ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№3_2011

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Раїса Моісеєнко: «Сімейний лікар має свідомо обирати спеціалізацію, в цій справі неприпустимий формальний підхід».

9

 

 

Коломейчук В. М.

Здоров’я сучасної сім'ї в Україні (за підсумками 2000-2009 рр.)

11

 

 

Слабкий Г. О., Пархоменко Г. Я.

Концептуальна модель лікарні майбутнього.

26

Представлено концептуальні засади лікарні майбутнього, що є особливо важливим в умовах оптимізації системи медичної допомоги населенню України.

Ключові слова: лікарня майбутнього, задачі, медичний персонал, технології, якість медичної допомоги.

 

 

Чайка В. К., Бабич Т. Ю.

Організаційні і методичні заходи з пренатальної підготовки та веде-ння сімейних пологів, впроваджені в Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства.

32

У статті на прикладі Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства висвітлено питання організації роботи з впровадження заходів щодо пренатальної підготовки та ведення сімейних пологів. Про ефективність та доцільність подальшого поширення цього досвіду свідчить вірогідне збільшення в даному медичному закладі кількості фізіологічних пологів, зменшення частоти ускладнень у пологах, що сприяє народженню здорового немовля та дозволяє розпочати раннє грудне вигодовува-ння; також доведена висока економічна доцільність запропонованого підходу.

Ключові слова: сімейні пологи, пренатальна підготовка, організація, методична підготовка.

 

 

Перинатальна медицина: концепція подальшого розвитку і перспективи впровадження медицини плода в Україні.

37

 

 

Экстрагенитальная патология беременных: клиническая значимость, проблемы, принципы ведения.

40

 

 

Petraglia Felice, Lazzeri Lucia, De Bonis Maria, Luisi Stefano

Роль прогестагенов при лечении эндометриоза.

43

 

 

Шиндлер Адольф Е.

Прогестагенные эффекты дидрогестерона.

49

Молекулярная структура дидрогестерона сходна по строению с эндогенным прогестероном и имеет уникальные особенности, которые повышают его пероральную доступность. Гормональный профиль и прогестагенная активность были определены in vitro, in vivo и у людей в комбинации с эстрогенами и без них. В составе ЗГТ циклический прием 10 мг дидрогестерона обеспечивал адекватную защиту эндометрия от гиперплазии у женщин в постменопаузе, получавших 2 мг эстрадиола. Аналогичный эффект наблюдался при использовании 5 мг дидрогестерона в непрерывном режиме в комбинации с 1 мг эстрадиола. Также был отмечен хороший эффект дидрогестерона у женщин с аменореей/олигоменореей, дисфункциональными маточными кровотечениями и нерегулярным циклом. В заключение необходимо отметить, что имея профиль, аналогичный прогестерону, но с лучшей пероральной дос-тупностью, дидрогестерон успешно используется в лечении нарушений, связанных с абсолютным или относительным дефицитом прогестерона.

Ключевые слова: дидрогестерон, прогестагенное действие, прогестерон, заместительная гормональная терапия, эндометрий.

 

Куличи М., Сассо М. Даль, Брага П.

Адгезия Lactobacillus plantarum P 17630 к клеткам вагинального эпителия и ее влияние на адгезию Candida albicans.

57

 

 

Камінський В. В., Ткаченко Р. О., Шлапак І. П., Хоменко О. Ю., Камінський А. В.

Терапія вагітних з тяжким перебігом ГРВІ.

61

Протягом періоду жовтень 2009 року – березень 2010 р. в Україні відбулася епідемія грипу А H1N1. За даними МОЗ в цей період було госпіталізовано 313 609 пацієнтів, померло 1107 хворих, серед помер-лих були 85 вагітних жінок (7,68%), загальна смертність склала 0,35%. На базі Київського міського цен-тру репродуктивної та перинатальної медицини лікувалися всі вагітні жінки м. Києва з проявами ГРВІ, що потребували госпіталізації. У даній статті представлені результати особистого досвіду лікування вагітних жінок, хворих на грип А (H1N1).

Ключові слова: ГРВІ, грип А H1N1.

