ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№1_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Future Health Biobank празднует десятилетие лидерства в отрасли сохранения стволовых клеток.

9

 

 

Рекламу лекарств ограничили.

10

 

 

Наказ МОЗ «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

11

 

 

Писарєва С. П., Жабченко І. А., Шамаєва О. В.

Попередні результати наукового дослідження найбільш суттєвих факторів ускладненого перебігу вагітності в сучасних умовах (у ме-жах виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки»).

15

 

 

Киев: опыт пилотного региона.

22

 

 

Чтения по маммологии, посвященные дню борьбы с раком молочной железы.

26

 

 

Дуда О. К., Бойко В. О., Жигарєв Ю. О.

Грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних: особливо-сті лікування.

29

У вагітних частіше реєструють тяжкі та ускладнені форми грипу та інших гострих респіраторних вірус-них інфекцій. Під впливом інфекції різко знижуються захисні резерви організму вагітної, порушуються функції ендокринної та імунної систем. Це спричинює активізацію латентних захворювань, у тому чис-лі вірусно-бактеріальної етіології під час вагітності та після пологів. Лікування вагітних має цілу низку особливостей.

Ключові слова: грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції у вагітних, особливості лікування, Протефлазід.

 

 

Куліш А. М., Бойко В. І.

Окремі питання правового регулювання штучного переривання вагіт-ності.

35

Автори аналізують законодавче закріплення права на життя; досліджують сучасний стан правового регулювання окремих питань щодо штучного переривання вагітності та вирішення цього питання у світовій практиці; розглядають проблеми, виникнення яких можливе в разі штучного переривання вагітності.

Ключові слова: право на життя, штучне переривання вагітності, законодавчі норми щодо штучного переривання вагітності.

 

 

Грищенко О. В., Лахно І. В.

Вибір методу профілактики уриногенних ускладнень вагітності.

40

Проведено дослідження ефективності санації вагітних з інфекційними процесами нижніх сечових шля-хів з допомогою цефалоспорину ІІІ покоління Соцефу та пробіотика Діастопу. Установлено, що 5-ден-ний курс лікування наведеними препаратами пацієнток із безсимптомною бактеріурією та 7-денний курс терапії гострого циститу має значні переваги перед використанням цефуроксиму аксетилу. Поєднане призначення Соцефу та Діастопу дозволяє завершити місцеві та системні запальні реакції, що забезпечує без рецидивний ефект і знижує рівень ускладнень вагітності та пуерперію.

Ключові слова: вагітність, інфекції сечових шляхів, Сорцеф, Діастоп, профілактика ускладнень гес-тації та пуерперпію.

 

 

Борис О. М., Суменко В. В., Онищик Л. М., Гак І. О., Малишева І. В., Бондарук О. Я., Сербенюк А. В.

Сучасний підхід в лікуванні мікст-інфекції у жінок репродуктивного віку з фоновими процесами шийки матки.

43

У статті розглянуті питання можливості використання та ефективності препарату Октенісепт (вироб-ництво «Schulke & MayrGmbH», Німеччина) в якості протимікробної терапії мікст-інфекції у жінок реп-родуктивного віку з фоновими процесами шийки матки. Після проведеного дослідження отримана позитивна динаміка суб’єктивного та об’єктивного стану обстежуваних, зазначена добра переносимість та безпечність даного препарату.

Ключові слова: фонові процеси шийки матки, мікст-інфекція, репродуктивний вік, Октенісепт.

 

 

Танько О. П., Самойлова М. В., Гайворонская С. И., Выговская Л. А.

Мажорная и минорная составляющие в терапии эндометриоза.

50

 

 

Корнацька А. Г., Мітченко О. І., Сопко О. В.

Кардіоваскулярні захворювання та особливості формування факто-рів серцево-судинного ризику у жінок із синдромом полікістозу яєч-ників.

56

 

 

Запорожан В. П., Подольський В. В., Туманова Л. Є.

Наукові дослідження з акушерства та перинатології, проведені у 2005–2009 роках (за матеріалами дисертаційних робіт, затверджених Проблемною комісією «Акушерство та гінекологія» МОЗ України).

61

 

 

Веропотвелян Н. П., Веропотвелян П. Н., Воленко Н. В., Погуляй Ю. С.

Современный взгляд на плацентарную дисфункцию у пациенток, страдающих преждевременным прерыванием беременности.

