ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№4_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Вовк І. Б., Корнацька А. Г., Борисюк О. Ю.

Комплексне лікування жінок з хронічним рецидивним генітальним герпесом, асоційованим з інфекціями, що поширюються статевим шляхом.

9

Проведено обстеження та порівняльне вивчення ефективності рекомендованої для застосування схе-ми комплексного лікування 200 хворих із запальними захворюваннями органів малого таза герпесвірусно-бактеріальної етіології (основна група). До групи порівняння включено 192 жінки, які отримували загальноприйняте противірусне та антибактеріальне лікування без попередньої імунокорекції. Результати лікування враховувались через 1–1,5 міс після завершення комплексної терапії і включали дина-міку загального стану хворої, бактеріологічних досліджень мікробіоценозу та вірусологічні досліджен-ня, особливості системного та локального імунітету. Запропонована схема лікування герпесвірусно-бактеріальних інфекцій в обстежених жінок високоефективна і сприяла зменшенню частоти виявлення всіх маркерів герпетичної інфекції. Розроблений комплекс терапії дозволив розробити нові підходи до передгравідарної підготовки в системі планування сім’ї.

Ключові слова: жінки, генітальний герпес, інфекції, що передаються статевим шляхом.

 

 

Гойда Н. Г., Донець В. Є.

Актуальність створення перинатальних центрів в Україні.

14

 

 

Щеплягина Л. А., Курмачева Н. А.

Йодный дефицит у беременных женщин: что выбрать для профилак-тики?

17

В статье представлены материалы научных исследований о негативном влиянии йодного дефицита на беременную, лактирующую женщину, состояние плода, здоровье новорожденного и детей первого года жизни. Приводятся данные о ведущей роли гестационной гипотироксинемии в нарушении здоровья матери и ребенка. Обсуждаются наиболее эффективные и безопасные схемы йодной профи-лактики у женщин репродуктивного возраста с применением йодсодержащих препаратов.

Ключевые слова: беременные женщины, йодная профилактика, йодсодержащие препараты.

 

 

Сілкіна Ю. В., Чайковський Ю. Б.

Деонтологічні та нормативно-правові аспекти використання ембрі-онального матеріалу людини.

21

Стаття присвячена огляду та узагальненню масиву нормативних документів та законів України, які регламентують питання використання ембріонального матеріалу людини. Існує декілька аспектів у питанні використання ембріонального матеріалу – використання гамет та «залишкових» ембріонів при реалізації репродуктивних технологій, трансплантація та культивація стовбурових клітин, а також дос-лідження ембріональних тканин та органів, отриманих під час проведення абортів та розтину трупів передчасно народжених плодів. Кожен із перелічених аспектів регламентується, поряд із загальними, окремими нормативними документами. У статті також окреслені основні проблемні деонтологічні пита-ння, пов’язані з використанням ембріонального матеріалу, отриманого від людини.

Ключові слова: деонтологія, законодавство, ембріон людини, штучне запліднення, стовбурові клі-тини, трансплантація.

 

 

Хламидийная инфекция: актуальне клинические проблемы.

24

 

 

Рощина Г. Ф., Морозова О. В.

Современные взгляды на терапию первичной дисменореи.

26

Первичная дисменорея это проблема санитарной грамотности населения. Данная патология эффективно и успешно поддается терапии и пациенты должны знать об этом. Первичная дисменорея – это диагноз исключения, требующий проведения комплекса диагностических мероприятий.

Ключевые слова: первичная дисменорея, менструальный цикл, клинические проявления, нестероидные противовоспалительные препараты.

 

 

Потоцкий Ю. Д., Ткачук А. Г., Чудная О. И.

Сравнение эффективности неоадъювантной гормонотерапии инги-битором ароматазы Летромарой и неоадъювантной химиотерапии у пациенток с раком молочной железы в постменопаузе.

31

 

 

Назаренко Л. Г., Бібік О. О., Настенко Д. О.

Особливі проблеми втрати вагітності у ІІ триместрі.

