• Обструкція сечоводу після ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей
ua До змісту Повний текст статті

Обструкція сечоводу після ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей

Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):78-82; doi: 10.15574/PS.2023.80.78
Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Клюс А. Л.
ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ

Для цитування: Петербургський ВФ, Каліщук ОА, Клюс АЛ. (2023). Обструкція сечоводу після ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей. Хірургія дитячого віку (Україна). 3(80): 78-82; doi: 10.15574/PS.2023.80.78.
Стаття надійшла до редакції 23.06.2023 р., прийнята до друку 10.09.2023 р.

Мета – вивчити частоту та чинники ризику обструкції сечоводу (ОС) після ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу (МСР) у дітей.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування МСР ІІ-IV ступенів у 1068 дітей віком від 8 місяців до 15 років після ендоскопічної корекції. За ОС враховано такі предиктори: вік, стать та ступінь рефлюксу. Також розглянуто клінічні прояви та види лікування ОС: консервативне – 28 (52,8%) сечоводів; стентування – 14 (26,5%) сечоводів; уретероцистонеостомія – 11 (20,7%) сечоводів. Статистичний аналіз частоти ОС (категоріальні дані) виконано із застосуванням непараметричних методик оцінки (χ², точний тест Фішера). Статистично значущою прийнято відмінність p<0,05.
Результати. Загальна частота ОС становила 3,44% (53/1539 сечоводів). Розрізняли ранню (41 дитина) і пізню (відтерміновану) (12 дітей) обструкцію. Достовірними чинниками ризику ОС були чоловіча стать і низький ступінь рефлюксу. Рання ОС у більшості випадках піддавалася консервативному лікуванню, а також виконувалися стентування та реімплантація сечоводів (13 та 2 випадки, відповідно). За пізньої ОС реімплантація сечоводу виконувалася 9 дітям, а стентування – 3 дітям.
Висновки. ОС може бути діагностована як у ранні терміни післяопераційного періоду (до місяця), так і в пізні (3-6 місяців) терміни після ендоскопічної корекції МСР, залежно від чого застосовуються різні методи лікування – консервативне, стентування, хірургічне (реімплантація сечоводу).
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: міхурово-сечовідний рефлюкс, ендоскопічна корекція, обструкція сечоводу, стентування, реімплантація сечоводу, предиктори, діти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Alizadeh F, Mazdak H, Khorrami MH, Khalighinejad P, Shoureshi P. (2013, Aug). Postoperative ureteral obstruction after endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with polyacrylate polyalcohol copolymer (Vantris®). Journal of Pediatric Urology. 9; 4: 488-492. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.11.007; PMid:23219423

2. Chertin B, Mele E, Kocherov S, Zilber S, Gerocarni Nappo S, Capozza N. (2018). What are the predictive factors leading to ureteral obstruction following endoscopic correction of VUR in the pediatric population? J Pediatr Urol. 8: 510-517.

3. Chung JM, Park ChS, Lee SD. (2015, Jul). Postoperative ureteral obstruction after endoscopic treatment for vesicoureteral reflux. Korean J Urol. 56 (7): 533-539. https://doi.org/10.4111/kju.2015.56.7.533; PMid:26175873 PMCid:PMC4500811

4. Escolino M, Kalfa N, Castagnetti M, Caione P et al. (2023). Endoscopic injection of bulking agents in pediatric vesicoureteral reflux: a narrative review of the literature. J Pediatric Surgery International. 39: 133. https://doi.org/10.1007/s00383-023-05426-w; PMid:36806763 PMCid:PMC9938816

5. Friedmacher F, Puri P. (2019). Ureteral obstruction after endoscopic treatment of vesicoureteral reflux: does the type of injected bulking agent matter? Curr Urol Rep. 20 (9): 49. https://doi.org/10.1007/s11934-019-0913-5; PMid:31289951

6. Garcia-Aparicio L, Rodo J, Palazon P, Martin O, Blazquez-Gomez E, Manzanares A et al. (2013). Acute and delayed vesicoureteral obstruction after endoscopic treatment of primary vesicoureteral reflux with dextranomer/hyaluronic acid copolymer: why and how to manage. J Pediatr Urol. 9: 493-497. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2013.02.007; PMid:23507288

7. Mazzone L, Gobet R, Gonzalez R, Zweifel N, Weber DM. (2012). Ureteral obstruction following injection of dextranomer/hyaluronic acid copolymer: an infrequent but relevant complication. J Pediatr Urol. 8: 514-519. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2011.10.002; PMid:22023846

8. Nakonechnyy RA, Prytula VP, Nakonechnyy AI. (2017). Complication of intravesical correction of vesicoureteral reflux in children. Paediatric surgery. Ukraine. 4 (57): 72-79. https://doi.org/10.15574/PS.2017.57.72

9. Papagiannopoulos D, Rosoklija I, Cheng E, Yerkes E. (2017). Delayed obstruction with asymptomatic loss of renal function after dextranomer/hyaluronic acid copolymer (Deflux) injection for vesicoureteral reflux: a close look at a disturbing outcome. Urology. 101: 63-66. https://doi.org/10.1016/j.urology.2016.09.013; PMid:27687330

10. Rubenwolf PC, Ebert AK, Ruemmele P, Rösch WH. (2013). Delayed-onset ureteral obstruction after endoscopic dextrano-mer/hyaluronic acid copolymer (Deflux) injection for treat-ment of vesicoureteral reflux in children: a case series. Urology. 81 (3): 659-662. https://doi.org/10.1016/j.urology.2012.11.044; PMid:23452811

11. Serdar T. (2015, May 5). Guidelines on paediatric urology. European Association of Urology. European Society for Paediatric Urology. URL: http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Paediatric-Urology-2015.pdf.

12. Serrano Durba A, Bonillo García MA, Moragues Estornell F, Domínguez Hinarejos C, Sanguesa C, Martínez Verduch M, García Ibarra F. (2006, Feb). Vesicoureteric reflux endoscopic treatment complications in childhood. Actas Urol Esp. 30 (2): 170-174. Spanish. https://doi.org/10.1016/S0210-4806(06)73419-2; PMid:16700207

13. Snodgrass WT. (2004). Obstruction of a dysmorphic ureter following dextranomer/hyaluronic acid copolymer. J Urol. 171: 395-396. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000101995.85004.95; PMid:14665941

14. Yankovic F, Swartz R, Cuckow P, Hiorns M, Marks SD, Cherian A et al. (2013). Incidence of Deflux® calcification masquerading as distal ureteric calculi on ultrasound. J Pediatr Urol. 9; 6pt A: 820-824. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.10.025; PMid:23186595