ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№7_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Трохимович О. В.

Особливості гормонального гомеостазу у жінок із загрозою перери-вання вагітності на ранніх термінах.

9

Досліджено гормональний статус 35 жінок із загрозою переривання вагітності в термінах 4–12 тиж. Виявлені гормональні порушення свідчать про гіпофункцію яєчників у жінок із загрозою переривання вагітності, що проявляється зниженням концентрації естрадіолу в крові та наявністю патологічних кольпоцитограм естрогенного типу, які репрезентують зниження прогестеронової дії на піхвовий епі-телій, що посилюється в останні тижні І триместру. Поряд із цим визначається відносна гіперандро-генія, зниження концентрацій та зсув піку секреції хоріонічного гонадотропіну в сироватці крові. Одержані дані свідчать про безумовний вплив ендокринних порушень на розвиток ранніх втрат вагіт-ності.

Ключові слова: гормональний гомеостаз, ранні репродуктивні втрати, загроза переривання вагітності.

 

 

Фітотерапія при лікуванні альгодисменореї. (Інформаційний лист).

14

 

 

Бєлих Н. А.

Сучасні підходи до профілактики йодного дефіциту у вагітних.

16

У статті представлені новітні підходи до профілактики йодного дефіциту у вагітних на підставі аналізу сучасної літератури. Розглянуті можливості оптимального вибору профілактичних заходів.

Ключові слова: йододефіцитні захворювання, вагітність, йодна профілактика, плід.

 

 

Гойда Н. Г., Бісярин О. Ю.

Системний підхід в управлінні ризиками при збереженні репродук-тивного здоров’я.

22

Автори обґрунтовують необхідність системного підходу при вирішенні проблем збереження репродук-тивного здоров’я. На думку авторів, необхідним є градація факторів, які негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я та створюють ризики для його збереження. Системний підхід в управлінні ризиками дає змогу своєчасно виявляти ризики та розробляти оптимальні заходи для їх мінімізації.

Ключові слова: системний підхід, репродуктивне здоров’я, ризики, управління ризиками.

 

 

Шишкова В. Н.

Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тром-бозов и метаболические нарушения.

25

В статье обоснована необходимость индивидуального подхода при назначении оральных контрацеп-тивов, проанализированы возможные осложнения при их некорректном применении, даны рекомендации по локальной контрацепции.

Ключевые слова: тромбоз, метаболические нарушения, оральные контрацептивы, локальная контрацепция.

 

 

Бакшеєв С. Н.

Медико-соціальні аспекти першого медичного аборту.

31

Результати проведених досліджень свідчать про молодий вік контингента жінок, що вивчають, більшість з яких – працюючі, у кожної третьої та п’ятої з них шлюб не було зареєстровано. Кожна четверта мала шкідливі звички (паління). Майже половина обстежених жінок не користувалися контрацептивними засобами або користувалася ними нерегулярно. Основними причинами першого медичного аборту були: незареєстрований шлюб (26,7%); навчання (20,0%); матеріальна незабезпеченість (15,6%);, небажання мати дітей (14,8%); думка «зарано народжувати» (17,8%); житлові проблеми (8,1%). Отри-мані результати необхідно враховувати під час розроблення алгоритму ведення пацієнток після першого медичного аборту.

Ключові слова: медичний аборт, медико-соціальні аспекти.

 

 

Татарчук Т. Ф., Ефименко О. А.

Гормональные и негормональные аспекты дисгормональных заболеваний молочных желез.

34

 

 

UTIRose™ Инновационная концепция снижения частоты инфекций мочевыводящих путей.

39

 

 

Медведь В. І., Кирильчук М. Є.

Вроджені вади серця у вагітних (лекція).

42

 

 

Романенко Т. Г., Кротик О.

Істміко-цервікальна недостатність як одна із причин невиношування вагітності. (Огляд літератури).

50

У статті наведено огляд сучасних даних літератури стосовно проблематики невиношування вагітності на тлі істмікоцервікальної недостатності. Терапія невиношування вагітності, спричинена істміко-цервікальною недостатністю досягає позитивного ефекту в разі її патогенетичного обґрунтування і застосування сучасних методів корекції стану шийки.

Ключові слова: невиношування вагітності, істмікоцервікальна недостатність, профілактика, лікування.

 

 

Герасимова Т. В., Гопчук О. М.