34

Мета дослідження – визначення частоти цервікальної недостатності, уточнення ступеня ризику втрати вагітності в ІІ триместрі за наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Прове-дено аналіз серійних ультразвукових досліджень, вивчено залежність довжини шийки матки від наявності дисплазії сполучної тканини. Встановлено, що дисплазії сполучної тканини є передумовою безсимптомного вкорочення шийки матки. Доведено, що профілактичне використання вагінального мікронізованого прогестерону призводить до зниження ризику дуже ранніх передчасних пологів і пізніх абортів у жінок з ознаками дисплазії.

Ключові слова: шийка матки, невиношування, сполучна тканина, дисплазія, прогестерон.

 

 

Боровська-Стрюк Т. С.

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду (огляд літератури).

38

У статті обговорюються особливості патогенезу, клінічних проявів та можливостей лікувальної тактики у пацієнток з гіпоталамічним синдромом в період статевого дозрівання. Незважаючи на суперечність теорій виникнення даної розповсюдженої патології пубертатного періоду, у наш час існує реальна можливість профілактики порушень специфічних функцій жіночої статевої системи в репродуктивний період.

Ключові слова: гіпоталамічний синдром, пубертатний період, ожиріння.

 

 

Дубчак А. Є., Шкіряк-Нижник З. А.

Сучасні тенденції формування репродуктивного потенціалу в дівчат-підлітків (огляд літератури).

41

У роботі представлено аналіз літератури щодо формування репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків. Представлено дані відносно впливу різних факторів на репродуктивний потенціал дівчат-підлітків. Проведено аналіз гінекологічної захворюваності дівчат-підлітків, дана структура гінекологічної захворюваності, вказані основні чинники негативного впливу на порушення менструальної функції, запальні процеси статевих органів.

Ключові слова: дівчата-підлітки, репродуктивний потенціал, менструальна функція, запальні процеси статевих органів.

 

 

Коваль С. Д., Давидова Ю. В., Данилко В. О., Медведь В .І.

Міастенія та вагітність (огляд літератури та власні спостереження).

44

 

 

Сторожук М. С., Процепко О. О., Годлевська Н. А.

Сучасні погляди на оптимізацію хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки (огляд літератури).

47

У статті проводиться аналіз даних літератури про стан проблеми захворюваності на міому матки в жінок репродуктивного віку та описуються всі можливі методи хірургічного та консервативного лікування даної патології. Обґрунтовується хірургічний органозберігаючий метод лікування як один з найбільш оптимальних та доступних у даний час.

Ключові слова: міома матки, репродуктивна функція, консервативна міомектомія, лапаротомія, лапароскопія.

 

 

Ответы на вопросы, которые были заданы докладчикам во время дискуссии на семинарах «Актуальные вопросы улучшения акушерс-ко-гинекологической и перинатальной помощи в Украине» в период с марта по апрель 2012 г.

49

 

 

Hassan Sonia S., Romero Roberto, Vidyadhari Dommeti, Fusey Shalini, Baxter Jason, Khandelwal Meena, Vijayaraghavan Jaya, Trivedi Yamini, Soma-Pillay Priya, Sambarey Pradip, Dayal Ashlesha, Potapov Valentin, O’Brien John, Astakhov Vladimir, Yuzko Oleksandr, Kinzler Wendy, Dattel Bonnie, Sehdev Harish, Mazheika Liudmila, Manchulenko Dmitriy, Gervasi Maria Teresa, Sullivan Lisa, Conde-Agudelo Agustin, Phillips James A. and Creasy George W.

Допіхвовий прогестерон зменшує частоту передчасних пологів у жінок із ехографічно вкороченою шийкою матки: багатоцентрове, випадковісне, подвійно приховане, placebo-перевірене дослідження.

52

Ключові слова: вагітність, передчасні пологи, шийка матки, прогестерон, прогестини, вагінальне введення, респіраторний дистрес-синдром, піхвовий ультразвук.

