• Обґрунтування удосконалення діагностики сексуальних розладів у хворих соматичного профілю на прикладі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
ua До змісту

Обґрунтування удосконалення діагностики сексуальних розладів у хворих соматичного профілю на прикладі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):60–64; doi 10.15574/HW.2016.116.60 
 

Обґрунтування удосконалення діагностики сексуальних розладів у хворих соматичного профілю на прикладі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки


Гурженко Ю. М., Сорока В. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: обґрунтування та удосконалення діагностики сексуальних розладів у хворих соматичного профілю, що страждають на виразкову хворобу шлунка (ВХШ) та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (ВХДК).


Матеріали та методи. Протягом 3 років було проведено комплексне обстеження і лікування 130 хворих із ВХДК у стадії ремісії та ВХШ у стадії ремісії, що мали сексуальні розлади; перших було 76 (58,5±4,3%) чоловік, других – 54 (41,5±4,3%) чоловіка; р<0,05. Вони представляли основну групу. У групу порівняння увійшли 100 чоловіків, хворих на ВХДК та ВХШ, що перебували також в стадії ремісії, проте не скаржились на сексуальні розлади; відповідно їх було 66,0±4,7% та 34,0±3,3%; р<0,05. Також була створена референтна група (контрольна) із 20 практично здорових чоловіків. Усі групи були зіставні за віком (середній вік в основних групах – 34,0±1,7 року, у контролі – 32,0±4,0 року), а дві перші – і за тривалістю виразкової хвороби (середній термін за анамнезом – 6,9±0,7 року).


Результати. За частотою проявів депресії у хворих із ВХДК та ВХШ із статевими розладами виявляли параметри, серед яких достовірно виділяли психічну тривожність (85,4±3,1%), депресивний настрій (73,1±3,8%), соматичну тривожність (66,1±4,3%), знижені працездатність та активність (64,6±4,1%). Їхнє поєднання у різних варіантах обтяжували ситуацію. У хворих виключно із виразковою хворобою превалювали соматична тривожність (32,0±4,6%), депресивний настрій (28,0±4,5%), працездатність та активність (24,0±4,2%).

У більшості хворих із ВХДК та ВХШ зі статевими розладами (60,8±4,2%) фіксували високий рівень особистісної тривожності і практично однаково часто низький та середній (19,2±3,4% та 20,0±3,4% відповідно). Разом з тим, 93,0% хворих тільки з виразковою хворобою також відзначали її наявність низького рівня вираженості. Водночас, серед перших вірогідно частіше спостерігався середній рівень ситуативної тривожності (62,3±4,2%), у кожного третього – низький (28,5±3,9%) і у решти (10,0%) – високий, тоді як серед других – за частотою превалював низький її рівень (63,0±4,9% проти 31,0±4,9% середнього та 6,0±2,3% – високого).


Заключення. Обґрунтовано принцип удосконалення раннього виявлення статевих розладів у чоловіків із хронічними соматичними захворюваннями на прикладі виразкової хвороби, суть якого в обов’язковому включенні до анамнестичного, як і діагностичного, методу двох ключових запитань, а саме: задоволеність статевим актом та задоволеність статевим життям загалом.


Ключові слова: виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, розлади статевої функції, діагностика.


Література: 
1. Ворник Б.М. Сексология и андрология в Украине: говорят эксперты в области мужского здоровья / Б.М. Ворник, И.И. Горпинченко, Г.С. Кочерян [и др.] // Здоров’я України (тематичний номер). – 2016. – № 1 (6). – С. 32–33.

2. Горпинченко І.І. Чоловічі статеві розлади : Навчальний посібник / І.І. Горпинченко, Ю.М. Гурженко, С.В. Возіанова, Д.З. Воробець, О.В. Шуляк. – Львів : Кварт, 2011. – 221 с.

3. Коваленко В.М. Демографія і стан здоров’я народу України: Аналітико-статистичний посібник / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький, Т.С. Манойленко, І.Л. Ревенько, В.А. Гадзюк. – К.: МВЦ Медінформ, 2010. – 144 с.

4. Семенюк О.А. Статево–вікові особливості смертності населення працездатного віку та шляхи її попередження: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.03 – Соціальна медицина / О.А. Семенюк. – К., 2015. – 24 с.

5. Дегтярьова Л.В. Пептична виразка дванадцятипалої кишки у осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, особливості морфогенезу, прогностичні аспекти: Автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.03.02 – Патологическая анатомия / Л.В. Дегтярьова. – К., 2002. – 27 с.

6. Кибрик Н.Д. Эректильная дисфункция в клинике соматоформных расстройств // Н.Д. Кибрик, М.И. Якубов, И.Ю. Кан // Здоровье мужчины. – 2011. – № 2. – С. 106–111.

7. Кукурекин Ю.В. Нарушение сексуального здоровья: патогенетические аспекты / Ю.В. Кукурекин, А.П. Гудзенко. – Луганск: МЧП Копицентр, 2007. – 178 с.

8. Сугоняко Е.А. Клинико-морфологическая характеристика, психологический профиль и качество жизни больных язвенной болезнью осложненного и неосложненного течения: Автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.00.05 – Внутренние болезни / Е.А. Сугоняко. – Красноярск, 2006. – 23 с.

9. Горпинченко И.И. Депрессия при различных формах сексуальной дисфункции мужчин (диагностика, клиника, психотерапия) / И.И. Горпинченко, М.Н. Соколова / Здоровье мужчины. – 2013. – № 3 (46). – С. 91–96.

10. Жилина О.А. Секреторная реакция желудка на эмоциональный стресс у лиц с различными психологическими характеристиками личности: Автореф. дисс. … канд. мед. наук: 03.00.13 – Физиология / О.А. Жилина. – Курган, 2002. – 22 с.

11. Коваленко В.М. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості: Аналітико-статистичний посібник / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький, Т.С. Манойленко, А.Г. Кириченко, І.Л. Ревенько. – К.: СПД ФО Коломіцин В.Ю., 2012. – 211 с.

12. Юнак В.Ю. Депрессия / В.Ю. Юнак. – К.: Здоров’я, 2012. – 256 с.

13. Hartono J.L. Anxiety and depression in various functional gastrointestinal disorders: do differences exist? / J.L. Hartono, S. Mahadeva, K.L. Goh [et al] // J Dig Dis. – 2012. – V. 13 (5). – P. 252–7. https://doi.org/10.1111/j.1751-2980.2012.00581.x; PMid:22500787

14. Горпинченко И.И. Кореляційні зв’язки між показниками МІЕF та SF-36 за різних форм сексуальної дисфункції / И.И. Горпинченко, Д.З. Воробець // Здоровье мужчины. – 2010. – № 4 (35). – С. 102–106.

15. Горпинченко І.І. Механізми розвитку сексуальної дисфункції: Монографія / І.І. Горпинченко, Д.З. Воробець. – Львів : ЛМНУ, 2013. – 388 с.