68

Проведен обзор современной литературы о возможности различных методов исследования в драг-ностике плацентарной дисфункции (ПД). Основываясь на результатах комплексного обследования, включая УЗИ и лабораторные методы, а также на собственных исследованиях по выявлению поли-морфизма гена MTHFR по мутации С677Т, показана патогенетическая роль различных факторов, приводящих к ПД у пациенток, страдающих преждевременным прерыванием беременности. Безус-ловно, понимание этих механизмов позволит внедрить новые методы профилактики и лечения.

Ключевые слова: плацентарная дисфункция, преждевременное прерывание беременности, невы-нашивание беременности.

 

 

Голяновский О. В., Чернов А. В.

Сульфат магния в акушерстве: старая проблема – новые подходы (Обзор литературы).

75

 

 

Литвиненко О. О.

Роль імунокорекції в коплексному лікуванні раку молочної залози.

79

У статті представлені результати 5-річного досвіду клінічного застосування препарату Пропес у паці-єнток з раком молочної залози (РМЗ). Найбільш важливий показник ефективності Пропесу, який вда-лося виявити, це 5-річна виживаність, особливо у тих пацієнток, які отримували лікування з приводу РМЗ IIb стадії. Виживаність у досліджуваній групі була на 11,9% вище, ніж у контрольній групі. Це мо-же свідчити про те, що Пропес активує протипухлинний імунітет і забезпечує адекватну відповідь організму на можливе прогресування захворювання.

Ключові слова: рак молочної залози, імунокорекція, ефективність лікування, виживаність.

 

 

Гопчук О. М.

Досвід застосування препарату Флузамед при хронічному рецидив-ному вульвовагінальному кандидозі.

84

Вульвовагінальний кандидоз є актуальною медико-соціальною проблемою, лікування його пов’язане з певними труднощами, що спричинено зростаючою резистентністю патогенних грибів до використовуваних препаратів. Терапевтичні заходи при рецидивному вульвовагінальному кандидозі повинні вра-ховувати нормалізацію загального стану організму та застосування ефективних антимікотичних препаратів з адекватною тривалістю терапії. У статті викладено досвід застосування препарату Флузамед в комплексі терапії вульвовагінального кандидозу в разі його рецидивного перебігу. Ми можемо рекомендувати препарат Флузамед для застосування при рецидивному вульвовагінальному кандидозі, враховуючи швидке досягнення терапевтичного ефекту, добру переносимість, відсутність побічних реакцій, економічну доступність і зручність лікувальної схеми.

Ключові слова: кандидоз, лікування, флуконазол, Флузамед.

 

 

Торопцова Н. В.

Что мы знаем об эффективности ризедроната при остеопорозе.

87

 

 

Гопчук О. М.

Фітотерапія запальних захворювань у гінекології. Трибестан – препа-рат з широким спектром терапевтичних ефектів.

90

У статті представлена інформація про комплекс ефектів рослинного препарату Трибестан, перс пек-тивність і можливість його широкого застосування в гінекології, в тому числі для терапії запальних процесів.

Ключові слова: Трибестан, Tribulus terrestris L, запальні захворювання.

 

 

Голяновський О. В., Кононець О. П.

Атипові форми пізнього гестозу: HELLP-синдром і гостра жирова дис-трофія печінки.

94

Проведено аналіз 2 клінічних випадків атипових форм пізнього гестозу: HELLP-синдром і гостра жи-рова дистрофія печінки. Установлено тяжкість проведення диференціальної діагностики цих форм пізнього гестозу. Тому лікарю акушеру-гінекологу в практичній діяльності треба вчасно здійснювати профілактику, діагностику та лікування клінічних проявів гепаторенальної дисфункції. Запропоновано сучасні методи лікування цих тяжких форм пізнього гестозу.

Ключові слова: пізні гестози, HELLP-синдром, гостра жирова дистрофія печінки, гепаторенальна дисфункція, ДВЗ-синдром.

 

 

Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Панасенко А. Н., Горук П. С.

Передчасне вилиття навколоплідних вод у разі недоношеної вагітнос-ті – що робити?

