ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№3_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Ревенько О. О.

Сучасна комплексна антибіотикопрофілактика постабортних запаль-них ускладнень.

11

Проаналізовані результати запропонованої схеми комплексної антибіотикопрофілактики запальних ускладнень з використанням препарату хлоргексидин i азитроміцин (Гексикон® та Хемоміцин®, ВАТ «Нижфарм») після штучного переривання вагітності. Проведене дослідження встановило високу терапевтичну ефективність і добру переносимість наведених препаратів у профілактиці запальних ускладнень після штучного переривання вагітності, що дозволяє рекомендувати дану схему для широкого клінічного застосування.

Ключові слова: аборт, антибіотикопрофілактика запальних ускладнень, гексикон, азитроміцин.

 

 

Вагинальные инфекции – от диагностики к рациональной комплек-сной терапии (Краткий обзор по материалам ХІІ Всероссийского научного форума «Мать и дитя»).

18

 

 

Спиридонова Н. В.

О клинических преимуществах применения препарата Полижинакс в акушерстве и гинекологии. (Информационное письмо).

22

 

 

Ледина А. В., Прилепская В. Н.

Масталгия: клиника, диагностика, лечение.

24

Масталгия – часто встречающееся патологическое состояние, с которым сталкиваются врачи амбулаторной практики. В статье обсуждаются механизмы возникновения, основные принципы диагностики, ведения пациенток с масталгией, представлены результаты исследования распространенности масталгии у 200 девушек Центрально-Черноземного региона России.

Результаты исследования. Циклическая масталгия, по данным анкетирования, выявлена у 139 (69,5%) девушек, из них выраженная – у 45 (32,4%). Не связанная с менструальным циклом масталгия обнаружена у 11 (5,5%) девушек. При ультразвуковом исследовании молочных желез девушек,

страдающих масталгией, различные формы мастопатии были выявлены у 16 (27,1%): у 14 (23,7%) – диффузная форма мастопатии, у 2 (3,4%) – узловая.

Заключение. В результате анкетирования девушек выявлена значительная распространенность масталгии – циклической, как превалирующего симптома предменструального синдрома, и ациклической. Выявлена высокая частота различных форм мастопатии у девушек, страдающих масталгией.

Ключевые слова: циклическая масталгия, нециклическая масталгия, распространенность, пред-менструальный синдром, мастопатия.

 

 

Грищенко О. В., Сторчак А. В., Грищенко Н. Г.

Новые возможности пренатальной діагностики пола плода.

29

 

 

Шешукова Н. А., Макаров И. О., Овсянникова Т. В.

Профилактика гиперпластических процессов эндометрия.

33

Анализ анамнестических данных у женщин с гиперплазией эндометрия свидетельствует, что относи-тельный риск развития гиперпластического процесса эндометрия (ГПЭ) у пациенток с хроническим эндометритом (ХЭ) в 4,5 раза выше, чем у пациенток без эндометрита, что указывает на достаточ-ную силу связи изучаемых факторов и на влияние хронического воспалительного процесса матки на развитие патологии эндометрия. Эти данные подтверждены результатами морфологического исследования: частота сочетания ГПЭ и ХЭ отмечена в 51,1% случаев. Своевременное и комплексное лечение ХЭ является профилактической мерой развития гиперплазии эндометрия.

Ключевые слова: гиперпластический процесс эндометрия, хронический эндометрит, Актовегин.

 

 

Слабкий Г. А., Бугорков І. В.

Чинник часу і стоматологічні аспекти здоров’я в житті жінок праце-здатного віку.

37

Робота присвячена дослідженню впливу чинника часу на стоматологічне здоров’я жінок.

Ключові слова: час, стоматологія, жінки.

 

 

Іоффе С. Є., Суханова А. А.

Тягар ВІЛ/СНІДу в державах світу та в Україні.