Репродуктивне здоров’я, ожиріння та сучасні засоби корекції маси тіла.

55

У статті представлена інформація, присвячена проблемам надмірної маси тіла у жінок і її впливу на репродуктивне здоров’я. Наведено дані ефективності та безпеки застосування полікомпонентного органічного препарату Стифімол з метою нормалізації маси тіла у жінок з порушенням менструального циклу.

Ключові слова: надмірна маса тіла, ожиріння, лікування, метаболічний синдром, Стифімол, Гарци-нія, тирозин, йод.

 

 

Прилуцкая А. Б., Кущ В. Н., Ляненко Л. А., Алексеенко Н. В.

Современные тенденции в лечении бактериального вагиноза.

60

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности препарата Ципролет при бактериальном вагинозе, о его хорошей переносимости, что позволяет ис-пользовать данный препарат в монотерапии на первом этапе лечения бактериального вагиноза в гинекологической практике.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, препарат Ципролет.

 

 

Камінський В. В., Дунаєвська В. В., Дегтярюк М. В.

Соноеластографія як метод диференціальної діагностики лейоміоми матки.

63

У роботі визначються можливості соноеластографії в диференціальній діагностиці лейоміоми матки на підставі визначення інформативності отриманих еластограм. Було обстежено 56 хворих, з них 17 – зі злоякісними утвореннями матки, 39 – з лейоміомою матки. Дані соноеластографії відповідали пато-морфологічному висновку в 54 спостереженнях (чутливість методу – 92%, специфічність – 98%, точ-ність – 96%, прогностичність позитивного результату – 95%, негативного результату – 96%).

Ключові слова: соноеластографія, лейоміома матки, еластографічні критерії.

 

 

Голяновський О. В.

Vasa Previa (передлежання судин): сучасні методи діагностики та розродження.

66

В огляді наведені основні дані літератури і власні спостереження з проблеми Vasa previa. У статті док-ладно викладені питання цієї патології: роль трансвагінальної ультрасонографії, кольорової допплєрографії і факторів ризику. Висвітлені ускладнення для матері та плода у випадках пізньої діагностики передлежання судин. Наведені практичні рекомендації з ведення вагітності і планового розродження шляхом кесарева розтину в терміні 36–37 тиж з метою мінімізації ускладнень з боку матері і плода.

Ключові слова: передлежання судин, оболонкове прикріплення пупкового канатика, передлежання плаценти, додаткова частка плаценти, двочасткова плацента, трансвагінальна ультрасонографія, кольорова допплєрометрія.

 

 

Венцковский Б. М.

Основные принципы терапии массивных акушерских кровопотерь.

69

 

 

Шуршалина А. В.

Хронический эндометрит: вигляд акушера-гинеколога.

71

 

 

Хаща І. І., Чабан А. Т., Дорчинець О. І.

Вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці: PRO et CONTRA (час-тина 2).

74

 

 

Страховецкий В. С.

Оптимизация диагностики гнойно-воспалительных заболеваний ор-ганов малого таза.

77

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что для повышения эффективности диагностики гнойно-воспалительных заболеваний органов малого таза необходимо комплексное клинико-лабораторное и функциональное обследование с оценкой содержания прокальцитонина при поступ-лении в стационар. Это позволяет разработать алгоритм проведения лечебно-профилактических мероприятий, включая и своевременное оперативное лечение.

Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания, диагностика.

 

 

Костіков В. В.

Тактика ведення жінок з патологією шийки матки на тлі клімактеричного синдрому.

79

Результати проведених досліджень свідчать про актуальність наукового завдання, що вивчається, – підвищення ефективності лікування патології шийки матки у пацієнток з клімактеричним синдромом. Удосконалений нами алгоритм дозволяє добитися низької частоти рецидивування і попередити роз-виток гемостазіологічних порушень. Методика є простою і загальнодоступною, що дає нам підставу рекомендувати її для широкого використання в практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: патологія шийки матки, клімактеричний синдром.

 

 

Маркін Л. Б., Шатилович К. Л.

Динаміка змін основних показників кровотоку у магістральних венах плода при неускладненому перебігу другої половини вагітності.

81

Проведене допплєрометричне дослідження гемодинаміки у вені пупкового канатика, венозній протоці та нижній порожнистій вені плода у 620 вагітних з 22–41-тижневим терміном неускладненої вагітності. Установлені та обґрунтовані відмінності у динаміці змін швидкісних та кут незалежних показників кровотоку у кожній з досліджуваних судин, розроблені та представлені їхні нормативні значення.

