• Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей (лекція)

Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей (лекція)

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):120-125; doi 10.15574/PP.2017.71.120

Цимбаліста О. Л.
ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», Україна

Легеневі ураження при ревматичних захворюваннях спостерігаються майже у всіх хворих, визначаючи тяжкість перебігу і прогноз. При гострому перебігу ревматичних захворювань характерним є ураження легень по типу васкуліту, при хронічному — інтерстиційного пневмоніту. При васкуліті характерними є кровохаркання, легеневі кровотечі (інфаркт легень). Легеневі (альвеолярні) геморагії в дітей спостерігаються рідко (до 5–6%), частота їх зростає з віком до 25% і може бути причиною смерті внаслідок тромботичної васкулопатії як прояву антифосфоліпідного синдрому. Розвивається клініка гострого RDS-синдрому. Майже у третини хворих ураження легень клінічно маніфестує бронхіальною астмою, ларинготрахеїтом, пневмонією. Одним із найчастіших проявів полісерозиту при високій активності процесу є ексудативний плеврит. При ураженні легень по типу пневмоніту, в основі якого є альвеоло-капілярний блок із гіпоксією, та прогресуванні пневмофіброзу визначальними є симптоми наростаючої дихальної та правошлуночкової серцевої недостатності. Часто розвивається бактеріальна пневмонія з гнійними легеневими ускладненнями, пневмотораксом, ателектазами. Хронічний інтерстиційний пневмоніт у дітей спостерігається рідше, ніж у дорослих. Основними клінічними проявами є дихальна недостатність, переважно за рестриктивним типом. Легенева гіпертензія є наслідком тромботичної васкулопатії, прогресуючого пневмофіброзу, васкуліту, рідше — тромбоемболії гілок легеневої артерії.
Ключові слова: бронхолегенева система, діти, ревматичні захворювання, клініка, діагностика.

Література

1. Агапитов Л.И. Диагностика легочной гипертензии у детей / Л.И. Агапитов, Ю.М. Белозеров // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2009. — № 4. — С. 24—31.

2. Ангиопатия при системной склеродермии / О.В. Синяченко, Е.Д. Егудина, В.Я. Микукстс [и др.] // Український ревматологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 5—12.

3. Антифосфолипидный синдром у детей / Г.А. Новик, Н.М. Калинина, Л.Н. Аббакумова, К.Т. Кикнадзе // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 6. — С. 9—12.

4. Белов Б.С. Острая ревматическая лихорадка у подростков / Б.С. Белов // Вопросы современной педиатрии. — 2006. — Т. 5, № 2. — С. 56—61.

5. Бережний В.В. Клінічна ревматологія дитячого віку: навчальний посібник / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.В. Марушко. — Київ, 2013. — 266 с.

6. Болезни органов дыхания / под ред. Н.Р. Палеева. — Москва: Медицина, 2000. — 728 с.

7. Боярчук О.Р. Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року / О.Р. Боярчук // Современная педиатрия. — 2016. — № 8. — С. 90—93.

8. Боярчук О.Р. Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця / О.Р. Боярчук // Український ревматологічний журнал. — 2012. — № 2. — С. 28—32.

9. Детская ревматология: руководство для врачей / под ред. А.А. Баранова, Л.Б. Баженовой. — Москва: Медицина, 2002. — 338 с.

10. Досвід катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих на легеневу гіпертензію / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, І.О. Живило // Серце і судини. — 2016. — № 4. — С. 23—29.

11. Значение диастолической дисфункции и снижения диастолического резерва правого желудочка в диагностике легочного сердца у детей / Л.И. Агапинов, Ю.М. Белозеров, Ю.Л. Мизерницкий, С.Э. Цыпленкова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2013. — № 6. — С. 52—57.

12. Изолированное снижение диффузионной способности легких при системной склеродермии без легочной артериальной гипертензии: длительное проспективное наблюдение / О.А. Конева, О.Б. Овсянникова, М.Н. Старовойтова [и др.] // Пульмонология. — 2016. — Т 26, № 6. — С. 708—714. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2016-26-6-708-714

13. Интерстициальные болезни легких: практическое руководство / Е.А. Коган, Б.М. Корнев, Е.Н. Попова [и др.]; под ред. Н.А. Мухина. — Москва: Литтера, 2007. — 432 с.

14. Каменецький М.С. Рентгенологічна діагностика змін у легенях при системному червоному вовчаку, вузловому періартеріїті і системній склеродермії / М.С. Каменецький, М.Б. Первак // Променева діагностика, променева терапія. — 2006. — № 1. — С. 8—12.

