ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№9_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Біркун ІІІ О. О.

Венозний тромбоемболізм в акушерській практиці.

9

Венозний тромбоемболізм (ВТЕ) є значною загрозою для здоров’я та життя жінки в період вагітності і характеризується високими показниками захворюваності та смертності у перинатальний період. Ефективність боротьби з ВТЕ здебільшого залежить від поінформованості практичних лікарів щодо проб-леми. У даному огляді наведені актуальні відомості про епідеміологію, патогенез, діагностику, лікування та профілактику ВТЕ в акушерській практиці.

Ключові слова: венозний тромбоемболізм, вагітність, ТЕЛА, антикоагулянтна терапія.

 

 

Маммология: на стыке специальностей.

16

Проблемы женского здоровья оказались наиболее обсуждаемыми на конференции с международным участием «Диагностика, лечение и профилактика заболеваний молочних желез. Организация междисциплинарного взаимодействия», состоявшейся 19 октября в Донецке и приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Организаторами конференции выступили управление здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого национального медицинского университета, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства.

 

 

Санофи поддержала Всемирный день борьбы против рака молочной железы в Украине.

20

Компания Санофи, глобальный лидер в лечении онкологических заболеваний, поддержала информационно-профилактический проект «Заботься о них!», который был приурочен ко Всемирному дню бор-бы с раком молочной железы и проводился под патронатом Министерства здравоохранения Украины. Многочисленные мероприятия в рамках этого проекта, среди которых – бесплатные консультации врачей и специалистов из Национального Института Рака, УЗИ-обследования, мастер-классы – состоялись 20 октября 2012 г. Цель проекта – обратить внимание общественности на серьезность рисков заболевания раком молочной железы, представить информацию о профилактике и лечении этой болезни.

 

 

Національна Медична Премія.

21

 

 

Запорожан В. М., Подольський В. В., Вовк І. Б.

Наукові дослідження з гінекології, проведені у 2005–2009 роках (за матеріалами дисертаційних робіт, затверджених Проблемною комі-сією «Акушерство та гінекологія» МОЗ України).

23

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М., Герасимова Т. В.

Аномальні маткові кровотечі репродуктивного віку – сучасний стан проблеми, засоби корекції.

32

Проблема маткових кровотеч пов’язана зі зниженням індексу здоров’я і фертильності, що спостері-гається останнім часом. Терапія і профілактика повинні бути комплексними і підбиратися індивідуально залежно від тяжкості кровотечі, віку жінки, репродуктивного анамнезу та етіології. Транексам є ефективним патогенетичним методом корекції порушень гемостазу у хворих з матковими кровотечами на амбулаторному та стаціонарному етапах. Основними завданнями протирецидивної терапії є стабілізація роботи гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи, відновлення овуляції, заповнення дефіциту статевих стероїдних гормонів, лікування запальних процесів.

Ключові слова: маткові кровотечі, лікування, транексамова кислота.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Краснов В. В.

Результати та перспективи впровадження кредитної системи в безперервному професійному розвитку лікарів та провізорів.

37

Проаналізований досвід і результати впровадження кредитної системи, що була ініційована згідно з наказом № 484 МОЗ України. Показані проблеми неоднорідності в безперервному професійному розвитку лікарів та провізорів. Запропоновані підходи до вдосконалення цієї системи.

Ключові слова: тематичне удосконалення, лікарі, провізори.

 

 

Ariane Boivin, Luo Zhong-Cheng, Audibert Francois, Mвsse Benoit, Lefebvre Francine, Tessier Rejean, Nuyt Anne Monique

Осложнения беременности у женщин, рожденных преждевременно.

39

 

 

Вдовиченко Ю. П., Голяновський О. В., Лопушан І. В.

Сучасний менеджмент діагностики та лікування гіперпластичних процесів ендометрія (Огляд літератури).

