ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ №4 2018

Науково - практичний журнал
  • 2521-1358 (Online); ISSN 2304-0041 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/
  • Наклад -
  • 1000 екз.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • щоквартально, 4 номери на рік

ПРО ЖУРНАЛ

ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ є єдиним рецензованиv та з відкритим доступом журналом з дитячої хірургії в Україні, який сприяє просуванню сучасних досліджень і виконує функцію практичного та теоретичного керівництва для дитячих хірургів.

Журнал видається з 2003 року разом з НМАПО імені П.Л. Шупика, Всеукраїнською асоціацією дитячих хірургів та ТОВ «Група компаній «Мед Експерт».

Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України.

Друковані копії журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів, представлені у всіх провідних наукових закладах та медичних бібліотеках України. Всі статті також є доступними для вільного доступу у форматі PDF на сайті журналу (https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/ ) і на сторінках Національної бібліотеки ім. В.В. Вернадського. Статті у журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

Редколегія журналу та видавництво ТОВ «Група компаній «МедЕксперт» у своїй роботі керуються принципами та рекомендаціями, розробленими міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, http://icmje.org/).

 

 

АТЕСТАЦІЯ


Наказом МОН України № 374 от 13.03.2017 р. журналу «Хірургія дитячого віку» підтверджено включення у перелік наукових спеціалізованих видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

РЕФЕРУВАННЯ ТА ІНДЕКСУВАННЯ

ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ індексується та/або представлена в:

 

“Бібліометрика української науки”  h5-індекс – 4

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals

 

“Наукова періодика України” (Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Khdv

 

 

Copernicus International 2018 р. подано на реєстрацію

 

РІНЦ (eLIBRARY.RU) https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37409

 

CrossRef (cтатьям журнала надається ідентифікатор об’екта – DOI) doi 10.15574/PS

 

Google Scholar (з 2013 р. h-index — 4; h10-index — 0; Загальний h-index — 5; h10-index — 0) https://scholar.google.com.ua/citations?user=eShoxXMAAAAJ&hl=uk

 

Журнал бере участь у Cited-by-linking

Включений у список журналів, публікаційна діяльність яких відповідає міжнародним стандартам і рекомендаціям, що були прийняті Міжнародним Комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE).

Український реферативний журнал "Джерело".

 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Журнал «ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ» є рецензованим, з відкритим доступом, спеціалізованим, науковим виданням, яке висвітлює актуальні науково-практичні питання в галузі дитячої хірургії. Основною метою журналу є поширення та обмін даними наукових досліджень, сприяння підвищенню професійного рівня медичних працівників, покращенню медичної допомоги та здоров’я дітей України. Журнал призначений для наукових співробітників, лікарів дитячих хірургів, а також лікарів суміжних спеціальностей. Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті тощо.

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕЦЕНЗІЙНА РАДА

Шеф-редактор
Толстанов Олександр Костянтинович, доктор мед. наук, проф., проректор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id 36127779200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36127779200
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EDkbakUAAAAJ&hl=uk

Головний редактор
Русак Петро Степанович, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; завідувач хірургічного відділення №1, Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Житомир, Україна
Scopus: h=1; Id 7801596012
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801596012

Відповідальний секретар
Шевчук Дмитро Володимирович, кандидат мед. наук, доц., Житомирський державний університет імені І.Франко, м. Житомир; викладач, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; лікар-хірург дитячий хірургічного відділення №2, Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Житомир, Україна
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-DRSq1YAAAAJ&hl=uk

Наукові консультанти
Боднар Борис Миколайович, доктор мед. наук, проф., Буковинський державний медичний університет, м Чернівці, Україна
Scopus: h=1; Id 7004481890
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004481890
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmk2qKsAAAAJ&hl=uk

Давиденко Вячеслав Борисович, доктор мед. наук, проф., Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Кукуруза Юрій Петрович, доктор мед. наук, проф. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Лазоришинець Василь Васильович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова», Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України; член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dcf24NIAAAAJ&hl=uk

Макаров Анатолій Васильович, доктор мед. наук, проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7202171821
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202171821

Момотов Андрій Олександрович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна – координатор групи
Scopus: h=1; Id 6602558727
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558727
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-RvcJ_wAAAAJ&hl=uk

Ніколаєва Наталія Григорівна, доктор мед. наук, проф., Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=1; Id 16421569300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16421569300

Сушко Віктор Іванович, доктор мед. наук, проф., Дніпропетровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id 7003835969
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003835969

Редакційна колегія
Аверін Василь Іванович, доктор мед. наук, проф., Білоруський державний медичний університет, головний позаштатний дитячий хірург МОЗ Республіки Білорусь, м. Мінськ, Білорусь
Scopus: h=1; Id 36808468900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36808468900
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YU4N4CYAAAAJ&hl=ru

АльДжахдалі Акрам, доц., консультант з дитячої хірургії, Університет Imam Abdulrahman Bin Faisal and King Fahad Hospital, м. Алхобар, Саудівська Аравія
Scopus: h=1; Id 55319490800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55319490800
Google Scholar: h=4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y4buqk8k3AgC&hl=ru&oi=ao

