ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_03_2013

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Давыдова Ю. В., Петрова Г. А.

Заболевания щитовидной железы и беременность (клиническая лек-ция).

12

 

 

Репродуктивное здоровье женщины в XXI веке. Обмен международным опытом в Киеве.

17

 

 

Научно-производственной компании «О.Д. Пролисок» – эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы Симбитер® в мае этого года исполняется 20 лет.

24

 

 

Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Огородник А. О.

Залізодефіцитна анемія у ХХІ ст.: іонні та неіонні препарати заліза, практичні рекомендації для вагітних.

25

Стаття присвячена актуальним проблемам лікування залізодефіцитної анемії у вагітних. Описано ос-новні механізми та етапи розвитку захворювання. Проведено порівняльний аналіз залізодефіцитної анемії та анемій, не пов’язаних з дефіцитом заліза. Проведена порівняльна характеристика препара-тів іонного та неіонного заліза. Визначено основні особливості лікування залізодефіцитної анемії у вагітних.

Ключові слова: вагітність, залізодефіцитна анемія, іонні та неіонні препарати заліза, профілактика, лікування.

 

 

Бабенко О. М., Яшина О. Г.

Прогестеронотерапія в акушерстві та гінекології.

30

Метою проведеного дослідження було вивчення ефективності та переносимості ін’єкційного прогесте-рону (ПГ) в етилолеаті при підготовці до вагітності і при лікуванні невиношування вагітності у жінок з недостатністю лютеїнової фази (НЛФ). Для цього були обстежені 56 жінок з НЛФ і 28 здорових (14 не-вагітних і 14 вагітних) того самого віку і термінів вагітності. У результаті проведеного дослідження від-значена добра переносимість терапії ін’єкційним ПГ і висока його ефективність (у 78,57% настала ва-гітність і у 95,45% вона була збережена до терміну пологів). Автори дійшли до висновку, що ін’єкцій-ний ПГ в етилолеаті є ефективним і безпечним при підготовці до вагітності і для лікування невиношу-вання вагітності у жінок з НЛФ.

Ключові слова: недостатність лютеїнової фази, прогестерон, невиношування вагітності.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Вдовиченко С. Ю.

Сучасні аспекти партнерських пологів.

34

В огляді представлена інформація про роль партнерських пологів у зниженні частоти акушерських та перинатальних ускладнень на досвіді зарубіжних країн, проаналізовані перспективи щодо партнерсь-ких пологів в Україні та світі.

Ключові слова: вагітність, пологи, партнерські пологи, перинатальні ускладнення.

 

 

Шекера О. Г., Шекера О. О., Підопригора Л. А.

Забезпечення прав медичних працівників у контексті розвитку медичного права в Україні.

38

У статті досліджується нормативна база забезпечення прав медичних працівників, розглядаються проблеми соціально-економічного захисту медичних працівників, викладені пропозиції щодо вдоско-налення нормативно-правового регулювання захисту прав медиків.

Ключові слова: медичне право, медичні правовідносини, соціально-економічний захист медичних працівників, права людини у сфері медичної діяльності.

 

 

Падалко А. А., Жежер А. О., Гончаренко Д. О.

Гостре пошкодження легень внаслідок трансфузій.

40

У статті описані етіологія, патогенез, діагностика, профілактика та лікування гострого пошкодження легень внаслідок трансфузій. Наведені клінічний випадок своєчасної діагностики та лікування даного ускладнення.

Ключові слова: синдром гострого пошкодження легень, набряк легень.

 

 

Жемела Н. І.

Вплив вітамінів та мікроелементів на перебіг вагітності (огляд літератури).

44

Роль вітамінів і мінералів під час вагітності надзвичайно важлива, оскільки організм матері є єдиним джерелом усіх життєво необхідних нутрієнтів для плода. Наприкінці вагітності у 50–92% жінок вияв-лений дефіцит 2 і більше мікроелементів у сироватці крові. Низька забезпеченість жінок вітамінами та мікроелементами формує високий ризик розвитку ускладнень вагітності й пологів.

Ключові слова: вагітність, вітаміни, мікроелементи, ускладнення, пологи.

 

 

Чуйко М. М.

Сучасний епідеміологічний стан проблеми внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених немовлят (Огляд літератури та дані власних спостережень).

52

Проаналізовані джерела літератури і представлені дані власних результатів досліджень про епідеміо-логічні питання частоти виникнення, факторів ризику, можливих виходів при внутрішньошлуночкових крововиливах у недоношених новонароджених. Показана роль даного виду геморагій у структурі по-казників перинатальної захворюваності та смертності, котра ставить завдання пошуку нових і вдоско-налення існуючих складових профілактики і лікування внутрішньошлуночковиї крововиливів у недоно-шених новонароджених.

Ключові слова: внутрішньо шлуночкові крововиливи, недоношені новонароджені.

 

 

Сафонова І. М., Лук’янова І. С.

Доказова медицина та роль третього ультразвукового скринінгу у виявленні фетоплацентарної патології (огляд літератури та веб-джерел).

