• Роль поліморфізмів генів фолатного циклу при безплідності та на різних етапах перебігу вагітності
ua До змісту

Роль поліморфізмів генів фолатного циклу при безплідності та на різних етапах перебігу вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):111–115; doi 10.15574/HW.2018.131.111

Фесай О. А. , Стрелко Г. В. , Уланова В. В.
МЦ ТОВ «Родинне джерело»

Мета дослідження: аналіз частот поліморфізмів генів MTHFR, MTRR та MTR у популяціях жінок з хронічним невиношуванням вагітності порівняно з контрольною популяцією; узагальнення власних даних та даних різних авторів стосовно впливу низькофункціональних алелів генів фолатного циклу на процеси, пов’язані з перебігом вагітності.

Матеріали та методи. Для вивчення поширеності поліморфних варіантів генів фолатного циклу у Медичному центрі ТОВ «Родинне джерело» було проаналізовано результати обстеження 53 пацієнток з невиношуванням вагітності, які мали один або більше спонтанних викиднів і/або завмерлих/регресивних вагітностей в акушерсько-гінекологічному анамнезі, а також 24 умовно здорових жінок зі сприятливим акушерським анамнезом (відсутність мимовільних викиднів, ускладнень вагітностей та пологів), які увійшли до контрольної групи 1. У якості контрольної групи 2 було використано контрольну групу з дослідження колег з ДУ «Інститут спадкової патології АМН України» (м. Львів).

Результати. У дослідженні було виявлено значний відсоток жінок з низькофункціональними алелями в одному, декількох або усіх генах MTHFR, MTRR та MTR – 83% (44 з 53). Порівняно частоту генотипів даних генів серед пацієнток з невиношуванням вагітності та популяційними контролями з України. Розглянуто зв’язок/асоціацію низькофункціональних алелів цих генів із порушеннями різних процесів, пов’язаних із перебігом вагітності.

Заключення. Дослідження доводить важливість проведення систематичного обстеження подружніх пар, що страждають на безплідність, мають невиношування вагітності в анамнезі або планують вагітність, на наявність поліморфізмів генів MTHFR, MTRR та MTR фолатного циклу.

Ключові слова: вагітність, невиношування вагітності, поліморфізм генів фолатного циклу, гіпергомоцистеїнемія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз поліморфних варіантів генів MTHFR, MTR, MTRR та мутацій генів FV та FII згортання крові серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності / Чорна Л.Б., Макух Г.В., Акопян Г.Р. та ін. //Вісник Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2001. – Вип. 13. – № 947. – С. 118–124.

2. Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR (C677T, A1298C) и MTRR (A66G) у мужчин со сниженной репродуктивной функцией / Жилкова Е.С., Сотник Н.Н., Феськов А.М., Федота А.М. // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 2 (125). – Вип. 4. – С. 253–258.

3. Бескоровайная Т.С. Влияние некоторых генетических факторов на нарушение репродукции у человека: Дис. … канд. мед. наук / Т.С. Бескоровайная. – М., 2005. – 89 с.

4. Закономерная связь между развитием некоторых эпигенетических болезней и нарушением метилирования ДНК вследствие дефицита ферментов фолатного цикла / Гречанина Е.Я., Лесовой В.Н., Мясоедов В.В. // Ультразвукова перинатальна діагностика. – 2010. – № 29. – С. 27–59.

5. Исследование полиморфизма генов системы свертывания крови и фибринолиза у условно здоровых беременных России и Украины / Вашукова Е.С., Глотов А.С., Канаева М.Д. и др. // Экологическая генетика. – 2011. – Т. IX, № 1. – С. 70–80.

6. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

7. Поліморфізм генів метилентетрагідрофолатредуктази, глутатіонтрансфераз Р1, М1 і цитохрому З450 1А1 та глутатіонтрансферазна активність у плаценті людини / Марценюк О.П., Сазонова Л.Я., Мишланова Ч., Оболенська М.Ю. // Біополімери і клітина. – 2006. – Т. 22, № 6. – С. 452–457.

8. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической практике / Руководство для врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. – 1056 с.

9. Фетисова И.Н. Полиморфизм генов фолатного цикла и болезни человека / Фетисова И.Н. // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2006. – Т. 11, № 1–2. – С. 77–82.