Бабуч Станіслав, доктор хабілітат медицини, проф., Державний університет медицини та фармації імені Н.Тестеміцану, м. Кишинів, Молдова

Боднар Олег Борисович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри дитячої хірургії, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Scopus: h=1; Id 6603237362
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603237362
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=bD7nuB8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Вдовиченко Юрій Петрович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, проф., проректор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=n2NbaHAAAAAJ&hl=uk

Веселий Сергій Володимирович, доктор мед. наук, проф., проректор, Донецький національний медичний університет імені М. Горького, м. Лиман, м. Краматорськ, Україна

Вороненко Юрій Васильович, академік НАМН України, доктор мед. наук, проф., ректор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 36827330200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36827330200
Google Scholar: h=15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=51pKL-QAAAAJ&hl=uk

Гончар Володимир Володимирович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Горбатюк Ольга Михайлівна, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1DzCMywAAAAJ&hl=uk

Гудумак Єва Михайлівна, академік академії наук Молдови, доктор хабілітат медицини, проф., Кишинівський державний університет медицини і фармації імені Николая Тестеміцану, м. Кишинів, Молдова
Scopus: Id 6508067848
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508067848

Гук Юрій Миколайович, доктор мед. наук, завідувач Клініки травматології та ортопедії дитячого віку ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Данилов Олександр Андрійович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6507331919
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507331919
Google Scholar: h=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=m6MtohYAAAAJ&hl=uk

Дігтяр Валерій Андрійович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Дніпропетровська медичної академії, м. Дніпро, Україна
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fV8rimQAAAAJ&hl=uk

Дмитряков Валерій Олександрович, доктор мед. наук, проф., Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Scopus: h=1; Id 6503911496
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6503911496
Google Scholar: h=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PP-qQgcAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Дубровін Олександр Глібович, доктор мед. наук, проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Ємець Ілля Миколайович, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна

Запорожан Степан Йосипович, доктор мед. наук, проф., проректор, Тернопільський державний медичний університет, м. Тернопіль, Україна
Google Scholar: h=4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mo55F1IAAAAJ&hl=en

Йокіч Радоіца, проф., Медичний університет, м. Нові Сад, Сербія
Scopus: h=3; Id 22979996700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22979996700

Калічинський Пьотр, доктор хабілітат медицини, проф., керівник, Клініка дитячої хірургії та трансплантації органів Інституту «Пам’ятник – Центр здоров’я дитини», головний дитячий хірург Польщі, м. Варшава, Польща
Scopus: h=17; Id 7003798836
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003798836

Капуллєр Вадім, провідний дитячий хірург дитячої клініки «Хадасса», м. Єрусалим, Ізраїль
Scopus: h=4; Id 6506854846
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506854846

Ковальчук Віктор Іванович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь
Scopus: Id 27169957200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=27169957200
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=bQ1X31EAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Козинець Георгій Павлович, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=10
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uovqOukAAAAJ&hl=uk

Конопліцький Віктор Сергійович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CvaICEkAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Косаковський Анатолій Лук'янович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=8
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TyPlqG8AAAAJ&hl=uk

Котенко Олег Геннадійович, доктор мед. наук, заступник директора, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7004039486
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004039486

Кравчук Борис Олексійович, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: Id 6507267546
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507267546
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=N1i_x_8AAAAJ&hl=uk

Кривченя Данило Юліянович, доктор мед. наук, проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6506044256
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506044256
h=2; Id 6506044255
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506044255
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=H33NXloAAAAJ&hl=uk

Ксьонз Ігор Володимирович, доктор мед. наук, проф., проректор, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=XBUZPg4AAAAJ&hl=uk

Куценок Яків Борисович, доктор мед. наук, проф., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Левицький Анатолій Феодосійович, доктор мед. н., проф., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Ліма Маріо, проф., директор Центру малоінвазивної дитячої хірургії Університету м. Болонья, Італія
Scopus: h=15; Id 7202143251
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202143251
Google Scholar: h=28
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GptTJrcAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Лопез Мануель, доктор філософії, завідувач Клініки дитячої хірургії ВалЕброн м. Барселона, Іспанія
Scopus: h=41; Id 35237632400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35237632400
Google Scholar: h=56
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8tO0CikAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Лосев Олександр Олександрович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: Id 6602140692
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602140692

Хаддад Мюнтер, старший консультант з дитячої хірургії госпіталя Челсі&Вестмінстер, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=13; Id 7102393560
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102393560

Наконечний Андрій Йосифович, доктор мед. наук, проф., проректор, Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів, Україна
Scopus: h=4; Id 40162043500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=40162043500
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Na1aagkAAAAJ&hl=uk

Патковський Даріуш, доктор хабілітат медицини, проф., керівник клініки дитячої хірургії та урології Медичного університету у м. Вроцлав, м. Вроцлав, Польща
Scopus: h=8; Id 6602520883
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602520883

Пащенко Юрій Володимирович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Переяслов Андрій Анатолійович, доктор мед. наук, проф., Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, м. Львів, Україна
Scopus: h=1; Id 35293602600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35293602600
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=W4Q_dHcAAAAJ&hl=uk

