• Роль еластографії зсувної хвилі у диференційній діагностиці запальної патології периферичних лімфатичних вузлів у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Роль еластографії зсувної хвилі у диференційній діагностиці запальної патології периферичних лімфатичних вузлів у дітей

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):51-56; doi 10.15574/PS.2017.55.51

Талько М. О., Синєпупова Н. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Україна

Мета: визначити можливості електрографії зсувної хвилі (ЕЗХ) у диференційній діагностиці запальної патології периферичних лімфатичних вузлів (ЛВ) у дітей.
Матеріали та методи. Проведено обстеження 26 пацієнтів віком від 4 до 17 років із симптомокомплексом збільшення ЛВ. Дану групу склали хворі хірургічного відділення №2 та поліклініки КМДКЛ №1, які добровільно (або їхні батьки) дали згоду на проведення даного дослідження. Клінічно та за лабораторними показниками дітей було розподілено на 4 групи: реактивні зміни (гіперплазія лімфоїдної тканини) ЛВ на тлі гострої вірусної інфекції (у 75% (6) підтвердженої клінічно та імунологічно) – 8 осіб, гострий серозний лімфаденіт (ЛА) – 12 осіб, гнійний ЛА – 6 осіб, специфічний ЛА (феліноз) – 2 осіб. Локалізація патологічного процесу відмічалася в ЛВ щелепно-шийної ділянки у 17, пахвової – у 8, пахової – у 3 пацієнтів. УЗД проводилося на базі приватного кабінету «Домашній лікар» м. Києва на апараті Ultima PA («Радмір», Україна) лінійним датчиком 3–12 МГц з функцією ЕЗХ. При визначенні характеру ураження при УЗД проводилась оцінка форми та розмірів ЛВ. Другий параметр, який враховувався при дослідженні, це наявність їхніх воріт. Характер васкуляризації визначався при кольоровому допплерівському скануванні. Особлива увага при дослідженні вузлів приділялася результатам ЕСХ: при неодорідній (гетероехогенній) структурі вузла проводився вимір щільності кожної із ділянок, при однорідній ехогенності вузла вимірювання виконувалося в одній зоні. Обстеження проводилося на стороні ураження та контрлатерально. При ЕСХ визначали жорсткість останнього у кПа. У всіх дослідженнях використовувався стандартний діапазон колірної шкали – від темно-синього (0 кПа) до яскраво-червоного (60 кПа). Обробка отриманих результатів проводилася за допомогою процедури «статистичні формули» в MS Exel 2013.
Результати. При реактивній гіперплазії ЛВ середня щільність склала 8,55±0,58 кПа, при серозних та гнійних ЛА – 18,68±3,87 кПа і 17,96±3,97 кПа відповідно. На стадії серозного запалення (клінічно) у 5 випадках при УЗД в ЛВ виявлено анехогенні ділянки, які склали до 20% від його загальної площі, що може розцінюватися як початкова стадія гнійно-деструктивних змін, оскільки при проведенні ЕЗХ щільність даних зон склала 5,1±0,58 кПа, що відповідало показникам однотипних ділянок при гнійному ЛА (4,9±0,52 кПа). Це дає можливість розглядати дані прояви як початок абсцедування. У цілому результати ЕЗХ показують, що середні величини щільності вузла при гострому серозному та гнійному ЛА близькі за значеннями. Також було відмічено, що при фелінозі середня жорсткість уражених ЛВ становила 21,69±0,88 кПа, при цьому її величина в анехогенних ділянках склала 13,56±3,47 кПа, що опосередковано можна розцінювати як можливу зону некрозу, заповнену більш щільними деструктивними масами. Даний момент може бути диференційним у діагностиці неспецифічних та специфічних ЛА у разі подальшого його підтвердження.
Висновки. Використання ЕЗХ при УЗД значно розширює можливості даного методу та дозволяє диференціювати реактивні зміни, гостре запалення та злоякісне ураження ЛВ. Також вона дає можливість виявити на ранніх стадіях початкові прояви деструктивних змін при ЛА, що впливає на вибір лікувальної тактики.
Ключові слова: гострий лімфаденіт, лімфаденопатія, ультразвукова діагностика, еластографія зсувної хвилі.

