• Життєзагрозливі стани у вагітних із серцево-судинною патологією: мультидисциплінарний підхід 
До змісту

Життєзагрозливі стани у вагітних із серцево-судинною патологією: мультидисциплінарний підхід 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):18-21; doi 10.15574/PP.2016.65.18 
 

Життєзагрозливі стани у вагітних із серцево-судинною патологією: мультидисциплінарний підхід 

Лазоришинець В. В., Сіромаха С. О., Руденко К. В., Прокопович Л. М., Давидова Ю. В., Ліманська А. Ю.

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Мета — знизити рівень материнської й малюкової смертності та інвалідизації, застосовуючи мультидисциплінарний підхід до лікування вагітних із життєзагрозливою серцевою патологією. 
 

Пацієнти та методи. У дослідженні взяли участь вагітні жінки (n=29) з кардіальною патологією, яким надавалася допомога у 2013–2015 рр. на базі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». 
 

Результати. Пацієнти були розподілені на три групи: 1) вагітні, які потребують кардіохірурічної допомоги в екстреному та невідкладному порядку (n=10); 2) вагітні, яким кардіохірургічна допомога надається в умовно-плановому порядку (n=11); 3) група вагітних, які потенційно не потребують кардіохірургічної допомоги, але потребують мультидисциплінарного нагляду та консервативного лікування (n=8). Зі штучним кровообігом прооперовано 5 пацієнток. У 7 пацієнток із ревматичною хворобою серця та мітральним стенозом III–IV ступеня (III–IV клас WHO) виконано черезшлуночкову мітральну комісуротомію без застосування штучного кровообігу. Проведено 8 кесаревих розтинів у жінок, які відносилися до IV класу за модифікованою класифікацією WHO. У 2 пацієнток із коарктацією аорти виконано ендоваскулярне стентування звуженої ділянки аорти, у 6 випадках проведено хірургічне лікування порушень ритму серця. 
 

Висновки. Вагітні з кардіальною патологією потребують міжсекторальної взаємодії акушерів-гінекологів, кардіологів та кардіохірургів. Мультидисциплінарна допомога вагітним з особливими потребами значно знижує ризик смертності та інвалідизації матері і дитини, за умови проведення стратифікації кардіоваскулярного ризику. Окремої уваги потребують вагітні з життєзагрозливими станами, які підлягають екстреному або невідкладному кардіохірургічному втручанню. 
 

Ключові слова: вагітність, вроджені вади серця, набуті вади серця, екстрена кардіохірургія, акушерська кардіологія. 
 

Література:

1. Карлюк М.Г. Принципы ведения гестационного процесса у беременных с врожденными пороками сердца тетрадой Фалло: дис. … к.мед.н. / М.Г. Карлюк. — Москва, 2002. — 286 с.

2. Панкратова Н.Н. Особенности обезболивания операции кесарева сечения у больных пороками сердца / Н.Н. Панкратова // Беременность и сердечно-сосудистая патология / под ред. Л.В. Ваниной. — Москва, 1988. — С. 96—101.

3. Режим доступа: http://www.doz.te.gov.ua/XML/260220151_e.htm.

4. Сучасні підходи до ведення вагітності, пологів і лікування жінок з серцево&судинними захворюваннями на тлі серцевої недостатності (клінічні рекомендації) / В.В. Лазоришинець, Ю.В. Давидова [та ін.]. — Київ, 2015. — 79 с.

5. CEMACH Saving Mothers' Lives: Reviewing Maternal Deaths to Make Motherhood safer — 2003—2005: The Seventh Report on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom. — London: Centre for Maternal and Child Enquiries; 2008.

6. Changing mortality in congenital heart disease / P. Khairy, R. Ionescu&Ittu, A.S. Mackie [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. — 2010. — Vol. 56. — P. 1149—1157. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2010.03.085; PMid:20863956

7. Maternal heart disease and pregnancy outcome: a single-centre experience / V. Stangl, J. Schad, G. Gossing [et al.] // Eur. J. Heart. Fail. — 2008. — Vol. 10. — P. 855—860. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejheart.2008.07.017; PMid:18760667

8. Outcome of cardiovascular surgery and pregnancy: a systematic review of the period 1984—1996 / B.M. Weiss, L.K. von Segesser, E. Alon [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1998. — Vol. 179. — P. 1643—1650. http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9378(98)70039-0

9. Peripartum cardiomyopathy: National Heart, Lung, and Blood Institute and Office of Rare Diseases (National Institutes of Health) workshop recommendations and review / G.D. Pearson, J.C. Veille, S. Rahimtoola [et al.] // JAMA. — 2000. — Vol. 283. — P. 1183—1188. http://dx.doi.org/10.1001/jama.283.9.1183; PMid:10703781

10. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in women with heart disease / S.C. Siu, M. Sermer, J.M. Colman [et al.] // Circulation. — 2001. — Vol. 104. — P. 515—521. http://dx.doi.org/10.1161/hc3001.093437; PMid:11479246

Зміст журналу Текст статті