ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№4_2011

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

 

Вітання до Дня медичного працівника.

8

 

 

«Актуальные вопросы развития семейной медицины в Украине»: наши семинары – в помощь врачам.

10

 

 

Помощь детям и женщинам – в благодарность за признание в Укра-ине.

12

 

 

Коломейчук В. М.

Здоров’я сучасної сім’ї в Україні (за підсумками 2000–2009 років).

14

 

 

Гомберг М. А.

Новые европейские рекомендации по ведению больных с хламидийной инфекцией. Основные положення.

21

 

 

Clifton Vicki L (у дозволеному автором перекладі Соловйова Олексія)

Статеві функціональні особливості людського ложиська (placentae).

24

Ключові слова: placenta, ложисько, плацента, стать, вагітність, вага при народженні.

 

 

Лінніков В. І., Бондаренко Н. І.

Вплив оральних контрацептивів на систему гемостазу та метаболізм ліпідів.

30

Робота присвячена вивченню впливу нового орального контрацептиву Клайра, який містить естрадіола валерат та діаногест, на систему гемостазу та метаболізм ліпідів. Установлено, що прийом препарату Клайра не впливає тромбофілічно на прокоагулянтну та тромбоцитарну ланки системи гемостазу, покращує атерогенний коефіцієнт і тим самим знижує ризик тромбоемболічних та ішемічних ускладнень порівняно з ОК, які містять етинілестрадіол.

Ключевые слова: оральні контрацептиви, Клайра, тромбофілія, метаболізм ліпідів.

 

 

Mueck Alfred O.

Почему диеногест является уникальным прогестагеном для лечения эндометриоза?

33

 

 

Fernбndez-Alba J., Valle-Gay A., Dibildox M., Vargas J. A., Gonzбlez J., Garcia M., Lуpez L. H. и Мексиканская исследовательская группа FENTIMEX.

Фентиконазола нитрат для лечения вульвовагинита: эффективность, безопасность и переносимость однограммовых овулей, применяемых на протяжении короткого двухдневного режима.

40

 

 

Коган Б. Г., Гордеева Г. Д., Белокурова Е. Н.

Современные принципы применения антибиотиков у беременных.

46

 

 

Гусєва С. А.

Досвід клінічного застосування препарату СОРБІФЕР ДУРУЛЕС для лікування хворих із залізодефіцитною анемією.

51

Наведені результати клінічного застосування нового лікарського засобу пролонгованої дії СОРБІФЕР ДУРУЛЕС («Egis», Угорщина) у 18 жінок із залізодефіцитною анемію. Отримані дані свідчать про високу ефективність і добру переносимість препарату. СОРБІФЕР ДУРУЛЕС може бути рекомендований до широкого застосування в лікуванні хворих із залізодефіцитною анемією.

Ключові слова: СОРБІФЕР ДУРУЛЕС, залізодефіцитна анемія, лікування, ефективність.

 

 

Ткачук Т. Є., Токарчук Я. М.

Рак шийки матки і вагітність: клінічне спостереження.

54

У статті наведене клінічне спостереження хворої 30 років з поєднанням плоскоклітинного без ороговіння раку зовнішньої частини каналу шийки матки ст. Ib рTIbN0M0G3, клінічна група II та вагітності 14 тиж. Описана діагностика та успішне комбіноване лікування – розширена екстирпація матки з придатками та верхньою третиною вагіни та препарату Альфарекін® (Alpharekin® – interferonum ALPHA – інтерферон людський рекомбінантний альфа-2b), який має три основні види біологічної активності: антивірусну, імуномоделюючу та протипухлинну, що дозволяє сподіватися на тривалий позитивний прогноз.

Ключові слова: рак шийки матки, вагітність, Альфарекін®.

 

 

Уварова Е. В., Лордкипанидзе Б. А., Кротин П. Н., Товстуха Е. А., Малашенкова Т. В., Байдуллина Ф. А.

Эффективность современной негормональной посткоитальной контрацепции по результатам многоцентрового исследования.