Література

1. Возможности соноэластографии в дифференциальной диагностике патологически изменненых лимфоузлов / Винник Ю.А., Мисюра И.И., Власенко В.Г. [и др.]// Тези V Конгресу УАФУД, 2016.

2. Выклюк М.В. Возможности ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике лимфатического аппарата головы и шеи у детей / М. В Выклюк // Кубанский науч. мед. вестн. – 2010. – №1. – С.21.

3. К вопросу о дифференциальной диагностике лимфаденопатии у детей / Ф.С. Харламова [и др.] // Детские инфекции. – 2013. – Т.12, №2. – C.62–64.

4. Конотопцева А.Н. Опыт ультразвукового исследования лимфатической системы у детей / А.Н. Конотопцева // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН. – 2013. – №93. – С.33–37.

5. Лимфаденопатия у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, Е.В. Вильчевская [и др.] // Здоровье ребенка. – 2013. – №6. – C.166–176.

6. Лобач Ю.Б. Імунологічні порушення в тканинах ясен у дітей із запальними неспецифічними захворюваннями піднижньощелепних лімфатичних вузлів та патогенетичне обгрунтування їх корекції в комплексному лікуванні: автореф. дис…. канд. мед. наук: 14.01.22 / Ю.Б. Лобач; Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2015. – С.7–14.

7. Надточий А.Г. Эхографическое исследование челюстно-лицевой области у детей. III. Острый лимфаденит / А.Г. Надточий // Ультразвуковая диагностика. – 2000. – №4. – С.93–103.

8. Терещенко С.Ю. Шейная лимфаденопатия инфекционной этиологии у детей: вопросы дифференциальной диагностики / С.Ю. Терещенко // Детские инфекции. – 2013. – Т.12, №1. – C.36–42.

9. Уніч Н.К. Лімфаденопатії у дітей та підлітків: диференційна діагностика і лікарська тактика: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти / Н.К Уніч., В.В. Бережний; МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2012. – С.17; 66–67.

10. Харитонов Д.Ю. Оптимизация дифференциальной диагностики острых лимфаденитов челюстно-лицевой области у детей / Харитонов Д.Ю., Володин А.И., Дремалов Б.М. // Детская хирургия. – 2012. – №1. – С.17–19.

11. Шулаков В.В. Современные алгоритмы диагностики и лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области: учебное пособие для системы послевузовского и дополнительного профессионального образования врачей / В.В. Шулаков, В.Н. Царев, С.Н. Смирнов; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. Образования Моск. гос. медико-стоматол. ун-т Минздрава России. – Москва: Новик, 2012. – С.91.

12. Real-time elastography for the differentiation of benign and malignant superficial lymph nodes: a meta-analysis / Ying L., Hou Y., Zheng H.M. [et al.] // Eur. J. Radiol. – 2012. – Vol.81. – P.2576–2584. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2011.10.026; PMid:22138121

13. Sevgi Buyukbese Sarsu A retrospective evaluation of lymphadenopathy in children in a single center’s experience / Sevgi Buyukbese Sarsu, Kamil Sahin // J. Pak. Med. Assoc. – 2016. – Vol.66(6). – P.654–657. PMid:27339563

14. The value of a new score for sonoelastographic differentiation between benign and malignant cervical lymph nodes / Lenghel L.M., Bolboaca S.D., Botar-Jid C. [et al.] // Med Ultrason. – 2012. – Vol.14. – P.271–277. PMid:23243639

15. Ultrasound elastography in the head and neck. Part I. Basic principles and practical aspects / Bhatia K.S., Lee Y.Y., Yuen E.H., Ahuja A.T. // Cancer Imaging. –2013. – Vol.13. – P.253–259. https://doi.org/10.1102/1470-7330.2013.0026; https://doi.org/10.1102/1470-7330.2013.0027

16. Ultrasound elastography: principles and techniques / Gennisson J.L., Deffieux T., Fink M., Tanter M. // Diagn Interv Imaging. – 2013. – Vol.94. – P.487–495. https://doi.org/10.1016/j.diii.2013.01.022; PMid:23619292

17. Young Jun Choi Ultrasound elastography for evaluation of cervical lymph nodes / Young Jun Choi, Jeong Hyun Lee, Jung Hwan Baek // Ultrasonography. – 2015. – Vol.34(3). – P.157–164. https://doi.org/10.14366/usg.15007; PMid:25827473 PMCid:PMC4484291