56

У статті обговорюються підходи до рутинних (скринінгових) ультразвукових досліджень під час вагіт-ності, прийняті в Україні та за кордоном. Наведені результати Кокрановських систематичних оглядів досліджень в області акушерської ультразвукової діагностики. Представлений аналітичний огляд літературних даних і веб-джерел про діагностику аномалій розвитку плода і патології фетоплацентар-ної системи в ІІІ триместрі гестациї.

Ключові слова: вагітність, ультразвукова діагностика, III триместр.

 

 

Пирогова В. І., Цьолко О. Р.

Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї.

61

У статті розглядаються питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування дисменореї з викорис-танням комбінованого препарату Спазміл-М. Важливе значення має індивідуальний підхід до вибору симптоматичної терапії первинної дисменореї.

Ключові слова: дисменорея, больовий синдром, нестероїдні протизапальні препарати.

 

 

Кондратюк В. К., Ємець Н. О., Коблош Н. Д., Дзюба Г. А., Щуревська О. Д.

Виділення з жіночих статевих шляхів (етіологія, диференціальна діагностика та принципи лікування).

65

Представлені основні види виділень з жіночих статевих шляхів у віковому аспекті, розглянуто види і причини, а також представлені основні принципи і методи лікування при симптомі патологічних виді-лень зі статевих шляхів жінок. Показано, що застосування препарату Тантум Роза®, завдяки комплек-сній дії (протизапальна, знеболююча, протинабрякова, антибактеріальна) призводить до швидкого усунення клінічних симптомів і поліпшення якості життя жінок з мікст-інфекцією статевих органів.

Ключові слова: симптом патологічних виділень, якість життя жінок, мікст-інфекції, Тантум Роза®.

 

 

Бенюк В. О., Щерба О. А.

Особливості функціонального стану слизової оболонки піхви та шийки матки за умов мікст-інфекції.

71

Проблема збільшення частоти запальних процесів жіночих статевих органів та інфекцій, які переда-ються статевим шляхом, є актуальною протягом останніх років. За даними досліджень, проведених в останні роки, урогенітальні інфекції майже завжди полімікробні. Представлені результати вивчення функціональних властивостей клітин плоского епітелію піхви і шийки матки і впровадження методів комплексної терапії хламідійно-кандидозних цервіковагінітів. Показано, що патогенетично обгрунтова-ним є застосування препаратів місцевої дії – Макмірор комплекс і Тантум Роза®.

Ключові слова: слизова оболонка піхви, запальні процеси, мікст-інфекції, Макмірор, Тантум Роза®.

 

 

Макаренко М. В., Говсеєв Д. А., Городнича Л. М., Аксьонов В. Б.

До питання хірургічного лікування передчасних пологів при невинашиваемости.

76

Стаття присвячена практичним методам боротьби з проблемою невинашиваемости беремености. Автори статті розкривають основні фактори ризику і призводять класифікацію типів невинашиваемо-сти, аналізують існуючі методики лікування даної проблеми, а також діляться власними напрацюва-ннями, застосовуваними на практиці в Київському міському пологовому будинку № 5 і показали свою ефективність.

Ключові слова: невиношуваність вагітності, хірургічна корекція ІЦВ, мерсіленовая нитка, серкляж.

 

 

Тезиков Ю.В.

Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина.

80

Проведена клиническая апробация применения для лечения плацентарной недостаточности ангио-протектора Флебодиа 600 (диосмин). В исследование были включены 122 беременные с плацентар-ной недостаточностью, из них 62 беременные в дополнение к базисной терапии получали Флебодиа 600 по 2 таблетки в сутки (1200 мг диосмина) в течение месяца. Контроль результативности лечения осуществляли клиническими, ультразвуковыми, иммунологическими, биохимическими, морфологиче-скими методами исследования. При применении диосмина отмечено достоверное улучшение плодо-во-плацентарного кровотока, нормализация процессов запрограммированной клеточной гибели, кле-точной пролиферации, энергообеспечения и компенсаторных реакций в плаценте, что способствует рождению детей с лучшими морфофункциональными характеристиками.

Ключевые слова: плацентарная недостаточность, лечение, диосмин.

 

 

Сабиров Д. М., Артикходжаева Г. Ш., Гафурова Ф. А.

Лечение беременных с заболеваниями мочевыводящих путей.

84

 

 

Захаренко Н. Ф.

Клінічні аспекти ендометріоїдної хвороби.

87

У статті описані найбільш характерні симптомокомплекси ендометріоїдної хвороби, систематизація яких сприяє поглибленому розумінню патогенетичних механізмів розвитку різних форм цієї патології на основі досліджень взаємозв’язків клінічних проявів, стану імунного та гормонального гомеостазу хворих. Було обстежено 455 пацієнток активного і пізнього репродуктивного віку з ендометріозом різ-ної локалізації. Наявність подібної клінічної симптоматики різного ступеня вираженості (гіперполімено-рея, больовий синдром, мастодинія, масталгія, ПМС) свідчить про спільність і стадійність патологічно-го процесу при різних формах ендометріозу, що особливо актуально в разі детального гормонального, імунного та морфо-функціонального дослідження для підтвердження або виключення цього захворю-вання.

