• Виховання моральних якостей у студентів медичного факультету як невід’ємна складова забезпечення навчального процессу на кафедрі факультетської педіатрії 
ua До змісту

Виховання моральних якостей у студентів медичного факультету як невід’ємна складова забезпечення навчального процессу на кафедрі факультетської педіатрії 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):130–132; doi 10.15574/SP.2014.63.130 

Виховання моральних якостей у студентів медичного факультету як невід'ємна складова забезпечення навчального процессу на кафедрі факультетської педіатрії 

Шумна Т. Є.

 

На сучасному етапі підготовка майбутніх лікарів, особливо педіатрів, вимагає виховання всебічно розвиненої особистості, як висококваліфікованого спеціаліста, так і високодуховної людини. Поєднання досвіду проблемно-орієнтованого навчання студентів у рамках програми TEMPUS, що відповідає здобуткам розвитку вищої освіти в країнах ЄС, та наслідуванням найкращих традицій і передових досягнень вітчизняної педіатричної школи підвищує ефективність і результативність навчання, покращує формування професійних навичок та виховання моральних якостей у студентів. 

Ключові слова: моральні якості, навчальний процес, медична освіта, студенти. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрійчук О. Я. Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07 / О. Я. Андрійчук. — К., 2003. — 20 с.

2. Видатний український вчений-педіатр В. М. Сідельников / О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, Л. В. Терещенко, Г. В. Шафаренко; за заг. ред. О. П. Волосовця. — Тернопіль : Укрмедкига, 2003. — 166 с.

3. Гребеник Ю. Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США / Ю. Гребеник // Порівняльно-педагогічні студії. — 2013. — № 2—3 (16—17). — С. 180—185.

4. Мілерян В. Є. Методичні основи підготовки і проведення навчальних занять в медичних вузах : метод. посібн. / В. Є. Мілерян. — К. : Хрещатик, 2003. — 80 с.

5. Педагогіка вищої школи : навч. посібн. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. — 3-є вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 495 с.

6. Скрипник Н. В. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів / Н. В. Скрипник, П. Ф. Дудій, Н. В. Пасєчко // Мед. освіта. — 2012. — № 2. — С. 94—97.