• Стан біохімічного гомеостазу у жінок, перебіг вагітності яких ускладнився невиношуванням
ua До змісту

Стан біохімічного гомеостазу у жінок, перебіг вагітності яких ускладнився невиношуванням

HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 22–25; doi 10.15574/HW.2019.146.22
Сюсюка В. Г.1, Потапов В. О.2, Бєленічев І. Ф.1, Абрамов А. В.1, Соловйова Н. М.1
1Державний медичний університет м. Запоріжжя
2Державна установа «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета дослідження: оцінювання окиснювально-антиоксидантного гомеостазу у жінок, перебіг вагітності у яких ускладнився невиношуванням.
Матеріали та методи. Обстежено 90 жінок у ІІ та на початку ІІІ триместрів вагітності. Для оцінювання особливостей біохімічного гомеостазу у жінок з ускладненим перебігом вагітності було проведено дослідження у 44 жінок (основна група), перебіг вагітності яких ускладнився невиношуванням вагітності (НВ), та у 46 жінок без клінічних проявів НВ у період даної вагітності (група порівняння). Критерієм виключення були захворювання серцево-судинної, сечової систем та ендокринна патологія. Середній вік вагітних в основній групі становив 27,3±1,5 року і 27,4±1,1 року – у групі порівняння (p>0,05).
Дослідження маркерів окиснювальної модифікації білків (ОМБ) оцінювали у сироватці крові спектрофотометричним методом. Стан антиоксидантної системи захисту визначали за рівнем активності супероксиддисмутази, каталази, глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та глутатіон-S-трансферази. Варіаційно-статистичне оброблення результатів здійснювали з використанням ліцензованих стандартних пакетів прикладних програм багатовимірного статистичного аналізу STATISTICA 13.
Результати. Під час вивчення окисно-відновлювальних процесів у жінок, перебіг вагітності у яких ускладнився НВ, встановлено, що рівень ОМБ перевищував аналогічні показники жінок без клінічних проявів НВ у період даної вагітності (р<0,05). Дослідження супероксиддисмутази виявило достовірне (р<0,05) зниження активності фермента у жінок, перебіг у яких ускладнився НВ, порівняно з вагітними, у яких такого ускладнення не було. Слід зазначити, що статистично достовірної (p>0,05) різниці між групами під час оцінювання активності каталази не виявлено. Вивчення стану показників тіол-дисульфідної системи, а саме – активності еритроцитарної глутатіонредуктази та глутатіонпероксидази, свідчить про зниження їхнього рівня у жінок, перебіг вагітності у яких ускладнився НВ, порівняно з вагітними, у яких такого ускладнення не було. Проте статистично достовірної різниці (p>0,05) не встановлено.
Заключення. Аналіз біохімічних досліджень свідчить про те, що навіть в умовах збереження та прогресування вагітності у жінок, у яких перебіг гестації ускладнився невиношуванням, виявляли порушення антиоксидантного захисту на тлі активації процесів пероксидації. Такі особливості є проявом оксидативного стресу у даного контингенту вагітних на тлі депривації як ферментативної, так і неферментативної ланок антиоксидантної системи захисту.
Ключові слова: вагітність, ускладнення вагітності, невиношування, окиснювальна модифікація білків, антиоксидантна система захисту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemic situation and the results of activity of the health care system of Ukraine. 2017 Ministry of Health of Ukraine, State Institution «WISD Ministry of Health of the country». – Kyiv: Medinform IEC, 2018. – 458 p.

2. Antioxidants: a clinical and pharmacological aspects / Chekman I.S., Belenichev I.F., Gorchakova N.A. et al. // Ukrainian Medical Journal. – 2014. – N 1 (99). – P. 22–28.

3. Batrak N.V., Malyshkina A.I. Risk factors for habitual miscarriage // Bulletin of the Ivanovo Medical Academy. – 2016. – Vol. 21, N 4. – P. 37–41.

4. Biochemical indicators of endotoxemia / Peshev S.L., Chudaykin A.N., Peshev L.P., Fomina O.A., Pesheva O.N. // Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series «Medicine». – 2010. – N 3. – Р. 88–93.

5. Chevari S., Chaba I., Szekey J. The role of superoxide dismutase in the oxidative processes of a cell and a method for determining it in biological materials // Laboratornoe delo. – 1985. – N 11. – P. 678–681.

6. Danilova L.A. Handbook of laboratory research methods. SPb.: Peter, 2003. – 736 р.

7. Miscarriage of pregnancy: current views on the problem (literature review) / I.I. Vorobyova, A.A. Zhivetskaya-Denisova, V.B. Tkachenko, N.V. Rudakova, S.M. Tolkach // Health of woman. – 2017. – N 3 (119). – Р. 113–117.

8. Nosenko E.N., Zhuk S.I., Rutinskaya A.V. Problematic issues of large obstetric syndromes // Zhіnochiy Lіkar. – 2017. – N 2. – P. 28–25.

9. Pathophysiological role of free radical processes in pregnancies end in miscarriage / Sosnova E.A., Bolevich S.B., Pokaleneva M.Sh., V.F. Snegirev // Archives of Obstetrics and Gynecology. – 2016. – N 3 (3). – Р. 136–140.

10. Preclinical study of the specific activity of potential drugs of primary and secondary neuroprotection: a method. recommendations / I.S. Chekman, I.F. Belenichev, O.O. Nagornaya et al. Kiev: TOV «Vidavnictvo «Juston», 2016. – 80 р.

11. Pristrom A.M., Benhamed M. Oxidative stress and cardiovascular disease // Lechebnoe business. – 2012. – N 1 (23). – P. 21–28.

12. Sidorova I.S., Unanyan A.L. Miscarriage: impaired antioxidant defense and its correction // Russian Bulletin of the Obstetrician-Gynecologist. – 2009. – N 1. – Р. 14–16.

13. The method of estimation of catalase activity / Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Mayorova N.T., Tokarev V.E. // Laboratornoe delo. – 1988. – N 1. – P. 16–18.

14. von Linsingen R., Bicalho MDG., de Carvalho NS. Baby born too soon: an overview and the impact beyond the infection // J Matern Fetal Neonatal Med. – 2017. – N 30 (10). – Р. 1238–1242. https://doi.org/10.1080/14767058.2016.1209653; PMid:27380453