 

 

Запорожан В. М., Тарабрін О. О., Галич С. Р., Тарасенко С. О., Туренко О. В., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Головатюк К. П.

Діагностика, прогнозування і комплексна корекція порушень у системі регуляції агрегатного стану крові (РАСК) у хворих, які перенесли екстирпацію матки.

64

У роботі представлені результати дослідження порушень у системі РАСК у 44 хворих, що перенесли екстирпацію матки. Дослідження проводилися у двох групах, які відрізнялися за методом пролонгованої тромбопрофілактики. З’ясовано, що беміпарин в дозі 2500 МО 1 раз на добу протягом 28 днів після виписки пацієнток зі стаціонару є більш ефективним і безпечним методом корекції порушень у системі РАСК, ніж антагоністи вітаміну К.

Ключові слова: екстирпація матки, система РАСК, тромбопрофілактика.

 

 

Альошина Г. М.

Неспецифічний цервіцит у жінок раннього репродуктивного віку.

67

Оглянуто 659 студенток КПІ у 2009 р. та 1324 – у 2010 р. Виявлені хворі на цервіцит, проведено аналіз супутньої до нього захворюваності і лікування неспецифічного цервіциту. З’ясовано сучасні оптималь-ні методи лікування цервіциту в жінок 16–22 років, що не народжували.

Ключові слова: неспецифічний цервіцит, бактеріоскопія, цитологія, кольпоскопія, вік, інтерферон, ультразвукова терапія (УЗ-терапія), пробіотик, Лекран, Біокап Феми.

 

 

Гайструк Н. А., Мельник А. В., Кливак В. В.

Сучасні діагностичні маркери оцінки дистресу плода у вагітних з тазовим передлежанням та ефективність їх корекції препаратом метаболічної дії.

72

У роботі досліджено показники фетоплацентарної гемодинаміки, внутрішньоутробного стану плода та оцінено активність процесів пероксидації ліпідів і білків, рівень вазоактивних молекул в організмі вагіт-них з тазовим передлежанням плода (ТПП) та плацентарною недостатністю (ПН). Установлено, що за умов ТПП та ПН виникають ознаки дистресу плода й розвивається дефіцит вазодилятаторів гідрогену сульфіду та оксиду азоту в сироватці крові. Призначення Актовегіну даній групі вагітних значною мі-рою покращує функціональний стан плода та практично відновлює продукцію вказаних вазоактивних речовин.

Ключові слова: Актовегін, тазове передлежання плода, оксид азоту, гідроген сульфіду.

 

 

Татарчук Т. Ф., Косей Н. В.

Эмпирическая терапия вагинитов как метод профилактики развития восходящей инфекции.

75

 

 

Громова О. А., Торшин И. Ю., Кошелева Н. Г.

Молекулярные синергисты йода: нове подходы к эффективной про-филактике и терапии йод-дефицитных заболеваний у беременных.

80

 

 

Кудыкин М. Н., Клецкин А. Э., Качалина Т. С., Сюбаева Р. И., Пугин В. А., Измайлова Т. С.

Профилактика и лечение венозных тромбоэмболических осложнений и хронических заболеваний вен нижних конечностей у беременных.

88

Цель исследования – выявление основных причин развития венозных тромбоэмболических осложне-ний у беременных и определение возможности включения осмотра врача-флеболога в стандарт ве-дения беременности. Установлено, что сочетание избыточной массы тела и беременности влияет на развитие венозных тромбозов, данная категория женщин нуждается в более пристальном внимании. Предложенные лечебные действия (включающие назначение ношения индивидуального компрессионного трикотажа и назначение приема диосминсодержащего флеботропного препарата) позволяют эффективно и безопасно купировать явления венозного тромбоза, а использование в клинической практике разработанных профилактических мероприятий (динамическое наблюдение врача-флеболога, подбор компрессионного трикотажа, прием флеботропного препарата) – уменьшить частоту развития венозных тромбоэмболических осложнений.

Ключевые слова: беременность, венозный тромбоз, профилактика, лечение.

 

 

Бубнов Р. В., Абдуллаєв Р. Я., Мухомор О. І.