 

 

Борис О. М., Суменко В. В., Малишева І. В., Онищик Л. М., Гак І. О.

Сучасний підхід до діагностики та лікування передракових захворю-вань шийки матки на фоні вірусу папіломи людини.

68

У статті висвітлена проблема захворюваності шийки матки, визначена роль вірусу папіломи людини у виникненні передракових процесів шийки матки. Показані регресивні зміни диспластичного епітелію в процесі лікування. Висвітлена доцільність застосування запропонованої терапії.

Ключові слова: передракові захворювання шийки матки, препарат природного походження Міомін, вірус папіломи людини, гіперестрогенія.

 

 

Авраменко Т. В., Коломійченко Т. В., Саар М. Янюта

Застосування Тівортіну у комплексному лікуванні вагітних з хроніч-ною артеріальною гіпертензією.

76

Проведені дослідження довели безпечність та високу ефективність застосування донатора оксиду азоту Тівортіну у лікуванні вагітних з артеріальною гіпертензією та ендотеліальною дисфункцією, про що свідчать нормалізація функції ендотелію, яка зберігалася протягом вагітності, кращі показники перебігу вагітності і пологів, стану плода і новонародженого.

Ключові слова: вагітність, артеріальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, лікування, Тівортін®.

 

 

Подольський В. В., Подольський Вл. В.

Лікування запальних захворювань статевих органів грибкової етіо-логії в жінок фертильного віку в амбулаторних умовах.

80

Представлені у статті дані про кандидозні ураження статевих органів у жінок мають значення для практикуючих лікарів і підтверджують необхідність зваженого підходу до питань лікування цієї інфекції із застосуванням нових препаратів.

Ключові слова: хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів, вагінальний кандидоз, Хінофуцин-ЛХ.

 

 

Чуйкова В. И.

Хинофуцин-ЛХ – препарат выбора для лечения инфекционных забо-леваний в гинекологии.

84

 

 

Борис О. Н., Семенко В. В., Онищик Л. Н., Мальцева І. В.

Застосування фторхінолонів IV покоління в комплексній терапії запа-льних захворювань органів малого таза.

86

У статті розглянуті питання використання та ефективності препарату Максицин® (Юрія-Фарм, Україна) в якості протимікробної терапії в жінок із запальними захворюваннями органів малого таза (ЗЗОМТ). Після проведеного дослідження отримана позитивна динаміка суб’єктивного та об’єктивного стану пацієнток, зазначена добра переносимість та безпечність даного препарату.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза (ЗЗОМТ), моксифлоксацин, Максицин®, репродуктивне здоров’я, протимікробна терапія.

 

 

Міщенко В. П., Руденко І. В., Волченко О. В., Лісковський С. В.

Алгоритм спостереження за жінками з генетично зумовленою схиль-ністю до не виношування вагітності мультифакторної природи.

94

Обстежено 279 вагітних із синдромом невиношування. Мутантні алелі ендотеліальної NO-синтази a/a, метилентетрагідрофолатредуктази С677Т+Т677Т, глутатіон-S-трансферази m1 0/0, N-ацетилтрансфе-рази 2 S/S(S1+S2) визначені у 87,1%; 81,7%; 82,8%; 84,9% випадках. Запропонований алгоритм ведення жінок з поліморфізмом генів, що сприяють невиношуванню вагітності, полягає у плануванні вагітності, корекції метаболічних порушень за триместрами гестації, обстеженні та прогнозі здоров’я новонародженого, який складається на основі інтегрованого аналізу проведених досліджень. У разі нормальних даних обстеження стан здоров’я новонародженої дитини і прогноз у подальшому житті є задовільними.

Ключові слова: алгоритм спостереження, генетично зумовлена схильність до невиношування вагітності.

 

 

Тютюнник В. Л., Михайлова О. И., Карапетян Т. Э., Меджидова М. К.

Современные представления и основне принципы лечения неспеци-фического вагинита.

97

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гопчук Є. Н.

