• Коморбідність при ревматичних захворюваннях у підлітків. Огляд літератури та власні спостереження
ua До змісту

Коморбідність при ревматичних захворюваннях у підлітків. Огляд літератури та власні спостереження

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):56-61; doi 10.15574/SP.2015.65.56

 

Коморбідність при ревматичних захворюваннях у підлітків. Огляд літератури та власні спостереження

 

Богмат Л. Ф., Шевченко Н. С., Дем'яненко М. В.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

 

Мета: вивчення частоти коморбідних станів у дітей із системним червоним вовчаком (СЧВ) на етапах еволюції хронічного процесу. 

 

Пацієнти і методи. Вивчалися показники гемодинаміки, функціонального стану нирок та ліпідного спектра крові у 144 дітей з СЧВ, які перебували на стаціонарному лікуванні у кардіоревматологічному відділенні клініки інституту в період з 2011 по 2013 рр.

 

Результати. Встановлено, що індекс коморбідності зростає зі збільшенням тривалості захворювання. У дітей з СЧВ з термінами захворювання від одного до трьох років він становив 2,4±0,5 бала, а понад три роки — 3,3±0,7 бала. Регресійний аналіз прогнозу залучення нових систем і органів у пацієнтів з СЧВ з урахуванням статі, віку, активності та тривалості захворювання показав, що кумулятивний внесок цих змінних становить 54,9% для дітей з термінами захворювання більше року і 55,3% для дітей з термінами захворювання понад три роки. Найбільшу вагу серед змінних має активність процесу (r=0,66; р<0,001 і r=0,68; р<0,001 відповідно).

 

Висновки. Агресивне пригнічення активності генералізованого імунного запалення дозволить запобігти накопиченню патологічних змін органів і систем у дітей та підлітків, які страждають на СЧВ.

 

Ключові слова: коморбідність , системний червоний вовчак, діти, підлітки.

 

REFERENCES

1. Белоусов ЮВ. 2012. Коморбидность при заболеваниях пищеварительной системы у детей. Здоровье ребенка. 1(36): 134—138.

2. Белялов ФИ. 2011. Лечение внутренних болезней в условиях коморбидности. Иркутск: 305.

3. Вёрткин АЛ, Скотников АС. 2013. Коморбидность (ч. 1). Лечащий врач. 6: 66—68.

4. Вёрткин АЛ, Скотников АС. 2013. Коморбидность (ч. 2). Лечащий врач. 8: 78—82.

5. Верткин АЛ, Зайратьянц ОВ, Вовк ЕИ. 2008. Окончательный диагноз. М: 61—67.

6. Верткин АЛ, Скотников АС. 2009. Роль хронического аллергического воспаления в патогенезе бронхиальной астмы и его рациональная фармакотерапия у пациентов с полипатией. Лечащий врач. 4: 61—67.

7. Коломоец МЮ, Вашеняк ОО. 2012. Коморбидность и полиморбидность в терапевтической практике. Укр мед часоп. 5: 140—143.

8. Лазебник ЛБ. 2005. Полиморбидность и старение. Клин геронтол. 12: 16—19.

9. Лучихин ЛА. 2010. Коморбидность в ЛОР-практике. Вестн оториноларингол. 2: 79—82.

10. Мудров МЯ. 1963. Полный текст актовой речи Матвея Яковлевича Мудрова, произнесённой им 25 сентября 1820 г. в Императорском Московском университете на торжественном открытии Клинического и медицинского институтов. Люди русской науки. М: 478.

11. Распутіна ЛВ. 2011. Коморбідність неспецифічних захворювань органів дихання та сердцево-судинної системи в практиці лікаря. Укр пульмонологічний журн. 4: 25—27.

12. Стяжкина СН, Журавлев КВ, Леднева АВ и соавт. 2011. Роль коморбидной патологии в хирургии. Фундаментальные исследования. 7: 138—140.

13. Смулевич АБ. 2011. Депрессии и коморбидные расстройства. М: 157.

14. Хіміон ЛВ. 2012. Можливості прогнозування розвитку кардіо- та цереброваскулярних ускладнень у хворих на системний червоний вовчак. Укр мед часоп. 3(89): 94—96.

15. Charlson ME, Pompei P, Ales HL. 1987. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: Development and validation. J Chron Dis. 40: 373—383.

16. Van den Akker M, Buntinx F, Roos S, Knottnerus JA. 1996. Comorbidity or multimorbidity: what's in a name? A review of the literature. Eur J Gen Pract. 2(2): 65—70.

17. Feinstein AR. 1970. Pre-therapeutic classification of comorbidity in chronic disease. Journal Chronic Disease. 7(23): 455—468.

18. Kaplan MH, Feinstein AR. 1974. The importance of classifying initial comorbidity in evaluating the outcome of diabetes mellitus. J Chron Dis. 27: 387—404.

19. Kraemer HC. 1995. Statistical issues in assessing comorbidity. Stat Med. 14: 721—723.

20. Caughey GE, Vitry AI, Gilbert AL, Roughead EE. 2008. Prevalence of comorbidity of chronic diseases in Australia. BMC Public Health. 8: 221. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-8-221; PMid:18582390 PMCid:PMC2474682

21. Fortin M, Bravo G, Hudon C et al. 2005. Prevalence of multimorbidity among adults seen in family practice. Ann Fam Med. 3: 223—228. http://dx.doi.org/10.1370/afm.272; PMid:15928225 PMCid:PMC1466875

22. Schellevis FG, Velden J, Lisdonk E. 1993. Comorbidity of chronic diseases in general practice. J Clin Epidemiol. 46: 469—73.

23. Рasnau RO, Bystristky A. 1994. On the comorbidity of anxiety and depression. Handbook of depression and anxiety: a biological approach. Der Boer JM (ed.). NY, Marcel Dekker: 45—56.