Ключові слова: ендометріоїдна хвороба, клінічні прояви, морфо-функціональні характеристики, особливості гормонального та імунного гомеостазу.

 

 

І.В. Шпак

Прогнозування акушерських, перинатальних ускладнень у жінок, інфікованих вірусом грипу.

93

Обстежено 327 вагітних. Шанси розвитку акушерських та перинатальних ускладнень за наявності полі-морфізму генів COL1A1 (Т/Т), РАІ-1 (4G/4G), ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS3) у вагітних, інфікованих вірусом грипу, склали 1,7 і знаходяться у межах довірчого інтервалу (CI 0,53–2,19; P=0,95). Проведення передконцепційної підготовки та застосування запропонованих заходів не впли-ває на частоту поліморфізму досліджуваних генів, але профілактує виникнення акушерсько-перината-льних ускладнень.

Ключові слова: вірус грипу, поліморфізм генів COL1A1, РАІ-1, ендотеліальна синтаза оксиду азоту, акушерські та перинатальні ускладнення.

 

 

Радзинский В. Е.

Преждевременные роды и перспективы применения прогестерона для их профилактики.

96

 

 

Данилко В. О., Ісламова О. В., Коваль С. Д., Медведь В. І., Янюта С. М.

Апластична анемія і вагітність.

99

Представлено клінічний опис випадку тяжкої апластичної анеміїм у жінки під час вагітності, пологів та в післяпологовий період.

Ключові слова: апластична анемія, вагітність, пологи, лікування.

 

 

Юдіна Т. В., Терехова Н. В., Сергієнко С. М.

Вплив фітотерапії на властивості сечі як напрямок патогенетичного лікування пієлонефритів у вагітних.

101

Проблема пієлонефритів у вагітних зберігає свою клінічну та соціальну актуальність. Метою роботи було вивчення змін фізико-хімічних і мікробіологічних властивостей сечі у вагітних з пієлонефритом під впливом фітотерапевтичного препарату Тринефрон-Здоров’я та їхнє патогенетичне значення для підвищення клінічної ефективності лікування цієї патології. Завдяки впливу на фізико-хімічні та мікробі-ологічні властивості сечі, препарат Тринефрон-Здоров’я суттєвим чином поліпшує перебіг пієлонеф-риту у вагітних, скорочуючи тривалість його симптомів і лабораторних ознак, при цьому вірогідно зме-ншуються і терміни госпіталізації. Застосування даного фітопрепарату дозволяє знизити частоту реци-дивів інфекційних захворювань сечових шляхів і розвитку безсимптомної бактеріурії.

Ключові слова: пієлонефрит у вагітних, інфекція сечових шляхів, ускладнення вагітності, внутріш-ньоутробна інфекція, бактеріальна плівка, Тринефрон-Здоров’я.

 

 

Веропотвелян М. П., Смородська О. П.

Сучасні напрямки фетальної хірургії та особливості проведення ане-стезіологічного посібника.

107

У статті представлені сучасні напрямки фетальної хірургії: відкрита, закрита малоінвазивна хірургія плода і процедура EXIT з наступним оперативним лікуванням новонародженого. Ці методи передба-чають багато різних маніпуляцій, моніторування матері та плода (плодів) і пов’язані з певними ризи-ками для них. Описана еволюція внутрішньоутробного формування больової чутливості плода. Викладено підходи і принципи анестезіологічного забезпечення при різних методах фетальної хірургії. Розглянуто особливості впливу різних способів анестезії (загальної, регіонарної, локальної, комбінованої) на анатомо-функціональний стан плода та їхнє застосування при різних методах фетальної хі-рургії. Особливу увагу приділено особливостям анестезіологічного забезпечення при малоінвазивній хірургії плода, що виконується під контролем фетоскопії і ультразвуку, які стали розвиватися в Україні. Детально викладені переваги, обмеження та недоліки різних шляхів введення анестетиків і анальге-тиків плоду, особливості дозування і можливі побічні ефекти. Зроблено огляд існуючих і представлено власний протокол анестезії плода залежно від характеру та тривалості фетальних операцій та вимог до іммобілізації плода. Обговорюються питання фетальної анестезії при елімінації аномальних плодів.

Ключові слова: фетальна хірургія, біль плода, фетальна анестезіологія.

 

 

Товстановська В. О., Прилуцька А. Б., Прилуцький О. І., Міхєєва Л. М., Славута Г. Б.

Сучасний підхід у лікуванні бактеріального вагінозу у вагітних.

119

На підставі проведеного дослідження ми визначили високу терапевтичну ефективність місцевого за-стосування препарату Мілагін при бактеріальному вагінозі у вагітних, його хорошу переносимість, що забезпечує профілактику інфекційних ускладнень як у матері, так і у новонародженого, і дозволяє ре-комендувати даний препарат для широкого застосування в акушерських стаціонарах для передполо-говій санації піхви у вагітних.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, лікування, вагітність, Мілагін.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Полуянова О. М.

Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину – реальна небезпека чи безпідставний страх.

124

У статті відображена перспектива зниження частоти повторних кесаревих розтинів за рахунок вагіна-льних пологів у жінок з одним рубцем на матці. Проаналізувавши випадки вдалих ВПКР, виявлені сприятливі фактори для їх проведення: вік вагітної, вагінальні пологи в анамнезі, маса тіла плода, ін-тервал між пологами понад 2 років, термін вагітності, регулярне допологове спостереження та психологічна готовність жінок. Існує висока необхідність підготовки жінок з рубцем на матці до настання нас-тупної вагітності. Основним фактором адекватної підготовки все ж є психопрофілактична підготовка.

Ключові слова: рубець на матці, кесарів розтин, прегравідарна підготовка, ВПКР.

 

 

Диндар О. А.

Акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом.

129

Результати проведених клінічних досліджень свідчать, що наявність надмірної маси тіла і метаболіч-ного синдрому у жінок репродуктивного віку є істотним чинником розвитку акушерських і перинаталь-них ускладнень. При цьому їхня частота зростає у міру збільшення індексу маси тіла і вираженості метаболічного синдрому. Для більш глибокого розуміння процесів, що відбуваються, необхідним є проведення додаткових лабораторних і функціональних досліджень.

Ключові слова: акушерство, перинатологія, надмірна маса тіла, метаболічний синдром.

 

 

Назаренко Л. Г., Тарусіна О. В.

Низький зріст жінки як значущий і незалежний фактор акушерського і перинатального ризику.

133

Визначено питому вагу жінок зі зростом 157 см і менше в 2002, 2007, 2012 рр. Установлено зростання цього показника з 7,7% до 12,1%. На підставі дослідження особливостей перебігу вагітності та пологів у жінок з низьким зростом (менш за 155 см) встановлено, що частота гіпоксично-ішемічних уражень плода, пологових травм, акушерського травматизму, рівня оперативних розроджень у таких жінок є в 2–10 разів вищою за популяційну. Зроблено висновок про доцільність розвитку індивідуально-типоло-гічного підходу в сучасній акушерській клініці.

Kлючові слова: низький зріст, вагітність, пологи.

 

 

Процепко О. О., Костюк А. Л.

Вплив недиференційованої дисплазії сполучної тканини при нетриманні сечі у жінок під час вагітності на якість їхнього життя.

137

Результати проведених досліджень свідчать про істотну роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини в розвитку нетримання сечі під час вагітності і після пологів. Це підтверджується вивченими нами клінічними аспектами даної патології, а також негативним впливом на якість життя. Отримані ре-зультати необхідно враховувати при розробленні алгоритму діагностичних і лікувально-профілактич-них заходів при нетриманні сечі у жінок під час вагітності і після розродження.

Ключові слова: якість життя, нетримання сечі, недиференційована дисплазія сполучної тканини.

 

 

Чемер Н. М.

Хронічна церебральна венозна дисциркуляція у жінок в І триместрі вагітності.

140

У роботі висвітлені результати клінічного дослідження вагітних з обтяженим перебігом І триместра гестації з хронічним порушенням венозного церебрального кровообігу. Обстежені 103 вагітні в І три-местрі гестації з синдромом церебральної венозної дисциркуляції. Детально описана клінічна симпто-матика на різних стадіях захворювання – субклінічній, функціональних порушень та венозної енцефа-лопатії. Виявлено, що серед досліджених пацієнток у багатьох жінок в анамнезі мали місце перенесені захворювання, що могли слугувати преморбідним станом під час настання вагітності.

Ключові слова: церебральна венозна дисциркуляція, венозна енцефалопатія, вагітність, клінічна картина.

 

 

Савичева А. М., Рыбина Е. В.

Оценка действия Полижинакса на микроорганизмы, выделенные из влагалища женщин, в опыте in vitro.

145

Проведена оценка действия Полижинакса на суточные культуры 163 штаммов микроорганизмов, вы-деленных из влагалища женщин репродуктивного возраста, в опыте in vitro. Исследовали концернт-рированный раствор Полижинакса и разведения этого препарата в изотоническом растворе натрия хлорида. Установлено, что грамотрицательные бактерии высокочувствительны к антибактериальным препаратам, входящим в состав Полижинакса. Дрожжеподобные грибы рода Candida чувствительны к нистатину, который входит в состав Полижинакса. Лактобациллы, выделенные из влагалища женщин репродуктивного возраста, резистентны к Полижинаксу даже в самой низкой концентрации.

Ключевые слова: вульвовагинит, культуры микроорганизмов, выделенных из влагалища женщин, Полижинакс.

 

 

Е.О. Сінетар, Лоскутова М. М.

Вплив препарату Афлазин® на адгезивні властивості мікроорганізмів – збудників катетер-асоційованих інфекцій.