59

Представлены результаты открытого многоцентрового исследования клинической эффективности и переносимости препарата Гинепристон (мифепристон) в дозе 10 мг однократно как средства посткоитальной контрацепции в 4 федеральных округах России. По данным исследования, применение Гинепристона эффективно для предупреждения нежеланной беременности после незащищенного полового акта (НПА) в 97,8% случаев. Эффективность при применении препарата оставалась высокой вне зависимости от дня менструального цикла и времени, прошедшего от НПА. Препарат хорошо переносился и не нарушал существующего ритма менструаций у 67,7% женщин. Гинепристон может быть рекомендован в качестве средства посткоитальной контрацепции как девочкам-подросткам, так и женщинам репродуктивного возраста при НПА. 

 

 

Німенькій М. В., Денисенко С. В.

Оптимізація роботи клініки допоміжних репродуктивних технологій. Приклад успішного завершення вагітності при використанні малоінвазивної хірургії.

65

Аналізується ефективність застосування малоінвазивної хірургії в рамках програми ДРТ у пацієнтки з вродженими аномаліями репродуктивної системи.

Ключові слова: оптимізація, безпліддя, ДРТ, малоінвазивна хірургія, аномалії розвитку матки, однорога матка, ектопічна вагітність, гетеротопічна вагітність.

 

 

Кисина В. И.

Вагинальные инфекции: клиническое значение и лечение.

67

 

 

Асадов Д. А., Асатова М. М., Ядгарова К. Т.

Тенденция достижения Целей развития тысячелетия-5 – улучшения материнского здоровья (обзор литературы).

71

В обзоре литературы проведен анализ достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ)-5 – улучшения материнского здоровья, снижения показателя материнской смертности (МС) к 2015 г. по сравнению с 1990 г. на три четверти. ВОЗ, ЮНИСЕФ, UNFPA, а также Всемирный Банк, прослеживая прогресс в достижении ЦРТ-5, в 1995, 2000, 2005 и 2008 г. анализировали расчетные данные МС в разных странах, сравнимых между собой. На глобальном уровне отмечается существенное снижение как количества случаев с 546 000 до 358 000, так и показателя МС (на 34%) по сравнению с показателем 1990 г. В 2008 г. расчетные данные показателя МС в странах СНГ составили 40. В 9 странах СНГ добились снижения показателя МС на 40% по сравнению с показателем 1990 г. Также обсуждены факторы, способствовавшие снижению МС.

Ключевые слова: Цели развития тысячелетия, материнская смертность.

 

 

Бондаренко Н. П., Широбоков В. П., Лакатош В. П., Лазаренко Л. М., Костенко О. Ю.

В19-парвовірусна інфекція та її значення під час вагітності (огляд лі-тератури).

76

Проаналізовано сучасний стан проблеми парвовірусної інфекції та її значення під час вагітності. Представлені дані щодо поширеності інфекції серед вагітних жінок, особливості епідеміології, клінічного перебігу, методів діагностики та лікування під час вагітності.

Ключові слова: В19-парвовірусна інфекція, вагітність, внутрішньоутробний стан плода.

 

 

Шадрін О. Г., Марушко Р. В., Марушко Т. Л.

Мультипробіотики як засіб корекції слизового бар’єру при запальних захворюваннях кишечнику в дітей раннього віку.

82

Проведені порівняльні дослідження з визначенням рівня муцинових глікопротеїнів та їх компонентів у копрофільтратах дітей із хронічним постінфекційним колітом. Показано, що використання таких продуктів функціонального харчуванням, як мультипробіотики (Симбітер ацидофільний), у комплексній терапії хронічного коліту в дітей раннього віку сприяє поліпшенню стану преепітеліального слизового бар’єра та мікробіоценозу товстого кишечнику, покращує результати лікування захворювання.

Ключові слова: мультипробіотики, терапія, хронічний коліт.

 

 

Жабченко І. А., Черненко Т. С., Невишна Ю. В., Похитун М. В.

Особливості вагінального мікробіоценозу у вагітних та його корекція в разі дисбіотичних зсувів.

87

 

 

Ромащенко О. В.

