• Звичне невиношування: що необхідно робити і чого робити не слід (Огляд)
До змісту

Звичне невиношування: що необхідно робити і чого робити не слід (Огляд)

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127): 9–13; doi 10.15574/HW.2018.127.9

Жабченко І. А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

У статті представлено огляд вітчизняних та зарубіжних видань з питань прегравідарної підготовки та ведення ранніх термінів вагітності у жінок зі звичним
невиношуванням (ЗН) в анамнезі.
Представлено сучасну термінологію, розглянуто питання щодо причин цієї патології та визначено шляхи її подолання. Надано думки фахівців провідних установ та акушерсько-гінекологічних спільнот світу з питань прегравідарної підготовки та ведення вагітності у жінок із ЗН.
Серед основних питань розглянуто: оптимальні терміни планування наступної вагітності; ключові рекомендації щодо ведення жінок із ЗН (генетичне обстеження, рутинне призначення препаратів прогестерону, корекція «чоловічого фактора», психоемоційних порушень, анатомічних дефектів жіночих репродуктивних органів); ведення жінок з репродуктивними втратами в анамнезі на тлі антифосфоліпідного синдрому та вроджених тромбофілій.
Наголошено на необхідності корекції інфекційної складової невиношування вагітності.
Визначено роль дотації вітамінів та мікроелементів у жінок із ЗН та їхню необхідну кількість на етапі прегравідарної підготовки (фолати, залізо, йод, вітаміни D, В12). Представлено доказову базу щодо використання сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону (Лютеіна) для корекції ІІ фази МЦ та ведення ранніх термінів вагітності у жінок із ЗН.
Зроблено наголос також на тому, чого слід уникати: необґрунтованих та невиправданих призначень без особливих показань (додаткові обстеження, лікарські препарати тощо).
Ключові слова: звичне невиношування вагітності, прегравідарна підготовка, ключові рекомендації, дотація мікроелементів, мікронізований прогестерон, Гесталідер, Лютеіна.

Література:

1. Антипкин Ю.Г. Основные направления развития перинатальной медицины / Ю.Г. Антипкин, Ю.В. Давыдова // Репродуктив. эндокринология. – 2012. – № 2. – С. 5–7.

2. Голяновський О.В. Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів / О.В. Голяновський, А.М. Рубінштейн, М.А. Бачинська // Репродукт. ендокринологія. – 2016. – № 1. – С. 41–46.

3. Гончаров Н.П. Кортикостероиды: метаболизм, механизм действия и клиническое проявление / Н.П. Гончаров. – М.: Адамант, 2002. – 180 с.

4. Гопчук О.М. Диференційований підхід до застосування прогестерону в акушерсько-гінекологічній практиці / О.М. Гопчук // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 36–41.

5. Дикке Г. Профилактика потери беременности и преждевременных родов у женщин групп риска / Г. Дикке // З турботою про жінку. – 2014. – № 2. – С. 28–32.

6. Дубоссарская Ю.А. Применение микронизированного прогестерона при невынашивании беременности / Ю.А. Дубоссарская, З.М. Дубоссарская // Репродукт. эндокринология. – 2016. – № 4. – С. 35–39.

7. Жук С.І. Психологічні аспекти невиношування вагітності (огляд літератури) / С.І. Жук, О.Д. Щуревська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – Чернівці, 2011. – Т. 1, № 2. – С. 132–136.

8. Могилевкина И.А. Применение вагинального прогестерона в предупреждении преждевременных родов: есть ли преимущества? / И.А. Могилевкина, В.Г. Гурьянов // Здоровье женщины. – 2016. – № 4. – С. 28–36.

9. Наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 624 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року». Клінічний протокол «Невиношування вагітності».

10. Олешко В.Ф. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки: Дис. … канд. мед. наук. – 14.00.01. – К., 2017. – 238 с.

11. Опрышко В.И. Сублингвальная форма прогестерона: необходимость в инновациях или вызовы современной медицины / В.И. Опрышко, Д.С. Носивец // Здоровье женщины. – 2015. – № 10. – С. 37–42.

12. Прегравидарная подотовка: клинический протокол / авт.-разраб. В.Е. Радзинский и др. – М.: Рeдакция журнала StatusPraesens, 2016. – 80 с.

13. Привычное невынашивание беременности: причины, версии контраверсии, лечение / под ред. Говарда Дж. А. Карпа; пер. с англ. под ред. В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 592 с.

14. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности: рук. для практикующих врачей / В.М. Сидельникова, Г.Т. Сухих. – М.: Мед. информ. агентство, 2010. – 536 с.

15. Торчинов А.В. Проблемы потери беременности – диагностика, ведение беременности, лечение и прогнозы на современном этапе развития акушерства : обзор литературы / А.В. Торчинов, М.М. Умаханова, Г.Л. Доронин, Г.Н. Джонбобоева // Лечащий врач. – 2013. – № 9. – С. 85–91.

16. Хофмейр Д.Ю. Кокрановское руководство: беременность и роды / Д.Ю. Хомфейр, Д.П. Нейлсон, З. Алфиревич и др.; под общ. ред. Г.Т. Сухих; пер. с англ. В.И. Кандрора, О.В. Ереминой. – М.: Логосфера, 2010. – 440 с.

17. Шурпяк С.А. Роль баланса микроэлементов и витаминов в обеспечении гестационного процесса / С.А. Шурпяк, Н.И. Жемела // Здоровье женщины. – 2014. – № 5. – С. 37–40.

18. Alexander G. Prematurity at birth: determinants, consequences and geographic variation / G. Alexander // National Academies Press. W. – 2007. – Р. 607–608. Anum E. A. Genetic contributions to disparities in preterm birth / E.A. Anum, E.H. Springel et al. // Pediatr. Res. – 2009. – Vol. 65. – № 1. – P. 1–9.

19. Boots C.E. Frequency of euploid miscarriage is increased in obese women with recurrent early pregnancy loss / C.E. Boots, L.A. Bernardi, M.D. Stephenson // Fertility and Sterility. – 2014 – Vol. 102. – Iss. 2. – Р. 455–459. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.05.005; PMid:24907916

20. Da Fonseca E.B. Prophylactic administration of progesterone by vaginal suppository to reduce the incidence of spontaneous preterm birth in women at increased risk: a randomized placebo-controlled double-blind study / E.B. Da Fonseca, R.E. Bittar, M.H. Carvalho et al. // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2003. – Vol. 188, № 2. – P. 419–424. https://doi.org/10.1067/mob.2003.41

21. O’Brien J.M. Progesterone vaginal gel for the reduction of recurrent preterm birth: primary results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / J.M. O’Brien, C.D. Adair, D.F. Lewis, D.R. Hall et al. // Ultrasound Obstet Gynecol. – 2007. – № 30 (5). – Р. 687–696. https://doi.org/10.1002/uog.5158; PMid:17899572

22. Schindler А.E. Рекомендации Европейского клуба прогестинов по профилактике и лечению гестагенами угрожающего или привычного невынашивания беременности / А.E. Schindler, H. Carp, R. Druckmann, A.R. Genazzani et al. // Здоровье женщины. – 2015. – № 6. – C. 29–31.