148

Вивчено вплив препарату Афлазин® (UTIroseтм) та окремо його комбінації з левофлоксацином на ад-гезивні властивості умовно-патогенних мікроорганізмів. Установлено, що додавання діючої речовини препарату Афлазин® (UTIroseтм) спричинює суттєве (p≤0,05) зниження показників адгезії мікроорганіз-мів в 1,4-5,0 розу порівняно з контролем. Додавання комбінації діючої речовини препарату Афлазин® (UTIroseтм) і левофлоксацину зумовлювало ще більше зниження показників для досліджуваних шта-мів.

Ключові слова: Афлазин®, адгезія, катетер-асоційовані інфекції сечових шляхів, умовно-патогенні мікроорганізми.

 

 

Гопчук О. М.

Альгодисменорея – корекція стану сучасними засобами.

152

У статті наведена інформації про сучасні методи терапії альгодисменореї. Викладено клінічний досвід використання нестероїдних протизапальних препаратів з метою терапії больового синдрому у жінок з альгодисменореєю.

Ключові слова: альгодисменорея, лікування, профілактика, нiмесулiд.

 

 

Неймарк О. І., Шелковникова Н. В.

Ефективність препарату Сагеніт у комплексній терапії жінок з уро-генітальними порушеннями в період пері- та пост менопаузи.

155

У статті наведені результати дослідження, що ґрунтується на спостереженні за 50 жінками віком 50–65 років з урогенітальними розладами (УГР). 1-а група (20 хворих) отримувала тільки етіотропну терапію (одноразово монурал 3 мл і фурамаг по 50 мг 3 рази на день протягом 7 днів, внутрішньоміхурові інс-тиляції з синтоміциновою емульсією №10, свічки з обліпиховою олією вагінально 2 рази на день № 20). 2-а група (30 хворих) отримувала додатково Сагеніт, вже до закінчення курсу лікування відзначе-но суттєве покращання мікроциркуляції слизових оболонок сечового міхура та піхви. Установлено, що естрогенний препарат Сагеніт дозволяє купірувати симптоми УГР, відновити чи покращити статеве життя і в кінцевому рахунку значно підвищити якість життя цих жінок.

Ключові слова: урогенітальні розлади, клімактеричний період, Сагеніт, лікування.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М.

Раціональна антибіотикопрофілактика інфекційно-запальних ускладнень після внутрішньоматкових операцій.

160

У статті представлена інформація про актуальність раціональної антибіотикопрофілактики в гінеко-логічній практиці після внутрішньоматкових операцій з використанням широко доступних та ефектив-них засобів, що поєдналися в одній лікарській формі.

Ключові слова: тинідазол, ципрофлоксацин, лікування, профілактика, внутрішньоматкові операції.

 

 

Жук С. І., Кошмеринська А. М., Таран О. А.

Сучасна ДНК-діагностика папілома вірусної Інфекції.

164

У статті висвітлені нові підходи до ДНК-діагностики папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку при запальній та незапальній хворобі шийки матки. Виявлено різні типи вірусів папіломи людини, які вражають генітальний тракт, одночасне контамінування декількома типами вірусів при патології шийки матки та залежність клінічної картини від кількісного навантаження вірусу папіломи. Дослідже-но, що за допомогою системи Квант 21 в режимі реального часу можливо проводити не лише якісну ДНК-діагностику, а й кількісне визначення 21-го типу папіломавірусів, що вражають генітальний тракт, та проконтролювати правильність забору матеріалу. Доведено, що запропонований новий підхід до ДНК-діагностики папіломавірусної інфекції в режимі реального часу можливо використовувати при за-пальній та незапальній хворобі шийки матки, а враховуючи отримані результати можна правильно розробити тактику лікування та диспансерного спостереження хворих.

Ключові слова: запальна та незапальна хвороба шийки матки, папіломавірусна інфекція, Квант 21, полімеразна ланцюгова реакція.

 

 

Веропотвелян П. М., Лакатош В. П., Гужевська І. В., Цехмістренко І. С., Яручик С. П., Полонець І. А.

Вагітність і папіломавірусна інфекція.

168

Вірус папіломи людини (ВПЛ) – збудник деяких поширених захворювань жіночих статевих органів. Зокрема, його онкогенні типи спричинюють цитологічні зміни епітелію шийки матки, її дисплазію і рак. У статті висвітлені питання патогенезу папіломавірусної інфекції (ПВІ), наведені дані про розроблену вакцину проти ВПЛ, про методи лікування даної інфекції. Дані огляду літератури свідчать про високу частоту ПВІ у вагітних, участь ВПЛ у процесах канцерогенезу. Субклінічні форми інфекції також, як і СІN, мають бути вилікуваними ще до вагітності. Тому з метою оптимізації прегравідарної підготовки нами проведена комплексна (яка включала імунокоригувальну, етіотропну) терапія пацієнткам, що страждали на ПВІ на етапі планування вагітності. У результаті проведених досліджень можна зробити висновок про високу ефективність комплексного етіотропного лікування (з включенням Ізопринозину та Альфарекіну) пацієнток з патологією шийки матки, яка спричинена ВПЛ, що підтверджено даними клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження.

Ключові слова: вагітність, папіломавірусна інфекція, комплексна терапія, лікування, Ізопринозин, Альфарекін.

