ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№5_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

 

Пирогова В. І., Шурпяк С. О., Місюра А. Г.

Канефрон® Н у профілактиці акушерських і перинатальних усклад-нень при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних.

9

Розглянуті питання, що стосуються оптимізації лікування захворювань сечовидільної системи у ва-гітних, з метою профілактики акушерських і перинатальних ускладнень. Обстежено 70 вагітних із захворюваннями сечовидільної системи в анамнезі та 60 вагітних із безсимптомною бактеріурією. До комплексу лікування включений препарат Канефрон® Н по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 1 міс. Показано, що у вагітних, які отримували переважно антибіотикотерапію, спостерігалась більш повіль-на нормалізація клініко-лабораторних показників запального процесу, побічні реакції та небажані гес-таційні ускладнення, менш тривалий період ремісії порівняно з жінками, які застосовували Канефрон® Н. Отримані результати дозволяють рекомендувати Канефрон® Н як препарат вибору в лікуванні вагітних із розладами функціонування сечовидільної системи.

Ключові слова: вагітність, захворювання сечовидільної системи, терапія, Канефрон® Н.

 

 

«Перинатальная медицина: от семейной амбулатории до частной клиники». Обзор Первого международного конгресса по перинаталь-ной медицине.

17

 

 

Назаренко Л. Г., Семерінська І. О.

Механізми формування обвиття пуповиною навкруги плода.

22

Мета роботи – уточнення частоти народження дітей з обвиттям пуповиною у взаємозв’язку з геліо-біологічними факторами, визначення відношення окремих характеристик і параметрів посліду щодо формування обвиття. Встановлено зворотну залежність циклічних змін сонячної активності з частотою обвиття пуповиною. Показано, що обвиття пуповиною і надмірна спіралізація судин плаценти дають потенціюючий ефект, що зумовлює високий ризик порушення фетоплацентарних комунікацій.

Ключові слова: пуповина, обвиття, спіралізація, сонячна активність.

 

 

Рудакова Е. Б.

Папилломавирусная инфекция и влагалищный микробиоценоз.

26

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, влагалищный микробиоценоз, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, рак матки, вирус папилломы человека, риск инфицирования, вто-ричные иммунодефициты, канцерогенез, иммунитет, иммуномодулятор.

 

 

Назаренко Л. Г., Сороколат Ю. В.

Внутрішньоутробне програмування акушерської патології у потомків: аргументи й факти.

29

Наведено огляд даних, що розкривають сутність і механізми внутрішньоутробного програмування захворювань у нащадків, аргументи на користь впливу власного перинатального розвитку жінки на формування в неї патології вагітності (плацентарної дисфункції, тяжкої прееклампсії, передчасного відшарування плаценти, передчасних пологів, гестаційного діабету).

Ключові слова: програмування, плід, затримка розвитку, захворювання потомків.

 

 

Сумская Г. Ф., Фомичева С. В.

Железодефицитные состояния у беременных.

32

 

 

Писаренко А. Ф., Писаренко И. А., Федусенко А. А., Семенцов А. С., Луценко Н. С., Евтерева И. Н., Гераскина Л. Р.

Повышение эффективности радикального лечения предраковых за-болеваний шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папи-лломы человека.

37

В статье представлены результаты изучения эффективности и безопасности лечения предопухолевых процессов шейки матки на фоне инфицирования ВПЧ Лавомаксом и радиохирургическим воздействием по сравнению с лафаробионом и тем же радиохирургическим методом. Достигнута положительная динамика цитологических, кольпоскопических показателей, а также безрецидивность в течение 6 мес в 80,7% и 77,2% случаев. Отмечена хорошая переносимость и безопасность лавомакса.

Ключевые слова: преопухолевая патология шейки матки, папилломавирусная инфекция, лечение.

 

 

Веропотвелян П. Н., Леуш С. Ст., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В.

Современный взгляд на пролапс гениталий.