40

Наприкінці ХХ ст. людство спіткала раніше невідома інфекція, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). ВІЛ було знайдено в 1983 р. у процесі дослідження етіології пневмоцистної пневмонії і саркоми Капоші. Автори – Люк Монтанье (Інститут Пастера у Франції) і Роберт Гало (Національний інститут раку в США) – за відкриття ВІЛ удостоєні Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини. Методом молекулярної філогенії доведено, що інфекція, утворившись на початку 1980 р. в одній із найбідніших держав Африки – в Ефіопії, отримала пандемічний характер. За Об’єднаною програмою ООН по ВІЛ/СНІД і Всесвітньої організації охорони здоров’я та згідно з доповіддю «Об’єднаної про-грами ООН по ВІЛ/СНІДу у 2009 р. (XII 2010)» з моменту початку епідемії ВІЛ заразилися майже 60 млн людей; 25 млн – померли від захворювань, пов’язаних з ВІЛ. Пандемія ВІЛ-інфекції визнана най-більш згубною епідемією в історії людства, проте особливості її збудника, залежність його поширення від економіки, соціального стану населення країн та можливості медичної профілактики досліджені недостатньо [1, 4].

Ключові слова: ВІЛ/СНІД, поширення ВІЛ/СНІДу, вертикальна трансмісія.

 

 

Ткаченко Р. О., Гріжимальський Є. В.

Клініко-лабораторне обґрунтування вибору методу анестезії кесарева розтину.

44

Компоненти хірургічної операції – операційна травма, стрес, загальна анестезія, крововтрата, антибактеріальна терапія призводять до зниження імунної системи і розвитку вторинної імунної недостатності. У результаті операційно-анестезіологічного стресу в організмі хворого виникає стан імунодепресії, який необхідно нівелювати шляхом вибору анестетиків, мінімально пригнічують імунні реакції. Такий підхід дає можливість розробити та впровадити у клінічну практику оптимальні методи анестезії у вагітних. Проведене дослідження свідчить, що операційний стрес негативно впливає на імунітет вагітних. Залежно від виду анестезії прояви негативного впливу будуть різними. Установлено, що епідуральна анестезія супроводжується мінімальним впливом на імунну систему, а загальна анестезія має депресивний вплив, який супроводжується більше п’яти днів.

Ключові слова: імунітет, анестезія, вагітність, кесарів розтин.

 

 

Рощина Г. Ф.

Недостатність лютеїнової фази – патогенетичні аспекти діагностики та лікування (клінічна лекція).

47

Діагностика та її адекватна корекція – реальна можливість вступу у вагітність. Вибір оптимальних препаратів, контроль під час лікування і тривалість терапії визначають подальший перебіг вагітності.

Ключові слова: недостатність лютеїнової фази, діагностика і лікування, вагітність, гормональні препарати.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Голяновський О. В., Лопушин І. В.

Лейоміома матки: етіопатогенез, профілактика, діагностика та ліку-вання (огляд літератури).

52

 

 

Єнікеєва В. М., Шустик Р. П., Тарасюк Т. Ю., Шарова І. В.

Вплив метаболічної корекції порушень менструального циклу жінок репродуктивного віку на якість їхнього життя.

62

 

 

Грищенко О. В., Лахно И. В., Железняков А. Ю., Ивченко А. Л., Дудко В. Л.

Надежность и безопасность препаратов в лечении анемии беремен-ных.

64

Проведено сравнительное исследование эффективности препарата Хеферол для лечения беремен-ных с анемией. Назначение фумарата железа способствует нормализации показателей эритроцитов, гемоглобина и концентрации сывороточного ферритина в течение 8-недельного курса, что превосходит по эффективности препараты сульфата железа с аскорбиновой кислотой и гидроксид-полимальтозного комплекса. Использование Хеферола характеризуется хорошей переносимостью пациентка-ми и низким уровнем побочных эффектов. Применение Хеферола снижает уровень осложнений процесса гестации и родового акта.

Ключевые слова: анемия беременных, лечение, фумарат железа.

 

 

Борис О. М., Суменко В. В., Онищик Л. М.

Застосування натурального вітаміну Е в комплексній терапії синд-рому виснаження яєчників.