Ключові слова: венозна гемодинаміка плода, показники кровотоку, допплєрометричне дослідження.

 

 

Пирогова В. І., Перцович В. М., Прокопів І. В.

До питання застосування гідроксіетильованого крохмалю в інфу-зійній терапії при акушерських кровотечах.

90

У статті наведена інформація щодо особливостей інфузійної терапії при акушерських кровотечах із застосуванням розчинів гідроксіетильованого крохмалю 200/0,5 і 450/0,7.

Ключові слова: гідроксіетильовані крохмалі, Стабізол, Рефортан, акушерські кровотечі.

 

 

Савельева И. В., Баринов С. В., Рогова Е. В.

Роль фактора роста плаценты в прогнозе развития тяжелых геста-ционных ослонений у беременных с метаболическим синдромом.

94

С целью изучения значения показателей фактора роста плаценты (PlGF) в прогнозе развития тяжелых гестационных осложнений обследованы 89 беременных с метаболическим синдромом (МС) в I триместре беременности в сроке 8–9 нед. Контрольную группу составили 25 здоровых беременных. Установлено, что критическим значеним PlGF в прогнозе развития тяжелой преэклампсии у беременных с МС является его уровень ниже 100 пг/мл. Для оценки лечебно-профилактических мероприятий была создана группа сравнения, в которую вошли 25 пациенток с МС и низким уровнем PlGF в сыворотке крови. Установлено, что уровень PlGF ниже 100 пг/мл в сыворотке крови беременных с МС свидетельствует о высоком риске развития преэклампсии и отслойки плаценты. В комплекс программ профилактики развития тяжелой преэклампсии у беременных с МС должны быть включены ангиопро-текторы, одним из которых является Флебодиа 600.

Ключевые слова: беременные с метаболическим синдромом, фактор роста плаценты, прогноз и профилактика преэклампсии, Флебодиа 600.

 

 

Курицина С. А.

Ендокринологічні особливості фетоплацентарного комплексу при аномальному розташуванні плаценти.

97

Результати проведеного гормонального скринінга свідчать про зниження функціональної активності плаценти у жінок основної групи, що є патологічним типом адаптації плода і свідчить про доклінічні порушення його стану. Варіант АРП безпосередньо впливає на стан ФПК: найбільш виражені зміни (р<0,01) і великий ступінь тяжкості ПД спостерігаються при низькій локалізації плаценти. Виділено три типи ендокринної дисфункції ФПК. Для уточнення стану плода/ФПК найбільш важливий вміст естріолу і АФП. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: аномальне розташування плаценти, ендокринологічний статус.

 

 

Баскаков П. Н., Шлапак И. М.

Морфологические особенности рубца на матке после первой плано-вой операции кесарева сечения.

99

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что после первой плановой операции кеса-рева сечения не обнаружено отличий при применении различных шовних материалов. В качестве отличий этих тканей от самого миометрия можно отметить меньшее относительное и абсолютное количество тканевых базофилов в мышечной ткани. При сравнении пограничных тканей с рубцом была выявлена большая численная плотность клеток с признаками деструкции в последнем при использовании обоих шовных материалов. При применении двухрядного кетгутового шва в пограничных тканях было меньше абсолютное число нейтрофилов и тканевых базофилов, но был выше процент и численная плотность эритроцитов в лейкоцитарных инфильтратах.

Ключевые слова: рубец на матке, морфология.

 

 

Манжула Л. В.

Кардиотокографические особенности при плацентарной дисфункции у беременных с варикозной болезнью.

102

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что варикозная болезнь является факто-ром риска развития дистресса плода. Надо отметить, что при сопоставлении данных кардиотокографии с результатами допплерометрии были выявлены корреляционные связи между различными типами нарушения гемодинамики и патологией плода в основных группах. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: плацентарная дисфункция, варикозная болезнь.

 

 

Паєнок О. С., Бісярін Ю. В., Костів М. О.

Морфофункціональні особливості структур плаценти у породілей із ендемічною тиреопатією.

104

Досліджені морфофункціональні особливості будови плаценти від 54 породілей з ендемічною йод-дефіцитною тиреопатією. Виявлені патологічні деструктивні зміни, часті випадки незрілості, запальних змін та аномальних плацент при патології щитоподібної залози під час вагітності. Зазначені зміни в плацентах вимагають медикаментозної корекції та компенсування нестачі йоду під час гестації для запобігання розвитку плацентарної дисфункції та виникнення перинатальних ускладнень.