40

Проведен обзор литературы по проблеме пролапса гениталий (ПГ). Статья включает сведения об этиологии и патогенезе и результаты собственных исследований ПГ у 117 пациенток. Данные литературы показывают, что механические свойства соединительной ткани – ее прочность и эластичность, невротические изменения мышц тазового дна остаются невыясненными.

Ключевые слова: пролапс гениталий, эластичность ткани.

 

 

Борис О. М., Суменко В. В., Малишева І. В., Онищик Л. М.

Консервативне лікування міоми матки поєднаної з неатиповою гі-перплазією ендометрія.

44

У статті показана ефективність, зручність застосування і добра переносимість препарату природного походження Міомін у терапії міоми матки, поєднаної з простою неатиповою гіперплазією ендометрія. Встановлена позитивна динаміка зниження проявів симптомів захворювання, а також регресивні зміни в процесі лікування. Висвітлена доцільність застосування запропонованої терапії.

Ключові слова: міома матки, гіперплазія ендометрія, препарат природнього походження Міомін, гіперестрогенія.

 

 

Вовк І. Б., Кондратюк В. К., Трохимович О. В., Коваленко А. І.

Загроза переривання вагітності в ранні терміни: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування (огляд літератури).

50

У статті представлені дані щодо епідеміології та факторів ризику розвитку загрози переривання вагітності. Висвітлено сучасні принципи діагностики та нові підходи до лікування загрози переривання вагітності.

Ключові слова: загроза переривання вагітності, ранні репродуктивні втрати.

 

 

Дуда А. К., Бойко В. А.

Хвороба Вільсона і вагітність (клінічна лекція).

57

У лекції представлені клінічні, епідеміологічні та дані патогенезу хвороби Вільсона – рідкісного спад-кового захворювання з аутосомно-рецесивним типом успадкування. Наведені дані про діагностику та лікування, в тому числі і вагітних.

Ключові слова: хвороба Вільсона, клініка, діагностика, лікування хвороби Вільсона у вагітних.

 

 

Американский колледж акушеров и гинекологов.

Рекомендации по антибиотикопрофилактике в гинекологии.

62

 

 

Грек Л. П., Ушакова Т. Б., Лазурченко Я. В.

Оптимізація лікування хворих з інфекційним вульвовагінітом у клі-ніці ургентної гінекології.

64

Проведений ретроспективний аналіз 60 історій хвороб пацієнток з інфекційним вульвовагінітом. Пока-зана порівняльна ефективність и добра переносимість комплексного застосування препаратів Залаїн та Бетадин (Egis, Угорщина), відсутність рецидиву вагінальної інфекції і швидке відновлення норма-льного біоценозу мікрофлори піхви.

Ключові слова: вульвовагініт, Залаїн, Бетадин.

 

 

Лещева Т. В., Василенко Т. В.

Тактика ведения женщин с воспалительными процессами гениталий и острым аппендицитом.

66

Результаты проведенных исследований подтверждают актуальность выбранной научной задачи – со-четание воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы и острого аппендицита. Ис-пользование предлагаемого алгоритма дает возможность повысить эффективность диагностики дан-ной патологии, а также снизить частоту послеоперационных осложнений. Это позволяет рекомендо-вать разработанный алгоритм для широкого использования в практическом здравоохранении.

Ключевые слова: воспалительные процессы гениталий, острый аппендицит.

 

 

Пирогова В. І., Голюк Н. Я., Вереснюк Н. С.

Стратегія і тактика при герпесвірусних ураженнях органів репродук-тивної системи.

69

За результатами дослідження доведено доцільність застосування диференційованих підходів до ліку-вання жінок з інфікуванням вірусом простого герпесу 2-го типу (ВПГ-2). Встановлено, що в жінок з репродуктивними порушеннями частота асимптомного виділення ВПГ-2 становить 13,7%, а у 14,9% спостерігаються клінічні епізоди генітального герпесу з частотою рецидивів від 4 до 10 протягом року. Застосування в якості противірусного середника Гевірану (ацикловір) у дозі 800 мг 1 раз на добу є клі-нічно і лабораторно ефективним, а також підвищує прихильність пацієнток до проведення як епізодич-ної, так і супресивної противірусної терапії.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, вірус простого герпесу, противірусна терапія, ацикловір, Гевіран.

