• Гістеректомія в період менопаузального переходу як предиктор метаболічних порушень
ua До змісту Повний текст статті

Гістеректомія в період менопаузального переходу як предиктор метаболічних порушень

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 43-48; doi 10.15574/PP.2023.95.43
Прощенко О. М., Говсєєв Д. О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Для цитування: Прощенко ОМ, Говсеев ДО. (2023). Гістеректомія в період менопаузального переходу як предиктор метаболічних порушень. Український журнал Перинатологія і Педіатрія. 3(95): 43-48; doi 10.15574/PP.2023.95.43.
Стаття надійшла до редакції 12.07.2023 р.; прийнята до друку 10.09.2023 р.

Хоча дані про зниження функції яєчників після гістеректомії (ГЕ) зустрічаються в літературних джерелах, проте характер змін гормонального та метаболічного профілю, його хронологічна послідовність, питання взаємозв’язку з розвитком метаболічного синдрому (МС), навіть у випадку збереження яєчникової тканини, висвітлені суперечливо та фрагментарно, що і стало поштовхом до проведення цього дослідження.
Мета – оцінити ризик метаболічних порушень після ГЕ в періоді менопаузального переходу.
Матеріали та методи. Проведено комплексну оцінку віддалених наслідків ГЕ у 160 жінок у віці менопаузального переходу. Оцінку параметрів метаболічного гомеостазу проведено до операції та в динаміці після хірургічного втручання (через 12 місяців). Фактори ризику виявлено під час загальноклінічного огляду, на основі анамнестичних даних. В обстежених жінок оцінено показники вуглеводного і ліпідного обміну. Критерії залучення: вік менопаузального переходу, ГЕ з приводу доброякісної патології матки, згода пацієнтки на участь у дослідженні.
Результати. Аналіз показників вуглеводного обміну виявив підвищення індексу HOMA-IR та постпрандіального рівня глюкози, зміни ліпідограми. За результатами зіставлення клінічної симптоматики та лабораторних методів дослідження у 34,37% випадках відмічалося формування МС через рік після ГЕ. На основі багатофакторного аналізу з використанням бінарної логістичної регресії статистично значущими виявилися такі фактори ризику метаболічних порушень: високий індекс маси тіла, окружність талії вище 80 см, вік від 45, клімактеричний синдром, ГЕ.
Висновки. Високий індекс маси тіла, окружність талії вище 80 см, наявність ознак клімактеричного синдрому, ГЕ і вік від 45 років пов’язані з розвитком метаболічних порушень у віддаленому післяопераційному періоді, а їхній сукупний вплив збільшує ризик їхнього розвитку. Ці фактори на передопераційному етапі можуть слугувати прогностичними маркерами метаболічних порушень у віддаленому післяопераційному періоді.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнток.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: міома матки, клімактеричний синдром, метаболічний синдром, гістеректомія, естрогензалежні стани жіночого організму, перинатальні втрати в анамнезі, індекс маси тіла.

ЛІТЕРАТУРА

1. Altman D, Falconer C, Cnattingius S, Granath F. (2008). Pelvic organ prolapse surgery following hysterectomy on benign indications. Am J Obstet Gynecol. 198 (5): 572.e1-572.e6. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.01.012; PMid:18355787

2. Araujo JA, Romano EL, Brito BE et al. (1995). Iron overload augments the development of atherosclerotic lesions in rabbits. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 15 (8): 1172-1180. https://doi.org/10.1161/01.ATV.15.8.1172; PMid:7542998

3. Bhattacharya S, Middleton LJ, Tsourapas A, Lee AJ, Champaneria R, Daniels JP et al. (2011). Hysterectomy, endometrial ablation and Mirena® for heavy menstrual bleeding: a systematic review of clinical effectiveness and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 15 (19): III-XVI, 1-252. https://doi.org/10.3310/hta15190; PMid:21535970 PMCid:PMC4781434

4. Cho SW, Kim BG, Kim BO et al. (2016). Hemorheological and glycemic parameters and HDL cholesterol for the prediction of cardiovascular events. Arq Bras Cardiol. 106 (1): 56-61.

5. Corrigan KE, Vargas MV, Robinson HN, Gu A, Wei C, Tyan P et al. (2019). Impact of Diabetes Mellitus on Postoperative Complications Following Laparoscopic Hysterectomy for Benign Indications. Gynecol Obstet Invest. 84 (6): 583-590. Epub 2019 Jun 18. https://doi.org/10.1159/000501034; PMid:31212286

6. Дронова ВЛ, Дронов ОІ, Теслюк РС. (2017). Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць). Перинатология и педиатрия. 1 (69): 65-69. https://doi.org/10.15574/PP.2017.69.65.

7. Eshtehardi P, Brown AJ, Bhargava A et al. (2017). High wall shear stress and high-risk plaque: an emerging concept. Int J Cardiovasc Imaging. 33 (7): 1089-1099. https://doi.org/10.1007/s10554-016-1055-1; PMid:28074425 PMCid:PMC5496586

8. Fernandez H. (2009, Jan-Feb). Rate, type, and cost of invasive interventions for uterine myomas in Germany, France, and England. J Minim Invasive Gynecol. 16 (1): 40-46. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2008.09.581; PMid:18996060

9. Findley AD, Siedhoff MT, Hobbs KA et al. (2013). Short-term effects of salpingectomy during laparoscopic hysterectomy on ovarian reserve: a pilot randomized controlled trial. Fertil Steril. 100 (6): 1704-1708. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.07.1997; PMid:23993887 PMCid:PMC3844119

10. Гаврилюк ГМ, Макарчук ОМ. (2016). Особливості оцінки якості життя та пошук шляхів реабілітації у жінок, які перенесли операцію на матці. Галицький лікарський вісник. 23; 3 (1): 40-43.