68

У статті показано ефективність та зручність застосування натурального вітаміну Е у вигляді препарату Єнат-400 у комплексній терапії синдрому виснаження яєчників (СВЯ). Установлено позитивну динаміку в зниженні проявів симптомів СВЯ, оптимальність дози вітаміну Е та добру переносимість препа-рату.

Ключові слова: синдром виснаження яєчників (СВЯ), натуральний вітамін Е, Єнат-400.

 

 

Заболотнов В. А., Рыбалка А. Н., Ляшенко Е. Н., Хурамшин Ф. Ш., Боева О. И.

Методы профилактики акушерских и перинатальных осложнений до зачатия и в І триместре беременности.

74

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М.

Ефективність пробіотичної терапії у вагітних з товстокишковим ста-зом.

77

Проведене дослідження присвячене вивченню ефективності застосування пробіотика ЛактомунТМ при порушенні евакуаторної функції кишечнику. Дослідження показали високу ефективність застосування цього пробіотика з метою нормалізації моторики кишечнику, зменшення частоти закрепів, нормалізації мікрофлори слизових оболонок, що в свою чергу сприяло зниженню частоти ускладнень вагітності. Висока ефективність і безпечність препарату добре зарекомендували себе і у новонароджених для зниження алергізації. Проведене дослідження дозволяє широко застосовувати цей пробіотик у вагітних і в післяпологовий період.

Ключові слова: пробіотик ЛактомунТМ, товстокишковий стаз, вагітність, мікробіоценоз, гестаційний період.

 

 

Берая Д. Ю.

Ефективність імунокорегуючої терапії при дисплазіях шийки матки, спричинених папіломавірусом людини.

83

Наведено клінічний досвід застосування препарату Альфарекін® для лікування дисплазій шийки матки, спричинених папіломавірусом людини. Отримані результати дозволяють розглядати Альфарекін® як ефективний препарат для імунотерапії ВПЛ-асоційованих дисплазій шийки матки, про що свідчить висока ефективность методики введення препарату інтрацервікально (88% вилікованості від дисплазії шийки матки, відсутність вірусу в 91% випадків), коли інший спосіб лікування менш ефективний.

Ключові слова: папіломавірусна інфекція, дисплазія шийки матки, Альфарекін®.

 

 

Бурлев В. А., Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А.

Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплеромет-рических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения.

85

Изучены феррокинетические показатели и допплерометрические параметры маточно-плацентарного (МПК) и фетоплацентарного кровотока у 36 беременных с манифестным дефицитом железа (МДЖ) легкой степени тяжести без исходного нарушения МПК и 20 беременных с МДЖ той же степени тяжести с исходным нарушением МПК. Все беременные были разделены на 2 подгруппы в зависимости от вида терапии МДЖ: железосодержащим препаратом Тотема или железосодержащим препаратом Тотема и флавоноидом Флебодиа 600. Комбинированное лечение с использованием железосодержащего препарата и флавоноида способствует статистически достоверному увеличению гематологи-ческих и феррокинетических показателей, исчезновению симптомов анемического и сидеропенического синдрома, положительным изменениям показателей скоростей кровотока в системе мать–плацента–плод, увеличению показателей массы и длины тела у новорожденных.

Ключевые слова: беременность, манифестный дефицит железа, комплексная терапия.

 

 

Макаров И. О., Боровкова Е. И., Шемашева Т. В., Соцук А. Г.

Фетоплацентарная недостаточность инфекционного генеза: роль хламидийной инфекции.

91

 

 

Голяновський О. В., Жежер А. А., Кулаковський М. М.

Оцінка ефективності комбінації гіпертонічних/колоїдних розчинів у терапії акушерського геморагічного шоку.

93

У статті проведено порівняння ефективності комбінованого застосування гіпертонічного розчину нат-рію хлориду та гідроксиетилкрохмалю ІІ покоління зі звичайним режимом инфузійно-трансфузійної терапії. Установлено ефективність комбінованих гіпертонічних/колоїдних розчинів для швидкого відновлення гемодинамічних показників, зменшення клінічних проявів геморагічного шоку та поліорга-нних ускладнень в основній групі.

