• Особливості цитопротекторної функції слизової оболонки шлунка в дітей при хронічному гастродуоденіті
ua До змісту

Особливості цитопротекторної функції слизової оболонки шлунка в дітей при хронічному гастродуоденіті

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):55-59; doi 10.15574/PP.2014.59.55 
 

Особливості цитопротекторної функції слизової оболонки шлунка в дітей при хронічному гастродуоденіті

 

Боброва В.І.

 

Мета — вивчити особливості захисного бар'єру слизової оболонки шлунка в дітей при хронічному гастродуоденіті залежно від тривалості захворювання.

 

 

Пацієнти та методи. Під нашим спостереженням було 76 дітей віком 8–16 років. Для верифікації діагнозу всім дітям проведено ендоскопічне дослідження верхніх відділів травного каналу, гістологічне та імуногістохімічне дослідження слизової оболонки шлунка.

 

 

Результати. При гістологічному дослідженні біоптатів слизової оболонки шлунка в більшості пацієнтів з уперше діагностованим хронічним гастродуоденітом виявлено порушення цитопротекторної функції шлунка на фоні змін місцевого гомеостазу слизової оболонки шлунка. При рецидивному перебігу хронічного гастродуоденіту частіше спостерігалися порушення бар'єрної функції шлунка на фоні стромально-епітеліальної перебудови слизової оболонки шлунка. При імуногістохімічному дослідженні біоптатів шлунка в більшості дітей з уперше встановленим діагнозом хронічний гастродуоденіт встановлено помірну експресію рецептора VEGFR-1 і колагену IV типу, а при рецидивному перебігу — слабку. При проведенні порівняльної оцінки ступеня забарвлення нейтральних і кислих мукополісахаридів у біоптатах слизової оболонки шлунка констатовано, що частіше порушення епітеліального захисного бар'єру слизової оболонки шлунка спостерігалися у хворих із рецидивним перебігом хронічного гастродуоденіту. Епітеліальний рівень захисту слизової оболонки шлунка не залежав від тривалості хронічного гастродуоденіту, адже у більшості спостережуваних хворих відмічався помірний рівень експресії ПГЕ2.

 

Висновки. На основі проведеного дослідження виявлено особливості змін захисного слизового бар'єру слизової оболонки шлунка, які впливають на формування і перебіг хронічного гастродуоденіту. Встановлені нами особливості цитопротекторної функції шлунка дадуть змогу розробити диференційований підхід лікування хронічного гастродуоденіту.

 

Ключові слова: діти, хронічний гастродуоденіт, мікроциркуляція слизової шлунка, колаген ІV типу, мукополісахариди, простагландини.

 

Література:

 

1. Аруин ЛИ, Капуллер ЛЛ, Исаков ВА. 1998. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М, Триада-Х: 483.

2. Боброва ВІ. 2013. Клініко-морфологічні особливості перебігу різних форм хронічного гастриту у дітей. Современная педиатрия 7: 115—119.

3. Бєлоусов ЮВ. 2010. Функціональні та органічні захворювання шлунка та кишечнику у дітей: механізми формування, критерії діагностики та принципи корекції. Педіатрична гастроентерологія і нутриціологія. Матер наук-практ конф з міжнародною участю, 20—21 травня 2010 р. Харків: 3—8.

4. Волынець ГВ, Клембовський АИ, Новикова АВ. 2006. Морфологические изменения слизистой оболочки желудка у детей с хроническим гастритом в зависимости от этиологических факторов заболевания. Рос педиатрический журнал 4: 32—44.

5. Ганзій ОБ. 2003. Клінічні та параклінічні особливості гастродуоденальної деструкції у дітей. Автореф. дис. … к.мед.н., спец. 14.01.10 «Педіатрія». Харків: 20.

6. Кононов ЛВ. 2006. Цитопротекция слизистой оболочки желудка: молекулярно-клеточные механизмы. Рос журн гастроэнтерол, гепатол, колопроктол 16(3): 12—16.

7. Майданник ВГ, Корнейчук ВВ, Хайтович НВ. 2008. Заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. Монография. К, ВБ «Аванпост-Прим»: 432.

8. Allen A, Flcmstrom G. 2005. Gastro-duock'nal mucus bicarbonate barrier: protection against acid and pepsin. Am J Phvsiol Cell Physiol 28: 1—19.

9. Rimoldi M, Chieppa M, Salucci V. 2005. Intestinal immune homeostasis is regulated by the crosstalk between epithelial cells and dendritic cells. Nat Immunol 6: 507—514.

10. Wang YY, Ye ZY, Zhao ZS. 2007. Relationship between the expression of vascular endothelial growth factor, fms-like tyrosine kinase-1 and biological behavior in gastric carcinoma. Сancer 10(3): 269—273.

11. West NP, Pyne DB, Kyd JM. 2008. The effect of exercise on innate mucosal immunity. British Journal of Sports Medicine 23: 25—31.