• Питання підготовки кадрів та розвиток наукових досліджень з паліативної медицини як передумова створення сучасної системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні 
ua До змісту

Питання підготовки кадрів та розвиток наукових досліджень з паліативної медицини як передумова створення сучасної системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):59-69; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.59 
 

Питання підготовки кадрів та розвиток наукових досліджень з паліативної медицини як передумова створення сучасної системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні 
 

Вороненко Ю. В., Губський Ю. І., Царенко А. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» 
 

Мультидисциплінарна професійна підготовка лікарів має велике значення для підвищення якості надання ПХД населенню. Така підготовка дозволить лікарям разом із соціальними працівниками та представниками неурядових організацій забезпечити комплексну ПХД хворим та членам їхніх родин, що включає медичну, психологічну, соціальну і духовну складову, а також юридично-правовий супровід. Виняткове значення для підвищення якості надання ПХД та мотивації медичних працівників до післядипломної освіти в галузі надання паліативної допомоги населенню має введення в номенклатуру спеціальностей лікарів та молодших медичних спеціалістів медичної спеціальності або спеціалізації «Паліативна медицина», про що свідчить досвід багатьох розвинених країн світу. Необхідною передумовою створення сучасного науково-практичного напрямку «Паліативна та хоспісна медицина», поряд із підготовкою кадрів, є наукові дослідження стосовно: організаційно-методичних питань надання ПХД; новітніх методів фармакологічної та немедикаментозної корекції/контролю хронічного больового синдрому та інших симптомів захворювання в термінальній/декомпенсованій стадії; комплексної/мультидисциплінарної медичної допомоги паліативному пацієнту; діагностики та корекції психічних порушень у термінальних хворих та медико-психологічна допомога членам родини; медичних та психо-фізіологічних особливостей надання паліативної допомоги дітям з інкурабельними хворобами та геріатричному контингенту пацієнтів; в галузі медичного та фармацевтичного права; юридичних, біоетичних та медико-соціальних проблем еутаназії. 
 

Ключові слова: паліативна та хоспісна допомога, професійна підготовка лікарів, якість надання паліативної допомоги, наукові дослідження у галузі паліативної медицини. 
 

Література:

1. Царенко АВ, Губський ЮІ, Толстих ОІ та ін. 2012. Актуальність підготовки медичних працівників з питань паліативної та хоспісної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матеріали Першої науково-практичної конференції. Ред. ЮВ Вороненко, ЮІ Гунський. Наукове видання. Київ, Університет «Україна»: 58–65.

2. Введенская ЕС. 2013. О необходимости преподавания вопросов паллиативной помощи в системе высшего медицинского образования. Социальные аспекты здоровья населения. 31; 3.

3. ВОЗ. Паллиативная помощь. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 32.

4. ВОЗ. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 40.

5. ВОЗ. Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла. Резолюция шестьдесят седьмой сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения (A67/31. 4 апреля 2014 г.). Женева, ВОЗ. 2014: 11.

6. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров`я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Наука і практика. Міжвідомчий медичний журна. 1(2): 63–75.

7. Вороненко ЮВ. 2013. Паліативна допомога як інтегральна складова розвитку та реформування системи охорони здоров’я в Україні. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти. Матеріали ІІ Всеукраїнської наук-практ конф, 20– 21.11.2013 р. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Губського. Київ, Талком: 49–62.

8. Вороненко ЮВ. 2012. Розвиток паліативної допомоги як інтегральна складова реформування системи охорони здоров’я в Україні. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матеріали Першої наук-практ конференції. За ред. ЮВ Вороненао, ЮІ Губського. Наукове видання. Київ, Університет «Україна»: 5-8.

9. Губський ЮІ. 2015. Інституціональні питання стану та перспектив надання паліативної медичної допомоги в Україні: соціальні, медико-правові та клініко-фармацевтичні аспекти. Реабілітація та паліативна медицина. 1(1): 20–26.

10. Губський ЮІ. 2003. Розвиток паліативної допомоги в Україні: перешкоди та перспективи. Доповідь Президента Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів на засіданні Президії Міжнародного благодійного фонду “Відродження”. 20.10.2003 р.