Ключові слова: ендемічна тиреопатія, вагітність, породіллі, морфологія плаценти.

 

 

Ткачик С. Я.

Роль стероїдних гормонів у разі недоношеної вагітності та в процесі фізіологічних пологів.

109

Результати проведених досліджень свідчать про важливу роль стероїдних гомонів і холестерину в розвитку та перебігу фізіологічної пологової діяльності. Використання встановлених критеріїв дозволить підвищити ефективність прогнозування і ранньої діагностики різноманітних аномалій пологової діяльності.

Ключові слова: фізіологічні пологи, стероїдні гомони.

 

 

Ципкун В. А.

Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода і новонародже-ного у вагітних з універсальною діабетичною ангіопатією.

111

У 50 вагітних з універсальною діабетичною ангіопатією та у 40 жінок з незначними проявами діабе-тичної ангіопатії проаналізовані частота ускладнень вагітності, пологів, стан плода та новонародже-ного. У 72% вагітних з універсальною ангіопатією встановлені ознаки непроліферативної ретинопатії, у 14% – проліферативної, 28,0% жінок мали прояви діабетичної нефропатії II–IV ступеня, 32% – діабетичної полінейропатії, 48,9% – діабетичної кардіоміопатії. Встановлено, що при універсальній діабетичній ангіопатії в 2 рази частіше, ніж при її незначних проявах, спостерігається прееклампсія (80,0% та 37,5%), в 3 рази частіше – загроза переривання вагітності (74% та 27,5%), в 1,5 разу – анемія вагітних, плацентарна недостатність та дистрес плода. У таких жінок в 5 разів частіше наро-джувались діти з оцінкою за шкалою Апгар менше 5 балів. Вагітні з універсальною діабетичною ангі-опатією є групою ризику розвитку ускладнень під час вагітності та пологів.

Ключові слова: вагітність, пологи, цукровий діабет, діабетичні ангіопатії.

 

 

Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П.

Роль ожирения в развитии ослонений беременности и родов.

116

В статье приведены данные обзора литературы и собственных исследований, касающихся риска раз-вития осложнений беременности у пациенток с ожирением. Обращает внимание связь ожирения у беременных с возникновением врожденных пороков развития у плодов. А также приведены противоречивые данные публикаций о развитии у плодов, матери которых страдали повышенной массой тела, пороков сердца и сосудов, орофациальных расщелин. Во всех случаях у пациенток с ожирени-ем необходимо проводить медико-генетическое консультирование с включением клинико-генеалоги-ческого и цитогенетического исследований, результаты которых подтвердили, что определенную роль в данной патологии играют наследственные факторы. Следует проводить прегравидарную под-готовку для снижения массы тела до наступления беременности, так как во время беременности невозможно повлиять на исходную массу тела. Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой эффективности превентивной терапии, которая позволяет значительно уменьшить число осложнений беременности, родов и, как следствие, существенно улучшить исходы беременности и родов для новорожденных.

Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, беременность, врожденные пороки развития, осложнения беременности.

 

 

Могілевкіна І. О., Хоменко В. А., Притуляк Л. В.

Сучасні підходи до спостереження за станом плода під час вагіт-ності.

121

Представлені результати впровадження протоколу спостереження за станом плода під час вагітності, розробленого на базі протоколу Канадської асоціації акушерів та гінекологів, що базується на даних доказової медицини. Проаналізовано відмінності у підходах для спостереження за станом плода в Україні та Канаді. На підставі аналізу 9527 народжень до (2008–2010 рр.) та 4903 (2011–2012 рр.) після впровадження протоколу встановлено зниження показника перинатальної смертності з 14,1‰ до 8,77‰ (р=0,008), ранньої неонатальної смертності з 6,6‰ до 3,7‰ (р=0,039), мертвонародженості з 6,5‰ до 4,7‰ (р=0,216). Запропоновані та апробовані підходи до спостереження за станом плода під час вагітності треба інтегрувати в національний протокол.

Ключові слова: антенатальне спостереження за станом плода, перинатальна смертність, Україна.

 

 

Манасова Г. С.

Динаміка фактора некрозу пухлини-α за наявності остеопенічного синдрому у вагітних з перинатальним інфікуванням.

