• Клініко-потенціометричні обстеження пацієнтів підліткового віку з хронічним одонтогенним гайморитом за наявності в порожнині рота гальванічної патології
ua До змісту Повний текст статті

Клініко-потенціометричні обстеження пацієнтів підліткового віку з хронічним одонтогенним гайморитом за наявності в порожнині рота гальванічної патології

Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):35-39; doi: 10.15574/PS.2023.80.35
Тимофєєв О. О., Чередніченко А. М.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

Для цитування: Tymofieiev OO, Cherednichenko AM. (2023). Clinical and potentiometric examinations of adolescent patients with chronic odontogenic maxillary sinusitis in the presence of galvanic pathology in the oral cavity. Paediatric Surgery (Ukraine). 3(80): 35-39; doi: 10.15574/PS.2023.80.35.
Стаття надійшла до редакції 09.06.2023 р., прийнята до друку 10.09.2023 р.

Мета – визначити величини потенціометричних показників у порожнині рота, наявні між металевими включеннями, а також між металевими включеннями та слизовою оболонкою альвеолярного відростка у пацієнтів підліткового віку з хронічним одонтогенним гайморитом за наявності в порожнині рота гальванічної патології.
Матеріали та методи. Досліджено 30 підлітків із хронічним одонтогенним гайморитом. Контрольну групу становили 22 практично здорові особи (без супутніх захворювань) того ж віку, але без металевих включень у ротовій порожнині (амальгамових пломб і металевих незнімних зубних протезів) з обов’язковою санацією ротової порожнини. Усі числові дані, отримані під час опитування, оброблено математичним методом з розрахунком критерію Стьюдента. Показники прийнято достовірними за р<0,05.
Результати. У 30 хворих на хронічний одонтогенний гайморит із наявністю в порожнині рота гальванізму (компенсованої та декомпенсованої форм) хронічне запалення у верхньощелепній пазусі перебігало без яскраво вираженої клінічної симптоматики.
Висновки. У хворих підліткового віку на хронічний одонтогенний гайморит із наявністю в порожнині рота гальванізму (компенсованої та декомпенсованої форм) хронічне запалення у верхньощелепній пазусі перебігало без яскраво вираженої клінічної симптоматики. З-поміж запальних ускладнень у післяопераційному періоді виявлено в порожнині рота тільки гінгівіти.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: хронічний гайморит, верхньощелепна пазуха, гальванічна  патологія, потенціометрія, гальванізм, гальваноз, металеві включення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тимофєєв ОО. (2022). Щелепно-лицьова хірургія. Київ: ВСВ "Медицина": 752.

2. Тимофєєв ОО. (2012). Посібник з щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології. Видання 5-е (виправлене і доповнене). Київ: 1048.

3. Тимофєєв ОО. (2020). Щелепно-лицьова хірургія та хірургічна стоматологія. Підручник у 2 книгах. Книга 1: 986.

4. Тимофєєв ОО. (2022). Щелепно-лицьова хірургія та хірургічна стоматологія. Підручник у 2 книгах. Книга 2: 968.

5. Тимофєєв ОО, Павленко ОВ, Тимофєєв ОО. (2014). Гальванічна патологія в стоматології. Київ: ТОВ "Видавництво "Сталь": 235.