99

Наведені результати наукових досліджень останнього десятиліття стосовно ризику розвитку усклад-нень вагітності та пологів у пацієнток з передчасним вилиттям навколоплідних вод у разі недоношеної вагітності. Огляд літератури свідчить, що активна тактика ведення жінок під час вагітності, ускладненої несвоєчасним вилиттям навколоплідних вод у разі недоношеної вагітності, доцільна одразу, як тільки буде досягнуто гестаційного віку, що перевищує 34 тиж. Пролонгування вагітності понад цей термін пов’язано із високим ризиком висхідної інфекції, в той час як ризик ускладнення для плода, зумовле-ного недоношеністю, після 34 тиж різко знижується. Отже, своєчасна діагностика порушення цілості плодових оболонок і вибрана тактика, за якою буде дотримано баланс між максимальним ступенем морфофункціональної зрілості плода та мінімальним ризиком висхідної інфекції, дозволяє акушерам оптимізувати найближчі та віддалені результати передчасних пологів для матері, плода та новонародженого.

Ключові слова: вилиття навколоплідних вод, недоношена вагітність, передчасні пологи, тактика ведення вагітності.

 

 

Шуршалина А. В.

Воспалительные заболевания органов малого таза: современная та-ктика терапии.

105

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) включают широкий спектр воспалитель-ных процессов, часто ассоциированных с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). В большинстве случаев ВЗОМТ протекают атипично или их клинические проявления стерты. Эмпири-ческая терапия ВЗОМТ обязательна у сексуально активных молодых женщин и в группах риска по ИППП при наличии симптомов воспаления. Парентеральные и пероральные режимы терапии должны перекрывать весь спектр возможных возбудителей, вызывающих ИППП, а также анаэробы и миклоф-лору, ассоциированную с бактериальным вагинозом.

Ключевые слова: ВЗОМТ, воспаление, ИППП.

 

 

Кім Єн Дін

Раціональна інфузійна терапія в разі тяжких форм раннього токси-козу вагітних.

110

Дослідження проведено у 56 жінок з надмірним блюванням вагітних. Середній вік обстежених склав 25,6±0,71 року (17–28), термін вагітності 6–14 тиж. Порівняльна оцінка інфузійної терапії обсягом 3–3,5 л із включенням у програму Ксилату сприяла нормалізації основних систем життєзабезпечення. Засто-сування Ксилату значно зменшувало ектогенез, приводило до нормалізації концентрації β-гідроксибу-тирату в крові та зниженню рівня ацетону (+) у сечі, знижувався рівень сечовини, креатиніну та глюкози в крові, стабілізувався гемодинамічний профіль і електролітний склад і також відбувалася постій-на корекція метаболічного ацидозу.

Ключові слова: ранній токсикоз вагітних, інфузійна терапія, лікування, Ксилат.

 

 

Макаренко М. В., Говсєєв Д. А., Станішевська М. В., Журова С. Н., Сівак В. В.

Застосування озонотерапії в акушерській практиці в разі фетоплаце-нтарної недостатності (досвід Київського міського пологового будин-ку № 5).

116

Проведене лікування 168 вагітних з фетоплацентарною недостатністю різного ступеня вираженості з використанням внутрішньовенної краплинної озонотерапії в комплексі з медикаментозним лікуванням. Показано, що використання концентрацій озону, що зростають (з 0,2 до 1,2 мг/мл), призводить до зна-чного покращання показників hPL, а також загального стану пацієнток.

Ключові слова: фетоплацентарна недостатність, озон, лікування.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Шамрай В. А.

Клінічні аспекти поєднаної патології матки в постменопаузальний період.

118

Результати проведених досліджень свідчать про актуальність вивчення клінічних аспектів поєднаної патології матки у жінок у постменопаузальний період. Встановлені особливості слід враховувати під час розроблення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів у цих пацієнток.

Ключові слова: поєднана патологія матки, постменопаузальний період, клініка.

 

 

Эйныш Е. А., Осипова Н. В.

Применение препарата Полижинакс Вирго в лечении неспецифичес-ких бактериальных вульвовагинитов.

121

 

 

Писарева С. П.

Дифференцированный подход к применению препаратов гестаген-ного действия при невынашивании беременности.

123

 

 

Вдовиченко Ю. П., Манжула Л. В.

Особливості гемодинаміки малого таза в разі варикозної хвороби у вагітних.

127

Результати проведених досліджень свідчать, що для прогнозування порушень у фетоплацентарній системі у вагітних з варикозною хворобою доцільно вимірювання поперечного розтину бічної стінки матки та середнього діаметра маткової вени. Використання цих параметрів дозволяє зробити допплє-рометричне дослідження більш інформативним і значно підвищити чутливість ультразвукового методу у визначенні стану фетоплацентарного кровообігу. Усім жінкам, що входять до групи ризику, рекомендовано динамічний контроль описаних вище ехографічних показників у термін 20 тиж вагітності. Для встановлення діагнозу плацентарної дисфункції та визначення ступеня її компенсації необхідно проводити, крім ехографічного дослідження судин малого таза, допплєрометричне оцінювання венозного кровотоку. Отримані результати слід ураховувати під час розроблення комплексу діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: вагітність, варикозна хвороба, гемодинаміка.