45

Огляд літератури присвячений актуальній проблемі сучасної гінекології – гіперпластичним процесам ендометрія (ГПЕ), зважаючи на їхню поширеність і вплив на розвиток раку ендометрія. У статті наведена сучасна класифікація, етіологія і патогенез цих патологічних процесів. Із сучасних позицій роз-витку медичної науки описані клініко-діагностичні критерії ГПЕ. Підкреслена необхідність етапності надання допомоги жінкам з ГПЕ та використання сучасних методів лікування та моніторингу цієї па-тології.

Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, лікування, діагностика.

 

 

Борис О. М., Онищик Л. М., Ткачук Р. Р.

Клінічний досвід застосування натурального вітаміну Е в комплек-сній терапії передменструального синдрому.

54

У статті показано ефективність, безпечність та зручність застосування натурального вітаміну Е у вигляді препарату Єнат-400 у комплексній терапії передменструального синдрому (ПМС). Показано позитивну динаміку в зниженні проявів симптомів ПМС, оптимальність дозування вітаміну Е та добру переносимість препарату.

Ключові слова: передменструальний синдром (ПМС), антиоксиданти, натуральний вітамін Е, Єнат-400.

 

 

Сімрок В. В.

Інноваційний підхід до лікування при доброякісних процесах матки та грудних залоз.

60

 

 

Пирогова В. І., Шурпяк С. О., Вереснюк Н. С.

Вагітність і порушення функції щитоподібної залози.

66

У статті висвітлено актуальну проблему сучасної медицини – гіпофункцію щитоподібної залози у жінок репродуктивного віку, її вплив на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого. Представлені принципи менеджменту жінок із субклінічним і маніфестним гіпотиреозом, принципи діагностики та диференційованого призначення замісної терапії тиреоїдними гормонами на основі зарубіжних клі-нічних настанов 2011–2012.

Ключові слова: гіпотиреоз, автоімунний тиреоїдит, вагітність, левотироксин, йодна профілактика.

 

 

Горбунова О. В., Злочевська І. Е.

Тактика ведення жінок з патологією шийки матки під час вагітності.

70

Результати проведених досліджень свідчать, що тактика ведення вагітності і пологів у жінок з добро-якісними новоутвореннями шийки матки залежить від конкретного варіанта патології, що вивчається. Використання диференційованого підходу з урахуванням клініко-функціональних, мікробіологічних і морфологічних особливостей дозволяє забезпечити сприятливий перебіг вагітності і результати розродження жінки групи високого ризику.

Ключові слова: патологія шийки матки, вагітність, тактика ведення.

 

 

Тихомиров А. Л.

Современные аспекты терапии пациенток с воспалительными заболеваниями половых органов малого таза в амбулаторной практике.

72

 

 

Ромащенко О. В., Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Коваль С. Б., Ященко Л. Б.

Сексуальное здоровье как составляющая качества жизни женщин элегантного возраста.

76

 

 

Шевченко М. В.

Трансформація кваліфікаційних характеристик спеціаліста з упра-вління охороною здоров’я.

83

У статті представлено пропозиції щодо внесення змін до чинних кваліфікаційних характеристик керів-ників закладів охорони здоров’я, які трансформовано відповідно до вимог Національної рамки квалі-фікацій.

Ключові слова: Національна рамка кваліфікацій, компетенції, управління, керівник, спеціаліст.

 

 

Медведь В. И., Богданова А. С., Грицай И. Н.

Эссенциальные фосфолипиды и их лечебнопрофилактические воз-можности в акушерстве.

86

 

 

Вдовиченко Ю. П., Шлемкевич А. М.

Прогнозування та профілактика акушерської та перинатальної пато-логії у жінок із безпліддям в анамнезі.

89

Результати проведених досліджень свідчать, що використання запропонованого алгоритму лікуваль-но-профілактичних заходів у жінок з безпліддям різного ґенезу в анамнезі із застосуванням диференційованого підходу дозволяє істотно знизити частоту не лише репродуктивних втрат, але й основних акушерських і перинатальних ускладнень, що є вирішенням важливої проблеми сучасного акушерства.

