст статті

Сучасні підходи до діагностики та лікування вродженої цитомегаловірусної інфекції: клінічний випадок

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 4(84): 48-54; doi 10.15574/PP.2020.84.48
Шадрін О. Г.1, Волоха А. П.2, Чумаченко Н. Г.1, Фисун В. М.1, Заєць В. В.1
1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ
2Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Для цитування: Шадрін ОГ, Волоха АП, Чумаченко НГ, Фисун ВМ, Заєць ВВ. (2020). Сучасні підходи до діагностики та лікування вродженої цитомегаловірусної інфекції: клінічний випадок. Український журнал Перинатологія і Педіатрія. 4(84): 4854; doi 10.15574/PP.2020.84.48
Стаття надійшла до редакції 27.07.2019 р.; прийнята до друку 07.12.2020 р.

Цитомегаловірусна інфекція — одна з найчастіших причин внутрішньоутробного інфікування плода. Останніми роками внутрішньоутробні інфекції, за даними різних авторів, зумовлюють від 11% до 45% перинатальних втрат і вважаються, однією з найімовірніших причин природжених вад розвитку, які призводять до інвалідизації дітей раннього віку та знижують якість життя. Клінічна картина ЦМВ-інфекції дуже різноманітна, маскується під інші захворювання. Оскільки вірус має тропність до різних органів та тканин, то клінічно можуть бути прояви як генералізованої інфекції, так і ушкодження окремих органів. Своєчасна діагностика та лікування є запорукою успішної терапії навіть тяжких маніфестних форм вродженої ЦМВ-інфекції в дітей раннього віку. Застосування противірусних препаратів може бути достатньо обґрунтованим у хворих із тяжким перебігом інфекції і дає змогу попередити ускладнення.
Наведено клінічний випадок маніфестної форми вродженої ЦМВ-інфекції з тяжким перебігом гепатиту в дитини раннього віку; показано терапевтичну ефективність і безпечність противірусних препаратів ганцикловіру та валганцикловіру.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків дитини.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: діти раннього віку, вроджена цитомегаловірусна інфекція, ганцикловір, валганцикловір, клінічний випадок.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беляева ИА, Бомбардирова ЕП, Потехина ТВ, Гурская АС. (2018). Цитомегаловирусная инфекция у детей первых месяцев жизни: варианты течения, современные подходы к терапии (клинические случаи). Педиатрическая фармакология. 15: 2. https://doi.org/10.15690/pf.v15i2.1873

2. Blazquez-Gamero D, Galindo Izquierdo A, Del Rosal T et al. (2017). Prevention and treatment of fetal cytomegalovirus infection with cytomegalovirus hyperimmune globulin: a multicenter study in Madrid. J Matern Fetal Neonatal Med: 1-9. https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1387890; PMid:28978246

3. Capretti MG, Marsico C, Guidelli Guidi S et al. (2017). Neonatal and long-term ophthalmological findings in infants with symptomatic and asymptomatic congenital cytomegalovirus infection. J Clin Virol. 97: 59-63. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2017.11.001; PMid:29149633

4. Чернишова ЛІ, Волоха АП, Бондаренко АВ та ін. (2016). Інфекційні хвороби у дітей. Підручник. За ред ЛІ. Чернишової Київ: ВСВ «Медицина». 2: 1016-6]. ISBN: 978-617-505-458-1.

5. Gantt S, Dionne F, Kozak FK et al. (2016). Cost-effectiveness of Universal and Targeted Newborn Screening for Congenital Cytomegalovirus Infection. JAMA Pediatr. 170 (12): 1173-1180. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.2016; PMid:27723885

6. Петрова ГВ, Шахгильдян ВИ, Чистозвонова ЕА и др. (2016). Опыт применения противовирусной терапии врожденной генерализованной цитомегаловирусной инфекции. Детские инфекции. 2: 61–68.

7. Rawlinson W et al. (2017). Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate: consensus recommendations for prevention, diagnosis, and therapy. Lancet Infect Dis. 17: e177-188. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30143-3

8. Щербина НА, Выговская ЛА. (2017). Этиологическая структура внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных с осложненным течением раннего неонатального периода. Scientific Journal ScienceRise: Medical Science. 10 (18): 48–54.

9. Васильев ВВ, Володин НН, Горланов ИА, Горшков ДА и др. (2018). Клинические рекомендации [проект] по диагностике, лечению и профилактике врожденной цитомегаловирусной инфекции. URL: http://www.raspm.ru/files/CMVI.pdf.

10. Юлиш ЕИ. (2015). Цитомегаловирусная инфекция у детей: подходы к лечению при различном течении инфекционного процесса. Здоровье ребенка. 4 (64): 11–18.