 

 

Вовк І. Б., Задорожна Т. Д., Кондратюк В. К., Чубей Г. В., Арчакова Т. М., Парницька О. І.

Клініко-морфологічні особливості плідного яйця, хоріона та ендомет-рія у жінок залежно від виду ранніх репродуктивних втрат.

131

У статті наведено результати гістологічного дослідження матеріалу, отриманого від 40 жінок із завмер-лою, трубною вагітностями та спонтанними абортами. Установлено, що під час вагітності, яка не роз-вивається, прогресивне порушення ембріонально-хоріального кровообігу разом із інволюційними змі-нами ворсин хоріона відбувається на тлі ознак, характерних для інфекційного ураження. Наявність еритроцитів та переважання їх ядерних або без’ядерних форм у фетальних судинах дозволяє визна-чати термін припинення розвитку вагітності. Характерною ознакою анембріонії були порушення ангіо-генезу у ворсинах хоріона з наступним стоншенням епітеліального покриття ворсин, відсутністю тро-фобласта. Виражені зміни стінки маткової труби у вигляді склерозу, атрофії війчастого епітелію вна-слідок тривалого запального процесу призводять до ектопічної інвазії.

Ключові слова: завмерла вагітність, трубна вагітність, спонтанний аборт, гістологічне дослідження.

 

 

Мокрик О. М., Давидова Ю. В., Апресова К. Г., Огородник А. О.

Роль висхідної інфекції у вагітних з екстрагенітальною патологією.

134

У статті представлені результати дослідження мікробіоценозу у жінок з екстрагенітальною патологією перед оперативним розродженням.

Ключові слова: вагітність, екстрагенітальна патологія, бактеріальний вагіноз.

 

 

Грищенко О. В., Лахно І. В., Івченко А. Л., Дудко В. Л.

Вагінальний дисбіоз і системна запальна відповідь організму: енігма пре еклампсії.

138

Проведено вивчення прозапальних цитокінів: IL-1, IL-6, TNF-α і C-РБ у плазмі крові, концентрації SLPI у вагінальному секреті у 146 обстежених практично здорових невагітних і вагітних із нормоценозом піхви, а також гінекологічних пацієнток і вагітних у І триместрі гестації з бактеріальним вагінозом. Са-націю піхви проводили шляхом 2-кратного інтравагінального використання Гексикону в формі розчину у вигляді ванночок із подальшим призначенням піхвових свічок, двічі за добу. У пацієнток з бактеріальним вагінозом відзначено підвищення рівня прозапальних цитокінів, що супроводжувалося підвище-ним їх рівнем і С-РБ у період вагітності і мало можливість провокувати розвиток прееклампсії. Засто-сування санації піхви за допомогою розробленої нами схеми призвело до відновлення нормального рівня SLPI, що забезпечило високий рівень позаклітинних нейтрофільних пасток, селективний бактерицидний ефект Гексикону і є ефективним методом профілактики прееклампсїі.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, синдром системної запальної відповіді, прееклампсія, Гексикон.

 

 

Заболотний Д. І., Татарчук Н. Ф., Яремчук С. Е., Захаренко Н. Ф., Макаренко Г. І.

Вивчення впливу порушень гомеостазу статевих стероїдів на форму-вання риніту вагітних.

142

 

 

Ф.О. Сеїдбекова

Мікрометрична характеристика ворсинкоподібного дерева плацент у породілей, що народили дітей із уродженими вадами розвитку.

145

Було обстежено 64 плаценти від породілей, що народили дітей із уродженими вадами розвитку, 40 плацент від породілей, що народили здорових немовлят, і 45 плацент від породілей з ускладненим перебігом вагітності, але які народили немовлят без уроджених вад розвитку. Результати комплекс-ного аналізу виявили наявність дегенеративних, дистрофічних, проліферативних порушень у поро-ділей, які народили дітей з уродженими вадами розвитку. Сформована плацентопатія є несумісною з подальшим внутрішньоутробним розвитком плода та призводить до аномалій розвитку плода.

Ключові слова: плацента, новонароджені, вроджені вади розвитку.