Інтегроване застосування тривимірних технологій і фантомів для вивчення анатомії нервів нижньої кінцівки та моделювання регіона-рної анестезії під ультразвуковим контролем.

92

У статті описані нові напрямки вивчення різних видів застосування ультразвукового дослідження (УЗД) з використанням тривимірного моделювання, які були впроваджені в центрі УЗ-діагностики та інтервенційної сонографії Клінічної лікарні „Феофанія” і будуть застосовуватися для перспективних досліджень з метою створення модельно:керованої інтервенційної медицини та загальної моделі знань про пацієнта, викладені принципи інтегрованого тривимірного моделювання з використанням даних ультрасонографії. Представлені дані використання методу на прикладі вивчення анатомії нервів нижньої кінцівки для проведення регіонарної анестезії під УЗ-контролем на тривимірних моделях і фантомах.

Ключові слова: сонографія, блок периферичних нервів периферичних нервів, регіонарна анестезія під УЗ контролем, тривимірне моделювання, фантом.

 

 

Ляшенко О. М., Заболотнов В. О., Рибалка А. М., Боєва О. І.

Особливості перебігу грипу у вагітних з ретроспективним описом клі-нічного випадку грипу тип А (сезонний).

98

У даній статті описані особливості перебігу грипу у вагітних. Під час сезонних епідемій грипу вагітні більшою мірою схильні до розвитку ускладнень. Наведений ретроспективний аналіз випадку материнської летальності від грипу тип А (сезонний).

Ключові слова: вагітність, грип, пневмонія, материнська летальність.

 

 

 

Німенький М. В., Денисенко С. В.

Хірургічний та медико-генетичний компоненти синдрому Сваера. Приклад успішного завершення вагітності у пацієнтки з чистим го-надальним дисгенезом.

101

Продемонстровано цінність використання методів малоінвазивної хірургії як невід’ємного компонента підготовки до програм ДРТ. Показано необхідність пренатальної діагностики при обтяженому генетичному анамнезі у пацієнток, які потребують хірургічного лікування. Проілюстровано оптимізований алгоритм надання допомоги безплідним подружнім парам у програмах ДРТ за рахунок збалансованого використання хірургічного та генетичного компонентів.

Ключові слова: оптимізація, безпліддя, ДРТ, малоінвазивна хірургія, чистий гонадальний дисгенез, синдром Сваера, гонадектомія, пренатальна діагностика.

 

 

Дуда А. К., Вдовиченко Ю. П.

Цитомегаловірусна інфекція – сучасне бачення (клінічна лекція).

103

У статті наведено особливості етіології, патогенезу, епідеміології, клінічної картини і лікування питомегаловірусної інфекції. Розглянуто її вплив на плід. Дана характеристика варіантів клінічного перебігу захворювання. Наведена клінічна класифікація захворювання, висвітлені питання імунології, диференціальної діагностики і діагностики.

Ключові слова: цитомегаловірусна інфекція, діагностика, варіанти клінічного перебігу, вплив на плід.

 

 

Склярова В. О.

Застосування протиглисного препарату Альдазол у комплексному лікуванні асоційованих з гельмінтозами гінекологічних захворювань.

108

У статті представлені результати досліджень взаємозв’язку запальних захворювань жіночих статевих органів і гельмінтозів. Результати досліджень свідчать, що препарат Альдазол (Київський вітамінний завод, Україна) є високоефективним протиглисним засобом широкого спектра дії. Тому вважаємо за доцільне рекомендувати Альдазол для застосування в гінекологічній практиці при комплексному лікуванні асоційованих з гельмінтозами захворювань жіночої репродуктивної сфери.

Ключові слова: гельмінтоз, Альдазол, альбендазол, кольпіт.

 

 

Астахов В. М.

Негормональна патогенетично обґрунтована терапія міоми матки.

112

Наведені дані досліджень, що проведені у групі жінок репродуктивного віку з міомою матки, які отри-мували негормональну терапію із включенням комбінованої дієтичної добавки Індол-Ф® у капсулах 400 мг. Представлені дані порівняльної характеристики клінічного спостереження в групі жінок, які приймали з метою лікування міоми матки препарат Діферелін 3,75. Висловлена думка про можливість використання з метою профілактики та у комплексній терапії міоми матки фітопрепарату Індол-Ф®.