11. Губський ЮІ. 2011. Розвиток паліативної та хоспісної медицини, як інтегральна складова реформування системи охорони здоров’я в Україні. Сімейна медицина. 3: 16–18.

12. Губський ЮІ, Хобзей МК. 2011. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти. Монографія. Київ, Здоров’я: 352.

13. Децик ОЗ, Золотарьова ЖМ. 2013. Про актуальність включення питань з подолання професійного стресу в програми післядипломної освіти медичних працівників сфери паліативної допомоги. Україна. Здоров’я нації. 4(28). Матеріали наук-практ конф, присвяченої пам’яті проф. ВМ Пономаренка, м. Київ, 24–25 жовт. 2013 р.: 130–131.

14. Чайковська ВВ, Хаджинова НА, Вялих ТІ, Величко НМ. 2012. Медико-соціальна допомога населенню старшого віку України: аналіз ситуації і необхідність розробки стратегії попередження прискореного старіння. Пробл старения и долголетия. 21;3: 396-400.

15. Эккерт НВ, Новиков ГА, Хетагурова АК, Шарафутдинов МГ. 2008. Методические рекомендации по организации паллиативной помощи. Москва, ММА им. И. М. Сеченова: 58.

16. Бондарь ГВ, Витенко ИС, Попович АЮ, Налетов СВ. 2006. Паллиативная медицинская помощь. Учебное пособие для студентов V–VI курсов, врачей-интернов и семейных врачей. Донецк: 115.

17. Царенко АВ, Висоцька ОІ, Шекера ОГ, Виноградова ГМ. 2012. Питання контролю хронічного больового синдрому в паліативних хворих у програмах післядипломної підготовки лікарів загальної практики-сімейної медицини. Практикуючий лікар. 1: 26–32.

18. Вороненко ЮВ, Моісеєнко РО, Князевич ВМ, Мартинюк ВЮ. 2015. Питання розвитку паліативної допомоги дітям в Україні. Реабілітація та паліативна медицина. 1(1): 27–33.

19. Глушко ЛВ, Позур НЗ, Чаплинська НВ та ін. 2013. Про шляхи поліпшення підготовки лікарських кадрів з питань паліативної медицини. Впровадження стандартів паліативної допомоги. Матеріали наук-практ конф. Івано-Франківськ, Місто НВ: 34–35.

20. Совет Европы. Рекомендации Rec (2003) 24 Комитета Министров Совета Европы к государствам-членам по организации паллиативного ухода. Совет Европы. 2004: 89.

21. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Залучення лікарів загальної практики-сімейних лікарів до надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку вдома. Впровадження стандартів надання паліативної допомоги. Матеріали науково-практичної конференції з Міжнародною участю. За ред. ІП Вакалюка, ОЗ Децик. Наукове видання. Івано-Франківськ, Місто НВ: 122–124.

22. Царенко АВ, Губський ЮІ, Царенко ВА. 2013. Мультидисциплінарна професійна підготовка сімейних лікарів з надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Здоров’я суспільства. 2; 1: 61–65.

23. Царенко АВ, Губський ЮІ, Шекера ОГ. 2013. Оптимізація післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню в умовах реформування системи охорони здоров’я України. Здоров’я суспільства. 2; 3–4.

24. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.

25. Weissman DE, Ambuel B, Norton AJ et al. 1998. A survey of competencies and concerns in end-of-life care for physician trainees. J Pain Symptom Manage. 15; 2: 82–90.

26. Curriculum in palliative care for undergraduate medical education. Recommendations of the European Association for Palliative Care. EAPC Onlus. Non profit-making Association. 2007: 24.

27. Doyle D, Hanks G, Calman K, Cherny N. 2003. Oxford Textbook of Palliative Medicine. Editors. Oxford, Oxford University Press: 6.

28. Wodarg W. 2008, 4 Nov. Palliative care: a model for innovative health and social policies. Report. Doc. 11758. Council of Europe. Parliament Assembly. Social, Health and Family Affairs Committee. http://assembly.coe.int/ Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/ EDOC11758.htm