Ключові слова: геморагічний шок, інфузійно-трансфузійна терапія, гіпертонічний розчин, гідрокси-етилкрохмаль.

 

 

Лінніков В. І.

Профілактика ускладнень вагітності, зумовлених тромбофілією.

96

З метою вивчення ролі тромбофілії у патогенезі основних акушерських ускладнень було обстежено 148 пацієнток. Дослідження включало виявлення антифосфоліпідних антитіл і генетичних форм тром-бофілії. Тромбофілія була виявлена у 69% пацієнток із синдромом втрати плода, у 100% – з гострими судинними порушеннями (передчасне відшарування нормально розташованої плаценти і тромбоем-болії), у 82% – з гестозами середнього та тяжкого ступенів. Була визначена пряма кореляція між тяж-кістю гестозу та наявністю гомозиготних форм генетичної тромбофілії (мутації FV Leiden, MTHFR C677T) та комбінованих форм (набута та генетична тромбофілії). У 68% пацієнток із ранніми преем-бріонічними втратами та ретрохоріальними гематомами був виявлений поліморфізм гена РАI-1 4G/5G. Дана оцінка прегравідарній підготовці антикоагулянтами, антиагрегантами й антиоксидантами в пер-шій групі пацієнток (n=88) та терапії у пацієнток другої групи (n=60), у яких розвинулися акушерські ускладнення. Преконцепційна профілактика дозволила повністю перервати патологічний процес, який зароджувався в момент імплантації ембріона та інвазії трофобласта. Значно менш ефективною була терапія у пацієнток другої групи.

Ключові слова: вагітність, набута та генетична тромбофілії, низькомолекулярний гепарин-енокса-парин Фленокс®.

 

 

Гончарук Н. П.

Кесарів розтин в умовах типового міського пологового будинку.

100

У статті представлені результати аналізу структури показань до операції кесарева розтину, частоти її виконання, післяопераційних ускладнень, рівень перинатальних втрат за останні 10 років в Київському міському пологовому будинку № 1. Підтверджено що при загальному зростанні частоти операцій ке-сарева розтину залишається досить високий рівень перинатальної смертності, післяопераційних ускладнень з боку породілей і назріла необхідність розроблення оптимальних шляхів зниження частоти операцій кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку.

Ключові слова: кесарів розтин, післяопераційні ускладнення, перинатальні втрати.

 

 

Джаббарова З. А.

Клинико-диагностические особенности беременности у юных перво-родящих.

103

 

 

Корчинська О. О., Волошина У. В., Теличко Л. В.

Особливості перебігу вагітності та пологів при синдромі фето-феталь-ної трансфузії.

106

У статті розглянуті особливості перебігу вагітності та пологів у вагітних з монохоріальною двійнею за наявності синдрому фето-фетальної трансфузії (СФФТ). Показано важливу роль ранньої діагностики СФФТ та необхідність пошуку ефективних методів профілактики та лікування даної патології.

Ключові слова: синдром фето-фетальної трансфузії, монохоріальна двійня, багатоплідна вагіт-ність, плід-донор, плідреципієнт.

 

 

Процепко А. А., Костюк А. А.

Обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез як фактор ризику нетримання сечі у жінок в період вагітності та після пологів.

109

Результати проведених досліджень свідчать про суттєву роль обтяженого акушерсько-гінекологічного анамнезу як фактора ризику нетримання сечі в період вагітності та після пологів. Отримані результати слід ураховувати під час розроблення методики прогнозування нетримання сечі у жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: нетримання сечі, обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез.

 

 

Юзько О. М., Булик Т. С.

Аспекти генетичних детермінант тромбофілій у розвитку акушерсь-ких ускладнень.

112

У статті проаналізовані останні літературні дані відносно ролі генетичних детермінант тромбофілій у розвитку акушерських ускладнень. Деталізовано вплив поліморфізмі гена інгібітору плазміногену (PAI-1) на перебіг гестаційного процесу.