Ключові слова: міома матки, естрогени, метаболіти естрогенів, психоемоційний стан, профілактика, лікування, індол-3-карбінол.

 

 

Запорожан В. М., Тарабрін О. О., Суслов В. В., Галич С. Р., Туренко О. В., Литвиненко С. В., Щербаков С. С ., Гавриченко Д. Г., Кирпичникова К. П.

Ефективність та безпечність застосування Дексалгіну і Цибору у хворих, які перенесли міомектомію.

118

У роботі вивчена безпечність та ефективність поєднання Дексалгіну і Цибору. Було показано, що поєднання Дексалгіну і Цибору значно безпечніше щодо геморагічних ускладнень, ніж поєднання кеторолаку та Цибору в досліджуваних дозах. У групі, що отримувала Дексалгін, відзначається більш низька вираженість болю за ВАШ, менша потреба у використанні наркотичних анальгетиків, що під-тверджує його більшу ефективність.

Ключові слова: міомектомія, кровотеча, знеболювання.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М.

Післяабортна реабілітація та профілактика ускладнень.

122

Висока материнська і перинатальна смертність, невиношування, ускладнення вагітності та пологів, погіршення здоров’я нації в цілому – неповний перелік наслідків штучного аборту. На сучасному етапі особливу увагу необхідно звернути на профілактику саме запальних ускладнень, яка передбачає зас-тосування нестероїдних протизапальних засобів та антибактеріальних препаратів широкого спектра дії, до яких належать хінолони.

Ключові слова: аборт, ускладнення, реабілітація, профілактика, лікування, Леволет.

 

 

Пирогова В. І., Шурпяк С. О., Малачинська М. Й., Охабська І. І., Слічна Н. П.

Роль і місце противірусної терапії в преконцепційній підготовці жінок із синдромом втрати плода.

127

За результатами дослідження встановлено доцільність проведення етапної цілеспрямованої прекон-цепційної підготовки жінок із синдромом втрати плода і інфікуванням ВПГІІ. Доведено, що застосування в якості противірусного середника Гевірану (ацикловір) у дозі 800 мг 1 раз на добу є клінічно і лабораторно ефективним і підвищує прихильність пацієнток до проведення супресивної противірусної терапії.

Ключові слова: синдром утрати плода, вірус простого герпесу, противірусна терапія, ацикловір, Гевіран.

 

 

Товстановська В. А., Алексеєнко Н. В., Воробей-Виховська В. Н.

Віддалені результати застосування препарату Кетодин-свічки в яко-сті етіотропної терапії вульвовагінального кандидозу у вагітних.

133

У статті викладені результати продовження дослідження ефективності і безпечності препарату Кето-дин-свічки (Сперко Україна) в якості місцевої етіотропної терапії вульвовагінального кандидозу у вагітних. Проаналізований характер перебігу вагітності і пологів у жінок, що пройшли курс антиміко-тичного лікування. Викладені дані про тривалість ремісії і частоту рецидивів кандидозного вульвова-гініту під час вагітності і в післяпологовий період. Наведені результати спостереження за ростом і розвитком новонароджених. Обговорюється роль адекватної терапії вульвовагінального кандидозу у вагітних у профілактиці кандидозу у новонароджених.

Ключові слова: вульвовагінальний андидоз, кандидоз новонароджених, Кетодин.

 

 

Марциняк-Дорош О. М.

Зв’язок між відчуттям власної цінності та ієрархією цінностей і фор-муванням харчових звичок.

138

У статті наведено результати досліджень у жінок з надмірною масою тіла й ожирінням та в жінок з надмірною масою тіла, хворих на цукровий діабет. Результати вказують на те, що концентрація на фізичних цінностях призводить до формування власної цінності через зовнішній вигляд, а це впливає на харчові звички. Висновки з цих досліджень можна застосувати в психотерапії та на курсах для схуднення жінок.

Ключові слова: відчуття цінності, ієрархія цінностей, харчові звички, самооцінка, образ Я.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Вдовиченко С. Ю.

Пути снижения акушерских кровотечений при преждевременной отслойке и предлежании плаценты.