Запальні захворювання органів малого таза – комплексний підхід до ефективної терапії.

102

У статті приведені результати дослідження, присвяченого терапії пацієнток із запальними захворюва-ннями органів малого таза в амбулаторних умовах. Використовувані препарати продемонстрували високу ефективність і переносимість запропонованої нами терапії, а модифікована схема показала себе якісно ефективніше при відстроченому спостереженні.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза, хемоміцин, азитроміцин, хлоргекси-дин, лавомакс, лікування.

 

 

Грищенко О. В., Лахно И. В., Железняков А. Ю., Ивченко А. Л., Дудко В. Л.

Применение влагалищной формы повидонйода в практике гинеколо-га.

109

Проведено изучение сравнительной эффективности вагинальных пессариев Бетадине с влагалищ-ными свечами с метронидазолом у пациенток с бактериальным вагинозом (БВ). Применение вагинальных пессариев Бетадине 7-дневным курсом является эффективным в 94,8% случаев методом монотерапии пациенток с БВ, способствующим восстановлению лактофлоры и отсутствию рецидивирования. Назначение пациенткам с БВ влагалищных свечей с метронидазолом требует дополнительного лечения препаратами, воздействующими на Mobiluncus и Candida.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, местное лечение, вагинальные пессарии Бетадине.

 

 

Дністрянська А. П.

Ефективність та безпечність профілактики ускладнень перебігу ва-гітності та розвитку патології плода у жінок з еутиреоїдним нетоксич-ним зобом.

112

Проведено дослідження перебігу вагітності у жінок з дифузним нетоксичним зобом та виявлено най-більш поширені ускладнення перебігу вагітності. Встановлено, що застосування йоду та фолієвої кислоти (йодофолу) профілактує розвиток патології вагітності та плода.

Ключові слова: вагітність, йододефіцит, фолієва кислота, профілактика ускладнень вагітності.

 

 

Бойко В. І., Шевченко Т. В.

Тактика ведення вагітності за наявності аномальної плацентації.

116

Результати проведених досліджень свідчать про актуальність наукового завдання, що вивчається. Антенатальне порушення стану плода у жінок з аномальною плацента цією є визначальними в неонатальній патології і виникненні ускладнень пологового процесу, що на тлі хронічного страждання плода посилює його стан і призводить до значної частоти народження хворих дітей або інтранатальної їх загибелі. Отримані результати дозволили розробити алгоритм діагностичних і лікувально-профі-лактичних заходів, спрямованих на зниження частоти перинатальної патології.

Ключові слова: аномальна плацентація, вагітність, тактика ведення.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Ігнатенко Є. В.

Оптимізація прогнозування і тактика ведення вагітності при синдромі фето-фетальної трансфузії.

118

Результати проведених досліджень свідчать, що патофізіологія СФФТ є багатофакторною: із судинними анастомозами в монохоріальній плаценті як анатомічною основою, гемодинамічними і гормональними чинниками, що призводить до різного рівня тяжкості клінічної картини синдрому. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність прогнозування і ранньої діагностики СФФТ, що сприяє своєчасній зміні тактики ведення вагітності і пологів з метою зниження частоти перинатальної патології.

Ключові слова: синдром фето-фетальної трансфузії, вагітність, прогнозування.

 

 

Данкович Н. О., Воробей-Вихівська В. М.

Фетоплацентарна недостатність та натуропатичні методи її лікування.

121

У статті викладені основні аспекти патогенезу фетоплацентарної недостатності. Обґрунтована доціль-ність патогенетичної терапії. Роз’яснені можливості антигомотоксичної терапії в лікуванні даної патології. Вивчена ефективність включення препарату Плацента композитум (Biologische Heilmittel Heel GmbH) до схеми комплексної терапії фетоплацентарної недостатності.

Ключові слова: фетоплацентарна недостатність, антигомотоксична терапія, Плацента композитум.

 

 

Борис О. А., Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В.

Сучасний підхід у лікуванні передчасного виснаження яєчників.