 

 

Запорожан В. М., Трушкевич О. О.

Реабілітація репродуктивної функції жінок за наявності різних гіпер-пролактинемій.

74

Використання запропонованого алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів у жінок репродуктивного віку з мікро- і макроаденомами дозволяє добитися стабільного відновлення менструального циклу до 80%; клінічного зменшення проявів мастодинії і масталгії (на 30% і 28%), а також зникнення галактореї; нормалізації показників загального пролактину і зменшення його „little”-фракції до 70%, а також основних гормональних показників і стану зорового аналізатора з одночасним відновленням периферійних полів зору; відновлення репродуктивної функції в 50% випадків. Отримані результати дозволяють рекомендувати розроблений алгоритм для широкого використання в практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: гіперпролактинемія, репродуктивна функція, реабілітація.

 

 

Лещева Т. В., Прокопенко Е. П.

Тактика ведення пацієнток з ендометріозом на тлі хронічних запа-льних захворювань репродуктивної системи.

78

На підставі виконаного клініко-лабораторного та функціонального дослідження нами був удосконале-ний та впроваджений алгоритм діагностичних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів щодо ведення пацієнток з поєднаною патологією геніталій, що включає ендометріоз і запальні захворювання. Отримані результати дозволяють його широке використання в практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: генітальний ендометріоз, запальні захворювання геніталій, тактика ведення. 

 

 

Чечуга С. Б., Ночвина Е. А., Абдалла Сали Гамарелдин

Патогенетическая терапия невынашивания беременности у женщин с гипергомоцистеинемией и гестагенной недостаточностью.

80

В статье представлены данные об эффективности разработанной схемы лечения невынашивания бе-ременности в І триместре при гормональной недостаточности на фоне гипергомоцистеинемии. Приведено патогенетическое обоснование назначения препаратов, прослежена динамика развития и течения беременности.

Ключевые слова: гепергомоцистеинемия, гестационная недостаточность.

 

 

Паєнок О. С., Ципкун А. Г., Костів М. О.

Корекція обміну оксиду азоту та нуклеїнового гомеостазу у вагітних із тиреопатіями.

86

Проведено обстеження 160 вагітних із різними формами тиреопатії і 20 жінок із фізіологічним пере-бігом гестації; 80 вагітним застосовувалася традиційна терапія ускладнень вагітності, які зумовлені захворюваннями щитоподібної залози. Результати лікування цієї групи порівнювалися з ефектом застосування Цитофлавіну та Глутаргіну за показниками обміну оксиду азоту та нуклеїнового гомеостазу. Запропонована терапія сприяла поліпшенню метаболізму материнсько-плодового комплексу, збільшенню рівня L-аргініну та зниженню активності нуклеаз.

Ключові слова: вагітність, тиреопатії, L-аргінін, нуклеїнові кислоти, нуклеази, Цитофлавін, Глутаргін.

 

 

Марічереда В. Г.

Зміни сироваткового рівню лептину та ліпідного профілю у вагітних із прееклампсією.