141

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что комбинированное использование препаратов карбетоцина и терлипрессина при абдоминальном родоразрешении женщин с прежде-временной остлойкой и предлежанием плаценты позволяет существенно снизить операционную кровопотерю (более чем на 110 мл), уменьшить более чем вдвое частоту повторного использования утеротонических средств и наружного массажа матки, полностью предупредить органокалечащие операции (акушерская гистерэктомия), а также улучить инволюцию матки после абдоминального родоразрешения. Полученные результаты позволяют рекомендовать предлагаемую методику для практического здравоохранения.

Ключевые слова: акушерские кровотечения, преждевременная отслойка плаценты, предлежание плаценты.

 

 

Репина М. А., Крапивина Е. Г., Колчина В. А., Стамбулова О. А.

Современные подходы к коррекции нарушений функции почек у беременных женщин.

144

В состав фитопрепарата Канефрон® Н входят компоненты, которые обеспечивают спазмолитическое, сосудорасширяющее, диуретическое, противовоспалительное и антибактериальное действие. Иссле-дована эффективность Канефрона Н у 132 беременных женщин, 52 из которых имели сопутствующую инфекцию мочевыделительной системы, а 80 – гестоз и/или хронические паренхиматозные повре-ждения почек (хронический гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в 8 случаях осложненные ХПН. Получены следующие суммарные эффекты от лечения Канефроном Н- улучшение перифериче-ского (в том числе почечного) кровообращения (по тестам коагулограмм), усиление диуреза, противо-воспалительное и антибактериальное действие (в том числе и в отношении вагинальной флоры). Препарат безопасен для матери и плода, о чем свидетельствуют исходы беременности и родов у женщин, получивших лечение Канефроном Н. Эффективность лечения зависит от его продолжитель-ности (не менее 3–4 мес). Возможно сочетание Канефрона Н с антибактериальными, спазмолитичес-

кими средствами и с антигипертензивными препаратами.

 

 

Авраменко Т. В., Савченко С. Є., Геревич Ю. Й.

Особливості системи гемостазу у вагітних з ревматичними вадами серця.

150

У статті проведено аналіз даних досліджень системи гемостазу у вагітних з ревматичними вадами серця. Встановлено, що наявність і прогресування ревматичних вад серця призводять до порушень у системі гемостазу, які, у свою чергу, впливають на збільшення частоти розвитку ускладнень вагітності та пологів.

Ключові слова: вагітність, ревматичні вади серця, система гемостазу.

 

 

Дашкевич В. Є., Гутман Л. Б., Кирильчук М. Є., Тофан Н. І.

Допологова підготовка вагітних з вродженими вадами серця.

154

Розроблена комплексна патогенетично обґрунтована диференційована система лікувально-профілак-тичних заходів та допологової підготовки вагітних з вродженими вадами серця, яка включає, крім загальноприйнятої медикаментозної терапії, скерованої на ліквідацію серцевої недостатності, заходи, спрямовані на покращання якості життя та психологічного стану, підвищення толерантності до фізич-ного навантаження, нормалізацію функції фетоплацентарного комплексу, лікування гіпоксії матері і плода. Основними напрямками для реалізації цього є: фізичне тренування, психологічна реабілітація, ароматерапія, музикотерапія, санаторно-курортна реабілітація.

Ключові слова: вроджені вади серця в матері, допологова підготовка.

 

 

Заболотнов В. А., Рыбалка А. Н., Ляшенко Е. Н., Кузнецова Т. В.

Терапевтические особенности угрозы прерывания беременности, сопровождающейся отслойкой плодного яйца.

157

 

 

Буткова О. І., Діденко Л. В., Жабченко І. А., Латишева З. М.

Нейроендокринні і психоемоційні стресорні реакції та їх корекція у вагітних із фібрознок істозною хворобою молочних залоз.

161

Доведена ефективність лікувальних заходів у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, які мали зміни нейроендокринних та психоемоційних стресорних реакцій.

Ключові слова: фіброзно-кістозна хвороба, молочна залоза, вагітність, психоемоційний стан, гормони, лікування.

 

 

Камінський В. В., Борис О. М., Суменко В. В., Гак І. О.