125

У статті висвітлені результати дослідження ефективності використання препарату Естровел. Показана виражена позитивна динаміка корекції основних симптомів у процесі лікування. Доведена доцільність застосування запропонованої терапії.

Ключові слова: синдром передчасного виснаження яєчників, гіпоестрогенія, Естровел.

Бойко В. І., Грінкевич Т. М., Сміян С. А., Нікітіна І. М., Іконописцева Н. А.

Оцінка ефективності комбінованого методу лікування ендометріозу яєчників.

131

Проведена оцінка результатів комбінованого методу лікування ендометріозу яєчників із застосуванням оперативного втручання, імуномодулючої терапії, а також використанням агоністів гонадотропін-рилізинг-гормону. Запропонований метод лікування має суттєву перевагу в плані ефективності та відсутності рецидивів протягом 2 років спостережень.

Ключові слова: ендометріоз, агоністи гонадотропін-рилізинг-гормону.

 

 

Юдина Ю. В.

Опыт применения препарата Циклодинон при гиперпролактинемии, НМЦ и СПКЯ в условиях женской консультации.

133

 

 

Макарчук О. М., Бойчук Л. Г., Островська О. М., Римарчук М. І.

Досвід використання Трибестану в комплексному лікуванні зовні-шнього генітального ендометріозу.

136

Ендометріоз є однією з актуальних проблем сучасної медицини. Проведено обстеження 120 жінок з безплідністю та підозрою на зовнішній генітальний ендометріоз, які в комплексі гормональної терапії поряд з агоністами гонадотропін-рилізинг-гормонів отримували додатково препарат Трибестан. Для оцінки клінічних наслідків аналізували динаміку симптоматики та ступінь відновлення репродуктивної функції. У процесі обстеження пацієнток застосовано комплекс діагностичних методик: анамнес-тичні, клініко-гінекологічне обстеження, інструментальні методи. У разі диференційованого підходу до вибору схеми гормональної терапії комплексне використання агоністів гонадотропін-рилізинг-гормонів та препарату Трибестан у 96,66% пацієнток призвело до регресу симптоматики, покращання показників якості життя, нормалізації психосоматичного стану. Комплексне застосування Трибестану дозволяє підвищити безпеку гормонотерапії, зменшити негативний вплив на кістковий метаболізм, знизити по-бічні ефекти гіпоестрогенії та ступінь депресивних розладів. Такий підхід сприяє значному підвищенню ефективності лікування.

Ключові слова: зовнішній генітальний ендометріоз, гормональне лікування, побічні ефекти, фіто-препарати.

 

 

Бойко В. І., Чирва О. В.

Профілактика передчасної інволюції репродуктивної системи в жінок з генітальним ендометріозом.

139

Результати проведених досліджень свідчать про негативний вплив ГЕ на інволютивні процеси жіночо-го організму, включаючи і репродуктивну функцію. Запропонований нами алгоритм дозволяє затримати передчасну інволюцію при одночасному зниженні частоти патологічних клінічних проявів та дисгор-мональних порушень. Це дозволяє нам рекомендувати розроблений алгоритм для впровадження у практичну охорону здоров’я.

Ключові слова: генітальний ендометріоз, репродуктивна система, інволюція.

 

 

Евсеев А. А., Пивоварова О. Ю.

Коррекция нарушений вагинальной микрофлоры с помощью приме-нения Вагисана.

142

Обследованы 37 пациенток в репродуктивном периоде (от 18 до 37 лет) с бактериальным вагинозом, вагинитом и цервицитом. Помимо антибактериального лечения, больные принимали вагисан. Установлено, что вагисан эффективен в комплексной коррекции нарушений микробиоценоза влагалища при бактериальном вагинозе и вагините у 83% больных. В отсутствие эффекта от проводимой терапии необходимо углубленное обследование пациенток для выявления сопутствующей патологии кишечника и проведение патогенетического лечения с повторным курсом терапии вагисаном. Эффективность лечения после второго курса увеличивалась до 91%. Целесообразно использовать вагисан не только с целью коррекции нарушенной вагинальной флоры, но и для профилактики этих нарушений при проведении антибактериальной терапии. 