Ключові слова: вагітність, акушерська і перинатальна патологія, різні форми безпліддя, перина-тальні наслідки.

 

 

Коньков Д. Г., Старовєр А. В.

Обгрунтованість превентивного призначення L-аргініну в І триместрі вагітності при гестаційній ендотеліопатії.

92

У статті наведені результати власного проспективного дослідження клінічної ефективності превентив-ного призначення препарату, що містить L-аргінін, в І триместрі вагітності при гестаційній ендотеліо-патії (ГЕ). Установлено, що в групі вагітних, які вживали препарат L-аргінін, відбулося достовірне (p≤0,05) зниження мікроальбумінурії на 49,8% та підвищення ендотелійзалежної вазодилатації на 50,2% у порівнянні з вихідними показниками. Крім цього, у вагітних, які вживали L-аргінін, відзначено зниження частоти акушерської патології, асоційованої з ГЕ. Це дозволило обгрунтовано рекомендувати застосування препарату, що містить 0,57 г L-аргініну (3,4 г на добу), в І триместрі вагітності на етапі доклінічної маніфестації акушерських ускладнень, асоційованих з ГЕ.

Ключові слова: гестаційна ендотеліопатія, L-аргінін, мікроальбумінурія, ендотелійзалежна вазодилатація, І триместр вагітності, профілактика.

 

 

Коньков Д. Г., Старовєр А. В.

Скринінговий метод діагностики гестаційної ендотеліопатії.

98

У статті висвітлено питання ранньої (доклінічної) діагностики гестаційної ендотеліопатії (ГЕ) на основі визначення співвідношеня альбумінурії/креатинінурії у вагітних в ранні терміни гестації за допомогою скринінгової тест-системи «МікроальбуФан». ГЕ діагностували при співвідношенні альбуміну до креа-тиніну в сечі 3,4 мг/ммоль і вище. З метою підтвердження отриманих даних проводили ультразвукове дослідження артерій з тестом Целермаєра–Соренсена (ендотелійзалежна вазодилатація (ЕЗВД)). Проведене дослідження дозволило довести інформативність і достовірність запропонованого методу та рекомендувати його для скринінгової діагностики ГЕ.

Ключові слова: гестаційна ендотеліопатія, мікроальбумінурія, ендотелійзалежна вазодилатація, «МікроальбуФан», Тивортин.

 

 

Бенюк В. О., Никонюк Т. Р., Коваль С. Д., Лихолай П. А.

Імунологічні паралелі та профілактика ускладнень варикозної хвороби у породілей.

102

Проведено клінічне обстеження, вивчення стану клітинного і гуморального імунітету та оцінювання ефективності профілактичного застосування Ліотон® 1000 гелю в післяпологовий період у 90 породілей з хронічною венозною недостатністю (ХВН). Використання Ліотону практично не має протипоказань у післяпологовий період, що дозволяє застосовувати його в період лактації. Легкість застосування, зменшення клінічних проявів варикозної хвороби визначають пріоритетність використання Ліотон® 1000 гелю при лікуванні ХВН в післяпологовий період.

Ключові слова: хронічна венозна недостатність, Ліотон® 1000 гель.

 

 

Веропотвелян М. П., Кодунов Л. О., Веропотвелян П. М., Нестерчук Д. О., Горук П. С., Костинець В. М.

Визначення первинної популяційної частоти хромосомної патології і ранньої ембріональної летальності в Україні.

108

 

 

Запорожан В. М., Міщенко В. П., Руденко І. В., Лавриненко Г. Л., Волченко О. В., Лісковський С. В.

Профілактика плацентарної дисфункції з позицій індивідуальних особливостей організму жінки.