Обоснование использования различных форм Фарматекса: от юности до зрелости.

90

 

 

Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А.

Применение нового метода дарсонвалрефлексотерапии в комплекс-ном лечении хронического сальпингоофорита.

94

Проведен анализ исследования у 107 пациенток с хроническим сальпингоофоритом (ХСО). В I группе 53 женщины получали только комплексную терапию. Во II группе 54 пациентки наряду с комплексной терапией, как и в I группе, получали дополнительное воздействие дарсонвального излучения с корон-ным разрядом на биологически активные точки. Состояние иммунной системы изучали на основании количественных и функциональных тестов, характеризующих клеточное и гуморальное звенья имму-нитета: количественное определение Т- и β-лимфоцитов. В работе приводятся данные, свидетель-ствующее о преимущественном влиянии ДРТ на восстановление наиболее важной иммунорегулятор-ной субпопуляции с одновременным увеличением значения иммунорегуляторного индекса. У пациенток, получавших только этиопатогенетическую терапию, значимых изменений изучаемых показателей не выявлено. Следует отметить более высокие показатели восстановления репродуктивной функции у пациенток II группы. Следовательно, применение дарсонвалрефлексотерапии (ДРТ) с этиопатогене-тическим лечением более эффективно обеспечивает клиническое выздоровление больных.

Ключевые слова: дарсонвалрефлексотерапия, восстановление репродуктивной функции.

 

 

Гомберг М. А.

Бактериальный вагиноз и новые инфекции, с ним ассоциированные.

98

 

 

Корнацька А. Г., Даниленко О. Г., Бражук М. В.

Психоемоційний стан та можливість його корекції в жінок з репро-дуктивними втратами.

103

Емоційний стрес як прояв адаптаційного синдрому супроводжує репродуктивні втрати, до яких нале-жить ектопічна вагітність. Психоемоційний стан та психосоматичні порушення у хворих після ектопічної вагітності залежать від ступеня анатомічних змін, спайкового процесу, тривалості лікування і безплідності. Комплексне лікування, яке включало психокорекцію емоційного стресу, позитивно впли-вало на стан хворих і підвищувало психоемоційні показники, проте психосоматичні зміни потребують подальшого вивчення та лікування.

Ключові слова: психоемоційний стан, корекція, ектопічна вагітність.

 

 

Серов В. Н., Тютюнник В. Л., Твердикова М. А.

Применение препаратов магния в акушерской практике.

106

 

 

Бєлих Н. А., Валієв О. А., Коваленко М. М., Міняйло Н. П., Сапельников О. Я.

Нераціональне харчування вагітної як передумова формування дефіцитних станів.

110

У статті наведені результати аналізу анкетування вагітних, які постійно проживають у Луганській об-ласті, що проводилося в межах 30-кластерного епідеміологічного дослідження анте- та післянатального забезпечення дітей мікронутрієнтами (йодом та залізом). Продемонстрований вплив нераці-онального харчування вагітних на формування йодо- та залізодефіцитних станів. Зроблено висновок про необхідність запровадження просвітницьких заходів серед населення з метою профілактики та подолання наслідків дефіцитних захворювань.

Ключові слова: вагітність, плід, йодо- та залізодефіцитні стани, харчування.

 

 

Голяновський О. В., Глушко О. І.

Ефективність утеротонічної терапії післяпологових гіпотонічних кровотеч.

116

У статті представлено результати вивчення ефективності та безпечності застосування утеротонічного препарату пролонгованої дії – карбетоцину для спинення гіпотонічної кровотечі в ранній післяпологовий період. Доведено, що новий терапевтичний підхід дозволяє досягти швидкого спинення кровотечі, зменшити об’єм крововтрати, знизити частоту хірургічного гемостазу та необхідність використання препаратів крові.

Ключові слова: акушерські кровотечі, тонус матки, карбетоцин, окситоцин.

 

 

Авраменко Т. В., Геревич Ю. Й., Савченко С. Є.

Плацентарна дисфункція у вагітних з ревматичними вадами серця.