 

 

Мельников С. М.

Противірусна хіміотерапія генітального герпесу.

176

У статті розглянуті питання ефективності етіотропного лікування генітального герпесу. На тлі терапії валацикловіром відбувається прогнозований регрес клінічної симптоматики захворювання, а також нормалізація роботи імунної системи, про що свідчить відновлення показників клітинної та гумораль-ної ланок. Препарати порівняння проявили високий профіль безпеки, тому всі пацієнтки добре перене-сли лікування і не було відзначено будь-яких побічних ефектів. Терапія валацикловіром дозволяє під-вищити якість життя пацієнток, відновити їхню соціальну адаптацію та гармонію сексуальних стосунків.

Ключові слова: генітальний герпес, Герпевал, валацикловір, лікування.

 

 

Прилуцька А. Б., Авраменко С. А., Цапенко Т. В., Прилуцький А. І., Славута Г. Б.

Імунний статус хворих, інфікованих хламідіозом, і його корекція пре-паратом Лаферобіон.

182

Результати проведеного дослідження свідчать про наявність вторинного імунодефіциту у хворих, інфі-кованих хламідіозом. Використання препарату Лаферобіон у даної категорії хворих призводить до від-новлення як клітинного, так і гуморального імунітету, сприяючи елімінації хламідій з організму і наста-нню повного одужання пацієнтів у 96,2% випадків.

Ключові слова: урогенітальний хламідіоз, лікування, імунний статус, Лаферобіон.

 

 

Адамовська Т. Н.

Особливості ведення пацієнток з ендометріоз-асоційованим безпліддям.

187

У статті описані хід і результати дослідження з оптимізації протоколу ведення хворих з ендометріоз-асоційованим безпліддям шляхом застосування диференційованого підходу до тактики на основі ста-тистичного аналізу ендокринних показників, пов’язаних з оваріальним резервом. Дані проведеного до-слідження свідчать про подовження часу настання вагітності та її частоти у жінок, що застосовували гормональну терапію зі зниженим оваріальним резервом. Найбільшу частоту розвитку вагітності за час участі в дослідженні (60,0%) встановили в групі жінок з відхиленням репродуктивного віку від пас-портного в меншу сторону (тобто з кращим прогнозом). Таким чином, аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про доцільність диференційованого підходу до ведення жінок з ендометріоз-асоційованим безпліддям з урахуванням визначення показників оваріального резерву.

Ключові слова: ендометріоз-асоційоване безпліддя, вагітність, показники оваріального резерву, протокол ведення пацієнток.

 

 

Данкович Н. О., Воробей-Вихівська В. М.

Причини та форми безпліддя. Сучасні можливості діагностики та лікування.

192

У статті викладені етіологічні фактори та патогенетичні механізми виникнення порушення фертиль-ності. Описано основні методики, що застосовуються для діагностики та лікування даної патології. Розглянуто переваги і недоліки кожної з них. Обговорюються консервативні й оперативні методи ліку-вання захворювання. Обґрунтовано доцільність вибору того чи іншого методу в певних клінічних ситу-аціях. Представлені також новітні концепції в цій області та перспективні шляхи рішення даної пробле-ми. Обґрунтовано важливість розроблення послідовної лікарської тактики в діагностиці та лікуванні безпліддя.

Ключові слова: безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, фактор безпліддя.

 

 

Ткачук Т. Є.

Репродуктивне здоров'я жінок зі злоякісними пухлинами зовнішніх статевих органів.

198

Здійснено дослідження репродуктивного здоров’я 294 жінок зі злоякісними пухлинами вульви під час діагностики та лікування карцином зовнішніх статевих органів віком від 51 до 85 років. У 195 (66,3%) хворих менструації розпочалися у 12–14 років, у 99 (33,7%) у 15–16 років. Переважна більшість хворих – 258 (87,8%) вікових відхилень припинення менструальної функції не мала. Пологи мали 276 (93,9%) хворих, в тому числі 153 (52,0%) – троє і більше. Захворюваність гінекологічною патологією не пере-вищує таку у відповідних вікових групах жіночої популяції, за винятком фонової та передракової пато-логії жіночих зовнішніх статевих органів, які сягають 71,8%. Таким чином, не було виявлено вагомих порушень менструальної та генеративної функцій у жінок зі злоякісними пухлинами вульви. Поруше-ння репродуктивного здоров’я не можна вважати складовою розвитку злоякісних пухлин жіночих зов-нішніх статевих органів.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, злоякісна пухлина, вульва, менструальна функція.

 

 

Зарічанська Х. В.

Епідеміологія та фактори ризику папілома вірусної інфекції шийки матки.

201

Визначено частоту вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого ступеня онкогенності серед жіночої попу-ляції. Встановлено основні фактори ризику інфікування та прогресування папіломавірусної інфекції генітальної локалізації. Вивчено імунний статус жінок із ВПЛ високого ступеня онкогенності.

Ключові слова. вірус папіломи людини, папілома вірусна інфекція, шийка матки, епідеміологія, фактори ризику.

