• Гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент у вагітних із великим інтергенетичним інтервалом
ua До змісту

Гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент у вагітних із великим інтергенетичним інтервалом

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):26-30; doi 10.15574/PP.2014.59.26

 

Гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент у вагітних із великим інтергенетичним інтервалом

 

Сорокін О. В., Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Бадзюк Н. П.

 

Мета — вивчити гістохімічні та морфогенетичні особливості плацент жінок із великим інтергенетичним інтервалом.

 

Пацієнти та методи. В лабораторії патоморфології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» (зав. д.мед.н., проф. Т.Д. Задорожна) проведено гістологічне та гістохімічне дослідження 20 плацент від жінок із перервою між пологами 10 років і більше (І група); 20 плацент від жінок віком 35 років і старших (ІІ група) порівняно з плацентами жінок із перервою між пологами 3–5 років (ІІІ група) — 20 плацент.

 

 

Результати. Плацентарна дисфункція, яка розвивалася в жінок із великим інтергенетичним інтервалом і в жінок віком 35 років та старших із першими пологами порівняно з групою контролю, в яких перерва між пологами становила 1–5 років, зумовлена змінами вікових особливостей організму жінок і перенесеними захворюваннями екстрагенітальними та гінекологічними. У І та ІІ групах дослідження в жінок віком 35 років і старших, які народжували вперше, та жінок із великим інтергенетичним інтервалом відмічалися зміни матково!плацентарного та плацентарно-плодового кровотоку з порушення кровообігу у вигляді виразного повнокров'я судин ворсин, а також вогнищ крововиливів у міжворсинчастий простір. У І групі дослідження виявлено патологічні зміни у вигляді: фіброзу та фібриноїдної трансформації строми ворсин; неоднорідної зрілості ворсинчастого хоріону за типом дисоційованого розвитку котиледонів і хаотично склерозованих ворсин. У 25% спостережень зафіксовано ділянки зближених ворсин («афункціональні зони»). Поряд із виявленими вогнищевими змінами структур плацент у більшості спостережень І та ІІ груп відмічено компенсаторні реакції здебільшого середнього рівня у вигляді ангіоматозу судин термінальних ворсин, збільшення кількості синцитіальних вузликів і термінальних «спеціалізованих» ворсин.

 

 

Висновки. Апоптозний індекс у структурах плацент жінок із великим інтергенетичним інтервалом та жінок віком 35 років і старших достовірно був збільшеним за рахунок клітин із морфологічними ознаками апоптозу в епітелії ворсин, стромі ворсин і в децидуальних клітинах, що пов'язано з плацентарноюдисфункцією в цій віковій категорії жінок. Гістохімічна реакція на ДНК булла достовірно найбільш вираженою в ядрах синцитіотрофобласта ворсин ІІІ групи і зниженою в І групі, що обумовлено пошкодженням ядерних структур, відповідальних за генетичну функцію.

 

 

Ключові слова: вагітність, інтергенетичний інтервал, плацентарна дисфункція, «афункціональні зони», апоптозний індекс.

 

Література:

 

 

1. Беседін ВМ, Дорошенко-Кравчик МВ. 2003. Морфологічні особливості будови плаценти у немолодих першородячих. Зб наук праць Асоціації акушер-гінекологів України. К, Інтермед: 385—389.

2. Беседін ВМ, Дорошенко-Кравчик МВ. 2002. Морфофункціональні зміни в плаценті першороділей похилого віку. Вісник наук досліджень 2: 71—74.

3. Беседін ВМ, Дорошенко-Кравчик МВ. 2003. Сучасні проблеми вагітності, пологів та післяродового періоду у немолодих першородячих. Практична медицина 4: 16—20.

4. Давиденко ІС. 2002. Морфологічні параметри мікроциркуляції в термінальнмх ворсинах при гістологічних ознаках незрілості плаценти у 37—40 тижнів вагітності. Буковинський мед вісник 6(2—3): 33—36.

5. Діжа МА, Юихолаз ТО, Соколовська ТА. 2000. Особливості перинатальної патології у вікових первородящих. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної та медичної генетики. Зб наук праць Луганського держ мед ун-ту. Луганськ: 43—45.

6. Сорокін ОВ, Медведь ВІ. 2010. Захворюваність і особливості перебігу вагітності в жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Здоровье женщины 1(47): 130—132.

7. Tumanova L, Sorokin O. 2010. Dynamics of incidence of delivery in women with long intergenetic interval. The J of Maternal & Neonatal Medicine (XXII European Congress Perinatal Medicine, Granada, Spain, may 26 — 29, 2010) 23 (Sup 1): 635.