118

У статті наведено дані допплєрографічного моніторингу стану матково-плацентарної та плодової гемодинаміки у вагітних з ревматичними вадами серця. На підставі отриманих даних установлено, що наявність і прогресування ревматичних вад серця призводить до порушень гемодинамічних процесів у системі мати–плацента–плід і в тяжких випадках може порушувати нормальний перебіг вагітності та пологів, призводити до збільшення їх ускладнень.

Ключові слова: вагітність, ревматичні вади серця, плацентарна дисфункція, ускладнення, матково-плацентарно-плодова гемодинаміка.

 

 

Богомазова В. І., Раденко Н. В., Черняєва Ю. В, Лєпіхов П. О., Турпакова Г. М., Брук Б. Б.

Цукровий діабет у вагітних. Ризики патологічних змін у плодів та но-вонароджених.

122

У статті розглянуто можливі характерні особливості патологічних проявів у вагітних із цукровим діабе-том, а також у плодів та новонароджених. Наведено ультразвукові критерії типових вад розвитку пло-дів і новонароджених.

Ключові слова: пренатальна діагностика, цукровий діабет, фетопатії.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Шлемкевич А. М.

Профілактика акушерської і перинатальної патології в жінок із різни-ми формами безпліддя в анамнезі.

127

Результати проведених досліджень показали, що використання запропонованого алгоритму лікувально-профілактичних заходів у жінок з безпліддям різного ґенезу в анамнезі з використанням диференційованого підходу дозволяє істотно зменшити частоту не лише репродуктивних втрат, але й основних акушерських і перинатальних ускладнень, що є вирішенням важливої проблеми сучасного акушерства.

Ключові слова: акушерська і перинатальна патологія, різні форми безпліддя.

 

 

Марічереда В. Г.

Аналіз асоціації перинатального інфікування і розвитку пре еклампсії.

130

Проведено дослідження значущості перинатального інфікування як фактора ризику у вагітних з преек-лампсією. Встановлено, що трихомоніаз, кандидоз, вірус цитомегалії, хламідійний та негонококковий уретрит асоціювалися з розвитком прееклампсії з високою мірою вірогідності. Інфікування вірусом цитомегалії асоціюється з ризиком розвитку прееклампсії більшою мірою, ніж інші інфекційні чинники. Отримані результати, ймовірно, є одним з механізмів посилення запальної відповіді, що зареєстрова-на при розвитку прееклампсії. Зважаючи на отримані дані, активне виявлення і лікування інфекційних захворювань статевих і сечовивідних шляхів можуть бути рекомендовані як складова програми преко-нцепційної підготовки жінок з групи ризику з розвитку прееклампсії, а також її вторинної профілактики на ранніх термінах вагітності.

Ключові слова: прееклампсія, інфікування, вірус цитомегалії, чинник ризику, профілактика.

 

 

Ткаченко Ж. С.

Ефективність пренатальної діагностики за наявності сегрегації ро-бертсоновскої транслокації в сім’ї.

135

Структурні перебудови хромосом виявляють у подружніх пар у зв’язку з безпліддям, звичним невиношуванням, народженням дитини або дітей з незбалансованим каріотипом. У статті представлений випадок виявлення транслокаційної форми синдрому Дауна у плода при сімейній сегрегації робер-тсоновської транслокації.

Ключові слова: пренатальна діагностика, синдром Дауна, репродуктивні втрати, самостійна вагітність.

 

 

Манасова Г. С.

Динаміка вмісту деяких кальційрегулюючих гормонів і маркерів ремоделювання кісткової тканини в разі неускладненого перебігу вагітності і в ранній післяпологовий період.