11. Hehenkamp WJ, Volkers NA, Broekmans FJ et al. (2007). Loss of ovarian reserve after uterine artery embolization: a randomized comparison with hysterectomy. Hum Reprod. 22 (7): 1996-2005. https://doi.org/10.1093/humrep/dem105; PMid:17582145

12. Гладчук ІЗ, Рожковська НМ, Косей ТВ. (2016). Сучасні хірургічні технології в лікуванні міоми матки (огляд літератури і власні дані). Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. 2 (38): 123-129.

13. Ingelsson E, Lundholm C, Johansson AL, Altman D. (2011). Hysterectomy and risk of cardiovascular disease: a population-based cohort study. Eur Heart J. 32 (6): 745-750. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq477; PMid:21186237

14. Kim C, Nan B, Kong S, Harlow S. (2012). Changes in iron measures over menopause and associations with insulin resistance. J Womens Health (Larchmt). 21 (8): 872-877. https://doi.org/10.1089/jwh.2012.3549; PMid:22731657 PMCid:PMC3411341

15. Laughlin-Tommaso SK, Khan Z, Weaver AL et al. (2018). Cardiovascular and metabolic morbidity after hysterectomy with ovarian conservation: a cohort study. Menopause. 25: 483-492. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001043; PMid:29286988 PMCid:PMC5898981

16. Макарчук ОМ, Гаврилюк ГМ. (2013). Особливості ліпідного профілю та гормонального фону у жінок з постгістеректомічним синдромом. Здоровье женщины. 6 (82): 113-115.

17. Makris N, Vomvolaki E, Partsinevelos G et al. (2006). The effect of hysterectomy on sexuality and psychological changes. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care March. 11 (1): 23-27. https://doi.org/10.1080/13625180500430200; PMid:16546813

18. Matsuo K, Mandelbaum RS, Nusbaum DJ, Matsuzaki S, Klar M, Roman LD, Wright JD. (2021, Mar). National trends and outcomes of morbidly obese women who underwent inpatient hysterectomy for benign gynecological disease in the USA. Acta Obstet Gynecol Scand. 100 (3): 459-470. https://doi.org/10.1111/aogs.14034; PMid:33111335

19. Місюра АГ. (2014). Динаміка метаболічних порушень після гістеректомії у перименопаузальному періоді. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2: 103-105.

20. Mustafa A. (2023, Apr 20). Association between hysterectomy and hypertension among Indian middle-aged and older women: a cross-sectional study. BMJ Open. 13 (4): e070830. doi: 10.1136/bmjopen-2022-070830. Erratum in: BMJ Open. 2023 Jun 19; 13 (6): e070830corr1. PMID: 37080618; PMCID: PMC10124308. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-070830corr1; PMid:37336544 PMCid:PMC10314587

21. Nahás EAP, Pontes A, Nahas-Neto J et al. (2005). Effect of Total Abdominal Hysterectomy on Ovarian Blood Supply in Women of Reproductive Age. J. Ultrasound. Med. 24: 169-174. https://doi.org/10.7863/jum.2005.24.2.169; PMid:15661947

22. Read MD, Edey KA, Hapeshi J et al. (2010). The age of ovarian failure following premenopausal hysterectomy with ovarian conservation. Menopause Int. 16; 2: 56-59. https://doi.org/10.1258/mi.2010.010022; PMid:20729494

23. Venturella R, Lico D, Borelli M et al. (2017). 3 To 5 years later: long-term effects of prophylactic bilateral salpingectomy on ovarian function. J Minim Invasive Gynecol. 24 (1): 145-150. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2016.08.833; PMid:27621194

24. Vermeulen CKM, Veen J, Adang C et al. (2023). Long-term pelvic floor symptoms and urogenital prolapse after hysterectomy. BMC Women's Health. 23. Article number: 115. https://doi.org/10.1186/s12905-023-02286-3; PMid:36944980 PMCid:PMC10029236

25. Whiteman MK, Hillis SD, Jamieson DJ, Morrow B, Podgornik MN, Brett KM et al. (2008, Jan). Inpatient hysterectomy surveillance in the United States, 2000-2004. Am J Obstet Gynecol. 198 (1): 34 e1-7. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2007.05.039; PMid:17981254

26. Yeh JS, Cheng HM, Hsu PF et al. (2013). Hysterectomy in young women associates with higher risk of stroke: a nationwide cohort study. Int J Cardiol. 168 (3): 2616-2621. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.03.042; PMid:23587399

27. Yuan Z, Cao D, Bi X, Yu M, Yang J, Shen K. (2019). The effects of hysterectomy with bilateral salpingectomy on ovarian reserve. Int J Gynaecol Obstet. 145 (2): 233-238. https://doi.org/10.1002/ijgo.12798; PMid:30805925

28. Yuk J, Kim BG, Lee BK et al. (2023). Association of Early Hysterectomy With Risk of Cardiovascular Disease in Korean Women. JAMA Netw Open. 6 (6): e2317145. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.17145; PMid:37307002 PMCid:PMC10261994