 

 

Назаренко Л. Г., Савон О. Л.

Недиференційована сполучнотканинна дисплазія – незалежний і значущий фактор ризику розвитку тяжких форм пізнього гестозу.

149

 

 

Резніченко Г. І., Резніченко Н. Ю., Макієнко Т. С., Петелько І. В., Нечіпай Я. В.

Ефективність Дістрептази у профілактиці післяопераційних усклад-нень у жінок при екcтирпації матки.

153

Вивчена ефективність впливу Дістрептази на перебіг післяопераційного періоду у 25 жінок після екс-тирпації матки. Установлено, що застосування Дістрептази покращує перебіг післяопераційного пе-ріоду, зменшує частоту післяопераційних ускладнень, прискорює нормалізацію показників гемостазу, зменшує тривалість перебування хворих у стаціонарі. Відзначена добра переносимість Дістрептази, побічних явищ не спостерігалося.

Ключові слова: лейоміома матки, післяопераційний період, Дістрептаза.

 

 

Макаренко М. В., Говсєєв Д. А., Гридчин С. В., Тян О. В.

Лапароскопічні методи діагностики та лікування гострої гінекологіч-ної патології.

158

Проведено аналіз оперативних втручань у разі гострої гінекологічної патології у гінекологічному відді-ленні пологового будинку № 5 м. Києва за період 01.07.2011–01.12.2011 р. з використанням лапарос-копічної хірургії.

Ключові слова: лапароскопія, гостра гінекологічна патологія, позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, пельвіоперитоніт, апендицит.

 

 

Герасимова Т. В., Гопчук Є. Н.

Застосування декскетопрофену при гінекологічних операціях.

160

У статті наведено інформацію про ефективність застосування декскетопрофену (Дексалгін) при проведенні оперативних втручань в гінекології.

Ключові слова: хірургія, гінекологія, знеболювання, декскетопрофен, Дексалгін.

 

 

Лубяная С. С., Макагонова В. В., Удовика Н. А.

Способ профилактики тазовых перитонеальних спаек в оперативной гинекологии.

164

 

 

Гопчук О. М., Слінчук Н. В.

Комплексний гомеопатичний препарат Ременс – багаторічний досвід ефективного застосування.

165

Проблема порушення гормонального балансу в організмі жінки залишається актуальною як для гіне-кологів, так і для суміжних фахівців. Для корекції гормональних розладів практичному лікарю доступ-ний великий спектр засобів. Перевагою комплексних гомеопатичних препаратів є додаткова можли-вість включення їх у терапію хронічних захворювань, застосування у пацієнток різних вікових груп. Багато років широко застосовується препарат Ременс («Ріхард Біттнер ГмбХ»), який є комплексним гомеопатичним засобом, що володіє яскраво вираженою протизапальною і естрогеноподібною дією. Результати клінічних досліджень, проведених у тому числі вітчизняними дослідниками, демонструють ефективність його при найбільш актуальних проблемах репродуктивного здоров’я жінок різного віку.

Ключові слова: гормональні порушення, Ременс, лікування.

 

 

Захаренко Н. Ф., Хомінська З. Б., Косей Н. В., Ковбасій В. П., Джупін В. А.

Зв’язок між факторами росту в загальному та локальному кровообігу та гіперпроліферативними захворюваннями матки.

169

 

 

Меликкасумова Н. А.

Порівнювальна динаміка клінічних показників на тлі низькочастот-ної ультразвукової та лазерної терапії у жінок з ектопією шийки мат-ки.

172

Обстежені 86 жінок з ектопією шийки матки. Залежно від отриманої терапії пацієнтки були розділені на 2 групи: 41 жінку лікували низькочастотним ультразвуком і 45 жінок лікували лазеротерапією. Розраху-нок ефективності методів лікування виявив, що через 2 тиж ефективність УЗ-терапії склала 53,33%, лазеротерапії – 44,12%, через 4 тиж відповідно 93,3% і 82,35%. Таким чином, внаслідок проведеного лікування були отримані позитивні зміни з боку клінічних показників, більш виражені на тлі терапії низькочастотним ультразвуком.

Ключові слова: ектопія шийки матки, лікування, низькочастотний ультразвук, лазеротерапія.

 

 

Ищенко Т. Н., Клапишевская И. С., Кубасова Е. В.

Преимущество применения препаратов, содержащих Agnus castus, в практике врача-гинеколога женской консультации при нарушениях менструального цикла.