138

У статті представлені дані динамічного дослідження структурного стану кісткової тканини, деяких кальційрегулюючих гормонів і маркерів ремоделювання кістки у 38 здорових вагітних. Обстеження проводилось у II і III триместрах вагітності і на 4-ту добу після пологів. Імунохемолюмінісцентним методом у крові визначали концентрацію вітаміну D, паратиреоїдного гормону (ПТГ), остеокальцину і β-CrossLaps. Мінеральну щільність кісткової тканини визначали методом ультразвукової денситомет-рії. Визначення загального, іонізованого кальцію, фосфору, рівня екскреції кальцію із сечею проводи-ли комплексометричним методом. У динаміці в крові у здорових вагітних спостерігалося поступове зниження вмісту кальцію, фосфору і вітаміну D. Активність паратиреоїдного гормону зростала в III триместрі вагітності і знижалася після пологів. Концентрація остеокальцину зі збільшенням терміну вагітності достовірно знижувалася, тоді як кількість фрагментів колагену I типу зростала. Дані денсио-метрії відображають поступове розрідження кісткової тканини. Виявлені зміни свідчать про нестабіль-ність механізмів регуляції рівня кальцію в крові у разі фізіологічного перебігу вагітності. Ремоделю-вання кісткової тканини у здорових вагітних характеризується превалюванням резорбції кістки над її синтезом, що зумовлює розвиток остеопенії.

Ключові слова: вагітність, кісткова тканина, ремоделювання.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Ледин Д. С.

Влияние пролонгированной гормональной контрацепции на характер менструальной функции.

143

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой клинической эффективности про-лонгированной гормональной контрацепции, а также о низком уровне различных побочных эффектов. Отмечено позитивное влияние пролонгированного приема КОК на менструальную функцию пациенток. Полученные результаты диктуют необходимость проведения дальнейших исследований в дан-ном направлении, которые позволят выявить позитивные и негативные моменты пролонгированной гормональной контрацепции.

Ключевые слова: пролонгированная гормональная контрацепция, менструальная функция.

 

 

Маланчук Л. М., Кучма З. М., Маланчук С. Л.

Дисменорея – прояви та сучасні підходи до лікування.

146

 

 

Вдовиченко Ю. П., Кишакевич И. Т.

Медико-социальные особенности у женщин с естественной метопаузой.

149

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что медико-социальные особенности имеют большое значение в клиническом течении естественной менопаузы. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке комплекса диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: естественная менопауза, медико-социальные особенности.

 

 

Квашенко В. П., Малова Ю. А., Бабенко О. М.

Комплексная терапия простой неатипической гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного возраста.

151

 

 

Кулієв Е. Р.

Вплив різних тренувальних факторів на менструальну функцію спор-тсменок.

157

У статті проаналізовано вплив рівня майстерності, режиму тренування і виду спорту на репродуктивну функцію спортсменок. Дослідження проведено на великому матеріалі. Під спостереженням перебува-ло 104 спортсменки з менструальними порушеннями і 34 спортсменки, які не мають порушень менструального циклу. На підставі проведених досліджень встановлено, що рівень спортивної майстерності, режим тренування, термін спортивної діяльності та вид спорту певною мірою впливають на менструальну функцію спортсменок. Найбільший показник менструальних дисфункцій виявлено серед гімнасток – 38,4%.

Ключові слова: менструальна функція спортсменок, тренувальні фактори.

 

 

Лысенко Б. М.

Оптимизация диагностики аденомиоза при ургентных маточных кровотечениях.

159

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о значительной роли аденомиоза в разви-тии ургентных маточных кровотечений, а также о высокой эффективности предлагаемого алгоритма диагностических мероприятий с использованием современных диагностических технологий.

Ключевые слова: аденомиоз, маточные кровотечения, диагностика.

 

 

Нікітін О. Д., Жабіцька Л. А.

Спайкова хвороба: вплив на репродуктивну функцію. Шляхи подолання.

161

Стаття присвячена основним питанням етіології, патогенезу та профілактики післяопераційних спайок як однієї з провідних причин порушення репродуктивної функції. Відмічено, що частота виникнення спайок залежить від операційного доступу, об’єму оперативного втручання, технічних засобів, що були використані, та методів профілактики спайкоутворення. Визначені основні шляхи профілактики спай-коутворення під час проведення оперативного втручання та в післяопераційний період. Підкреслена необхідність розроблення нових ефективних лікарських засобів для попередження утворення після-операційних спайок.

Ключові слова: безпліддя, післяопераційні спайки, лапароскопія.