Ключові слова: генетичний поліморфізм, тромбофілія, акушерські ускладнення, PAI-1.

 

 

 

Маркін Л. Б., Кунинець Г. Я.

Гормональна контрацепція у матерів, що практикують змішане виго-довування.

116

Вивчені результати використання прогестагенового контрацептиву Лактинету після пологів у жінок, що практикують змішане вигодовування дітей. Доведено, що Лактинет ефективно пригнічує овуляцію, проліферативні зміни в ендометрії, забезпечує надійне запобігання вагітності за відсутності естроген залежних ускладнень і побічних ефектів.

Ключові слова: прогестагенні контрацептиви, Лактинет, змішане вигодовування.

 

 

Коган И. Ю., Мусина Е. В.

Эффективность использования Прожестожеля при лечении масто-патии.

119

 

 

Щербина М. О., Карташова М. О.

Мікросателітна нестабільність та епігенетичні порушення гена ESR у хворих з поліпами та гіперплазією ендометрія.

124

У 210 хворих з патологією ендометрія (61 з поліпами ендометрія, 80 – з гіперплазією ендометрія (ГЕ) без атипії та 69 хворих з атиповою ГЕ) вивчена частота зустрічаємості микросателітної нестабільності (MSI) та метилування гена ESR. Показано, що розвиток рецидиву ГЕ без атипії, а також атипії в кліти-нах ендометрія, котрому передували гіперпроліферативні процеси, достовірно корелює з фенотипом MSI+ та метилуванням гена ESR. Поєднання цих факторів є одним із генетичних аспектів патогенезу даних патологічних процесів.

Ключові слова: поліп та гіперплазія ендометрія, мікросателітна нестабільність (MSI), ген ESR.

 

 

Паяниди Ю. Г., Жорданиа К. И.

Искусственная менопауза и опыт применения экстракта цимицифуги (Климадинон).

127

 

 

Вдовиченко Ю. П., Кузьоменська М. Л.

Репродуктивне здоров’я жінок після консервативної міомектомії.

130

Результати проведених досліджень свідчать, що репродуктивне здоров’я пацієнток після консерватив-ної міомектомії є дуже актуальною проблемою сучасної гінекології і акушерства. Вирішення даної про-блеми має поетапний патогенетичний підхід з урахуванням віку пацієнток, їхнього репродуктивного анамнезу, наявності супутньої генітальної і соматичної патології, а також можливостей збереження матки при проведенні оперативного лікування. Запропонований нами алгоритм діагностичних і ліку-вально-профілактичних заходів дозволяє не лише підвищити ефективність відновлення репродуктив-ної функції, але і знизити частоту перинатальної патології під час розродження. Це свідчить про вирі-шення важливої проблеми сучасної репродуктології, а розроблений алгоритм дозволяє рекомендува-ти його для широкого використання в практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, лейоміома матки.

 

 

Бенюк В. А., Ластовецька Л. Д., Никонюк Т. Р., Мельник В. В.

Бактеріальний вагіноз і сучасні можливості його лікування у жінок репродуктивного віку.

133

У статті наведені результати досліджень, які доводять ефективність запропонованого авторами ком-плексного методу лікування бактеріального вагінозу (БВ) у жінок репродуктивного віку. Встановлена протирецидивна та ерадикаційна властивість препарату Гексикон, що дозволяє знизити ризик інфек-ційних ускладнень після БВ і сприяє збереженню репродуктивної функції жінок та покращання якості її життя.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, Гексикон, Лавомакс, лікування, жінки репродуктивного віку.

 

 

Жук С. І., Григоренко А. М.

Стан системи гемостазу у жінок з варикозним розширенням вен ма-лого таза.

138

Метою роботи стало вивчення та аналіз показників системи гемостазу у жінок з варикозним розширен-ням вен малого таза. Результати проведеного дослідження свідчать, що у жінок з тазовим венозним повнокров’ям виявляється активація всіх ланок гемостазу, а саме ініціація внутрішньосудинного гемостазу, схильність до гіперкоагуляції та підвищення внутрішньосудинної коагуляції з функціональною активністю ендотелію вен.