90

Незважаючи на те що механізми, які лежать в основі прееклампсії, не остаточно зрозумілі, ендотелі-альна дисфункція вважається причиною багатьох проявів прееклампсії. В якості одного з факторів, що привертають до розвитку ендотеліальної дисфункції, розглядають аномальне підвищення сироватко-вого рівня лептину в результаті гіпоксичних змін у плаценті і опосередковані порушення ліпідного об-міну. Метою даного дослідження було виявити зв’язок між рівнем лептину і зміною ліпідного профілю сироватки крові у вагітних з прееклампсією та оцінити роль атерогенних факторів у патофізіології, ранній діагностиці та прогнозуванні прееклампсії. У дослідження ввійшли 267 пацієнток, з яких 172 вагітних з прееклампсією належали до основної групи і 95 з неускладненим перебігом вагітності – група контролю. Усі вагітні були порівнянні за віком, гестаційним терміном, зростом і масою тіла. Рі-вень лептину в сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу, загальний ліпідний профіль – ферментативним колориметричним методом. Сироватковий рівень лептину був достовірно підвищений у пацієнток з прееклампсією (р<0,05). Серед показників ліпідного профілю в групі жінок із прееклампсією підвищення встановлено лише щодо тригліцеридів (р<0,05) у підгрупах з преекламп-сією тяжкого і середнього ступеня тяжкості. Встановлено високу кореляцію сироваткового лептину з рівнем тригліцеридів в основній групі (r=0,71). Дослідження показало, що сироватковий рівень лептину при прееклампсії тісно пов’язаний з рівнем тригліцеридів, у той час як кореляція з іншими складовими ліпідограми незначна. Ступінь тяжкості прееклампсії підвищується пропорційно рівню лептину і триг-ліцеридів. Ці зміни можуть бути складовою частиною патогенезу прееклампсії і чинником атерогенних ускладнень у жінок, які перенесли прееклампсію, у віддалений післяпологовий період.

Ключові слова: прееклампсії, лептин.

 

 

Шурпяк С. О.

Прогностичні маркери невиношування вагітності у жінок із синдро-мом втрати плода

94

Встановлено як для фізіологічній вагітності, так і для вагітності, яка ускладнена загрозою невиношу-вання, що характерним є зниження сироваткового рівня глікоделіну. Проте в пацієнток з обтяженим анамнезом щодо втрати плода в разі загрози переривання вагітності виявляється рання виражена зворотна динаміка вмісту глікоделіну, який здійснює локальне пригнічення імунної відповіді матері на ембріон і плід, призводить у різні терміни вагітності до її завмирання або втрати. Отримані дані свід-чать про значні зміни в продукції біоактивного поліпептиду глікоделіну з І триместру вагітності, усклад-еної загрозою переривання. Пацієнткам із синдромом втрати плода слід рекомендувати визначення рівня глікоделіну в сироватці крові з моменту встановлення факту вагітності для проведення адекват-них і, головне, своєчасних заходів, спрямованих на виношування вагітності.

Ключові слова: вагітніcть, синдром втрати плода, невиношування вагітності, глікоделін.

 

 

Авраменко Т. В., Гончаренко Н. І., Коломійченко Т. В., Саар М. Янюта

Функціональні дослідження стану ендотелію у вагітних з артеріаль-ною гіпертензією

97

Під час ультразвукового дослідження 104 вагітних із хронічною артеріальною гіпертензією встанов-лено приріст діаметра плечової артерії при реактивній гіперемії менший за 10%, підвищення індексу периферійного опору судин (на 10,4% та 26,7% при захворюванні І та ІІ стадії відповідно), потовщення комплексу інтима–медіа сонної артерії. Такі зміни вказують на наявність ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією, яка призводить до розвитку акушерських і перинатальних ускладнень.

Ключові слова: вагітність, артеріальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, ультразвукове дослідження.

 

 

Рамазанов В. В., Голяновский О. В., Радзиховский В. П.

Сравнительный анализ приборного и расчетного методов определе-ния гемодинамического профиля у беременных с артериальной ги-пертензией

100

Проведено сравнительное исследование достоверности приборного и расчетного методов определе-ния гемодинамического профиля у беременных с артериальной гипертензией. Достоверно установле-на высокая степень корреляции контролируемых показателей гемодинамики при использовании обо-их методов исследования и целесообразность клинического применения расчетного метода, который позволяет проводить избирательную (селективную) гипотензивную терапию.

Ключевые слова: беременность, артериальная гипертензия, гемодинамический профиль, методы определения.

 

 

Подольський Вл. В.

Порушення менструальної функції на тлі хронічних запальних зах-ворювань статевих органів у жінок фертильного віку та їх корекція.

