• Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей
ua До змісту

Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):57-62; doi 10.15574/SP.2015.65.57

 

Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей

 

Леженко Г. О., Пашкова О. Є.

Запорізький державний медичний університет, Україна

 

У статті розглядається сучасний стан проблеми антибактеріальної терапії бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у дітей. Науково обґрунтовано застосування при патології органів дихання препарату з групи цефалоспоринів ІІІ покоління цефподоксиму проксетил (Цефодокс). Наведено досвід зарубіжних та вітчизняних фахівців, а також власний досвід застосування цефподоксиму проксетилу в терапії респіраторних бактеріальних інфекцій у дітей.

 

Ключові слова: респіраторні бактеріальні інфекції, діти, антибіотикотерапія, цефподоксиму проксетил.

 

REFERENCES 
1. XV щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські читання. Здоров'я України. 2013. Педіатрія. Темат вип: 22-23.

2. Викторов АП, Посохова КА, Матвеева ЕВ и др. 2006. Анализ побочных действий антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 года. Сімейна медицина. наук-практ журн. 3: 42—43.

3. Василишин ХІ. 2014. Динаміка вмісту цинку та міді в дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини. Зб тез доп ІІ Міжнар наук-практ конф студентів та молодих вчених, м. Суми, 16—18 квіт. 2014 р. За ред. МВ Погорєлова. Суми, СумДУ: 179.

4. Жель Ф, Шомара М, Уебер М та ін. 2007. Від антибіотикограми до рецепту. Логос: 87-89.

5. Волянська ЛА. 2013. Гострий риносинусит у дітей у практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при його бактеріальній природі. Здоровье ребенка. 6: 9—13.

6. Выделение, идентификация и определение чувствительности к антибиотикам Haemophilus influenzae. Метод реком для микробиологов. Клин микробиол антимикроб химиотерапия. 2000. 2;2: 93—109.

7. Диференційоване застосування антибактеріальних препаратів в педіатрії (по матеріалах IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії»). Новости медицины и фармации. 2007. 21—22: 230—231.

8. Зоркин СН, Катосова ЛК, Музыченко ЗН. 2010. Взгляд на антибактериальную терапию у детей с урологической патологией. Лечащий врач. 8: 6—10.

9. Коровина НА, Захарова ИН, Заплатников АЛ. 2000. Клинические аспекты применения цефалоспориновых антибиотиков в педиатрической практике. М.

10. Крюков АИ, Гуров АВ, Изотова ГН. 2012. Возможности современных макролидов в стартовой терапии острого бактериального синусита. РМЖ. 20(27): 1374—1377.

11. Кунельская НЛ, Изотова ГН, Романенко СГ. 2013. Рациональная антибактериальная терапия острого отечно-инфильтративного ларингита. Мед совет. 7: 18—20.

12. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2014. Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності. Совр педиатрия. 5: 77—82.

13. Леженко ГО, Пашкова ОЄ. 2010. Досвід застосування цефодоксу в лікуванні позалікарняних пневмоній та рецидивуючих бронхітів у дітей. Здоровье ребенка. 4: 29-31.

14. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2012.Обґрунтування вибору тактики фармакотерапії гострих синуситів у дітей. Совр педиатрия. науч-практ педиатрич журн. 3: 95—98.

15. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2013. Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання у дітей. Совр педиатрия. 7: 88—92.

16. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2013. Роль Haemophilus influenzae у формуванні інфекційної патології в дітей. Здоровье ребёнка. 1: 67—72.

17. Митин ЮВ, Гомза ЯЮ. 2007. Целесообразность применения в ЛОР-практике цефалоспоринов III поколения для приема внутрь. Журнал вушних, носових та горлових хвороб. 2: 59—63.

18. Нові перспективи використання пероральних цефалоспоринов в педіатрії. По матеріалах V Конгресу педіатрів України, 15—17 жовтня, м. Київ. Здоров'я України. 2008. 24/1: 36—37.

19. Бережной ВВ, Козачук ВГ, Орлюк ИБ и др. 2007. Опыт использования препарата «Цефодокс» в комплексной терапии гнойных синуситов у детей. Совр педиатрия. 3: 88-92.

20. Дядык АИ, Багрий АЭ, Суровцева НЛ и др. 2009. Опыт применения цефподоксима у больных с внегоспитальными пневмониями (Результаты проспективного открытого исследования «ЦЕНТР».) Ліки України. 8: 73—75.

21. Посохова КА, Вікторов ОП. 2005. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навч посібн. Тернопіль, ТДМУ: 296.

22. Викторов АП, Логвина ИА, Матвеева ЕВ, Посохова КА. 2007.Проблемы безопасности применения пенициллинов. Клин иммунол. Аллергол. Инфектол. 1: 36—38.

23. Альбицкий ВЮ, Балаболкин ИИ, Баранов АА и др. 2006. Прогноз развития научных исследований в педиатрии на 2006— 2010 г.г. Вопр совр педиатрии. 5: 111—113.

24. Волосовец АП, Абатуров АЕ, Беш ЛВ и др. 2011. Результаты многоцентрового исследования «Цеф-ПРОСТО» (цефподоксима проксетил в стартовой терапии внебольничной пневмонии у детей) в Украине. Совр педиатрия. 2(36): 107—112.

25. Самсыгина ГА. 2000. Цефалоспорины в педиатрии. В мире лекарств. 1: 18—21.

26. Скороходкина ОВ, Лунцов АВ. 2013. Лекарственная аллергия при проведении антибиотикотерапии. Вестн совр клин медицины. 6;3: 60—67.

27. Хапалюк АВ. 2010. Клинико-фармакологическая характеристика и сравнительный анализ основных групп антибактериальных лекарственных средств. Лечеб дело. 5: 64—82.

28. Волосовец АП, Кривопустов СП, Дзюба ОЛ и др. 2009. Цефодокс (цефподоксима проксетил): трехлетний анализ клинического использования в педиатрии. Совр педиатрия. 4: 34—38.

29. Ray WA, Murray KT, Hall K et al. 2012. Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death. N Engl J Med. 366: 1881—1890.

30. Bartkowski DP. 2001.Recognizing UTIs in infants and children. Early treatment prevents permanent damage. Postgraduate medicine. 109(1): 177—181.

31. Frampton JE, Brogden RN, Langtry HD, Buckley MM. 1992. Cefpodoxime proxetil. Drugs. 44(5): 889—917.

32. Hui-ling WANG, Li HUO, Zhen-shan WANG et al. 2012. Multicenter, double_blind, randomized controlled clinical trial of cefcapene pivoxil hydrochloride tablets in the treatment of acute bacterial infections. The Chinese Journal of Clinical Pharmacology. 1: 002.

33. Portier H, Chavanet P, Waldner-Combernoux A et al. 1994. Five versus ten days treatment of streptococcal pharyngotonsillitis: a randomized controlled trial comparing cefpodoxime proxetil and phenoxymethyl penicillin. Scandinavian journal of infectious diseases. 26(1): 59—66.

34. Sadera HS, Jacobsb MR, Fritsche TR. 2007. Review of the spectrum and potency of orally administered cephalosporins and amoxicillin/clavulanate. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 57(3): 5—12. http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2006.12.014; PMid:17292577

35. Wald ER. 2002. Sinusitis. Pediatric Infectious Diseases Principles and Practice. Ed. by Jenson HB, Baltimore RS. 1st ed. 1: 760—770.