• Вікові особливості клінічних проявів коарктації аорти у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Вікові особливості клінічних проявів коарктації аорти у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.8(88):68-73; doi 10.15574/SP.2017.88.68

Хапченкова Д. С., Мокрик І. Ю.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна
ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ

Мета: аналіз клінічної симптоматики коарктації аорти (КоА) у дітей залежно від віку.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороби 69 дітей з КоА (скарги, анамнез захворювання і життя, дані об'єктивного обстеження, результати загальноклінічних та інструментальних методів дослідження).
Результати. У періоді новонародженості КоА може проявлятися гострою серцевою недостатністю, що пояснюється її поєднанням з іншими кардіальним аномаліями. У дітей першого року життя клінічними проявами вади можуть бути тривале занепокоєння, що посилюється після прийому їжі, недостатня прибавка в масі, холодні нижні кінцівки. У дітей старше одного року з'являються ознаки хронічної серцевої недостатності, артеріальної гіпертензії, гемодинамічного перевантаження лівого шлуночка. При цьому у дітей усіх вікових груп мали місце основні діагностичні критерії обговорюваної патології: відсутність або різке ослаблення пульсації на стегновій артерії та артеріальна гіпертензія.
Висновки. Клінічні прояви КоА відрізняються залежно від віку дитини. У 41,7% пацієнтів має місце пізня діагностика вади, причинами якої є недотримання методики клінічного обстеження дитини з визначенням пульсу на стегновій артерії та вимірюванням артеріального тиску, недооцінка вікових особливостей клінічних проявів КоА.
Ключові слова: діти, коарктація аорти, серцева недостатність, артеріальна гіпертензія.

Література

1. Абдоминальный ишемический синдром как одно из проявлений коарктации аорты у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, О.С. Карташова [и др.] // Здоровье ребенка. — 2008. — №5(8). — С. 16—19.

2. Врожденные пороки сердца. Руководство для педиатров, кардиологов, неонатологов. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 384 с.

3. Динамика процессов адаптации левого желудочка у больных раннего возраста с коарктацией аорты до и после хирургической коррекции / Д.С. Прохорова, Г.П. Нарциссова, Ю.Н. Горбатых [и др.] // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2012. — №1. — С. 11—15.

4. Инсульты у детей и их причины / С.К. Евтушенко, О.С. Евтушенко, Ю.М. Перепечаенко, М.А. Москаленко // Журнал неврологии и психиатрии. — 2003 — Т.103. — Прил. №8: Инсульт. — С. 30—35.

5. Квашніна Л.В. Стислий довідник педіатра: довідник / Л. В. Квашніна. — Київ, 2007. — 36 с.

6. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років : наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www. moz.gov.ua.

7. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з коарктацією аорти: наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 622 // Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. — Дніпропетровськ: ТОВ «Практика». — 2008. — №4. — C. 42—43.

8. Коарктация аорты у новорожденных / М.В. Борисков, В.Ю. Петшаковский, Т.В. Серова [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2010. — №10. — С. 89—94.

9. Лебедева А.В. Резидуальная артериальная гипертензия в отдаленном послеоперационном периоде хирургической коррекции коарктации аорты. Механизмы формирования, принципы патогенетической терапии: автореф. дис. … канд. мед. наук / А.В. Лебедева. — Москва, 2006. — 26 с.

10. Мутафьян О.А. Пороки сердца у детей и подростков: руководство для врачей / О.А. Мутафьян. — Москва: ГЕОТАР—Медиа, 2009. — 560 с.

11. Рогова Т.В. Клиника, диагностика и показания к хирургическому лечению коарктации аорты у детей первого года жизни: автореф. дис. … канд. мед. наук / Т.В. Рогова. — Москва, 2004. — 23 с.

12. Сухарева Г.Э. Взаимосвязь коарктации аорты у детей с сочетанной патологией сосудов шеи и головы / Г.Э. Сухарева // Експериментальна і клінічна медицина. — 2008. — №4. — С. 71—74.

13. Тодоров С.С. Патоморфологическая характеристика изменений аорты при коарктации у детей первого года жизни / С.С. Тодоров // Вестник Волгоградского гос. мед. ун-та. — 2009. — №3. — С. 73—76.

14. Шевченко Е.А. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца у плодов с хромосомными аномалиями в первом триместре беременности / Е.А. Шевченко // Вопросы практической педиатрии. — 2008. — Т.3, №5. — С. 120—123.

15. Late systemic hypertension and aortic arch geometry after successful repair of coarctation of the aorta / P. Ou, D. Bonnet, L. Auriacombe[et al.] // Eur. Heart J. — 2004. — Vol. 2, №25. — P. 1853—1859.