114

Обстежено 351 вагітну. При плацентарній дисфункції частота поліморфізму eNOS3 4а/а, MTHFR С677Т та Т677Т, GST m1 0/0 склала 58,3%; 75,0%; 79,2% з шансами розвитку ускладнень 21,2; 21,2; 10,6 відповідно. Дефіцит йоду мають 26,2% вагітних, низький і надмірний вміст відповідно – 51,0% і 22,8%. Вміст фолієвої кислоти і ціанокобаламіну був знижений у 2,8; 2,3 разу, гомоцистеїну – підвищений у 5,1 разу по відношенню до показників норми. Визначення індивідуальних особливостей організму жінки є компонентом предуктивної медицини.

Ключові слова: профілактика, плацентарна дисфункція, індивідуальні особливості, організм жінки.

 

 

Круть Ю. Я., Богуславська Н. Ю.

Особливості перебігу переношеної вагітності, пологів та стану ново-народжених.

117

Здійснено ретроспективний аналіз 72 історій пологів пацієнток з переношеною вагітністю, які були госпіталізовані та розроджені на базі КУ «Пологовий будинок № 5 м. Запоріжжя» за 2011 рік.

Ключові слова: переношена вагітність, обстеження, ускладнення, розродження.

 

 

Захаренко Н. Ф.

Сучасні уявлення про імунологічні аспекти ендометріозу.

121

 

 

Сенчук А. Я., Доскоч І. О., Дмітриченко Л. М., Іваненко С. В.

Ефективність використання комбінованого препарату ОФОР у комплексній терапії гострого сальпінгоофориту.

124

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гопчук Е. Н.

Інтерферон альфа-2b рекомбінантний – місцеве застосування в схемах лікування патології шийки матки.

128

У статті представлені результати вивчення ефективності та безпеки використання рекомбінантного інтерферону альфа-2b у схемі лікування патології шийки матки. Отримані дані свідчать про високу клінічну ефективність запропонованої схеми терапії фонових процесів шийки матки із застосуванням препарату Лаферобіон у формі ректальних свічок.

Ключові слова: патологія шийки матки, вірус папіломи людини, Лаферобіон, лікування.

 

 

Грищенко О. В., Лахно И. В., Овчаренко А. Т., Милютин Е. В., Останина В. И.

Оптимизация периоперационного ведения пациенток с патологическими процессами шейки матки.

132

Проведено изучение эффективности периоперационного назначения декскетопрофена в таблетках пациенткам, которым была проведена диатермоконизация шейки матки. Данный метод предупреждающей анальгезии снижает уровень болевой чувствительности по данным визуально-аналоговой шка-лы в 2 и 3,1 раза через 1 и 6 ч после операции по сравнению с изолированным использованием парацервикальной анестезии артикаином. Дополнительное к парацервикальной анестезии периоперационное назначение декскетопрофена снижает уровень тканевого воспаления, что обусловлено умень-шением уровня провоспалительных цитокинов в вагинальном секрете. Включение предупреждающей анальгезии декскетопрофеном в схему ведения пациенток, которым необходимо выполнение диатер-моконизации шейки матки, позволяет обеспечить оптимальный уровень автономной нервной регуляции с преобладанием метаболовазоактивного и вагоинсулярного звеньев, а также избежать операци-онного стресса и поддержать эрго- и трофотропные реакции организма.

Ключевые слова: предупреждающая анальгезия, диатермоконизация шейки матки, декскетопрофен.

 

 

Степаненко В. І., Іванов С. В., Коновалова Т. С.

Сучасні підходи до місцевого лікування кандидозного вульвовагініту.

135

 

 

Данкович Н. О., Галишич Н. М.

Тактика ведення жінок репродуктивного віку з дисфункцією яєчників на тлі дифузної фіброзно-кістозної мастопатії.

141

Результати проведених досліджень свідчать, що дисфункція яєчників у жінок з дифузною фіброзно-кістозною мастопатією є достатнім актуальним науковим завданням сучасної гінекології. Використання вдосконаленого алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів дозволяє знизити частоту дисгормональних порушень, що приводить до зменшення клініко-функціональних проявів патології репродуктивної системи.