131

У роботі представлені дані порівняльного динамічного обстеження рівня фактора некрозу пухлин-α (ФНО-α) у вагітних з остеопенічним синдромом і з нормальним станом кісткової тканини на фоні перинатального інфікування, а також у здорових вагітних. Обстежено 363 вагітних: у групі IА було 192 вагітні з остеопенічним синдромом на фоні перинатального інфікування; у групу IБ (порівняння) ввійшли 43 вагітних з інфікуванням без остеопенії, контрольна група (II)– 128 здорових вагітних. Обстеження проводилось у II і III триместрах вагітності, а також у післяпологовий період. У крові імунохемілюмінес-центним методом визначалась концентрація ФНО-α. Структурний стан кісткової тканини визначався методом остеоденситометрії. Мінеральна щільність кісткової тканини в міру збільшення терміну вагітності поступово знижувалась: у разі перинатального інфікування всі остеоденситометричні показники достовірно нижчі. Активність ФНО-α за наявності остеопенічного синдрому на фоні інфікування значно (р<0,001) перевищує його активність у здорових вагітних. Ймовірно, персистуюча інфекція і високі показники ФНО-α сприяють зменшенню мінеральної щільності кістки.

Ключові слова: вагітність, перинатальне інфікування, кісткова тканина, фактор некрозу пухлин-α.

 

 

Чайка К. В.

Взаємозв’язок ангіогенних факторів росту, апоптозу і показників васкуляризації міоматозних вузлів у жінок репродуктивного віку.

135

У статті представлені результати обстеження 150 жінок з лейоміомою матки залежно від типу крово-постачання вузлів, в яких порівнювали показники ангіогенних факторів росту і апоптозу. Проведені дослідження дозволяють передбачити, що лейоміома з підвищеною васкуляризацією (дифузний тип кровопостачання) знаходиться під переважним впливом васкулоендотеліального фактора росту і чинників апоптозу.

Ключові слова: лейоміома матки, чинники росту, апоптоз, діагностика, репродуктивний вік, тип кровопостачання вузла пухлини.

 

 

Танько О. П., Самойлова М. В., Гайворонская С. И., Выговская Л. И.

Коррекция болевого синдрома у женщин с аномалиями развития матки.

139

 

 

Колесник А. В.

Клинические аспекты нарушения репродуктивной функции при соче-танной маточной патологи.

142

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что сочетанная патология матки является причиной нарушений репродуктивной функции женщин. Установленные клинические особенности свидетельствуют о необходимости более углубленного изучения данной проблемы для разработки эффективного алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: нарушения репродуктивной функции, сочетанная патология матки.

 

 

Ласачко С. А.

Диагностика, лечение и профилактика нарушений менструального цикла и дисгормональних заболеваний молочных желез у пациен-ток с репродуктивными потерями в анамнезе.

144

Дисгормональные заболевания молочных желез (ДЗМЖ) являются чрезвычайно распространенными и включают различные по клиническим и морфологическим признакам процессы [2, 6]. Считается, что от 25% до 60% женщин страдают различными неопухолевыми изменениями молочных желез (МЖ), объединяемыми под общим названием «мастопатия», или в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра – «доброкачественная дисплазия». Встречается мастопатия чаще всего в возрасте от 25 до 50 лет [3, 11]. Распространенность доброкачественных дисгормональ-ных заболеваний МЖ, а также общность факторов риска с раком МЖ обусловливают высокий инте-рес врачей различных специальностей: акушеров-гинекологов, онкологов, хирургов, эндокринологов к этой патологии и делают актуальным поиск новых возможностей лечения и реабилитации этих паци-енток [5, 8, 9]. Согласно определению ВОЗ (1984 г.), мастопатия, – это фиброзно-кистозная болезнь, которая характеризуется спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани железы с не-нормальным соотношением эпителиального и соединительнотканного компонентов. К ДЗМЖ также относят галакторею и мастодинию.

 

 

Барановская Г. А.

Особенности местного иммунитета при инфекционно-воспалитель-ных заболеваниях влагалища.

148

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об изменениях уровня и активности компо-нентов, определяющих колонизационную резистентность влагалища (лейкоциты, лизоцим и иммуно-глобулины влагалищной жидкости), отличаются по характеру ответной реакции при воздействии различных этиологических агентов, однако отсутствие строгой специфичности колебаний исключает их использование в качестве дифференциально-диагностических критериев заболевания. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: инфекционно-воспалительные заболевания влагалища, местный иммунитет.

