• Перинатальний анамнез дівчат-підлітків із первинною олігоменореєю та особливості функції репродуктивної системи в їхніх матерів 
ua До змісту

Перинатальний анамнез дівчат-підлітків із первинною олігоменореєю та особливості функції репродуктивної системи в їхніх матерів 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):101-104; doi 10.15574/PP.2014.59.101 
 

Перинатальний анамнез дівчат-підлітків із первинною олігоменореєю та особливості функції репродуктивної системи в їхніх матерів 
 

Удовикова Н. А. 
 

Мета — вивчити особливості перинатального анамнезу дівчат!підлітків із первинною олігоменореєю та функції репродуктивної системи їхніх матерів.
 

Пацієнти та методи. Вивчено перинатальний анамнез 115 дівчат-підлітків віком 12–17 років, які звернулися в клініку інституту зі скаргами на систематичні затримки менструацій з першого року після появи першої менструації, тобто з первинною олігоменореєю, а також стан функції репродуктивної системи їх матерів. Отримані результати порівняння з аналогічними даними у 102 дівчат того ж віку з регулярним менструальним циклом (група порівняння). Ці дівчата не відрізнялися від показників, отриманих при проведенні популяційного дослідження у Харківській області. Статистична обробка результатів проведена за допомогою пакету програм Statgraphics. Для оцінки достовірності відмінностей результатів дослідження використано критерій вуглового перетворення Фішера (?). Для оцінки ймовірності виникнення первинної олігоменореї використано відношення шансів із визначенням 95% довірчого інтервалу. Оцінено прогностичну значущість та інформативність усіх факторів ризику, які вивчаються.

Результати. Показано, що найбільш несприятливим фактором, що впливає на виникнення І ОМ у дівчат-підлітків, є ранній репродуктивний вік матері. Вірогідність виникнення І ОМ у дівчат, які народжені матерями з пізнім менархе, порушеннями менструальної та/або репродуктивної функції, підвищується в 2–3 рази. Особливо несприятливими факторами, які підвищують вірогідність розвитку І ОМ, можна вважати дистрес-синдром новонароджених та загрозу переривання вагітності в перинатальному анамнезі.

 

Висновки. Розраховані величини відношення шансів можуть бути використані як дитячими гінекологами, так і педіатрами, сімейними лікарями для виділення груп ризику формування первинної олігоменореї для спостереження та проведення сучасних профілактичних заходів, направлених на профілактику порушення менструальної функції та підвищення репродуктивного потенціалу дівчат-підлітків. 
 

Ключові слова: перинатальний анамнез, дівчата!підлітки, вторинна аменорея, фактори риску. 
 

Література 
1. Архипкіна ТЛ, Любимова ЛП, Зайцева ЛІ. 2010. Терапія ендокринних порушень та відновлення репродуктивної функції в інсулінорезистентних хворих на синдром полікістозних яєчників. Проблеми ендокринної патології 2: 41—48.

2. Уварова Е.В., Бейтуганова А.З., Байбарина Е.Н., Немченко О.И. 2005. Влияние патологии беременности на становление репродуктивного здоровья девочек. Мать и дитя. Матер VII Рос форума. М: 521.

3. Гаспаров A.C. 1996. Клиника, диагностика и отдаленные результаты лечения бесплодия у больных с поликистозными яичниками. Дис. … д.мед.н. М: 274.

4. Гуркин ЮА. 2001. Концепция «перинатального следа в детской гинекологии» Буковинський вісник 2: 56—57.

5. Коколина ВФ. 2006. Репродуктивное здоровье девочек и девушек в современных условиях. Эффективная фармако-терапия в акушерстве и гинекологии 1: 6—11.

6. Левенец СА, Начетова ТА, Кулешова ДК. 2012. Особенности перинатального и семейного анамнеза девочек-подростков с вторичной аменореей. Достижения и проблемы генетики, селекции и биотехнологии. Сб наук трудов IX съезда УТГиС. Т. 3. К: 318—321.

7. Левенець СО, Начьотова ТА, Перевозчиков ВВ та ін. 2010. Поширеність розладів функції статевої системи серед сучасних дівчаток та дівчат-підлітків та чинники ризику їх виникнення. Педіатрія, акушерство та гінекологія 6: 94—96.

8. Пристром АМ. Беременность и артериальная гипертензия. Основные вопросы. http://cardio.by/page/view/statyapristrom-page

9. Прохоренко РІ. 2009. Прогнозування та профілактика аномалій пологової діяльності у жінок зі сполученотканинними дисплазіями. Автореф. дис…. к.мед.н. Х: 20.

10. Ткаченко ЛВ, Селихова МС. 2000. Прогнозирование становления репродуктивной системы у девочек. Современные профилактические, диагностические и терапевтические технологии в детской гинекологии. М: 37—38.

11. Тучкина ІА. 2010. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень в юних вагітних з екстрагенітальною патологією. Ліки України 10(1): 87—89.

12. Kentner AC, Pittman QJ. 2010. Minireview: early-life programming by inflammation of the neuroendocrine system. Endocrinology 10: 4602—4606. http://dx.doi.org/10.1210/en.2010-0583 ; PMid:20668021