15. Клинические особенности системной красной волчанки, протекающий с поражением органов дыхания / Д.В. Петрова, Я.Н. Шойхет, С.А. Берестов, Л.Е. Дорохов // Пульмонология. — 2012. — № 3. — С. 88—92.

16. Променева діагностика: в 2 т. / Г.Ю. Коваль, Т.П. Сиваченко, М.М. Загородська [та ін.]; під ред. Г.Ю. Коваль. — Київ: Орбіс, 1998. — Т. 1. — С. 177—179.

17. Проценко Г.О. Легенева гіпертензія у хворих на системну склеродермію / Г.О. Проценко, Ю.М. Стренко // Український ревматологічний журнал. — 2016. — № 4. — С. 75—78.

18. Пульмонология: национальное руководство / под ред. А.Г. Чучалина. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 960 с.

19. Ревматология: национальное руководство / под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 720 с.

20. Рекомендации Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) и Европейского респираторного общества (European Respiratory Society) по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015 // Артериальная гипертензия. — 2016. — № 3. — С. 100—134.

21. Решетняк Т.М. Кардиоваскулярные аспекты антифосфолипидного синдрома / Т.М. Решетняк, Н.В. Середавкина, Е.Л. Насонов // Клиническая медицина. — 2008. — № 9. — С. 4—11.

22. Розенштраух Л.С. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания: руководство для врачей / Л.С. Розенштраух, Н.И. Рыбакова, М.Г. Виннер. — Москва: Медицина, 1987. — 640 с.

23. Руководство по детской ревматологии / под ред. Н.А. Геппе, Н.С. Подчерняевой, Г.А. Лыскиной. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 720 с.

24. Хронические заболевания легких у детей / под ред. Н.Н. Розиновой, Ю.Л. Мизерницкого. — Москва: Практика, 2011. — 224 с.

25. Чурилін Р.Ю. Структура та особливості уражень легень у дітей та підлітків, хворих на системний червоний вовчак за даними променевих методів дослідження / Р.Ю.Чурилін // Український радіологічний журнал. — 2004. — № 12. — С. 243—248.

26. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease / I.R. Carapetis, A. Beaton, M.W. Cunningham [et al.] // Nature Rewiews / Disease Primes. — 2016. — Vol. 2. — P. 1—24.

27. Atatoa-Carr P. Rheumatic fever diagnosis, management and secondary prevention: a New Zealand guideline / P. Atatoa-Carr, D. Lennon, Nigel Wilson // The New Zealand Medical Journal. — 2008. — Vol. 121, № 1271. — P. 59—69.

28. Beaton A. The 2015 revision of the Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever: implicftions for prakticein low-income fnd middle-income countroes / A. Beaton, J.R. Carapetis // Heart Asia. — 2015. — № 7. — P. 7—11.

29. Cuidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension / N. Galie, M.M. Hоeper, M. Humbert [et al.] // Eur Respir J. — 2011. — № 34. — P. 1219—1263.

30. Extent of disease on high-resоlution computed tomography lung is a predictor of decline and mortality in systemic sclerosisrelated interstitial lung disease / O.A. Moore, N. Goh, T. Corte [et al.] // Am. J. Respir. Rheumatology (Oxford). — 2013. — Vol. 52, № 1. — P. 1248—1254.

31. Elhai M. Trends in mortality in patients with systemic sclerosis over 40 years: a systemic review and meta-analysis of cohort studies / M. Elhai, C. Meune, A. Kahan // Rheumatolige (Oxford). — 2012. — Vol. 57. — P. 1017—1026.

32. Impaired carbon monoxide diffusing capacity as a marker of limited systemic scelerosis / S. Trad, L.T. Huongdu, C. Frances [et al.] // Eur. J. Inrern. Med. — 2011. — Vol. 22, № 6. — P. 80—86.

33. Hoeper M.M. Pulmonary hypertension in collagen vascular disease / M.M. Hoeper // Eur. Resp. J. — 2002. — № 19. — P. 571—576.

34. Prediction of pulmonary complication and long-term survival in systemic sclerosis / S.I. Nayhtyanova, B.E. Schreiber, V.H. Ong [et al.] // Arthrit. Rheum. — 2014. — Vol. 66, № 6. — P. 1625—1635.

35. Relationship between quantitative radiographic assessments of interstitial lung disease and physiological and clinical features of systemic sclerosis / D.P. Tashkin, E.R. Volkmann, C.H. Tseng [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2016. — Vol. 75, № 2. — P. 374—381.

36. Scleroderma lung disease / J. Le Pavec, D. Launay, S.C. Mathai [et al.] // Clin. Rev. Allergy Immunol. — 2011. — № 40. — P. 104—116.