 

 

Єгоров О. О.

Сучасні можливості діагностики стану фетоплацентарного комплек-су у жінок, які перенесли органозберігальне лікування з приводу передраку та початкових форм раку шийки матки.

204

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) є перспективним методом дослідження в акушерстві та онкогі-некології. Використання магнітно-резонансної томографії дозволило з високою точністю анатомічної інтерпретації диагностувати стан плаценти і центральної нервової системи плода у жінок, які перенес-ли органозберігальне лікування з приводу передраку і початкових форм раку шийки матки.

Ключові слова: вагітність, магнітно-резонансна томографія, рак шийки матки, цервікальна інтраепі-теліальна неоплазія.

 

 

Марченко Н. Є.

Чинники ризику загрози передчасних пологів у ІІ триместрі вагітності.

206

Обстеження 50 вагітних із загрозою передчасних пологів у ІІ триместрі вагітності визначило чинники ризику переривання вагітності: 1) несприятливі соціальні, професійні та побутові фактори; 2) обтяже-ний гінекологічний анамнез; 3) обтяжений акушерський анамнез; 4) екстрагенітальна патологія вагіт-ної; 5) ускладнений перебіг даної вагітності. Профілактику невиношування вагітності в ІІ триместрі слід здійснювати у напрямку запобігання негативним впливамм зазначених факторів ризику шляхом здій-нення профілактичних заходів починаючи з І триместра вагітності.

Ключові слова: загроза передчасних пологів, ІІ триместр вагітності.

 

 

Меленчук Л. М.

Визначення рівня еритропоетину як маркера адекватного призначення лікування у вагітних з інфекційними ураженнями нирок, поєднаними з анемією.

209

Визначали рівень еритропоетину у вагітних в групах з гострим пієлонефритом, хронічним пієлонефри-том, поєднаних з анемією в термінах від 28 до 40 тиж вагітності. Групи вагітних із запальними захво-рюваннями нирок розподілені за рівнем гемоглобіну в крові. У результаті дослідження встановлено: в групі вагітних з гострим пієлонефритом отримали від’ємний кореляційний зв’язок (R2=0,22; Hb–E=0,47) між рівнем гемоглобіну та рівнем еритропоетину в крові, тобто чим нижчий рівень гемоглобіну, тим

вищий рівень еритропоетину; в групі вагітних з хронічним пієлонефритом кореляційні зв’язки теж від’є-мні, але менш виражені (R2=0,03; Hb–E=-0,16), і прямі кореляційні зв’язки відзначені тільки у вагітних з хронічним пієлонефритом та анемією важкого ступеня, а також у вагітних з хронічною нирковою недо-статністю I ступеня. Доведено, що рівень еритропоетину у вагітних з гострим пієлонефритом та ане-мією легкого та середнього ступеня коливається в межах норми, точніше верхніх меж норми, то з хро-нічним пієлонефритом рівень еритропоетину в крові залежить від стану ренін-ангіотензивної системи нирок. Отже, в разі високих рівнів еритропоетину в крові вагітних з хронічним пієлонефритом анемія має характер залізодефіцитної, а в разі низьких – еритропоетиндефіцитної, а, значить, потребує спе-цифічного лікування еритропоетином. Тому, визначення рівня еритропоетину в крові вагітних з інфек-ційними ураженнями нирок у поєднанні з анемією важкого та середнього ступеня важкості можна вва-жати маркером адекватного призначення лікування.

Ключові слова: еритропоетин, вагітність, сечовидільна система, анемія.

 

 

Антонюк М. І., Дола О. Л., Ємець Н. О.

Аналіз медико-соціального статусу жінок, у яких відбулися передчасні пологи.

212

Проаналізовано медико-соціальний статус жінок, у яких відбулися передчасні пологи. У результаті дослідження виявлено чинники, що впливають на розвиток загрози переривання вагітності. Отримані дані необхідно враховувати під час розроблення заходів профілактики акушерської та перинатальної патології.

Ключові слова: медико-соціальний статус, передчасні пологи, профілактика.

 

 

Яремчук Т. П.

Відновлення мікробіоценозу піхви – один з напрямів покращання пе-ринатальних наслідків сифілісу.

214

На основі проведених бактеріоскопічних досліджень піхви 60 вагітних та бактеріологічних досліджень піхви 45 вагітних при сифілісі виявлена важка форма дизбіозу піхви. Доведена необхідність бактері-ологічного контролю мікробіоценозу піхви в динаміці лікування та перед розродженням.

Ключові слова: вагітність, сифіліс, мікробіоценоз піхви.

 

 

Назаренко Л. Н., Бабаджанян Є. Н., Яковенко Є. Я., Ромадина О. В., Ліхачова Н. В.

Випадок пренатальної діагностики епуліса.

217

Описана можливість ультразвукової перинатальної діагностики пухлини ясен у плода – епуліса.

Ключові слова: ультразвукове дослідження, вроджені вади розвитку, епуліс.

 

 

Гайструк А. Н., Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Шевчук М. В., Притуляк Л. В.