 

 

Яроцкий Н. Е., Семенюк Л. Н., Лищук В. Д.

Диагностика состояния эндометрия в прегравидарной подготовке па-циенток с привычной потерей беременности.

147

 

 

Веропотвелян П. Н., Свиридов М. Н., Веропотвелян Н. П., Шаповаленко Л . Г.

Гормонально-метаболические изменения у молодых женщин, стра-дающих субклинической формой синдрома поликистозных яични-ков.

152

Проведено обследование 77 пациенток с субклинической формой синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) в возрасте от 22 до 35 лет. Абсолютным признаком субклинической формы СПКЯ явилась ановуляторная дисфункция (АД) и ультразвуковые критерии поликистозных яичников. Диагноз был верифицирован при лапароскопии с последующим гистологическим исследованием. Контрольную группу составили 30 здоровых женщин без нарушения функции яичников. Полученные нами результа-ты гормонального исследования показывали, что такая дисинхронизация у пациенток с хронической АД и субклинической формой СПКЯ создает пространственно временную мозаику уязвимости различ-ных отделов гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Результаты исследования метаболичес-кого профиля свидетельствуют, что изменения углеводно-липидного обмела связаны с избыточной массой тела и встречаются у женщин как с субклинической формой СПКЯ, так и без нее. Основное значение в формировании метаболических нарушений имеет избыточная масса тела, а на фоне эн-докринной дисфункции, характерной для СПКЯ, нарушения углеводного обмена становятся более выраженными.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, ановуляторная дисфункция.

 

 

Ганжий І. Ю., Касьянчук Н. Ю., Капшук І. М.

Соматична захворюваність у жінок різних вікових груп із синдромом полікістозних яєчників.

156

У проведеному дослідженні проаналізовані особливості соматичного анамнезу в жінок різних вікових груп із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ). Автори виявили, що дана категорія жінок значно більше хворіла дитячими інфекціями, а також вірусним гепатитом та тонзилітом у підлітковому віці. У той же час не виявлено різниці від популяційної частоти алергійних, захворювань травного тракту та сечовивідних шляхів. Отримані дані дозволяють висловити припущення, що тяжкі інфекційні захворю-вання у дитячому та підлітковому віці є факторами, що провокують розвиток СПКЯ на тлі існуючої генетичної схильності.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, соматичний анамнез, дитячі інфекції, вірусний гепатит.

 

 

Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Юрьева Л. Н., Воленко Н. В., Пивнева Н. В.

Климактерические расстройства и их терапия.

158

На основании анализа исследований, опубликованных влитературе за последние 10–15 лет, предста-влен современный взгляд на климактерические расстройства. Рассмотрен вопрос о характере и роли эстрогенного дефицита и его значении в формировании климактерических расстройств. С целью коррекции климактерических нарушений рассматриваются различные методы лечения.

Ключевые слова: климактерические расстройства, эстрогенный дефицит.

 

 

Памфамiров Ю. К., Заболотнов В. О., Кучеренко Ю. А., Памфамiрова Г. Л., Карапетян О. В., Пучкiна Г. А.

Денервація вульви в лікуванні дистрофічних захворювань.

166

Авторами наведено результати хірургічного лікування хворих з дистрофічними захворюваннями вульви, що не піддаються консервативному лікуванню. У 20 пацієнток проведена денервація вульви за Горном. Позитивний результат отриманий у випадках з лейкоплакією вульви. Застосування даної методики дозволяє досягти стійкої ремісії за наявності дистрофічних процесів, що уражають шкіру промежини та не купіруються за допомогою консервативної терапії.

Ключові слова: дистрофія вульви, хірургічне лікування.

 

 

Полякова Є. А.

Порівняльний аналіз ефективності застосування інгібіторів арома-тази у жінок із синдромом полікістозних яєчників.