103

У статті представлені дані клініко-епідеміологічних, ультразвукових, допплєрометричних, гістологічних досліджень при порушеннях менструальної функції на тлі ХЗЗСО у жінок фертильного віку. Проана-лізовано залежність змін, що виникають в органах репродуктивної системи, від рівня ураження та від терміну загострення після лікування в анамнезі. Встановлені найбільш часті види порушень менстру-ального циклу в жінок з ХЗЗСО. Виявлені зміни дозволяють стверджувати, що запальний процес в органах репродуктивної системи призводить до змін кровопостачання в матці та яєчниках, що, у свою чергу, зменшує можливості досягнення лікувального ефекту в жінок з ХЗЗСО. Запропонований метод корекції порушення мікроциркуляції в жінок із ХЗЗСО.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання статевих органів, порушення менструальної фун-кції, гормональний гомеостаз, порушення мікроциркуляції, ендометрій, гемодинаміка.

 

 

Бенюк В. О., Никонюк Т. Р.

Гепацеф комбі в комплексному лікуванні неспецифічних бактеріаль-них вагінітів.

109

Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що застосування препарату Гепацеф комбі має виражений терапевтичний ефект при лікуванні неспецифічного бактеріального вагініту. У практичному відношенні препарат добре переноситься хворими, не викликає алергійних реакцій, що дозволяє рекомендувати його для широкого застосування при лікуванні неспецифічного бактеріального вагініту.

Ключові слова: неспецифічний бактеріальний вагініт, мікст-інфекція, запальні захворювання гені-талій, лікування.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Волосовский П. Р.

Репродуктивное здоровье женщин после внематочной беременности.

113

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой актуальности изучаемой научной проблемы – репродуктивное здоровье женщин после ВБ. Усовершенствованный нами алгоритм диагностических, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий позволяет повысить эффективность диагностики данной патологии, своевременно провести оперативное лечение с опти-мальным объемом, снизить частоту ранних отдаленных послеоперационных осложнений, восстано-вить репродуктивную функцию пациенток и улучшить акушерские и перинатальные исходы родораз-решения. Полученные результаты являются основанием для широкого внедрения усовершенство-ванного алгоритма в практическое здравоохранение.

Ключевые слова: внематочная беременность, репродуктивное здоровье.

 

 

Суханова А. А., Гопчук О. М.

Запальні захворювання тазових органів. Диклоберл – терапевтична ефективність.

115

У статті наведено інформацію про ефективність і безпеку застосування нестероїдного протизапаль-ного препарату Диклоберл (ректальні свічки) у комплексі лікування пацієнток із загостренням хроніч-них запальних захворювань органів малого таза в амбулаторних умовах. Дослідження підтвердило ефективність і безпеку препарату Диклоберл. Широкий терапевтичний спектр препарату дозволяє рекомендувати його до застосування в складі комплексної терапії в пацієнток із загостреннями запальних захворювань органів малого таза як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза, Диклофенак натрію, Диклоберл, лікування.

 

 

Дубенко О. Д.

Особливості стану молочних залоз у жінок з нереалізованою вагіт-ністю в анамнезі.

118

 

 

Запорожан В. М., Полякова Є. А.

Молекулярно-генетичні детермінанти синдрому полікістозних яєчни-ків.

120

Метою дослідження була оцінка поширеності функціональних поліморфізмів генів системи детокси-кації ксенобіотиків (GSTM1, GSTT1 та CYP19), PPARG2, FTO у жінок, хворих на СПКЯ. Показано, що ризик виникнення СПКЯ у жінок з генотипом GSTM1 0/0 зростає в 3,7 разу (OR=3,7; CI 95% 2,8; 4,9), а в разі сполучення делецій за генами GSTM1 і GSTT1 – у 34,5 разу (OR=34,5; CI 95% 20,1; 59,4). Визна-чено, що наявність гомозиготного генотипу GG гену PPARG2 (rs1801282) збільшує ризик виникнення СПКЯ втричі (OR=3,2; CI 95% 1,8; 5,6). Середня кількість повторів триплету (CAG) n в екзоні 1 гена AR у контрольній групі становила 20±0,4, а в основній – 19,4±0,5 (p>0,05). У жінок із СПКЯ відзначається сильна негативна кореляція між показником функціонального поліморфізму гена CYP19(rs129078660) й рівнем гіперандрогенії. Наявність функціональних поліморфізмів за генами PPARG та FTO не впли-ває на число повторів CAG у гені AR та на гормональний профіль у хворих на СПКЯ. Обговорюється можливість застосування дослідження функціональних поліморфізмів генів, асоційованих з ризиком СПКЯ, під час вибору схеми лікування даної патології.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, генетика, діагностика, прогнозування.