Ключові слова: варикозна хвороба, малий таз, судинно-тромбоцитарна ланка гемостазу, плазмо-во-коагуляційна ланка гемостазу, система фібринолізу.

 

 

Корчинська О. О., Телкова Н. І., Волошина У. В.

Сучасні аспекти етіології, патогенезу і терапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку.

142

У статті розглянуті основні питання етіології, патогенезу і терапії лейоміоми матки на сучасному етапі.

Ключові слова: лейоміома матки, етіологія, патогенез, терапія.

 

 

Веропотвелян П. М., Веропотвелян М. П., Воленко Н. В., Газарова Л. В.

Актуальні проблеми здоров’я дітей, народжених матерями з безплід-дям.

148

Дані огляду літератури і власних досліджень свідчать, що індукція овуляції різними препаратами, які застосовують у практиці допоміжні репродуктивні технології, вірогідно не призводить до підвищення вроджених вад розвитку і порушень психічного здоров’я в порівнянні з результатами спонтанних ва-гітностей. Однак представлені дані досліджень огляду літератури свідчать, що вагітність і пологи після ЕКЗ супроводжуються високим ризиком для плода через велику частоту багатопліддя і невиношування, що пояснюється віковими параметрами жінок.

Ключові слова: безпліддя, вагітність, овуляція, ЕКЗ, ДРТ.

 

 

Литвинець Л. Я., Синоверська О. Б., Косило Н. В.

Аналіз імунологічних змін при бронхіальній астмі у дітей Прикарпа-ття.

152

У 92 дітей, хворих на персистивну бронхіальну астму (БА), серед яких у 23 мав місце неконтрольо-ваний, а у 69 – контрольований перебіг БА, було вивчено функціональний стан гуморальної і клітинної ланок імунітету. У пацієнтів обох груп виявлено знижені рівні ІgА, sIgA, IgМ, збільшення рівня загаль-ного ІgЕ, високий рівень ЦІК, зниження кількості НСТ-позитивних нейтрофільних гранулоцитів та їхньої функціональної активності.

Ключові слова: бронхіальна астма, гуморальна, клітинна ланки імунітету.

 

 

Годлевська Н. А., Старовір А. В.

Ефективність системного та місцевого застосування препарату Про-тефлазід у лікуванні патології шийки матки, спричиненої папілома-вірусною інфекцією.

154

У статті наведені результати власного досвіду поєднання системного та місцевого застосування пре-парату Протефлазід в якості монотерапії захворювань шийки матки, асоційованих з вірусом папіломи людини. Лікування препаратом сприяло зменшенню вірусного навантаження до клінічно малозначу-щих рівнів, нормалізації стану шийки матки у 68,8% випадків, у 31,2% жінок відбувся частковий регрес захворювання. Це дозволяє уникнути деструктивного лікування або зменшити площу деструкції патологічно зміненої ділянки шийки матки, що особливо важливо у жінок, які не народжували. Дане лікування практично не мало побічних дій, зручне у застосуванні, не потребувало відвідування лікаря в процесі терапії.

Ключові слова: патологія шийки матки, папіломавірус людини, Протефлазід.

 

 

Бабкіна Т. М., Дельва К. М.

Ризик переривання вагітності в І триместрі вагітності у жінок зі скле-рокистозом яєчників.

160

 

 

Веропотвелян Н. П., Смородская Е. П.

Актуальные вопросы фетальной анестезиологии.

160

 

 

Веропотвелян Н. П.

Ультразвуковая пренатальная диагностика врожденной обструкции верхних дыхательных путей плода и ургентная перинатальная такти-ка.

162

 

 

Веропотвелян Н. П.

Ультразвуковая пренатальная диагностика ВПР в 11–14 нед беремен-ности.

163

 

 

Волик Н. К., Бабкина Т. М.

Методологические аспекты допплерометрической оценки маточно-плацентарной гемодинаміки.

164

 

 

Головченко О. В., Журавель І. А., Медведенко Г. Ф.