Лікування неспецифічного вагініту в жінок у ІІ–ІІІ триместрі вагітності.

165

У статті розглянуті питання ефективності та безпеки використання препарату Неотризол (вагінальні таблетки, що містять 100 мг неоміцину сульфату, 500 мг орнідазолу, 100 мг міконазолу та 3 мг пред-нізолону, виробництва Сінмедик Лабораторіз) у лікуванні неспецифічного вагініту в жінок у ІІ–ІІІ триместрі вагітності. Після проведеного дослідження отримана позитивна динаміка суб’єктивного та об’єктивного стану обстежуваних, зазначена добра переносимість та безпечність даного препарату.

Ключові слова: неспецифічні вагініти, вагітність, Неотризол.

 

 

Егорова А. Т., Базина М. И., Савицкая Е. А.

Опыт лечения кандидозного вульвовагинита у беременных препаратом Залаин.

173

 

 

Мамедъярова Э. А., Шамхалова И. А.

Тактики ведения беременности и родов у женщин с ожирением.

178

Целью исследования явилось изучение особенностей течения беременности и родов у женщин, стра-дающих ожирением, с разработкой мер профилактики осложнений. Проведен анализ данных клини-ческого обследования 142 беременных с ожирением. Возраст беременных с ожирением колебался от 21 года до 33 лет, составив в среднем 26,6±4,8 года. Обследование проводилось в сроки 28–41 нед гестации. Все беременные были разделены на 3 группы. В I группу вошли женщины с избыточной массой тела и I степентю ожирения (56%), во II группу – со II степенью ожирения (47%), в III группу – с III степенью ожирения (39%.) В качестве сравнения были обследованы 38 беременных с нормальной массой тела (контрольная группа). В большинстве случаев при ожирении наблюдались осложненное течение беременности с наличием нескольких осложнений. Гестоз отмечался в 87,9% случаях. Кроме того, анализ данных карт беременных выявил недостаточность плаценты у 92,7% пациенток. Полу-ченные данные указывают на высокую частоту осложнений в течении и исходах беременностей у женщин с ожирением. Следовательно, возникает необходимость в скрининговом обследовании таких пациенток с целью выявления возможных причин возникновения осложнений, снижения их частоты и выработки тактики ведения беременностей и родов у данного контингента женщин.

Ключевые слова: ожирение, течение беременности, осложнения беременности.

 

 

Радзинский В. Е., Ордияш И. М., Апресян С. В.

Эффективность коррекции дисбиоза влагалища в I триместре беременности.

181

Обследованы 30 женщин в I триместре беременности (9 – с бактериальным вагинозом, 9 – с канди-дозным вульвовагинитом и 12 – с неспецифическим вульвовагинитом), получавших с целью восс-тановления нормальной микрофлоры влагалища пробиотик Вагисан. Установлено, что Вагисан ока-зывает выраженное положительное влияние на микробиоценоз влагалищного содержимого, препятствует повышению рН, вследствие чего улучшает общее состояние беременных. Включение Вагисана в комплекс мероприятий после антибактериальной терапии неспецифических вагинитов, кандидозных вульвовагинитов и бактериального вагиноза у беременных в I триместре приводит к увеличению по-пуляции бифидо-, а особенно лактофлоры, уменьшению степени колонизации, вплоть до полной эли-минации условно-патогенных бактерий, а также способствует снижению частоты дисбактериозов ки-шечника у женщин из группы риска развития инфекционно-воспалительных заболеваний.

Ключевые слова: дисбиоз влагалища, ранние сроки беременности, Вагисан.

 

 

Кузьмин В. Н.

Практические аспекты лечения неспецифических и кандидозных вульвовагинитов у женщин во время беременности.

186

 

 

Корчинська О. О., Міцода Р. М., Теличко Л. В.

Сучасні аспекти діагностики плацентарної дисфункції в разі багатоплідної вагітності.

189

У статті розглянуті сучасні методи діагностики плацентарної дисфункції (ПД) у разі багатоплідної вагітності. Показано важливу роль ранньої діагностики ПД для сприятливого перебігу багатоплідної вагітності.