 

 

Кондратюк В. К., Лісяна Т. О., Коблош Н. Д., Ємець Н. О., Горбань Н. Є., Пономарьова І. Г., Бондаренко К. К.

Застосування Гексикону у лікуванні запальних захворювань стате-вих шляхів та корекції порушень мікроекології піхви.

151

У статті досліджена ефективність Гексикону у лікуванні запальних захворювань статевих шляхів та корекції порушень мікроекології піхви. Установлено, що комплексне застосування препарату Гексикон у формі розчину та вагінальних супозиторіїв забезпечує кращий клінічний ефект, ніж його використання тільки у формі розчину для зрошення піхви.

Ключові слова: запальні захворювання статевих шляхів, порушення мікроекології піхви, Гексикон.

 

 

Сторожук М. С., Процепко О. О., Мартинишин О. Б.

Клінічна характеристика жінок репродуктивного віку, хворих на мі-ому матки.

156

У статті представлені результати клінічного обстеження та оперативного лікування 78 жінок репродук-тивного віку, хворих на міому матки. Пацієнтки були розподілені на 2 групи залежно від локалізації домінантного міоматозного вузла: субсерозна/субсерозно-інтрамуральна та інтрамуральна/інтрамурально-субмукозна локалізація Проведений аналіз анамнестичних даних, даних клінічного обстеження та оперативного лікування. Показана ефективність ультразвукового дослідження із застосуванням Допплєра у визначенні морфологічної структури вузлів та показань до міомектомії на основі аналізу показ-ників кривих швидкостей кровотоку.

Ключові слова: міома матки, репродуктивний вік, міомектомія, морфологічна структура, показники васкуляризації.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Кияшко О. В.

Клімактеричний синдром у жінок з остеохондрозом шийного відділу хребта: діагностика і лікування.

159

Результати проведених досліджень свідчать про несприятливий вплив остеохондрозу шийного відділу хребта на клінічний перебіг клімактеричного синдрому, що пов’язане не лише з гормональними змінами, але із специфічним впливом даної соматичної патології на стан вегетативної нервової системи, мозковий кровообіг і серцево-судинну систему. Безумовно, основним варіантом лікування клімактеричних порушень у пацієнток з остеохондрозом шийного відділу хребта є замісна гормональна терапія, проте за наявності протипоказань і відмови від неї пацієнток можливе призначення антигомотоксичної терапії не лише системно, але і місцево. Використання пропонованого вдосконаленого підходу дозволяє надати пацієнтці право вибору, знизити частоту побічних ефектів і підвищити якість їхнього життя в пери- і постменопаузальний періоди.

Ключові слова: клімактеричний синдром, остеохондроз шийного відділу хребта, діагностика, лікування.

 

 

Полюлях О. А.

Особенности генитальной патологии у женщин с доброкачественны-ми заболеваниями молочных желез.

161

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в структуре гинекологических заболе-ваний доминировали доброкачественные заболевания шейки матки, лейомиома матки, аденомиоз, воспалительные заболевания органов малого таза. При изучении гинекологической заболеваемости были выявлены позитивные коррелятивные зависимости гиперпластических процессов эндометрия от возраста и заболеваний шейки матки от воспалительных заболеваний вульвы и влагалища. Полу-ченные результаты необходимо использовать при разработке алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: генитальная патология, заболевания молочных желез.

 

 

Шелыгин А. С.

Особенности психоэмоционального статуса у женщин – медицинских работников с соматической заболеваемостью.

163

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высоком уровне психоэмоционального напряжения у женщин – медицинских работников. Это связано с неудовлетворенностью своей работой, чрезмерной нагрузкой, нервно-эмоциональным напряжением, что подтверждается данными гигиенической оценки условий труда и состоянием соматического здоровья. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке алгоритма диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: медицинские работники, психоэмоциональный статус.

 

 

Назар О. В., Кузнецова Л. В., Осипова Л. С., Машенська Т. В., Чермак І. І., Бондаренко Т. Н.

Імунокоригувальна терапія із використанням препарату Генферон у комплексному лікуванні ВПЛ-інфекції.