 

 

Тімоніна Т. В., Іркін І. В., Заріцька В. І., Сільченко В. П.

Морфологічні особливості поліпів ендометрія, які виникли внаслідок запалення в пацієнток репродуктивного віку.

165

Під час вивчення поліпів ендометрія, що виникли в результаті запальних процесів у порожнині матки, виявлено, що ендометрій є тканиною, яка добре реагує на зміни гормонального фону, і поліпи ендо-метрія так само виникають унаслідок ендокринних, нервових, гормональних збоїв в організмі. Також поліпи можуть виявитися за умов інфекційного захворювання статевих органів, ерозії матки, запале-ння, після абортів і вишкрібання матки. Тривалі морфологічні та функціональні зміни в слизовій оболо-нці тіла матки в разі хронічного ендометриту зумовлюють можливість патологічної аферентації в стру-кту-ри ЦНС, що регулюють діяльність гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи. Порушення в цій системі призводять до розвитку вторинної гіпофункції яєчників, формування ановуляції за типом абсо-лютної або відносної гіперестрогенії і, отже, гіперпластичних процесів в ендометрії.

Ключові слова: морфологія, ендометрій, поліп, зішкріб.

 

 

Андрієць О. А., Шкробанець І. Д., Цисар Ю. В.

Роль ендокринної патології в розвитку гінекологічних захворювань у дівчат.

167

Охарактеризовано рівень захворюваності і поширеності гінекологічної і ендокринної патології в дівчат Буковини пубертатного віку.

Ключові слова: дівчата, Буковина, ендокринна система, маткові кровотечі.

 

 

Несторенко О. В., Моргунов О. О.

Застосування гепатопротектора Енерлiв у хiмiотерапiї рака яєчників.

169

У статтi наведенi відомості про застосування гепатопротектора Енерлiв у поліхiмiотерапiї (ПХТ) рака яєчникiв. Наведенi результати спостереження за 31 хворою, що отримували ПХТ у сполученнi з Енерлiвом. Отриманнi дані свiдчать про високу ефективність застосування Енерлiву при проведеннi ПХТ жiнкам з приводу рака яєчникiв.

Ключовi слова: рак яєчників, хiмiотерапiя, гепатопротектори, Енерлiв.

 

 

Подольський В. В., Задорожна Т. Д., Єщенко О. І., Покришко С. М., Дербак А. В.

Імуногістохімічні особливості плацент та імуноцитохімія ендоцер-віксу в жінок, які перенесли пологи і інфіковані папіломовірусом людини.

173

Аналіз отриманих даних дослідження плацент жінок, інфікованих папіломавірусом людини, які не лікувались, і за наявності дисплазії багатошарового плоского епітелію ІІ–ІІІ ступеня, виявив розпов-сюджені зміни в децидуальній оболонці, вневорсинчастому трофобласті з виразним проявами апопто-зу децидуальних клітин і клітин цитотрофобласта, в яких також відзначалась висока експресія пролі-феративно-клітинно-нуклеарного антигену в ядрах та СЕА і р16 в цитоплазмі на фоні плацентарної недостатності і середнього ступеня виразності компенсаторних реакцій. При проведенні імуноцитохімії цитологічних мазків цих пацієнток також відзначаються більш виражені зміни залозистого епітелію в жінок, інфікованих ПВЛ, які не отримували лікування, та за наявності цервікальної інтраепітеліальної неоплазії шийки матки ІІ–ІІІ ступеня, що проявлялося інтенсивністю експресії Кі 67 та р16, які вказують на онкоцитодеструкцію, що наявна в ектоцервіксі даної групи жінок.

Ключові слова: вагітність, плацента, папілома вірусна інфекція, СЕА, р16.

 

 

Аковбян В. А.

Азитромицин (Cумамед) как препарат первого выбора при лечении урогенитального хламидиоза.

177

 

 

Дубчак А. Є., Мілєвський О. В.

Цитомегаловірусна інфекція у вагітних жінок з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі.

