• Вміст аргініну і аргінази у плазмі крові у вагітних із затримкою росту плода 
До змісту

Вміст аргініну і аргінази у плазмі крові у вагітних із затримкою росту плода 

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):97–99; doi 10.15574/HW.2016.113.97 
 

Вміст аргініну і аргінази у плазмі крові у вагітних із затримкою росту плода 
 

Басистий О. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ


Мета дослідження: визначення вмісту аргініну і аргінази у плазмі крові у вагітних із затримкою росту плода різного ступеня тяжкості.


Матеріали та методи. У дослідження були включені 100 вагітних від 23 тиж і до 40 тиж гестації, з яких 80 вагітних із затримкою росту плода увійшли в основну групу. У контрольну групу увійшли 20 жінок з фізіологічним перебігом вагітності. Залежно від ступеня затримки росту плода жінки основної групи були розподілені на 3 клінічні групи: у I групу увійшли 38 вагітних із затримкою росту плода 1-го ступеня; у II групу – 22 вагітні із затримкою росту плода 2-го ступеня; у III групу – 20 вагітних із затримкою росту плода 3-го ступеня. У плазмі крові визначали концентрацію L-аргініну за методом Т.Л. Алейникової і співавторів [1], активність аргінази – за методом J.W. Geyer, D. Dabich [4]. Статистичне оброблення результатів проводили з використанням стандартних комп’ютерних програм STATISTICA 6.0, Microsoft Exсel, ANOVA. Статистично достовірними вважали розбіжності при p<0,05.


Результати. У проведеному дослідженні було виявлено зниження рівня вільного аргініну в основній групі у вагітних із затримкою росту плода різного ступеня у порівнянні з контрольною групою вагітних. Плодово-материнський градієнт аргініну значно знижувався за рахунок підвищення активності ферменту аргінази, яка конкурентно використовує цю амінокислоту.


Заключення. Рівень зниження вмісту вільного аргініну у плазмі крові у вагітних із затримкою росту плода прямо пропорційний ступеню тяжкості затримки росту плода: тяжкому ступеню затримки росту плода відповідає більш виражений дефіцит аргініну. Для корекції метаболічних порушень у вагітних із затримкою росту плода необхідно призначати препарати, що містять L-аргінін.


Ключові слова: L-аргінін, аргіназа, плазма крові, вагітні із затримкою росту плода.


Література:

1. Алейникова Т.Л. Руководство к практическим занятиям по биохимии / Т.Л. Алейникова, Г.В. Рубцова, Н.А. Павлова. – М.: Медицина, 2000. – 128 с.

2. Жирова Н.В. Особенности течения беременности у женщин в зависимости от функционального состояния сосудистого эндотелия и его роль в формировании хронической плацентарной недостаточности: Клинико-экспериментальное исследование: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.01, 14.00.16 / Жирова Наталья Владимировна; Алт. гос. мед. университет. – Барнаул, 2004. – 24 с.

3. Линде В.А. Роль аргининового дисбаланса в развитии плацентарной недостаточности / В.А. Линде, Т.Н. Погорелова, Н.А. Друккер [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2011. – № 4. – С. 26–30.

4. Geyer J. Rapid method for determination of arginase activity in tissue homogenates./J. Geyer, D. Dabich // Anal. Biochem. – 1971. – Vol. 39, № 2. – P. 412–417. http://dx.doi.org/10.1016/0003-2697(71)90431-3

5. Khalil A. The role of arginine, homoarginine and nitric oxide in pregnancy / Khalil A., L. Hardman, P.O. Brien // Amino. Acids. – 2015. – Vol. 47, № 9. – P. 1715–1727. http://dx.doi.org/10.1007/s00726-015-2014-1; PMid:26092522

6. Laskowska M. Asymmetric dimethylarginine in normotensive pregnant women with isolated fetal intrauterine growth restriction: a comparison with preeclamptic women with and without intrauterine growth restriction / M. Laskowska, K. Laskowska, B. Leszczyсska-Gorzelak, J. Oleszczuk // J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. – 2011. – Vol. 24, № 7. – P. 936–942. http://dx.doi.org/10.3109/14767058.2010.535873; PMid:21142768

7. Leiva A., Fuenzalida B., Barros E. [et al.]. Nitric oxide is a central common metabolite in vascular dysfunction associated with diseases of human pregnancy // Curr. Vasc. Pharmacol. – 2016. – Vol. 14, № 3. – P. 237–259. http://dx.doi.org/10.2174/1570161114666160222115158

8. Reshef R. A profound decrease in maternal arginine uptake provokes endothelial nitration in the pregnant rat / Reshef R., D. Schwartz, M. Ingbir [et al.] // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. – 2008. – Vol. 294, № 3. – P. H1156–H1163. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01051.2007; PMid:18156200

9. Sankaralingam S. Arginase contributes to endothelial cell oxidative stress in response to plasma from women with preeclampsia / S. Sankaralingam, H. Xu, S.T. Davidge // Cardiovasc. Res. – 2010. – Vol. 85, № 1. – P. 194–203. http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvp277; PMid:19684035