Петербургський Володимир Федорович, доктор мед. наук, керівник Клініки дитячої урології, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2LIMRucAAAAJ&hl=uk

Петерсонс Айгарс, доктор мед. наук, проф., керівник клініки дитячої хірургії Ризького університету; ректор, Ризький медичний університет, президент Балтійської асоціації дитячих хірургів, м. Рига, Латвія
Scopus: h=7; Id 6602275300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602275300

Погорілий Василь Васильович, доктор мед. наук, проф., проректор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Google Scholar: h=1
https://scholar.google.com.ua/citations?user=cQFcxhwAAAAJ&hl=uk

Притула Василь Петрович, доктор мед. наук, проф., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7801672810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801672810
Google Scholar: h=3
https://scholar.google.com.ua/citations?user=052zSAsAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Ротенберг Стівен, клінічний професор, Колумбійський медичний коледж, директор клініки дитячої хірургії Rocky Mountain Hospital for Children у м. Денвер, Колорадо, США
Scopus: h=35; Id 35429630300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35429630300
Google Scholar: h=42
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ua8YiFYAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Руденко Надія Миколаївна, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; заступник директора ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7005797859
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005797859
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NFX4XbsAAAAJ&hl=uk

Слєпов Олексій Костянтинович, доктор мед. наук, проф., керівник Клініки, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6505876956
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505876956
Google Scholar: h=5
https://scholar.google.com.ua/citations?user=b1_Q1Q0AAAAJ&hl=uk

Сокур Петро Павлович, доктор мед. наук, проф., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6701765151
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701765151
Google Scholar: h=4
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YOCsz2IAAAAJ&hl=uk

Спахі Олег Володимирович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Текгюл Сердар, проф., Клініка дитячої хірургії та урології Університету Хацеттепе, м. Анкара, Туреччина
Scopus: h=23; Id 7004061058
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004061058

Усенко Олександр Юрійович, доктор мед. наук, проф., директор, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна
Scopus: Id 56892722400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56892722400
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QixtBgQAAAAJ&hl=uk

Фархат Валід, доктор медицини, проф., Госпіталь SickKids, співробітник Royal College of Surgeons of Canada (FRCSC), American College of Surgeons (FACS), Canadian Global Professional Master of Law of Leadership (GPLLM), Торонто, Канада
Scopus: h=31; Id 7004638012
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004638012

Фофанов Олександр Дмитрович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Храпач Василь Васильович, доктор мед. наук, проф., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Чаудерна Пьотр, доктор хабілітат медицини, проф., керівник Клініки хірургії та урології для дітей та підлітків Гданського медичного університету, м. Гданськ, Польща
Scopus: h=23; Id 6602578611
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602578611
Google Scholar: h=29
https://scholar.google.com.ua/citations?user=AP9OrbIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Ченг Вей, директор дитячої хірургії Beijing United Family Hospital, Пекін, Китай; проф., Monash Medical Centre and Monash University, м. Мельбурн, Австралія
Scopus: h=22; Id 56397446600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56397446600

Черіан Абрахам, провідний дитячий уролог, Great Ormond Street Hospital, м. Лондон, Великобританія
Scopus: h=9; Id 31168261100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=31168261100

Юркевич Беата, доктор хабілітат медицини, професор, керівник, шпиталь «Дзіканув Лєшни», головний дитячий хірург Мазовецького воєводства, м. Варшава, Польща
Scopus: h=4; Id 13406746100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13406746100

Рецензійна рада
Боднар Борис Миколайович, доктор мед. наук, проф., Буковинський державний медичний університет, м Чернівці, Україна
Scopus: h=1; Id 7004481890
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004481890
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lmk2qKsAAAAJ&hl=uk

Лазоришинець Василь Васильович, чл.-кор. НАМН України, доктор мед. наук, проф., директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова», Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України; член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=7
https://scholar.google.com.ua/citations?user=dcf24NIAAAAJ&hl=uk

Макаров Анатолій Васильович, доктор мед. наук, проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 7202171821
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202171821

Аверін Василь Іванович, доктор мед. наук, проф., Білоруський державний медичний університет, головний позаштатний дитячий хірург МОЗ Республіки Білорусь, м. Мінськ, Білорусь
Scopus: h=1; Id 36808468900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36808468900
Google Scholar: h=6
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YU4N4CYAAAAJ&hl=ru

Момотов Андрій Олександрович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Scopus: h=1; Id 6602558727
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558727
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-RvcJ_wAAAAJ&hl=uk

Ніколаєва Наталія Григорівна, доктор мед. наук, проф., Одеський державний медичний університет, м. Одеса, Україна
Scopus: h=1; Id 16421569300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16421569300

Сушко Віктор Іванович, доктор мед. наук, проф., Дніпропетровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Scopus: h=1; Id 7003835969
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003835969

Фархат Валід, доктор медицини, проф., Госпіталь SickKids, співробітник Royal College of Surgeons of Canada (FRCSC), American College of Surgeons (FACS), Canadian Global Professional Master of Law of Leadership (GPLLM), Торонто, Канада
Scopus: h=31; Id 7004638012
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004638012

