• Профілактика та корекція метаболічних порушень у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування 
ua До змісту

Профілактика та корекція метаболічних порушень у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):110–112 
 

Профілактика та корекція метаболічних порушень у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування 
 

Куса О. М.

Івано-Франківський національний медичний університет 
 

У ході дослідження було проведено ретельне клінічне порівняння перинатальних наслідків та частоти гестаційних ускладнень у жінок з мікст-інфекціями, верифікованими на прегравідарному етапі. Обстежено 130 жінок з вірусною та вірусно-бактеріальною інфекцією, контрольну групу склали 20 практично здорових жінок. Проводили збір репродуктивного та соматичного анамнезу, гінекологічний огляд, бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагінального вмісту. Проводили ідентифікацію інфекцій TORCH-групи та визначення інфікування парвовірусом В-19 методом імуноферментного аналізу та полімеразно-ланцюгової реакції. Усі жінки з ризиком внутрішньоутробного інфікування були розподілені на дві підгрупи: групу порівняння склали 65 жінок, обстеження та лікування яких здійснювалося на підставі загальноприйнятих методик, та основну групу, в яку ввійшли 65 вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування, у яких використовували запропоновану нами схему обстеження та розроблений лікувально-профілактичний комплекс. 
 

Ключові слова: прегравідарна підготовка, парвовірус В-19, перинатальні наслідки, цитокіновий профіль. 
 

Література:

1. Безнощенко ГБ, Долгих ТИ, Кривчик ГВ. 2003. Внутриутробные инфекции: вопросы диагностики и врачеб. тактики. М, Мед. кн.; Ниж. Новгород: Изд-во НГМА:87.

2. Дранник ГН. 2006. Клиническая иммунология и аллергология: учебное пособие. К, ООО «Полиграф плюс»:482.

3. Дубоссарська ЗМ. 2003. Акушерські і перинатальні проблеми TORCH-інфекції: практичний посібник для лікарів акушерів-гінекологів і неонатологів, студ. мед. вузів та лікарів-інтернів. За ред. ЗМ Дубоссарської, АЯ Сенчука. К, Мета:133.

4. Кулаков ВИ, Сухих ГТ, Кан НЕ и др. 2005. Содержание цитокинов в амниотической жидкости, пуповинной крови и сыворотке крови женщин с внутриутробной инфекцией. Акушерство и гинекология 5:14–17.

5. Чайка ВК. 2006. Инфекции в акушерстве и гинекологии: практическое руководство. Под ред. Чайки ВК. Донецк, ООО «Альматео»:640.