• Внутрішньосерцева гемодинаміка та вегетативний гомеостаз у дітей з метаболічним синдромом
ua До змісту

Внутрішньосерцева гемодинаміка та вегетативний гомеостаз у дітей з метаболічним синдромом

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):80-84;doi 10.15574/SP.2014.62.80 
 

Внутрішньосерцева гемодинаміка та вегетативний гомеостаз у дітей з метаболічним синдромом

Громнацька Н. М. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Мета: вивчити характер взаємозалежності вегетативного гомеостазу та змін серцево-судинної системи при метаболічному синдромі (МС) у дітей.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 68 дітей з МС та 21 дитина контрольної групи. Вік дітей становив 12–17 років. Верифікацію МС проводили згідно з консенсусом IDF (2007). Стан вегетативної нервової системи вивчали за допомогою кардіоінтервалограм у фоновій та ортостатичній пробі. Визначалися часові характеристики серцевого ритму: RRNN, SDNN — показники загальної cумарної варіабельності серцевого ритму; RMSSD, pNN50 — стандарти показників активності парасимпатичної нервової системи та спектральні характеристики.

Результати. Проявом кардіометаболічного синдрому у дітей з МС є морфофункціональні зміни серця з потовщанням міжшлуночкової перегородки та задньої стінки лівого шлуночка, гіпертрофією міокарда лівого шлуночка за показником індексу міокарда лівого шлуночка, індексованого на зріст у ступені 2,7, та формуванням концентричного ремоделювання, ексцентричної та концентричної гіпертрофії лівого шлуночка. Особливостями вегетативного забезпечення серцево-судинної діяльності у дітей з МС є зниження загальної варіабельності серцевого ритму за даними часового показника RRNN зі зменшенням потужності парасимпатичної іннервації за даними часових показників RMSSD, pNN50 та спектрального показника HF та відносне підвищення симпатичної активності вегетативної нервової системи, напруження і централізація регуляторних механізмів.

Висновки. Зниження варіабельності серцевого ритму при МС у дітей є ризик-фактором і діагностичним критерієм ураження серцево-судинної системи, зумовлене, поряд з критеріями МС, порушеним вегетативним забезпеченням серцевої діяльності.

Ключові слова: внутрішньосерцева гемодинаміка, варіабельність серцевого ритму, метаболічний синдром, вегетативний гомеостаз, діти.

Література: 
1. Гуріна НМ, Корпачев ВВ, Скибун ВМ та ін. 2007. Активність симпато-адреналової системи на рівень урикемії у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом. Журн. АМН України. 13;1: 142—152.

2. Буряк ВМ, Мурашко ЄС. 2012. Класифікаційні критерії, клініко-патогенетичні аспекти та роль дифузного нетоксичного зобу в генезі метаболічної кардіоміопатії в дитячому віці. Междунар журн педиатрии, акушерства и гинекол. 2;2: 75—80.

3. Негериш АВ, Тымченко СЛ, Казачкина ЕВ, Евстафьева ЕВ. 2011. Вариабельность сердечного ритма школьников 10—11 лет в зависимости от содержания цинка, меди, кальция и стронция в организме. Перинатол и педиатрия. 3(47): 53—56.

4. Волосовець ОП, Кривопустов СП, Марценюк ЮО. 2010. Оптимізація метаболічної терапії вторинної кардіоміопатії у дітей. Здоровье ребенка. 2(23): 28—31.

5. Кошля ВІ, Кліцунова ЮО. 2010. Варіабельність ритму серця у хворих із симптоматичною нирковою артеріальною гіпертензією та її зміни під впливом лікування раміприлом. Лікар справа / Врачеб дело. 1—2: 49—52.

6. Леженко ГО, Руднєва ІВ, Пашкова ОЄ. 2010. Стан вегетативної регуляції серцевої діяльності та корекція вегетативних розладів у дітей, хворих на цукровий діабет. Междунар эндокринолог журн. 4(28): 7—12.

7. Майданник ВГ, Суліковська ОВ. 2005. Спектральний аналіз варіабельності ритму серця у дітей при різних захворюваннях. ПАГ: 1: 32—39.

8. Попов СВ, Бокова СИ. 2011. Особенности внутрисердечной гемодинамики, вегетативного гомеостаза у детей, родившихся недоношенными. Вісн Сумського держ ун-ту. 1: 178—182.

9. Сабирьянов АР, Сабирьянова ЕС. 2005. Возрастные особенности вариабельности показателей центрального кровообращения у детей младшего и среднего школьного возраста. Рос педиатрич журн. 6: 4—7.

10. Сіренко ЮМ, Поліщук СА, Радченко ГД. 2007. Використання сучасних технологій вимірювання артеріального тиску для оцінки ураження судин. Практична ангіол. 1(6): 78—80.

11. Сміян АИ, Мозговая ЮА, Смиян ЕА, Хилько АС. 2009. Современные методы диагностики функций миокарда в детском возрасте. Вісн Сумського держ. ун-ту. 2; 2: 152—158. Серія «Медицина».

12. Томашевська ЛЯ. 2007. Асоціації між параметрами антропометрії та ехокардіографії при метаболічному синдромі. Практична медицина. 3: 35-39.

13. Фонякин AВ, Самохвалова ЕВ, Гераскина ЛА. 2008. Вегетативная регуляция сердца и риск кардиальных осложнений при ишемическом инсульте. Практична ангіол. 5: 5—9.

14. Klaus JR, Hurwitz BE, Labre MM, Skyler JSS. 2009. Central obesity and insulin resistance in the cardiometabolic syndrome: pathways to preclinical cardiovascular structure and function. J Cardiometabol Synd. 4; 2: 63—125.

15. Monnet X, Colin P, Ghaleh B et al. 2004. Heart rate reduction during exercise — induced myocardial ischemia and stunning. Eur Heart J. 25: 579—586.

16. Heart Rate Variability. Standarts of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology: Membership of the Task Force listed in the Appendix. Eur Heart J. 1996. 17: 334—381.

17. Barbosa J. AA, Nunes MCP, Simoese AC, Barbosa MM. 2012. Never Doppler echocardiography techniques is assessment in heart function in obese patients. J Ped End Med. 25(1—2): 69—77.

18. Zimmet P, Alberti KG, Kaufman FT et al. 2007. The metabolic syndrome in children and adolescents. — an IDF consensus report. Pediat Diabetes. 8;5: 299-306.