Сучасний погляд на багатоплідну вагітність з елементами доказової медицини.

219

Для визначення причин розвитку ускладнень багатоплідної вагітності та їх попередження було проведено клініко-статистичний аналіз 27 індивідуальних карт вагітних та історій пологів у жінок з багатоп-ліддям, які були під диспансерним наглядом в жіночій консультації та народжували протягом 2010–2011 років на базі ВМКПБ №2 м. Вінниці та проведено мета-аналіз досліджень, пов’язаних з багатопліддям.

Ключові слова: багатоплідна вагітність, ускладнення, диспансерний нагляд.

 

 

Нечай О. С.

Молекулярно-генетичні методи в пренатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода.

222

Обстежено 109 вагітних з резус-сенсибілізацією, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділен-нях екстрагенітальної патології та патології вагітності Львівської обласної клінічної лікарні протягом 2010–2012 років. Трансабдомінальний амніоцентез проведено у 21 вагітної з резус-сенсибілізацією, у яких неодноразово визначали в крові антирезусні антитіла в титрі від 1:2 до 1:512, але за даними уль-тразвукової діагностики без ознак резус-конфлікту. У 4 (19,0%) вагітних із сенсибілізацією за резус-фак-тором та з високими титрами антитіл від 1:64 до 1:512, методом полімеразної ланцюгової реакції у плода встановлений резус-від’ємний тип крові. Це дало можливість запобігти у них достроковому роз-родженню та скоротити час перебування в стаціонарі.

Ключові слова: вагітність, гемолітична хвороба, резус-сенсибілізація, амніоцентез, резус-фактор.

 

 

Бабаджанян Є. Н., Ромадина О. В., Яковенко Є. А., Жадан І. А.

До питання про необхідність третього ультразвукового перинатального скринінгу.

225

У статті показана ефективність третього ультразвукового перинатального скринінгу для діагностики вроджених вад розвитку та патологічних станів фетоплацентарного комплексу з пізньою маніфестацією з метою покращання показників перинатальної смертності.

Ключові слова: скринінгове ультразвукове дослідження, фетоплацентарний комплекс, вроджені вади розвитку.

 

 

Арбузова С. Б., Астахов В. М., Ніколенко М. І.

Молекулярно-генетичні методи в пренатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода.

228

Сучасні досягнення пренатальної діагностики дозволяють виявити широкий спектр вродженої та спад-кової патології вже на ранніх термінах вагітності при виборі оптимальної стратегії та стандартизації кожного етапу обстеження, функціонуванні системи відповідної підготовки кадрів, контролю якості й аудиту результатів. У роботі на підставі результатів власного 12-річного досвіду проведення прената-льного генетичного скринінгу І триместра визначено необхідні організаційні умови його ефективності.

Ключові слова: допологова діагностика, пренатальний генетичний скринінг, вроджені вади розвит-ку, хромосомна патологія.

 

 

Посохова С. П., Ніточко К. О., Фісун В. Г.

Частота внутрішньоутробного інфікування плода у разі передчасного розриву плодових оболонок в терміні гестації 22–34 тиж.

231

У статті наведені результати ретроспективного дослідження частоти внутрішньоутробного інфікування

плода у разі передчасного розриву плодових оболонок (ПРПО), залежно від тривалості безводного пе-ріоду у 150 жінок, які народили живих дітей у терміні гестації 22–34 тиж. Частота вродженої інфекції була найвищою в термінах гестації 22–27,5 тиж незалежно від тривалості безводного періоду, в 28–31,5 тиж зростала прямопропорційно тривалості безводного періоду, в термінах гестації 32–34 тиж тривалий безводний період (>168 год) достовірно збільшував відсоток новонароджених із уродженою пневмонією. Частота внутрішньоутробного інфікування плода та летальні наслідки у новонароджених тісно корелюють з інфікуванням вагітних патологічною мікрофлорою (r=0,95±0,02), розвитком хоріоам-ніоніту (r=0,99±0,01) і морфологічно підтвердженого запального процесу у посліді (r=0,76±0,1) на тлі ПРПО.

Ключові слова: передчасні пологи, передчасний розрив плодових оболонок, тривалий безводний період, внутрішньоутробне інфікування плода.

 

 

Удовіка Н. О., Романенко І. Ю.

Прегравідарна підготовка – провідний фактор формування здоров’я дитини.

235

У статті розглянуто питання формування початкового здоров’я дитини в Луганській області. Показано, що провідними ланками мають стати планування вагітностей та відповідальна прегравідарна підготов-ка до виношування. На прикладі аналізу наслідків впливу паління на плід та майбутній рівень здоров’я дитини розглянуто етапи прегравідарної підготовки для батьків, що палять. Відзначена небезпечність рутинних лікувально-діагностичних заходів під час вагітності. Факторами формування здоров’я май-бутнього члена суспільства мають стати здоровий спосіб життя та широка його пропаганда у суспіль-стві.

Ключові слова: прегравідарна підготовка до виношування, паління, здоровий спосіб життя.

 

 

Самая женская «болезнь».

238