• Вивчення ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних
До змісту

Вивчення ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):110-116; doi 10.15574/SP.2017.81.110

Кузьміна В. А., Якубова І. І.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет УАНМ», Україна

Жінки під час вагітності перебувають у групі ризику виникнення основних стоматологічних захворювань — карієсу зубів та запалення тканин пародонта. Дані патологічні процеси становлять небезпеку не лише для порожнини рота й організму жінки в цілому, але й для її майбутньої дитини. Тому актуальним є диспансерне спостереження за вагітними у стоматолога з метою раннього виявлення чинників ризику виникнення стоматологічної патології, здійснення своєчасного обстеження, проведення професійної гігієни порожнини рота, профілактичних заходів та санації.

Мета — оцінка ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних.

Предмет і методи. Під спостереженням знаходилося 67 вагітних жінок віком 18–34 років. Після обстеження і заповнення документації жінки були поділені на основну (ОГ, n=34) і контрольну (КГ, n=33) групи. В ОГ впроваджувалася програма профілактики основних стоматологічних захворювань, у КГ спостереження відбувалося за стандартною схемою.

Результати. При первинному стоматологічному обстеженні в ОГ інтенсивність карієсу склала 9,67 зуба, в КГ — 9,65 зуба. Наприкінці вагітності в ОГ значення показника КПВ зросло до 9,97 зуба, а в КГ — до 11,03 зуба. Індекс гігієни OHI-S на початку спостереження склав в ОГ 1,79 бала, у КГ — 1,76 бала. Наприкінці вагітності в ОГ спостерігалося достовірне зменшення значення індексу гігієни до 1,06 бала, а в КГ показники підвищилися та склали 2,08 бала. В ОГ на початку дослідження показники РМА становили 20,45%, а в КГ — 18,72%. Наприкінці вагітності показники РМА мали тенденцію до зниження в ОГ 11,68%, а в КГ підвищилися до 25,34%.

Висновки. У результаті проведення програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних відбулося зниження приросту карієсу зубів у 5,1 раза, вдвічі поліпшився стан гігієни порожнини рота та в 2,2 раза тканин пародонта порівняно з аналогічними показниками у вагітних, яких спостерігали за стандартною схемою.

Ключові слова: профілактика, вагітні, інтенсивність карієсу зубів, гігієна порожнини рота, гінгівіт.

Література

1. Антимикробные препараты в стоматологической практике : пер. с англ. / под ред. Майкла Ньюмана, Арье ван Винкельхоффа. — 2-е изд. — Москва : Азбука, 2004. — 328 с.

2. Виноградова Т. Ф. Диспансеризация детей у стоматолога /Т. Ф. Виноградова. — Москва : Медицина, 1988. — С. 252.

3. Жаркова О. А. Аспекты профилактики основных стоматологических заболеваний в период беременности / О. А. Жаркова, А. В. Дубовец, Д. Д. Полякова // Вестник ВГМУ. — 2014. — Т. 13, № 4. — С. 126—132.

4. Ларина И. В. Применение лечебно-профилактических средств для гигиены полости рта от фармацевтической компании GlaxoSmithKline Healthcare в комплексном лечении заболеваний пародонта / И. В. Ларина // Стоматология сегодня. — 2004. — № 6 (37). — С. 2.

5. Марк Моти Попко. Лечение беременной женщины [Электронный ресурс] / Марк Моти Попко // Избр. лекции Иерусалимского ун-та. — Режим доступа : http://www.100mat.ru/profession/mer.htm. — Название с экрана.

6. Носова В. Ф. Особенности стоматологической помощи беременным и кормящим женщинам / В. Ф. Носова, С. А. Рабинович // Клиническая стоматол. — № 3. — 2001. — С. 46—49.

7. Опыт организации гигиенической службы в крупном стоматологическом учреждении / Мчедлидзе Т. Ш., Кисельникова Л. П., Богомолов Д. Б. [и др.] // Институт стоматол. — 2004. — № 1. — С. 10—13.