165

Проведено комплексне обстеження і лікування 60 пацієнтів обох статей (30 жінок і 30 чоловіків-парт-нерів), інфікованих вірусом папіломи людини. Дослідження імунного статусу учасників продемонстру-вало наявність виражених змін з боку клітинного та гуморального ланцюгів імунної системи, а також неспецифічних факторів захисту. Відзначено виражені зміни у кількісному вмісті Т-лімфоцитів і їхньої функціональної активності, збільшення кількості імуноглобулінів класу G і циркулюючих імунних комплексів. Спостерігали ознаки дисрегуляції фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів і зниження їх бактерицидності. Показано, що застосування препарату екзогенного інтерферону альфа Генферон, який характеризується противірусною і вираженою імуномодулювальною дією, в комплексній терапії папілома вірусної інфекції сприяло повній і стійкій елімінації вірусу папіломи в 65% випадків, приводило до нормалізації імунного статусу пацієнтів з підвищенням неспецифічної резистентності організму.

Ключові слова: вірус папіломи людини, папіломавірусна інфекція, імунологічні порушення, Генферон.

 

 

Чурилов А. В., Кушнир С. В.

Изучение эффективности и безопасности препарата Неотризол в комплексном лечении воспалительных заболеваний придатков матки у пациенток репродуктивного возраста.

170

 

 

Мавров Г. І., Бондаренко Г. М., Нікітенко І. М.

Лікування хворих із ускладненими формами хламідійної інфекції азитроміцином.

174

Азитроміцин відіграє важливу роль у лікуванні хламідіозу. В статті наводяться данні про лікування хворих на ускладнений хламідіоз азитроміцином. Найближчий та віддалений клінічний ефект лікування склав 98%, мікробіологічний – 92%. Азитроміцин є ефективним етіотропним засобом для лікування урогенітального хламідіозу і має перспективу ширшого застосування в Україні.

Ключові слова: ускладнений хламідіоз, лікування, азитроміцин.

 

 

Яремчук Т. П., Сіра О. Т., Роговський Ю. Д., Борозна І. С., Роговська А. Ю.

Профілактика репродуктивних втрат при сифілісі.

177

Представлені сучасні клініко-епідеміологічні особливості сифілісу у вагітних м. Львова та Львівської області у 2011 р. Середній вік вагітних складав 27,74±0,75 року, мешканками села були 58,82±6,96% жінок. У сфері обслуговування працювало 27,45±6,31% хворих, домогосподарками було 68,63±6,56% жінок. У 98,04±1,96% вагітних клінічними формами хвороби були приховані форми сифілісу. Сероре-зистентний сифіліс був в 11,76±4,56% випадків. Приховані форми хвороби (ранній прихований сифіліс – 82,35±5,39%, пізній прихований сифіліс – 13,73±4,87%) були причиною всіх репродуктивних та пери-натальних втрат. Основним методом діагностики сифілісу у вагітних є серологічний скринінг. Репро-дуктивні втрати при сифілісі складали 78,43±38,0‰, перинатальна смертність – 40,82±28,6‰ за рахунок випадків антенатальної загибелі плода. Основним методом профілактики репродуктивних та перинатальних втрат при сифілісі є своєчасне взяття на облік в І триместрі з приводу доношування вагітності та своєчасна діагностика сифілісу в І половині вагітності, лікування хворих у ІІ триместрі вагітності. Отримані дані свідчать про необхідність впровадження раціональної акушерської тактики під час лікування вагітних та доношування вагітності.

Ключові слова: вагітні, сифіліс, репродуктивні втрати, перинатальна смертність, серологічний скринінг.

 

 

Палыга И. Е.

Клинический анализ неудачных попуток вспомогательных репродук-тивных технологий.

180

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что основными причинами неудачных попыток ВРТ являются: длительное бесплодие, неоднократные оперативне вмешательства на органах малого таза, большое число внутриматочных операций, наличие эндометриоза и высокий инфекцион-ный индекс. Кроме этого, длительное и неуспешное лечение бесплодия само по себе является негативным фактором, усугубляющим имеющиеся нарушения. Эти факторы риска способствуют срыву адаптационно-гомеостатических резервов организма, хронизации воспаления, усилению анатомо-функциональных дефектов репродуктивной системы, что, в свою очередь, снижает репродуктивный потенциал пациенток и способствует неудачным попыткам ВРТ.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, неудачные попытки.

 

 

Бюстгальтер: компромисс между красотой и здоровьем.

182