• Використання препарату «НООФЕН®100» у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей 
ua До змісту

Використання препарату «НООФЕН®100» у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):72–79; doi 10.15574/SP.2014.63.72 

 

Використання препарату «НООФЕН®100» у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей 

Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Борзенко І. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О.

УДК:616.839P053.2

 

Мета: оцінка ефективності та безпечності застосування препарату «НООФЕН®100» у комплексному санаторно% курортному лікуванні дітей з вегетативною дисфункцією (ВД) на тлі рецидивної дихальної патології. 

Пацієнти і методи. У дослідження було включено 60 дітей віком від 10 до 16 років — 30 хворих отримували «НООФЕН®100» і 30 хворих склали контрольну групу. Пароксизмальну вегетативну недостатність виявлено у 6 дітей в кожній групі, ВСД за гіпертензивним типом діагностовано у 9 хворих в основній групі та 8 в групі контролю, ВСД за гіпотензивним типом діагностовано у 15 хворих в основній групі та 16 в групі контролю. Патологія дихальної системи в контрольній групі склала 43% дітей з хронічним тонзилітом та 57% дітей з рецидивними бронхітами, в основній групі — 37% та 63% дітей відповідно. 

Результати. Включення препарату «НООФЕН®100» показало високу ефективність, добру переносимість та безпечність в реабілітації різних клінічних форм ВД, що підтверджено нормалізацією рівня АТ при 15%разовому моніторуванні та вегетативної реактивності за даними КІГ, стабілізацією серцевої діяльності, значним покращанням церебральної гемодинаміки та функціональної активності за даними ЕЕГ. 

Висновки. Препарат «НООФЕН®100» може бути рекомендований для широкого застосування у комплексному санаторно%курортному лікуванні хворих на ВД на тлі патології дихальної системи місячними курсами. 

Ключові слова: вегетативна дисфункція, вегето%судинна дисфункція, пароксизмальна вегетативна недостатність, діти, комплексне санаторно%курортне лікування, антигіпоксанти, «НООФЕН®100».

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Белоконь И. А. Болезни сердца и сосудов у детей / И. А. Белоконь, М. Б. Кубергер. — Т. 1. — М. : Медицина, 1984.

2. Вейн А. М. Вегетативные расстройства (клиника, диагностика, лечение) / А. М. Вейн. — М. : Мед. информ. аг., 2000. — 752 с.

3. Заболевания вегетативной нервной системы / Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. [и др.]. — М., 1991. — 624 с.

4. Земков Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней / Л. Р. Земков, М. А. Ронкин. — М. : Медицина, 1991. — 609 с.

5. Магаева С. В. Нейроиммунофизиология / С. В. Магаева, С. Г. Морозов. — М. : Изд_во ГУ НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, 2005. — 160 с.

6. Майданник В. Г. Дослідження варіабельності ритму серця у дітей з вегетативними дисфункціями / В. Г. Майданник, О. В. Суліковська // ПАГ. — 2002. — № 6. — С. 13—16.

7. Матюшков П. И. Состояние вегетативной нервной системы и биоритмы у детей с бронхиальной астмой : автореф. дис. … канд. мед. наук / П. И. Матюшков. — М., 1990. — 22 с.

8. Особливості стану вегетативної нервової системи у дітей, які мають тривалі бронхо—легеневі захворювання // Перинатологія та педіатрія. —2004. — № 4. — С. 54—57.

9. Рачинский С. В. Место хронической пневмонии и хронического бронхита в бронхолегочной патологии у детей / С. В. Рачинский, В. К. Таточенко, И. К.Волков // Педиатрия. — 2004. — № 1. — С. 58—62.

10. A review of psychosocial interventions for children with chronic health conditions / Bauman L. J., Drotar D., Leventhal J. M. [et al.] // Pediatrics-1997. — Vol. 100 (2 Pt I). — P. 244—51.

11. Barnes P. Chronic obstuctive Pulmonary disease / P. Barnes, S. Godfrey. — Martin Dunitz Ltd. — London, 1997. — P. 1—81.

12. Blackburn C. The epidemiology of chronic bronchitis, who meeting of investigation on epidemiology / C. Blackburn. — Geneva : CNRD, 1974.

13. Campbell E. G. M. The respiratory muscles mechanics and neural control / E. G. M. Campbell, E. Agastoni, G. Newsom. — London : Acad. Press, 1970. — P. 164—182.

14. Kromhout D. Epidemiology of cardiovascular diseases in Europe / D. Kromhout // Public Nealth Nutr. — 2001. — Vol. 4 (2B). — Р. 441—457.

15. The distribution of total and specific serum IgE in the European Community Respiratory Health Survey / Burney P., Malmberg E., Chin S. [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 1997. — Vol. 99. — P. 314—22.