Секретаріат
Горелік Валерія Володимирівна, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Доманський Олег Борисович, кандидат мед. наук, доц., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Центральна міська дитяча клінічна лікарня №2 м. Києва, Київ, Україна

Мельниченко Марина Георгіївна, доктор мед. наук, проф., Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Пономаренко Олексій Петрович, кандидат мед. наук, завідувач хірургічного відділення ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рибальченко Василь Федорович, доктор мед. наук, проф. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Google Scholar: h=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vjxWBcYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Талько Максим Олександрович, лікар-хірург дитячий, аспірант, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Чаварга Михайло Іванович, кандидат мед. наук, доц., Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Чеканов Дмитро Юрієвич, лікар-хірург дитячий, завідувач хірургічним відділенням, КУ «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Миколаїв, Україна

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛА

Публікація статей у журналі “Хірургія дитячого віку” базується на виконанні кодексів етики наукових публікацій – загальних принципів і правил, якими мають керуватися у своїх взаємовідносинах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі та читачі. Журнал слідує рекомендаціям Міжнародного комітету з етики наукових публікацій (COPE), Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) і Міжнародної асоціації редакторів медичних журналів (WAME).

Загальна інформація

«Хірургія дитячого віку» є науково-практичним виданням, на сторінках якого висвітлюється широкий спектр проблем у галузі акушерства, перинатології, неонатології та педіатрії. Журнал публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті, матеріли конференцій, з’їздів, думки та коментарі експертів. Рукописи оцінюються за їхнім інтелектуальним змістом не залежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора. Статті в журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

Повторна або одночасно публікація

Статті для публікації розглядаються за умови, що вони не були опубліковані раніше та не знаходяться на розгляді для публікації в іншому виданні.

Конфлікт інтересів

Журнал вимагає детального розкриття всіма авторами будь-яких потенційних або реальних конфліктів інтересів, що мають відношення до представленої статті.

Рецензування

Кожна стаття, що передається для публікації, обов’язково проходить рецензування (подвійне сліпе). Редакція зберігає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю. Викладені у статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії.

Редакційні заяви

Викладені в статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори.

Цифрове архівування та зберігання публікацій

Журнал архівується на офіційному сайті журнала (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/?lang_ui=en) і в електронній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Оплата за публікацію

Подача, експертиза, рецензування та публікація рукописів у журналі є безкоштовною для авторів України.

Первинна експертиза матеріалів

Всі представлені матеріали спочатку оцінюються науковим редактором. На початковому етапі редакційної експертизи буде оцінена актуальність статті, якість представлених даних і відповідність її тематиці аудиторії журналу. Редактор несе відповідальність за прийняття рішення, які з матеріалів, представлені в журнал, будуть опубліковані. Автори будуть інформовані впродовж двох тижнів після отримання паперового варіанту рукопису про відповідність статті редакційним вимогам і передачі її на рецензування.

Принципи конфіденційності

Будь-які рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Головний редактор і члени редакційної колегії не повинні розголошувати будь-яку інформацію про представлену роботу, крім авторів, рецензентів, редакційних консультантів і видавця залежно від обставин. Рецензування здійснюється за принципом подвійної “сліпої” експертизи: рецензенти отримують статтю на експертизу без даних про авторів, а автори статті отримують результати рецензії без інформації про рецензента. Ідентифікація рецензентів і авторів відповідальним редактором є конфіденційною. Ці дані не будуть розкриті або обговорюватися з іншими особами, крім випадків, визначених головним редактором.

Рецензування представлених матеріалів

Процес рецензування допомагає редактору та редакційній колегії у прийнятті решень, а також сприяє автору в покращенні публікації. Всі статті рецензуються двома або більше рецензентами, відібраними на підставі досвіду та знань у відповідній сфері досліджень. Рецензування проводиться об’єктивно й аргументовано. Будь-який обраний рецензент, який не вважає себе компетентним для проведення експертизи представлених матеріалів або знає, що не зможе завершити рецензію в певні строки, обов’язково повідомляє про це редактора та буде виключений із процесу рецензування. Рецензенти заповнюють в електронному вигляді спеціальну форму рецензії, де відмічають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Матеріали, як правило, розглядаються впродовж 2-3 тижнів після подачі.

Вільний доступ і права авторів

Автори передають журналу право першої публікації статті відповідно до ліцензії Creative Commons. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу. Використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на манускрипт, а також використання своїх власних опублікованих статей.

Оригінальність даних

відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори. Редакція залишає за собою право відмовити в публікації роботи, в якій вияляється виражений конфлікт інтересів. Журнал також залишає за собою право переривати процес публікації статті, якщо установлено факти непрофесійної поведінки авторів, заборонити прийом їхніх статей для публікацій у майбутньому.

Клінічні дослідження

Автори повинні інформувати редакцію, якщо манускрипт містить інформацію про результати клінічного дослідження. Автори мають підтвердити, що будь-які дослідження з участю людини, представлені в статті, були проведені у відповідності з етичними стандартами та затверджені етичним комітетом установи.