Ключові слова: вагітність, плацента,дисфункція, багатопліддя.

 

 

Жук С. І., Ошовський В. І., Ошовська І. О., Мельник О. В.

Фето-фетальний трансфузійний синдром: етіопатогенез, діагностика, лікування та розродження.

193

У статті висвітлено основні сучасні погляди на причини виникнення, патогенез, перебіг та лікування фето-фетального трансфузійного синдрому. У матеріалі здійснено спробу уніфікації діагностичних, прогностичних та лікувальних підходів за даною проблематикою.

Ключові слова: монохоріальна вагітність, фето-фетальний трансфузійний синдром, лазерна коагуляція судинних анастомозів плаценти.

 

 

Манасова Г. С.

Вплив перинатального інфікування на процеси ремоделювання кіст-кової тканини в динаміці вагітності і в післяпологовий період.

197

У роботі відображені дані порівняльного динамічного дослідження рівня деяких кальційрегулюючих гормонів (КРГ), маркерів ремоделювання (МР) і структурного стану кісткової тканини у здорових вагіт-них і у вагітних з перинатальним інфікуванням. Обстеження проводили в II і III триместрах вагітності, а також на 4-ту добу після пологів. Дослідження загального, іонізованого кальцію, фосфору, рівня екс-креції кальцію із сечею проводили комплексометричним методом. Рівень вітаміну D, паратиреоїдного гормону (ПТГ), остеокальцину (ОК) і β-CrossLaps визначали в крові імунохемилюмінесцентним мето-дом. Поступове зниження вмісту кальцію, фосфору і вітаміну D спостерігалось в обох групах, у разі інфікування ці зміни були більш виражені. Активність ПТГ достовірно посилювалась у III триместрі вагітності і знижувалась після пологів у здорових вагітних. У разі інфікування рівень ПТГ лише незнач-но збільшувався протягом усього періоду спостереження. У здорових жінок концентрація ОК зі збільшенням терміну вагітності достовірно знижувалась, тоді як β-CrossLaps – збільшувалась. У інфікова-них зі збільшенням терміну гестації зростала концентрація обох показників РМ кісткової тканини. Ди-наміка рівня КРГ і МР кісткової тканини під час вагітності, ускладненої інфікуванням, ймовірно, свід-чить про прискорення і кісткоутворення, і резорбції кісткової тканини, що можна розцінити як механізм, сприяючий захисту скелетної маси материнського організму.

Ключові слова: вагітність, інфікування, кісткова тканина, ремоделювання.

 

 

Литвак О. О.

Влияние дисфункций щитовидной железы на состояние репродук-тивной системы женщин.

201

 

 

Гопчук О. М.

Синдром полікістозних яєчників – узагальнені аспекти клініки, діагностики, лікування.

207

У статті наведено узагальнені дані щодо клініки, діагностики, лікування синдрому полікістозних яєч-ників в аспекті сучасного стану даної ендокринопатії в популяції та механізмів запобігання впливу її на репродуктивне здоров’я.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, клініка, діагностика, лікування.

 

 

Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Сидак А. Е.

Гиперпластические процессы в эндометрии у женщин с нарушенной менструальной функцией и их коррекция фитопрепаратом ТазалокТМ.

211

Проведенное исследование позволяет рекомендовать при гиперпластических процессах эндометрия, обусловленных гиперэстрогенией, негормональный препарат ТазалокТМ, который обеспечивает эффективную и быструю редукцію клинических симптомов заболевания и благоприятное изменение гормонального фона.

Ключевые слова: ТазалокТМ, гиперэстрогения.

 

 

Мельник М. М., Воробйова Л. І., Неспрядько С. В., Пустоваров С. Ю.

Клініко-морфологічне значення визначення імуногістохімічних маркерів при передпухлинних процесах та раку ендометрія.

213

Визначення рецепторів ER, PR, p53, Ki-67 за допомогою імуногістохімічного методу дозволяє індивідуалізувати тактику лікування (гормонотерапію) та визначити прогноз у пацієнтів з простою та склад-ною гіперплазією без ознак атипії, з атиповою гіперплазією та раком ендометрія.