 

 

Негребецька Ю. М.

Прогнозування і рання діагностика патології молочних залоз у жінок з генітальним ендометріозом.

124

Результати проведених досліджень показали, що наукове завдання підвищення ефективності діаг-ностики і лікування доброякісної патології молочних залоз на тлі генітального ендометріозу є досить актуальним і вимагає індивідуалізованого комплексного підходу з урахуванням даних додаткових методів дослідження. Пропонований нами алгоритм дозволяє підвищити ефективність діагностики і лікування даної поєднаної патології і знизити захворюваність жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: генітальний ендометріоз, патологія молочних залоз, діагностика, прогнозування.

 

 

Щербина М. О., Карташова М. О.

Вплив мікросателітної нестабільності геному та метилування гена ESR на ефективність використання гормонотерапії у хворих з гіпер-плазією ендометрія.

126

У 83 хворих з гіперплазією ендометрія (ГЕ) без атипії вивчена ефективність використання гормоно-терапії залежно від віку, наявності мікросателітної нестабільності (MSI) та метилування гена ESR. Показано, що ефективність стандартної гормонотерапії знижується зі збільшенням віку пацієнток, а наявність MSI або метилування гена ESR достовірно збільшують частоту рецидивів ГЕ.

Ключові слова: гіперплазія ендометрія, мікросателітна нестабільність (MSI), ген ESR , клінічні прояви, гормонотерапія.

 

 

Кукурудз С. М.

Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у паці-єнток після перенесених операцій на придатках матки.

130

Результати проведених досліджень свідчать, що пацієнтки після оперативних втручань на органах репродуктивної системи мають бути скеровані на консультацію до лікаря-репродуктолога в спеці-алізоване відділення для того, щоб оцінити їх репродуктивну функцію і, у разі потреби, розробити ефективні методи ведення таких жінок з метою відновлення фертильності в оптимальні терміни. Вдосконалена методика допоміжних репродуктивних технологій у цих пацієнток дозволяє знизити частоту жіночого безпліддя і підвищити ефективність настання бажаної вагітності.

Ключові слова: операції на придатках матки, допоміжні репродуктивні технології.

 

 

Прудников П. М.

Діагностика і тактика хірургічного лікування поєднаної патології матки і яєчників.

132

Результати проведених досліджень свідчать про актуальність наукового завдання, що вивчається, – поєднана патологія матки і яєчників. Розроблений алгоритм діагностичних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів дозволяє підвищити ефективність оперативного лікування, а за бажання пацієнток і відсутності протипоказань – відновити репродуктивну функцію.

Ключові слова: поєднана патологія матки і яєчників, діагностика, хірургічне лікування.

 

 

Жук C. І., Таран О. А., Кошмеринська А. М.

Сучасні підходи до діагностики і терапії цервікальної неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією.

134

Результати дослідження свідчать про наявність порушень локальних імунних реакцій, які зумовлені дисбалансом продукції цитокінів при асоційованому інфекційному ураженні шийки матки у хворих із цервікальною неоплазією. Включення в схему лікування таких пацієнток препарату Аллокін-альфа сприяє відновленню прозапального цитокінового статусу, що підвищує антивірусний захист та доз-воляє прискорити процес одужання, скоротити кількість рецидивів і призвести до повного одужання.

Ключові слова: цервікальна неоплазія, вірус папіломи людини, цитокіновий статус, Аллокін-альфа.

 

 

Дубоссарская З. М.

Программа профилактики перинатальной патологии при инфекцион-ных заболеваниях урогенитального тракта у супружеских пар.

138

 

 

Евстигнеева Н. П., Кузнецова Ю. Н., Рахматулина М. Р., Михайлова О. О.