Плагіаризм

Журнал визначає плагіат як випадок, в якому документ воспроизводит іншу роботу, принаймні, 25% тотожності та без зазначення авторства. Якщо доведення плагіату знайдено до/після прийняття або після опублікування статті, автору буде запропонований шанс для спростування. Якщо аргументи не признані задовільними, рукопис буде вилучений і автору призначений строк відмови в публікації статей, який буде визначений головним редактором.

Авторство рукопису

Авторство рукопису повинно бути обмеженим тільки тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, планування, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, хто зоробив значний внесок у підготовку рукопису, повинні бути указані як співавтори. Автор, відповідальний за листування, гарантує, що всі автори які зробили свій внесок у підготовку статті, знайомі з остаточною версією статті і погодили публікацію статті.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє істотну помилку або неточність в опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактору журналу або видавцю та співробітничати з редактором для виправлення виявлених помилок.

Конфлікти інтересів

Журнал “Хірургія дитячого віку ” вимагає від всіх авторів надавати інформацію про будь-які наукові, етичні або фінансові конфликти інтересів, які можуть вплинути на результати або їхню інтерпретацію в рукопису. Автори зобов’язані повідомляти про будь-який такий конфлікт у супровідному листі до рукопису та у відповідному розділі рукопису. Всі автори мають підписати паперовий екземпляр рукопису, чим засвідчать про відсутність потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття рукопису до розгляду редакцією. Ця політика застосовується до всіх представлених оригінальних досліджень та оглядових публікацій.

Політика архівування

Журнал архівується на сайті видавництва Група компаній «Мед Експерт» (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/?lang_ui=en) і наукометричної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/). Доступний повний текст статей.

БІОЕТИКА, ІНФОРМОВАНА ЗГОДА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Рекомендації з підготовки, представлення, редагування та публікації наукових робіт у рецензованих медичних виданнях ICMJE Recommendations, 2015).

Стандарти біоетики

Під час проведення експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або за участі донорів і/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національної комісії з біоетики та відповідають принципам Гельсінської декларації, оновлені у 2013 році (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html). В разі неможливості проведення досліджень із дотриманням біоетичних норм, автори повинні обґрунтувати необхідність змін підходів при проведенні досліджень і продемонструвати, що комітет із біоетики погодив проведення таких досліджень.

Під час проведення експериментів із лабораторними тваринами, необхідно зазначати, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані. Всі процедури, що проводяться, мають бути описані в розділі «Матеріали та методи».

Інформована добровільна згода

Пацієнти мають право на недоторканість приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (інформована добровільна згода) від пацієнта або його законного представника. В процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, за винятком тільки якщо вони не представляють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надасть письмову згоду для публікації.

Підписана інформована добровільна згода зберігається авторами або в установі, де проводилось дослідження. В цьому випадку автори мають сповістити редакцію журналу у письмовій формі про те, що вони отримали на зберігання письмову інформовану згоду пацієнтів. Отримання інформованої згоди має бути указано у статті, що публікується.

Конфлікт інтересів

Усі учасники процесу рецензування та публікації – не лише автори, але й також і рецензенти, редактори та члени редколегії журналу – мають враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті та своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Така інформація надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису у розділі «Висловлення вдячності». Відповідальний автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів, автори підписують наступну заяву: «Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів». Ця політика журналу застосовується до всіх наданих для публікації дослідницьких рукописів та оглядових статей.

ПРОЦЕС І ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Рекомендації з підготовки, представлення, редагування та публікації наукових робіт у рецензованих медичних виданнях ICMJE Recommendations, 2015).

Стандарти біоетики

Під час проведення експериментів із залученням будь-яких матеріалів людського походження або за участі донорів і/або пацієнтів, автори повинні зазначати, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національної комісії з біоетики та відповідають принципам Гельсінської декларації, оновлені у 2013 році (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html). В разі неможливості проведення досліджень із дотриманням біоетичних норм, автори повинні обґрунтувати необхідність змін підходів при проведенні досліджень і продемонструвати, що комітет із біоетики погодив проведення таких досліджень.

Під час проведення експериментів із лабораторними тваринами, необхідно зазначати, чи всі рекомендації комітету з біоетики були дотримані. Всі процедури, що проводяться, мають бути описані в розділі «Матеріали та методи».

Інформована добровільна згода

Пацієнти мають право на недоторканість приватного життя. Будь-які медичні втручання, різновиди обстеження та лікування можуть проводитися тільки за умови отримання дозволу (інформована добровільна згода) від пацієнта або його законного представника. В процесі підготовки статті до публікації у тексті, фотографіях або рисунках не повинні згадуватися персональні дані пацієнтів, за винятком тільки якщо вони не представляють важливе наукове значення або пацієнт (батьки, опікун) не надасть письмову згоду для публікації.

Підписана інформована добровільна згода зберігається авторами або в установі, де проводилось дослідження. В цьому випадку автори мають сповістити редакцію журналу у письмовій формі про те, що вони отримали на зберігання письмову інформовану згоду пацієнтів. Отримання інформованої згоди має бути указано у статті, що публікується.