Вплив респіраторного дистрес-синдрому на центральну та перифе-рійну гемодинаміку у новонароджених від матерів з екстрагеніталь-ною патологією.

165

 

 

Дзюба О. М., Сопко Я. О.

Особливості кровообігу в системі «мати–плацента–плід» у вагітних з патологією серцево-судинної системи.

165

 

 

Корчинська О. О., Ігнат Г. В.

Морфологічні маркери патології плацентарного кровообігу у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі гіпергомоцистеїнемії.

166

 

 

Лукьянова И. С., Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Журавель И. А.

Роль ультразвуковых исследований в диагностике неотложных сос-тояний в ранний неонатальный период.

167

 

 

Белебезьєв Г. І., Дмитрієва М. Б., Ячник І. М., Карпенко Н. П., Триліська Т. В., Мельник В. А.

Прокальцитоніновий тест у діагностиці полі органної недостатності у дітей із септичними ускладненнями.

167

 

 

Талалаєнко Ю. О.

Імунний статус новонароджених, матері яких страждали на пієлоне-фрит під час вагітності.

168

 

 

Вивчено стан імунітету 44 новонароджених, матері яких страждали на пієлонефрит під час вагітності. Установлено, що для цих новонароджених характерним є зниження неспецифічного захисту, пригні-чення клітинної ланки імунітету, підвищення концентрацій таких маркерів запальної відповіді, як С3а, СРБ, ПКТ, АТ до ЛПС грамнегативної флори, ФНП-α, ІЛ-8, кортизолу. Виявлені зміни розцінені як прояв синдрому системної запальної відповіді плода та пренатального стресу в цих новонароджених.

Ключові слова: вагітність, пієлонефрит, новонароджений, імунітет.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Жилка Н. Я.

Стан та перспективи перинатальної допомоги в Україні.

172

 

 

Матвеев В. А.

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей раннего возраста с тяжелой сопутствующей патологией в условиях отделения реанимации.

174

 

 

Охотникова Е. Н., Шунько Е. Е., Шарикадзе Е. В.

Эффективность применения ингаляционных бронходилататоров у детей с бронхолегочной дисплазией.

175

 

 

Шунько Є. Є., Костюк О. О., Краснова Ю. Ю.

Новонароджена дитина – безпечний початок життя.

176

 

 

Подольський В. В., Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Подольський Вл. В.

Клініко-епідеміологічні та соціологічні дослідження для з’ясування порушень репродуктивного здоров’я та перинатальної патології у жінок при хронічних запальних захворюваннях статевих органів.

177

Проведено клініко-епідеміологічне та соціологічне дослідження жінок фертильного віку (1000 осіб), що перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів за допомогою створеної анкети та прог-рами для вивчення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку. Отримані нами результати свід-чать про високу частоту загострень хронічних запальних захворювань статевих органів в анамнезі у 552 (78,8%) жінок досліджуваної групи, що в свою чергу могло призвести до розвитку порушень реп-родуктивного здоров’я, ускладнень вагітності та пологів і перинатальної захворюваності.

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, клініко-епідеміологічні дослідження, жінки фертильного віку, хронічні запальні захворювання статевих органів.

 

 

Гордієнко І. Ю., Величко А. В., Тарапурова О. М., Носко А. О., Гребініченко Г. О., Нікітчина Т. В.

Новий пренатальний ультразвуковий маркер в діагностиці синдрому Дауна у плода.

182

Проведено аналіз пренатальних ультразвукових маркерів хромосомної патології плода в ІІ триместр вагітності серед 44 плодів із синдромом Дауна та 424 плодів з нормальним каріотипом. Визначено чутливість/специфічність кожного критерію. Представлено новий маркер – індекс стану печінки плода (ІСПП), що має високу чутливість та специфічність і може бути використаним для визначення групи вагітних високого ризику синдрому Дауна у плода при проведенні ультразвукового скринінгу в ІІ триместрі вагітності

Ключові слова: пренатальні ультразвукові маркери, печінка плода, синдром Дауна.

 

 

Главное женское изобретение.

188