Тактика ведения пациенток с воспалительными заболеваниями уро-генитального тракта, ассоциированными с М. hominis.

142

На основании опубликованных данных представлен алгоритм обследования пациенток с подозрением на инфекционные заболевания урогенитального тракта (УГТ). Обследованы 59 женщин с воспалительными заболеваниями УГТ, ассоциированными с М. hominis. Установлено, что показан дифференцированный подход к лечению и динамическому наблюдению таких пациенток в зависимости от вида, диагностического титра возбудителя, чувствительности к антибактериальным препаратам, наличия/отсутствия мутаций в гене 16S рибосомальной РНК штамма М. hominis.

Ключевые слова: урогенитальные микоплазмы, воспалительные заболевания урогенитального тракта, дифференцированный подход к лечению.

 

 

Камінський В. В., Шипко І. М.

Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій.

146

Проаналізовано анамнестичні дані, результати серологічного дослідження, особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану плода та новонародженого в жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Застосування специфічного лікування дозволило знизити частоту акушерських та перинатальних ускладнень у даного контингенту жінок.

Ключові слова: цитомегаловірусна інфекція, генітальний герпес, вагітність, невиношування, поло-ги, плід, новонароджений, допоміжні репродуктивні технології.

 

 

Булавенко О. В., Льовкіна О. Л.

Особливості гормонального гомеостазу в жінок раннього репроду-ктивного віку зі стрес-індукованим безпліддям.

149

Виявлені значні порушення гормонального гомеостазу в жінок раннього репродуктивного віку зі стресіндукованим безпліддям, в яких виявлено значне підвищення рівня сироваткового кортизолу та пролактину, та зниження рівнів ФСГ, ЛГ та прогестерону, що вказує на гіперактивацію стрес-реалізуючої системи і пов’язані із цим порушення репродуктивного здоров’я жінки.

Ключові слова: стрес, безпліддя, гормональний гомеостаз.

 

 

Захаренко О. С., Юзько О. М., Захаренко Л .В.

Роль антимюллерового гормону в оцінці оваріального резерву при безплідді, асоційованому з малими формами генітального ендо-метріозу.

152

У статті наведені дані щодо гормонального гомеостазу в жінок із безпліддям при зовнішньому геніта-льному ендометріозі (ГЕ). Результати проведених досліджень свідчать про негативний вплив ГЕ на стан репродуктивного здоров’я жінок.

Ключові слова: генітальний ендометріоз, безпліддя, репродуктивна функція, оваріальний резерв.

 

 

Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П.

Эндометриоз у пациенток с отсроченной беременностью, страдаю-щих бесплодием

155

На основании данных литературы и собственных исследований изучены возможные причины разви-тия бесплодия у пациенток с отсроченной беременностью на фоне эндометриоза. Определяющими являются возраст женщины, овариальный резерв, длительность бесплодия, анатомо-функциональ-ное состояние маточных труб и результаты спермограммы. В случае невозможности естественного зачатия при неудовлетворительных результатах исследования спермы или наличия трубного фак-тора бесплодия необходимо сразу проведение ВРТ.

Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие.

 

 

Ткачук Т. Є.

Рак вульви – оптимізація застосування сучасних методів діагностики патології жіночих зовнішніх статевих органів.

160

За різними даними, у занедбаних стадіях (III–IV) пухлина виявляється в 30–75% випадків, що унемо-жливлює проведення адекватного лікування або робить його проведення вкрай складним. Запропо-новано комплекс заходів для діагностики патології жіночих зовнішніх статевих органів на будь-якому етапі її перебігу, а також для моніторингу хворих після лікування. Рекомендована для своєчасної ді-агностики патології жіночих зовнішніх статевих органів скpинінг-пpогpама, яка дає можливість своє-часно діагностувати злоякісні новоутворення та передракові захворювання вульви.

Ключові слова: вульварна інтраепітеліальна неоплазія, рак, діагностика, вульва.

 

 

Кесарево сечение: из мифов – повседневную практику.

166