Ключеві слова: імуногістохімічний метод, атипова гіперплазія ендометрія, рак ендометрія.

 

 

Неймарк С. Л., Бакшеев С. Н., Мулькина Е. И.

Распространенность высокоонкогенной группы НРV среди пациен-ток, обратившихся в женскую консультацію.

216

 

 

Подольський В. В., Дербак А. В.

Кольпоскопічні зміни в жінок, інфікованих папіломавірусом людини, під час вагітності та після пологів.

219

Вивчено особливості кольпоскопічних змін у 100 жінок, інфікованих папіломавірусом людини (ВПЛ): 12 були інфіковані низькоонкогенними типами та 88 – високоонкогенним типом ВПЛ. Зміни на шийці мат-ки під час кольпоскопічного дослідження жінок, які отримували лікування до вагітності, були менш виражені і в більшості випадків регресували після народження дитини. Це свідчить про необхідність обов’язкового обстеження жінок, які планують вагітність, та проведення їм відповідної передгравідарної підготовки.

Ключові слова: вірус папіломи людини, передгравідарна підготовка.

 

 

Грищенко О. В., Лахно И. В., Останина В. И., Милютин Е. В.

Выбор препарата для лечения пациенток с хроническими воспали-тельными заболеваниями органов малого таза.

226

Проведено сравнительное исследование эффективности препарата Хемомицин и других дженериков азитромицина, зарегистрированных в Украине, в лечении пациенток с эндоцервицитом и хроническим сальпингоофоритом хламидийной этиологии. Установлено, что использование Хемомицина превосхо-дит по своей эффективности прочие дженерики азитромицина при проведении пульстерапии. Назначение Хемомицина обеспечивает полную элиминацию хламидийной инфекции, завершение воспалительной реакции тканей, восстановление лактобациллярного биотопа и защитных свойств цервикальной слизи. По фармакоэкономическим качествам и клинической эффективности Хемомицин является препаратом выбора для антибактериальной терапии генитального хламидиоза.

Ключевые слова: хламидиоз, Хемомицин, лечение.

 

 

Ткаченко Ж. С., Денисенко С. В.

Оптимізація сучасної діагностики хромосомних аномалій, які вияв-ляють у подружніх пар з порушенням репродуктивної функції.

230

Аналізуються переваги використання молекулярно-цитогенетичних методів при аналізі хромосомних аномалій у подружніх пар з порушенням репродуктивної функції. Результати молекулярно-цитогенетичного аналізу враховувалися в ході прегравідарної підготовки. Продемонстровано значення FISH у діагностиці геномних та хромосомних мутацій. Алгоритм прегравідарної підготовки подружніх пар ґрунтувався на результатах молекулярно-цитогенетичного аналізу, що розглянуто на прикладі випадку.

Ключові слова: безпліддя, геномні мутації, мозаїцизм, FISH, оптимізація, прегравідарна підготовка, ДРТ.

 

 

Нікітін О. Д., Жабіцька Л. А.

Діагностика безпліддя в сучасних умовах (трубно-перитонеальний фактор).

234

 

 

Хурані І. Ф.

Вплив кверцетину та тіотриазоліну на зміни бронхоальвеолярного лаважу в щурів під впливом циклофосфану та опромінення.

238

Дослідження присвячено вивченню протекторної дії антиоксидантів кверцетину та тіотриазоліну при хіміопроменевому пошкодженні легенів у щурів різних генетичних ліній. Під дією циклофосфаміду і опромінення найбільш виражені пошкодження бронхоальвеолярного епітелію виявлялись у спонтанно-гіпертензивних щурів, найменш виражені – у щурів групи Вістар. Застосування кверцетину та тіотриазоліну значно зменшує дегенерацію епітелію, зменшує кількість еритроцитів, макрофагів та зруйнованих клітин у бронхоальвеолярному лаважі, що найбільш помітно в щурів групи Fisher 344 та спонтанно-гіпертензивних. Це доводить роль генетичних факторів у розвитку постхіміопроменевих пошкоджень і у виборі методу протекторної терапії.

Ключові слова: хіміопроменеві пошкодження легень, бронхоальвеолярний лаваж, тіотриазолін, кверцетин.