• Шлунково-кишкові кровотечі в дітей: діагностика, аналіз та структура
ua До змісту Повний текст статті

Шлунково-кишкові кровотечі в дітей: діагностика, аналіз та структура

Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):59-65; doi 10.15574/PS.2023.80.59
Дігтяр В. А.1, Савенко М. В.1Барсук О. М.1Щудро С. О.2, Камінська М. О.1
1ДЗ «Дніпровський державний медичний університет», Україна
2КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я», м. Дніпро, Україна

Для цитування: Dihtiar VA, Savenko MV, Barsuk OM, Shchudro SO, Kaminska MO. (2023). Gastrointestinal bleeding in children: diagnosis, analysis, and structure. Paediatric Surgery (Ukraine). 3(80): 59-65; doi 10.15574/PS.2023.80.59.
Стаття надійшла до редакції 16.06.2023 р., прийнята до друку 10.09.2023 р.

Відомо, що серед дорослих пацієнтів із патологією шлунково-кишкового тракту (ШКТ) однією з основних причин летальності є кровотеча з ШКТ. На сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення частоти запальних захворювань ШКТ і в дітей, насамперед за рахунок збільшення загальної кількості хворих, які страждають на виразкову хворобу та ерозивні процеси ШКТ, ускладнені кровотечею.
Мета – вивчити поширення та проаналізувати зміни в структурі захворювань ШКТ у дитячому віці, ускладнених кровотечею з верхніх відділів, на основі даних езофагогастродуоденоскопії (ЕФГДС).
Матеріали та методи. За матеріалами клініки, у регіональному медичному центрі родинного здоров’я м. Дніпро 4457 дітям виконано ЕФГДС, із них 1393 (31,25%) хворих госпіталізовано до хірургічного відділення з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу (ШКК). У 201 (14,4%) випадку ФЕГДС виконано на висоті кровотечі з виявлення його джерела. Дані опрацьовано з використанням методів варіаційної статистики за допомогою пакету програм «Statistica v6.1». Для порівняння відносних показників використано критерій Хі-квадрат Пірсона (χ2) та двосторонній точний критерій Фішера. Критичний рівень статистичної значущості (р) прийнято за <0,05.
Результати. З метою порівняльного аналізу результатів діагностики хворих створено дві групи дітей з у перше ендоскопічно підтвердженою ШКК: І група (n=125) охоплювала період 2012-2013 рр.; ІІ група (n=201) – період 2020-2021 рр. За результатами отриманих даних, кількість пацієнтів із захворюваннями ШКТ, ускладненими кровотечею з верхніх відділів, у ІІ групі збільшилася в 1,6 раза. Значна динаміка зростання частоти серед патології ШКТ відмічалася в ерозивних езофагітів, у ІІ групі кількість таких пацієнтів збільшилася утричі порівняно з відповідним показником І групи.
Висновки. Останніми роками відзначається тенденція до значного приросту захворювань ШКТ, ускладнених кровотечею з верхніх відділів. Кількість таких пацієнтів збільшилася в 1,6 раза (зі 125 до 201 випадку). Найбільш значна динаміка зростання спостерігається в ерозивних езофагітів, особливо в дітей раннього та молодшого віку.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: шлунково-кишкові кровотечі, дитяча хірургія, езофагогастродуоденоскопія.
ЛІТЕРАТУРА

1. Attard T, Miller M, Pant C, Kumar A, Thomson M. (2017). Mortality associated with GIB in children: A retrospective cohort study. World J Gastroenterol. 23 (9): 1608. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i9.1608; PMid:28321162 PMCid:PMC5340813

2. Dihtiar VA, Sadovenko OH, Kaminska MO, Shchudro SO et al. (2016). Endoscopic examination in cases of diseases of the GIT in children. Halytskyi likarskyi visnyk. 23 (3): 104-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2016_23_3(1)__40.

3. Dihtiar VA, Sushko VI, Kryvchenia DY et al. (2019). Pediatric Surgery. V.A. Dihtiar, V.I. Sushko, D.Y. Kryvcheni (eds). Vseukrainske spetsializovane vydavnytstvo "Meditsina". Ukraine: 368.

4. Godik OS, Voroniak DI, Kolomoiets IV, Trembach LO et al. (2020). Evaluation of the endoscopic and surgical methods of preheatic portal hypertension treatment in children. Paediatric Surgery. Ukraine. 2 (67): 29-35. https://doi.org/10.15574/PS.2020.67.29

5. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC et al. (2022). Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 54 (11): 1094-1120. https://doi.org/10.1055/a-1939-4887; PMid:36174643

6. Norsa L, Ferrari A, Mosca A et al. (2020). Urgent endoscopy in children: epidemiology in a large region of France. Endosc Int Open. 8 (7): E969-E973. https://doi.org/10.1055/a-1178-9408; PMid:32617400 PMCid:PMC7297613

7. Romano C, Oliva S, Martellossi S, Miele E, Arrigo S, Graziani MG et al. (2017). Pediatric GIB: Perspectives from the Italian Society of Pediatric Gastroenterology. World J Gastroenterol. 23 (8): 1328-1337. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i8.1328; PMid:28293079 PMCid:PMC5330817

8. Sokolnik SO. (2016). Endoscopic signs of peptic ulcer disease in children, complicated by GIB. Zdorovye rebenka. 61 (2): 29-31.

9. Tringali A, Thomson M, Dumonceau J, Tavares M, Tabbers M, Furlano R et al. (2016). Pediatric gastrointestinal endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guideline Executive summary. Endoscopy. 49 (1): 83-91. https://doi.org/10.1055/s-0034-1390974

10. Yabe K, Kouchi K, Takenouchi A, Matsuoka A, Kudou W, Nakata C. (2020). Current status and future challenges in the endoscopic management of non-variceal upper GIB in children. Pediatr Surg Int. 36 (12): 1451-1458. https://doi.org/10.1007/s00383-020-04755-4; PMid:33034717