• Ефективність синбіотичної терапії при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку
ua До змісту

Ефективність синбіотичної терапії при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):70–74

Ефективність синбіотичної терапії при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку

Прохоров Є. В., Кобець В. Н., Островський І. М.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна

УДК: 616.34N008.314.4N036.11N022.7N053

 

Мета: вивчення ефективності і безпеки використання синбіотичного препарату «Лактіале» при позагоспітальній пневмонії (ПП) у дітей ранього віку.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 87 дітей віком від 2 до 5 років. В основну групу увішли 44 пацієнти з ускладненим перебігом ПП (УПП). Групу порівняння склали 43 хворих з неускладненим перебігом ПП (НПП). Контрольну групу склали 23 умовно здорові дитини. Вивчався вміст середньомолекулярних пептидів (СМП) і лактату (молочної кислоти); проведено дослідження кишкової мікрофлори.

Результати. Виявлено прямий кореляційний зв'язок між ступенем важкості пневмонійного процесу, виразністю основних клінічних проявів та підвищеним вмістом СМП і лактату у крові. У хворих з пневмоніями також виявлено дисбіоз товстого кишечника І-ІІ ступеня. З метою корекції виявлених порушень у комплексі терапії основного захворювання призначався синбіотичний препарат «Лактіале».

Висновки. Клінічна ефективність і безпечність препарату «Лактіале» дозволяє рекомендувати його у комплексному лікуванні ПП у дітей.

Ключові слова: діти раннього віку, позагоспітальна пневмонія, ендогена інтоксикація, дисбіоз, Лактіале.

 

Література:

1. Антипкин Ю. Г. Принципы дианостики и лечения негоспитальных пневмоний у детей / Ю. Г. Антипкин, В. Ф. апшин, Т. Р. Уманец // Здоровье Украины. — 2008. —№ 2. — С. 11—13.

2. Васильєва О. Г. Клініко-патогенетичне обґрунтування модифікованого режиму корекції змін мікробіоценозу кишечнику при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку : автореф. дис. … канд. мед. наук / О. Г. Васильєва. — Тернопіль, 2011. — 20 с.

3. Зрячкин Н. И. Новый подход к классификации пребиотиков, пробиотиков и синбиотиков / Н. И. Зрячкин // Фарматека. — 2007. — № 2. — С. 58—61.

4. Кипшакбаев Р. К. Обзор проблем: дисбиоз кишечника у детей / Р. К. Кипшакбаев, Ф. М. Кипшакбаева // Человек и лекарство. — 2014. — № 7. — С. 2—7.

5. Микроэкологические нарушения у детей и современные возможности повышения эффективности их коррекции / Бережной В. В., Крамарев С. А., Мартынюк В. Ю. [и др.] // Здоровье женщины. — 2002. —№ 4. — С. 79—91.

6. Нарушение микрофлоры кишечника у детей (клиническое значение, диагностика, факторы риска, новые технологии в лечении): лекция для врачей / Римарчук Г. В., Щеплягина Л. А., Круглова И. В., Тюрина Т. К. — М., 2009. — 32 с.

7. Скворцов В. В. Дисбиоз кишечника и антибиотик-ассоциированная диарея, диагностика и лечение / В. В. Скворцов // Лечащий врач. — 2008. — № 2. — С. 23—26.

8. Сміян О. І. Динаміка антиендотоксинового імунітету у дітей з важкою пневмонією на фоні лікування пробіотиком / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Інфекції в практиці клініциста : тези доп. міжнар. наук.—практ. конф. — Х., 2010. — С. 316—317.

9. National hospitalization trends for pediatric pneumonia and associated complications / Lee G. E., Lorch S. A., Sheffler-Collins S. [et al.] // Pediatrics. — 2010. — Vol. 126. — Р. 204—213.

10. Probiotics and prebiotics / Guarner F., Khan A.G., Garisch J. [et al.] // World Gastroenterol. Organisation Practice Guideline. — 2008. [Electronic resource]. — Access mode : http://www.worldgastroenterology.org/as-sets/downloads /en/pdf/guidelines/19_probiotics_prebiotics.pdf.