184

Вивчено перебіг вагітності, стан цитокінового профілю, мікробіоценоз статевих шляхів у вагітних з безплідністю запального генезу в анамнезі на фоні цитомегаловірусної інфекції. Виявлено, що у вагітних, що отримували етіотропну протизапальну терапію в якості прегравідарної підготовки, до складу якої входив противірусний препарат Валавір®, ускладнення вагітності зустрічались у 30% обстежених, тоді як у жінок, які не отримували лікування – у 100% обстежених.

Ключові слова: вагітність, цитомегаловірус, цитокіни, безплідність, Валавір®.

 

 

Марциняк-Дорош О. М.

Зв’язок між образом «Я» та рівнем відчуття сенсу життя в жінок з надмірною масою тіла й ожирінням.

188

У статті розглядається проблематика зв’язку між образом «Я» та рівнем відчуття сенсу життя в жінок з надмірною масою тіла й ожирінням та хворих на цукровий діабет з надмірною масою тіла та ожирін-ням. На підставі досліджень установлено, що дані жінки виявляють негативний образ самих себе, що впливає на зниження рівня відчуття сенсу життя.

Ключові слова: образ Я, відчуття сенсу життя, ожиріння, цукровий діабет, Я Реальне, Я Ідеальне.

 

 

Торянік Е. Л.

Гестоз і репродуктивні втрати у вагітних самок щурів.

191

У роботі доведено, що введення водного розчину N-нітро-L-аргініну викликає симптоми, що нагадують гестоз. У вагітних самок щурів з експериментальним гестозом спостерігалось вірогідне зменшення маси тіла, краніо-каудального розміру плодів, загибель та резорбція плодів у приплоді.

Ключові слова: вагітність, гестоз, репродуктивні втрати.

 

 

Хурані І. Ф.

Вплив кверцетину та тіотриазоліну на циклофосфамід-індукований пневмофіброз у щурів різних генетичних ліній.

193

На моделі циклофосфамід-індукованого пошкодження легень вивчена роль ферментів про- і антиоксидантної системи в щурів різних генетичних ліній у розвитку оксидативного стресу, індукції запа-лення і фіброгенезу в легенях. Найбільші пошкодження легенів виникали у спонтанно-гіпертензивних щурів, в яких генетично зумовлений високий рівень прооксидантних ферментів НАДФН-оксидази і син-

тази оксиду азоту та низький рівень антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази. Введення циклофосфаміду в цих щурів призводило до зростання в легенях малонового діальдегіду і карбоніль-них груп білків в 1,8 разу, С-реактивного протеїну в 1,5 разу, трансформуючого фактора росту β1 в 1,8 разу, молекул середньої маси у 2,1 разу, лізофосфатидилхоліну на 29% та зменшення фосфатилхо-ліну на 25%. Кверцетин та тіотриазолін проявили потужні антиоксидантні, протизапальні і антифіброгенні властивості, відновлювали біохімічні показники в щурів генетичних ліній Wistar та Fisher. У той же час у спонтанно-гіпертензивних щурів повної нормалізації параметрів не наставало.

Ключові слова: циклофосфамід, пневмофіброз, кверцетин, тіотриазолін.

 

 

Мухомор О. І., Бужава І. І., Дегтярюк М. В., Бубнов Р. В.

Роль соноеластографії у визначенні прогнозу пункційного лікування утворень яєчників.

197

 

 

Бубнов Р. В., Мухомор А. И.

Лечение тазовой боли с помощью собственного метода «сухого» иглоукалывания триггерных точек под ультразвуковым контролем. Технологическая инновация.

200

 

 

Бубнов Р. В., Мухомор О. І.

Сучасні тривимірні технології візуальної діагностики в гінекологічній практиці.

201

 

 

Козаренко Т. М., Воробьова Л. І.

Можливості сонографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування гестаційної трофобластичної хвороби.

202

 

 

Крахмалева А. С., Головко Т. С., Крахмалева Л. П.

Инновационные технологии в комплексной диагностике узловых мастопатий и дифференциальная диагностика с узловыми образованиями грудных желез.

203

 

 

Пам’яті Бакшеєва Миколи Сергійовича (1911–1974).

204