Конфлікт інтересів

Усі учасники процесу рецензування та публікації – не лише автори, але й також і рецензенти, редактори та члени редколегії журналу – мають враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті та своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Така інформація надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису у розділі «Висловлення вдячності». Відповідальний автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів, автори підписують наступну заяву: «Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів». Ця політика журналу застосовується до всіх наданих для публікації дослідницьких рукописів та оглядових статей.

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Всі статті в журналі "Хірургія дитячого віку" розподіляються за основними рубриками, що відповідають Паспорту спеціальності:

– організація хірургічної допомоги,

– колопроктология,

– ортопедія та травматологія,

– анестезіологія та інтенсивна терапія,

– урологія,

– оториноларингологія,

– нейрохірургія,

– хірургія новонароджених,

– неонатологія,

– педіатрія,

– загальна практика – сімейна медицина тощо.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

З ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Ці правила для авторів складені відповідно до вимог Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), метою яких є використання передового досвіду та етичних стандартів при проведенні наукових досліджень та їх публікації в медичних журналах.
Журнал приймає до розгляду статті про результати наукових досліджень, у тому числі дисертаційних робіт, оглядові статті, повідомлення про клінічні випадки, коментарі та інші матеріали.
Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.
Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статті може здійснюватись без пояснення його причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.
Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.

 

Направлення статті для публікації

Рукопис направляється у видавництво поштою або на електронну адресу pediatr@med-expert.com.ua. Рукопис супроводжується офіційним листом від установи, де проводились дослідження, підписаним керівництвом організації; висновком експертного комітету установи, а також титульною сторінкою рукопису з підписом керівника організації, завіреним печаткою установи. Скан-копії супровідних документів можна направляти на електронну адресу видавництва.

Супровідний лист. У супровідному листі зазначаються назва статті, повне ім’я автора(ів), тип статті (наприклад, оригінальна стаття, опис клінічного випадку, оглядова стаття тощо), відсутність або наявність конфлікту інтересів, а також що при проведенні дослідження і підготовці рукопису було дотримано етичних вимог. Крім того, повинна бути заява про те, що рукопис ще не був опублікованим, прийнятим або знаходиться на розгляді в іншому видавництві. Одночасне подання рукопису в різні видавництва, а також дублювання статей (навіть у разі публікації статті іншою мовою) не допускається.

Експертний висновок установи для публікації. Кожна установа, в якій проводяться дослідження, має експертну комісію. Основна мета експертної комісії – надати попередній висновок про можливість публікації статті, в якому зазначаються виконання етичних і публікаційних стандартів, висновок локального етичного комітету, конфіденційність, новаторство статті, конфлікт інтересів тощо. Результатом експертної оцінки є позитивне рішення про направлення статті для публікації, яке направляється в журнал разом із супровідним листом та рукописом.

 

Оформлення рукопису

Загальні положення

Рукопис має бути набраним у Microsoft Word, формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє та нижнє 2,0 см, ліве 2,5 см, праве 1,0 см.
Ілюстрації (таблиці, рисунки) повинні розташовуватися після першого згадування у тексті.
При використанні абревіатур/скорочень у тексті вони обов’язково розшифровуються при першому згадуванні (абревіатура/скорочення розміщується у круглих дужках), далі по тексту використовується тільки абревіатура/скорочення у незміненому вигляді. Автори повинні уникати скорочень у заголовках та підписах до ілюстрацій. Одиниці виміру позначаються відповідно до десяткової системи мір і ваги СІ (Міжнародна система одиниць).
Стаття складається з наступних елементів: титул, реферати українською, російською, англійською мовами з ключовими словами, основний текст, список літератури, довідка про авторів.
Рукописи для публікації приймаються українською, російською або англійською мовами. Стаття англійською мовою публікується без перекладу на українську/російську мову. Допускається подача статті двома мовами (англійська та українська/російська).
У список літератури включаються вже опубліковані матеріали та документи, що безпосередньо пов’язані з темою дослідження, переважно наукові публікації останніх років. У список літератури не включаються статті, які ще не опубліковані; внутрішні документи; статті з Вікіпедії та ін. неперевірених джерел. Список літератури повинен бути пронумерованим в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела в тексті статті позначаються цифрами в квадратних дужках і відповідають нумерації джерел у списку літератури. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
На останній сторінці повинні бути підписи авторів та зазначено внесок кожного автора у підготовку рукопису.
У кінці рукопису наводиться довідка про авторів. Зазначаються прізвища, імена, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/установах, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Якщо автор працює в декількох організаціях, зазначаються дані за всіма організаціями.
Для забезпечення зворотного зв’язку з редакцією зазначається адреси електронної пошти всіх авторів. Автор, відповідальний за зв’язок із редакцією, надає свій мобільний/контактний номер телефону. Електронні адреси та номери мобільних телефонів не публікуються.

 

Види публікацій

Визначення виду публікації є першим кроком у підготовці рукопису. До кожного виду публікацій існують спеціальні вимоги щодо оформлення. Нижче наведені основні види публікацій.