10. A common mutation in the 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase gene affects genomic DNA methylation through an interaction with folate status / Friso S., Choi S.W., Girelli D. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2002. – 99 (8). – P. 5606–5611. https://doi.org/10.1073/pnas.062066299; PMid:11929966 PMCid:PMC122817

11. A second common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: an additional risk factor for neural-tube defects? / Van der Put N.M., Gabreels F., Stevens E.M. et al. // Am. J. Hum. Genet. – 1998. – Vol. 62. – P. 1044–1051. https://doi.org/10.1086/301825; PMid:9545395 PMCid:PMC1377082

12. Genetic thrombophilic mutations among couples with recurrent miscarriage / Jivraj S., Rai R., Underwood J. et al. // Hum. Reprod. – 2006. – 21 (5). – P. 1161–1165. https://doi.org/10.1093/humrep/dei466; PMid:16431900

13. Genomic DNA hypomethylation, a characteristic of most cancers, is present in peripheral leukocytes of individuals who are homozygous for the C677T polymorphism in the methylenetetrahydrofolate reductase gene / Stern L.L., Mason J.B., Selhub J. et al. //Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – 2000. – 9 (8). – P. 849–853. PMid:10952104

14. Elevated total plasma homocysteine and 677 CfiT mutation of 5, 10-methylenetetrahydrofolate reductase gene in thrombotic vascular disease / Franchis R., Mangini F., D’Angelo A. et al. // Am. J. Hum. Genet. – 1996. – Vol. 59. – P. 262–264. PMid:8659535 PMCid:PMC1915125

15. Folate deficiency in rats induces DNA strand breaks and hypomethylation within the p53 tumor suppressor gene / Kim Y.I., Pogribny I.P., Basnakian A.G. et al. // Am. J. Clin. Nutr. – 1997. – 65 (1). – P. 46–52. https://doi.org/10.1093/ajcn/65.1.46; PMid:8988912

16. Folate deficiency in vitro induces uracil misincorporation and DNA hypomethylation and inhibits DNA excision repair in immortalized normal human colon epithelial cells / Duthie S.J., Narayanan S., Blum S. et al. // Nutr. Cancer. – 2000. – 37 (2). – P. 245–251. https://doi.org/10.1207/S15327914NC372_18; PMid:11142099

17. Interaction between hyperhomocysteinemia, mutated methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR) and inherited thrombophilic factors in recurrent venous thrombosis / Keijzer M.B.A.J., den He i jer M., Blom H.J. et al. // Thromb. Hemost. – 2002. – Vol. 88. – P. 723–728. https://doi.org/10.1055/s-0037-1613292

18. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism, folic acid and riboflavin are important determinants of genome stability in cultured human lymphocytes / Kimura M., Umegaki K., Higuchi M. et al. // J. Nutr. – 2004. – 134 (1). – P. 48–56. https://doi.org/10.1093/jn/134.1.48; PMid:14704292

19. Mice deficient in methylenetetrahydrofolate reductase exhibit hyperhomocysteinemia and decreased methylation capacity, with neuropathology and aortic lipid deposition / Chen Z., Karaplis A.C., Ackerman S.L. et al. // Hum. Mol. Genet. – 2001. – 10 (5). – P. 433–443. https://doi.org/10.1093/hmg/10.5.433; PMid:11181567

20. Moderate folate depletion increases plasma homocysteine and decreases lymphocyte DNA methylation in postmenopausal women / Jacob R.A., Gretz D.M., Taylor P.C. et al. // J. Nutr. – 1998. – 128 (7). – P. 1204–1212. https://doi.org/10.1093/jn/128.7.1204; PMid:9649607

21. Obeid R., Holzgreve W., Pietrzik K. Is 5-methyltetrahydrofolate an alternative to folic acid for the prevention of neural tube defects? / Obeid R., Holzgreve W., Pietrzik K. //J. Perinat. Med. – 2013. – Sep 1. – 41 (5). – Р. 469–483. https://doi.org/10.1515/jpm-2012-0256; PMid:23482308

22. Paternal thrombophilic gene mutations are not associated with recurrent miscarriage / Toth B., Vocke F., Rogenhofer N. et al. // Am. J. Reprod. Immunol. – 2008. – 60 (4). – P. 325–332. https://doi.org/10.1111/j.1600-0897.2008.00630.x; PMid:18754836

23. Tatarskyy P., Kucherenko A., Livshits L. Allelic polymorphism of F2, F5 and MTHFR genes in population of Ukraine / Tatarskyy P., Kucherenko A., Livshits L. // Цитология и генетика. – 2010. – № 3. – C. 3–8. https://doi.org/10.3103/S0095452710030011

24. 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677C–>T and 1298A–>C mutations are associated with DNA hypomethylation / Castro R., Rivera I., Ravasco P. et al. //J. Med. Genet. – 2004. – 41 (6). – P. 454–458. https://doi.org/10.1136/jmg.2003.017244; PMid:15173232 PMCid:PMC1735802