169

Метою дослідження була оцінка клінічної ефективності інгібіторів ароматази в жінок із СПКЯ залежно від наявності функціональних поліморфізмів гена CYP19. Проведено порівняння клінічних виходів у разі застосування у безплідних жінок із СПКЯ інгібітора ароматази летрозолу та селективного моду-лятора естрогенових рецепторів кломіфену. Показані переваги призначення інгібітора ароматази з метою індукції овуляції, визначені обмеження, пов’язані з наявністю гомозиготного стану за функціональними поліморфізмами rs12907866, rs2414096, rs4646 гена CYP19.

Ключові слова: синдром полікистозних яєчників, безплідність, лікування, генетика.

 

 

Яворський П. В.

Комплексний підхід доопераційного ведення поліморбідних жінок з лейоміомою матки на тлі ожиріння.

173

Наявність поліорганної хронічної патології у жінок з лейоміомою матки на тлі ожиріння призводить до необхідності інтеграційного мультидисциплінарного підходу щодо її лікування.

Ключові слова: поліморбідність,ожиріння, лейоміома матки.

 

 

Наустинна О. В.

Профілактика патології пубертатного періоду в дівчат, які народилися від матерів з плацентарною дисфункцією.

178

Результати проведених досліджень свідчать, що проблема патології пубертатного періоду в дівчат, які народилась від матерів з плацентарною дисфункцією, має важливе медико-соціальне значення, особ-ливо в плані складності патогенетичних порушень, які відбуваються за рахунок дисгормональних змін. Диференційований підхід на підставі використання медикаментозної корекції дозволяє покращити клінічний перебіг пубертатного періоду, знизити частоту патологічних змін та підготувати репродуктив-ну систему дівчат до майбутнього материнства. Отримані результати дозволяють нам рекомендувати удосконалений алгоритм для широкого використання у практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: патологія пубертатного періоду, плацентарна дисфункція, профілактика.

 

 

Суліма Г. М.

Оцінка ефективності ендохірургічної пластики маткових труб у від-новленні репродуктивної функції в пацієнток із тазовими перитоне-альними спайками і безпліддям.

180

Проведено ретроспективний аналіз впливу перитонеальних тазових спайок на відновлення природної фертильності у разі застосування оперативної лапароскопії в жінок із тазовими перитонеальними спайками і безпліддям.

Ключові слова: перитонеальні тазові спайки, безпліддя, ендохірургічне лікування.

 

 

Авраменко Т. В., Шевченко О. А.

Вроджені вади розвитку центральної нервової системи у дітей: опти-мізація пренатальної діагностики і клініко-прогностичної оцінки.

182

Стаття присвячена одному з найбільш актуальних питань медицини – вродженим вадам розвитку цен-тральної нервової системи у дітей з розгляданням існуючих методів пренатальної діагностики. Показана необхідність застосування сучасного методу нейровізуалізації – магнітно-резонансної томографії для оптимізації пренатальної діагностики і оцінки структур мозку, що розвивається. Наведено опис клінічного випадку пацієнта з вродженими вадами розвитку центральної нервової системи, який про-ходив обстеження та лікування в клініці дитячої психоневрології ДУ «ІПАГ НАМН України».

Ключові слова: вроджені вади розвитку, центральна нервова система, пренатальна діагностика, діти.

 

 

Кир’яченко С. П.

Молекулярно-генетичні аспекти розвитку некротичного ентероколіту в новонароджених.

188

У статті наведено результати комплексної оцінки ролі поліморфних варіантів генів АCE, AT2R1, TNF-α, MTHFR у розвитку некротичного ентероколіту в новонароджених. Під час проведення статистичного аналізу отримано предиктивну модель з високою передбачувальною цінністю. Подальші дослідження сприятимуть використанню результатів генетичного тестування для оцінки ризику розвитку некротич-ного ентероколіту в новонароджених.

Ключові слова: ген, поліморфізм, некротичний ентероколіт, новонароджені.

 

 

Рождаемость под контролем: история контрацептивов.

192