Оригінальні статті описують нові та важливі результати наукових досліджень, проведених автором (групою авторів).
Основний текст повинен бути структурованим за наступними розділами: «Вступ», «Мета дослідження», «Матеріали та методи дослідження», «Результати досліджень і їх обговорення» (основна частина, ілюстрована таблицями, графіками, цифрами зі статистичним аналізом, інтерпретація отриманих даних), «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Конфлікт інтересів», «Вдячність». Наприкінці наводиться список використаної літератури.
Основний текст статті не повинен перевищувати 8 сторінок, без урахування резюме, списку літератури, таблиць і рисунків. Список літератури повинен містити не менше 6, але не більше 30 джерел.

Оглядова стаття – це всебічний аналіз конкретної теми, проведений автором або групою авторів, який включає систематичний та метааналіз. Оглядова стаття не повинна перевищувати 12 сторінок основного тексту (без урахування списку літературу, таблиць і рисунків). Оглядова стаття може бути підписана не більше ніж 5 авторами. Список літератури не повинен перевищувати 50 джерел.

Опис клінічних випадків – це цікаві та рідкісні клінічні спостереження, що мають певний інтерес для практичної діяльності та підвищення професійного рівня медичних працівників. Випадки повинні бути унікальними у вирішенні діагностичних або терапевтичних проблем. Основний текст такої статті повинен мати наступні підзаголовки: вступ, опис клінічного випадку, обговорення та список літератури. Основний текст статті не повинен перевищувати 7 сторінок (без урахування списку літератури, таблиць і рисунків), містити мінімальну кількість ілюстрацій. Список літератури не повинен перевищувати 10 джерел. У підготовці статті можуть брати участь не більше ніж 5 авторів.

Тези конференцій (конгресів) мають містити коротку, але повну, інформацію про проведені дослідження, клінічні спостереження і не повинні перевищувати 3-5 сторінок. Вони можуть бути структурованими, містити ключові слова, список літератури (не більше 7 джерел). Резюме та відомості про авторів до тез не вимагаються.

 

Вимоги до структурних елементів рукопису

Титул. На першій сторінці повинні зазначатися код УДК (Універсальний десятковий класифікатор), назва статті (малими літерами, починаючи із великої), автор/ри (ініціали та прізвище), назва організацій (повні, без абревіатур), місто, країна.
Якщо робота підготовлена декількома авторами з різних організацій, після кожного прізвища повинен стояти індекс, який відповідає номеру організації у наведеному переліку організацій.
Назва повинна бути короткою та інформативною, не більше 150 символів, передавати основний зміст статті та не містити абревіатур.

Реферат. Усі види статей (крім тез) супроводжуються рефератами і ключовими словами (від 3 до 8 слів, розташованими в порядку значущості) українською, англійською та російською мовами.
Реферат є самостійним і повноцінним джерелом інформації з коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації, що висвітлює зміст статті. Посилання на джерела літератури, рисунки та таблиці в рефераті не допустимі.
Реферати на всіх мовах обов’язково містять назву статті (малими літерами, починаючи із великої), автора/рів (ініціали та прізвище), назви організацій (повні, без абревіатур), місто, країна, ключові слова.
Реферати для оригінальних статей повинні бути структурованими з наступними підзаголовками: актуальність, мета, матеріали і методи, результати, висновки та ключові слова.
Структурування рефератів оглядових статей не вимагається.
Реферати статей, присвячених опису клінічних випадків, можуть бути структурованими з наступними підзаголовками: вступ, клінічний випадок, висновки, ключові слова.

Вступ. Вступ повинен бути якомога коротшим. Висвітлються актуальність і значущість досліджень, надається короткий історичний огляд, обґрунтовуються цілі і завдання проведених досліджень. Широко висвітлюються дані, на підставі яких була вироблена гіпотеза і обґрунтовано проведення досліджень. Вступ повинен містити посилання на джерела літератури.

Матеріали і методи досліджень. Цей розділ повинен містити досить детальні відомості про проведені дослідження та використані методи, так щоб їх можна було відтворити. При використанні медичного обладнання та інструментів автори повинні зазначити фірму та країну виробника.
Розділ містить кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження, критерії їх включення/виключення, опис методів дослідження (рандомізовані, контрольовані, когортні, «випадок-контроль», методом поперечних зрізів, клінічні тощо).
Потребують детального опису оригінальні, запропановані авторами методики досліджень. На інші, раніше опубліковані методики, достатньо посилання на джерело літератури.
У даному розділі обов’язково зазначається, що дослідження проводились відповідно до стандартів біоетики, були погоджені етичним комітетом установи або національною комісією з біоетики.
Під час проведення експериментів за участі донорів та/або пацієнтів, із залученням будь-яких матеріалів людського походження може бути використане формулювання: «Дослідження було виконане відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження погоджений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) для всіх, хто брав участь». А для досліджень з участю лабораторних тварин: «Під час проведення експериментів з лабораторними тваринами всі біоетичні норми і рекомендації були дотримані».
Даний розділ повинен містити інформацію про згоду пацієнтів і добровольців взяти участь у дослідженнях, отриманні ними детальних роз’яснень про те, які процедури вони будуть проходити («На проведення досліджень була отримана поінформована згода пацієнтів (батьків дітей або їхніх опікунів)»).  
У кінці розділу обов’язково зазначаються методи і критерії статистичної обробки даних, характер розподілу вибірки.