Ключові слова: дисфукція яєчників, дифузна фіброзно-кістозна мастопатія.

 

 

Мазур І. П., Ступницька О. М.

Вікові особливості структурно-функціонального стану тканин паро-донта та кісткової тканини у жінок.

143

З віком тканини пародонта, кісткова системи жінки змінюються. Системні та місцеві чинники вплива-ють на стоматологічне здоров’я та зумовлюють розвиток хвороб пародонта, карієсу та його ускладнень, внаслідок чого зменшується кількість зубів, порушується функція жування. Визначення тих чи інших чинників ризику хвороб пародонта, їх вплив на механізми патогенезу недуги є актуальним для обґрунтування комплексного лікування. У роботі проведено клінічне та експериментальне дослідження структурно-функціонального стану тканини пародонта та кісткової системи в різні вікові періоди життя жінки.

Ключові слова: пародонт, кісткова система, карієс.

 

 

Бенюк В. О., Диндар О. А., Лихолай П. О.

Периконцепційна профілактика і лікування герпесвірусної інфекції у вагітних з метаболічним синдромом.

151

У статті висвітлені питання діагностики та периконцепційної профілактики герпесвірусної інфекції у 90 вагітних із метаболічним синдромом, 60 з яких інфіковані вірусом простого герпесу 2-го серотипу. Показана ефективність проведеної патогенетично обґрунтованої терапії герпесвірусної інфекції у вагіт-них із метаболічним синдромом, що дозволило покращити показники клітинного імунітету, знизити ускладнення гестаційного та перинатального періодів.

Ключові слова: вагітність, герпесвірусна інфекція, метаболічний синдром, Протефлазід.

 

 

Подольський В. В., Волошин А. В.

Клініко-епідеміологічні аспекти хронічних запальних захворювань статевих органів у ВІЛ-інфікованих жінок.

157

 

 

Хурані І. Ф., Ткачук Т. В., Губанова Т. Ю., Кушнір Л. В.

Перспективи використання убіхінону в онкологічній практиці.

161

В огляді розкрито механізм дії коензиму Q10 (убіхінону) та висвітлені сфери його застосування в кар-діології, неврології, гастроентерології. Детально описано участь коензиму Q10 в біоенергетичному обміні клітини. Показана роль оксидантного стресу в розвитку ускладнень хіміопроменевого лікування пухлин. Визначені перспективи застосування убіхінону в онкологічній практиці.

Ключові слова: хіміопроменева терапія, убіхінон.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Палига І. Є., Граждан К. В.

Доцільність подальшого культивування кріоконсервованих ембріонів третього дня розвитку при невдалих попередніх спробах використа-ння допоміжних репродуктивних технологій.

166

Автори обґрунтовують доцільність подальшого культивування кріоконсервованих ембріонів третього дня розвитку до стадії бластоцисти при невдалих попередніх спробах використання допоміжних реп-родуктивних технологій (ДРТ). Це дає можливість оцінити якість ембріонів, а також провести селекцію найбільш перспективних ембріонів щодо високого потенціалу розвитку та вірогідної імплантації, що неможливо при ембріотрансфері (ЕТ) кріоконсервованих ембріонів, розморожених у день перенесен-ня. Досліджено кріоконсервовані ембріони 125 пацієнток; вагітність із застосуванням кріоконсервова-них ембріонів у стадії бластоцисти досягнута у 49% випадків, на ембріонах 3-ї доби культивування, ЕТ яких відбувся у день розмороження, вагітність спостерігалася у 37,1% випадків. Одержані дані свід-чать про покращання результативності циклів ДРТ з використанням кріоконсервованих ембріонів 3-ї доби розвитку, що досягли стадії бластоцисти.

Ключові слова: кріоконсервовані ембріони, бластоцисти, вітрифікація, вагітність після ДРТ.

 

 

Женщины и вес: история борьбы.

168