• Вплив здоров’язберігаючих технологій на стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку
ua До змісту

Вплив здоров’язберігаючих технологій на стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.8(96):17-21; doi 10.15574/SP.2018.96.17

Бекетова Г. В., Савінова К. Б., Дубогай О. Д., Міщерська Г. Д.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна
КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня», м. Боярка, Україна

У сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення показників захворюваності серед дітей, особливо після їх вступу до школи, що обумовлює необхідність впровадження здоров'язберігаючих технологій (ЗЗТ).

Мета: оцінити вплив ЗЗТ «Навчання у русі» О.Д. Дубогай на стан здоров'я та адаптаційні можливості дітей молодшого шкільного віку.

Матеріали і методи. Проведене поглиблене клініко-інструментальне обстеження 153 дітей молодшого шкільного віку перед початком (2013 р.) і протягом навчання (2013–2018 рр.) у середній школі №287 м. Києва (n=65, основна група), де впроваджена ЗЗТ «Навчання у русі», і в середній школі №3 м. Боярка Київської області, де ЗЗТ не застосовували (n=88, група контролю).

Результати. Після впровадження ЗЗТ в основній групі відзначений достовірний приріст кількості дітей з гармонійним фізичним розвитком на 36%, а в учнів групи контролю змін у фізичному розвитку практично не відбулося (38,6% в першому та 41,7% у п'ятому класі). Під впливом ЗЗТ покращились показники функціонального стану серцево-судинної системи (ССС) — достовірно зросла кількість учнів із задовільними адаптаційно-резервними її можливостями за індексом Баєвського (97,2% проти 33,3% в групі контролю після закінчення початкової школи). Високий та вище середнього рівень функціонального резерву серця (за даними проби Руф'є) після закінчення початкової школи мали 77,6% учнів основної групи і лише 8,4% в групі контролю. Зросли також функціональні резерви дихальної системи — при застосуванні ЗЗТ кількість учнів основної групи із задовільними результатами проби Штанге зросла з 67% до 87%, а в групі контролю — знизилась з 62,5% до 24,5%. Пробу Генче наприкінці навчання в початковій школі задовільно виконували 100% дітей основної групи, а в групі порівняння — 76,5%. Покращилась протиінфекційна резистентність школярів основної групи — у четвертому класі кількість пропущених днів навчання за рік на одного учня становила 15,9, а в контролі — 53,9 дня. В основній групі не відмічалось приросту частки дітей із хронічною патологією, достовірно знизилась питома вага учнів із функціональними розладами ССС з 30,8% до 8,3%.

Висновки. Використання ЗЗТ «Навчання у русі» достовірно покращує функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем у молодших школярів, опірність інфекціям, що дозволяє рекомендувати методику для широкого впровадження.

Ключові слова: діти, молодший шкільний вік, стан здоров'я, адаптаційно-резервні можливості, здоров'язберігаюча технологія.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антипкін ЮГ, Волосовець ОП, Майданник ВГ та ін. (2018). Стан здоров'я дітей — майбутнє країни. Здоровье ребенка. 13; 1. https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059

2. Бекетова ГВ, Савінова КБ.(2018). Вплив здоров'язберігаючих технологій на антиінфекційну резистентність та формування хронічної патології у дітей молодшого шкільного віку. Современная педиатрия. 4(92): 17—22. doi 10.15574/SP.2018.92.17

3. Бойченко Т. (2005). Валеологія — мистецтво бути здоровим. Здоров'я та фізична культура. 2: 1—4.

4. Дубогай ОД. (2005). Навчання в русі: Здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі: метод. реком. Київ: ВД Шкільний світ: 112.

5. Лукьянова ЕМ. (2003). Медицинские и педагогические аспекты проблемы сохранения здоров'я детей. Междунар. мед. журнал. 9;3: 6—9.

6. МОЗ України, ДУ УІСД МОЗ України. (2017). Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік. Київ: 43—69.

7. Моїсеєнко РО, Дудіна ОО, Гойда НГ. (2017). Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011—2015 роки. Современная педиатрия. 2(82): 17—27. https://doi.org/10.15574/SP.2017.82.17

8. Муквіч ОМ, Камінська ТМ.(2016). Організація профілактично-реабілітаційних заходів у дітей в умовах школи. Современная педиатрия. 3(75): 15—18. https://doi.org/10.15574/SP.2016.75.15

Статья поступила в редакцию 13.07.2018 г., принята к печати 02.12.2018 г.