8. Парпалей Е. А. Рациональные подходы к стоматологической профилактике и лечению женщин в период беременности / Е. А. Парпалей, Е. И. Парпалей // Дентальные технологии. — 2004.— № 3—4 (17). — С. 10—13.

9. Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні : наказ МОЗ України № 417 від 5.07.2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz_ukra_na_kaz_15.07.2011_417_pro_organzaczyu_ambulatorno_akusherko-gnekolog_dopomogi_v_ukra. — Назва з екрану.

10. Стан гігієни порожнини рота у вагітних / Каліновська Н. І., Каліновський Ю. Т., Оріхівська Н. В. [та ін.] // Медицина транспорту України. — 2011. — № 3. — С. 63—66

11. Толмачева С. М. Стоматологические заболевания в период беременности и их профилактика / С. М. Толмачева, Л. М. Лукиных. — Москва : Мед. книга, 2005. — 152 с.

12. Удовицкая Е. В. Организация гигиенического обучения и воспитания родителей и детей с целью профилактики стоматологических заболеваний / Е. В. Удовицкая, Н. М. Букреева // Эпидемиология и профилактика стомат. заболеваний. — 1987. — Т. 18. — С. 127—132.

13. Успенская О. А. Стоматология беременных / О. А. Успенская, Е. А. Шевченко, Н. В. Казарина. — Н. Новгород: Из-во Нижегород. госмедакадемии, 2008. — 22 с.

14. Чучмай Г. С. Стоматологическая диспансеризация беременных и ее профилактическое значение / Г. С. Чучмай. — Львів, 1969. — 36 с.

15. Якубова И. И. Обоснование тактики врача — стоматолога до и во время беременности, в период лактации (обзор литературы). Часть II. I триместр беременности / И. И. Якубова, О. В. Крижалко // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2008. — Т. VII, № 1 (24). — С. 33—41.

16. Якубова И. И. Обоснование тактики врача-стоматолога до и во время беременности, в период лактации. Часть IV. II триместр беременности / И. И. Якубова, О. В. Крижалко // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2010. — Т. ІХ, № 3 (34). — С. 35—39.

17. Якубова И. И. Секреты стоматологического здоровья будущих мам и их детей / И. И. Якубова, В. А. Кузьмина // Профилактика Today. — 2015. — № 19. — С. 16—21.

18. Якубова І. І. Організація стоматологічного диспансерного спостереження вагітних жінок / І. І. Якубова, О. В. Крижалко // Вісник стоматол. — 2011. — № 2 (75). — С. 111—115.

19. Colonization of Lactobacillus rhamnosus GG in the oral cavity / Yli_Knuuttila, Snall J., Kari K. [et al.] // Oral microbiology Immunology. — 2006. — Vol. 21, № 2 (Apr). — Р. 129—131.

20. Detman L. A. Exploring dental care misconceptions and barriers in pregnancy / L. A. Detman, B. H. Cottrell, M. F. Denis_Luque // Birth. — 2010. — Vol. 37, № 4 (Dec.). — Р. 318—324.

21. Lactobacillus-mediated interference of mutans streptococci in caries-free vs. caries-active subjects / Simark-Mattsson C., Emilson C. G., Hakansson E. G. [et al.] // Eur. Journ. Oral Sci. — 2007. — Vol. 115, № 4 (Aug.). — Р. 308—314.

22. Most pregnant women in California do not receive dental care: findings from a population-based study / Marchi K. S., Fisher-Owen S. A., Weintraub J. A. [et al.]. — 2010. — Vol. 125, № 6 (Nov.—Dec.). — Р. 831—842.

23. Quilligan E. J. Maternal physiology / E. J. Quilligan. — Philadelphia, 1982. — 341 p.

24. Slavkin H. Streptococcus mutans: early childhood caries and new opportunities / H. Slavkin // JADA. — 1999. — Vol. 130, № 12. — Р. 1787—1792. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1999.0138; PMid:10599184

25. Tarsitano B. F. The Pregnant Dental Patient: Evaluation and Management / B. F. Tarsitano, R. E. Rollings // Gen. Dent. — 1993. — May-June. — P. 226—231.

Зміст журналу Текст статті