Результати досліджень та їх обговорення. У цьому розділі слід коротко представити результати проведених досліджень, їх статистичну обробку. Таблиці та рисунки повинні доповнювати текст статті, а не дублювати його. Обговорення результатів включає інтерпретацію та об’єктивний коментар отриманих даних, визначення їх значущості та зв’язку з іншими дослідженнями.

Висновки. У кінці статті повинні бути представлені основні висновки або висновки про результати проведених досліджень відповідно до поставлених мети та завдань, а також зазначаються перспективи або необхідність подальших досліджень.     

Конфлікт інтересів. Автори повинні зазначити наявність/відсутність будь-якого конфлікту інтересів щодо даної статті. Приклад: «Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів» або «Матеріал підготовлений за сприяння компанії …»
Публікація даних про конфлікт інтересів у статті є обов’язковою. 

Подяка. Автори можуть подякувати за сприяння у підготовці, написанні та/або публікації статті. Можуть бути зазначені джерела підтримки, включаючи спонсорство.

Література. Авторам рекомендується посилатися на первинну літературу, а не на огляд статей. Під час складання списку джерел літератури необхідно дотримуватися стандартів, які визначені журналом відповідно до міжнародних рекомендацій. При цитуванні публікацій перевагу слід надавати останнім, найсучаснішим виданням. Автори несуть відповідальність за точність посилань.
Список літературних джерел повинен бути розміщеним у кінці рукопису та пронумерованим в алфавітному порядку. Список літератури, сформований у вигляді посторінкових або кінцевих посилань, не допускається. В основному тексті рукопису літературні джерела, на які посилаються автор(и), зазначаються арабськими цифрами, поміщеними у квадратні дужки.
Необхідно надати два варіанти списку літератури.
Перший варіант наводиться одразу після тексту статті, джерела розташовуються за алфавітом (спочатку праці, опубліковані на українською або російською мовами, далі – на інших мовах).
Другий варіант повністю повторює перший, але джерела українською та російською мовами ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англійську. В разі, якщо джерела літератури подані тільки англійською мовой, достатньо одного варіанту.
Другий варіант необхідний для оформлення електронної англійської версії номеру журналу, аналізу статті у міжнародних наукометричних базах даних, підвищення індексу цитування авторів.
Згідно Наказу МОН України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій» оформлення списку літератури здійснюється відповідно до стилю APA (American Psychological Association style), що застосовується у дисертаційних роботах та використовуються у пошукових системах Інтернету.

 

Приклади оформлення літературних джерел

Журнальна публікація

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2005). Назва статті. Назва журналу. 10(2); 3: 49-53.

Книга

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва книги. Місто: Видавництво: 256.

Глава у книзі

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва розділу (глави). У кн. Автор книги. Назва книги. Під ред. Прізвище СС. Місто: Видавництво: 256.

Інтернет-ресурс

Автор AA, Автор BB, Автор CC. (2006). Назва статті. Назва журналу/книги (якщо є). URL-адреса публікації.

 

Таблиці. Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиці розміщуються під таблицею. Всі таблиці повинні бути указані в основному тексті, їх слід пронумерувати послідовно у тому порядку, в якому вони зустрічаються в основному тексті. Таблиці розміщуються в основному тексті статті одразу після абзацу, де вони згадуються. Посилання на таблицю робиться за допомогою арабських цифр (Наприклад, табл. 1). Таблиці не повинні дублювати зміст тексту. Вони повинні складатися, принаймні, з двох стовбців; стовбці завжди мають заголовки. Автори повинні переконатися, що дані у таблицях відповідають тим, які указані у відповідних місцях у тексті. Підсумкові суми складаються коректно, а відсотки правильно розраховуються.

Рисунки. Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Рисунки розміщають у текст статті одразу після першого згадування або помічається місце, де має бути рисунок. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних визначень (цифр, літер, кривих тощо).

ПЕРВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

· наявність журналу у переліку наукових спеціалізованих видань ВАК України;

· можливість присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI);

· безкоштовна публікація статей;

· можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, російською або англійською;

· безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;

· можливість публікації у короткий термін;

· періодичність виходу номерів журналу не менше, ніж 4 рази на рік;

· можливість електронного надання статті з любой части света через удобный веб-интерфейс;

· соответствие печатной и электронной версии журнала международным стандартам;

внимание редакции к каждому автору и открытость к общению.

ПІДПИСКА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію по тел. +38 044 498 08 80 (34) к Арестович Ірині Василівні

ГРАФІК ВИХОДУ ЖУРНАЛУ

Група компаній «МедЕксперт» 
Адреса для кореспонденції: 04211, Украина, г. Киев, а/я 80

Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
Е-mail:pediatric.surgery.ukraine@gmail.com,

pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
Сайт: http://www.med-expert.com.ua  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