175

 

 

Дубчак А. Є., Мілевський А. В.

Натуральний прогестерон або синтетичні прогестини? Застосування у жінок репродуктивного віку.

178

Наведені дані літератури, що свідчать про роль прогестерону в організмі жінки. Продемонстрована його здатність зв’язуватися з рецепторами, перетворюватися на метаболіти, впливати на різні органи та тканини. Описані ситуації, за яких можливо усунути відносний чи абсолютний дефіцит про-гестерону за допомогою екзогенних прогестагенів у жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: прогестерон, прогетсагени, застосування, репродуктивний вік.

 

 

Старущенко Т. Є., Бурлаченко В. П., Матюшина Н. М.

Дієногест у терапії неатипових форм гіперплазії ендометрія.

182

Консервативна терапія неатипової форми гіперплазії ендометрія ґрунтується на вживанні лікарських засобів, дія яких спрямована на супресію ендометрія. У статті наведені дані про ефективність вживання дієногесту в дозі 2 мг/добу у 60 пацієнток з гістологічно верифікованою неатиповою формою гіперплазії ендометрія.

Ключові слова: прогестини, дієногест, гіперплазія ендометрія.

 

 

Чумак З. В., Шаповал М. В.

Метаболічні показники у жінок, що перенесли гістеректомію.

185

У роботі вивчені ліпідний спектр крові, індекс маси тіла, відношення об’єму талії до об’єму стегон у жінок після гістеректомії. У результаті проведеного аналізу у даної категорії жінок виявлені порушення метаболічних показників, які в перспективі можуть спричинювати розвиток серцево-судинної патології. Сучасна діагностика і корекція даних порушень у післяопераційний період може сприяти зниженню частоти розвитку серцево-судинних захворювань.

Ключові слова: ліпідограма, гістеректомія, метаболічні показники.

 

 

Мусаєва М. С.

Стан цитокінової системи у жінок із таласемією.

188

Наведені результати вивчення стану цитокінового ланцюга імунітету в жінок із таласемією. Під спостереженням перебували 76 невагітних і 20 вагітних. Визначені концентрації γ-інтерферону (ІФН),

інтерлейкину (ІЛ)-2 і фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α) у сироватці крові. Збільшення в периферійній крові вмісту ІЛ-2, ФНП-α і γ-ІФН свідчило про активацію імунокомпетентних клітин, насамперед, Тh I типу.

Ключові слова: вагітні, цитокінова система, таласемія.

 

 

Гецко Н. В.

Перинатальні аспекти розродження у вагітних – носіїв вірусу папіло-ми людини високого онкогенного потенціалу.

192

У статті розглянуто особливості розродження та перебігу перинатального періоду у немовлят, народ-жених від вагітних – носіїв вірусу папіломи людини високого онкогенного потенціалу. Зазначено про-блемний перебіг вагітності, вищий відсоток розродження за допомогою оперативних методик та ускладнений перебіг перинатального періоду у дітей, народжених від жінок, інфікованих папіломаві-русною інфекцією.

Ключові слова: вірус папіломи людини, вагітність, перинатальні наслідки.

 

 

Сулейманова Г. Т.

Стан цитокінової системи вагітних з герпесвірусною інфекцією.

194

Під спостереженням перебували 106 вагітних з генітальною герпетичною інфекцією у віці від 23 до 42 років (середній вік – 28,77±4,12 року) в термін гестації 12–38 тиж. Концентрацію цитокінів ФНП-α, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-12 та ІФН-γ визначали в периферійній крові та секреті каналу шийки матки в усі триместри вагітності імуноферментним методом. У результаті дослідження було виявлено, що герпетична інфекція суттєво впливає на імунну систему організму, а загострення інфекції ще більше ускладнює наявний дисбаланс цитокінів.

Ключові слова: вагітні, цитокінова система, герпесвірусна інфекція.

 

 

Захаренко О. С.

Зміни стрес-асоційованих гормонів у жінок з безпліддям, пов’язаним із генітальним ендометріозом, на тлі проведеного лапароскопічного втручання.

197

У статті наведені дані щодо стрес-асоційованих гормонів у жінок із безпліддям при малих формах гені-тального ендометріозу. Проведено порівняльний аналіз змін стрес-асоційованих гормонів за 30 хв до оперативного втручання, через 1 год та 8 год після лапароскопії.

Ключові слова: генітальний ендометріоз, безпліддя, стрес-асоційовані гормони, лапароскопія.

 

 

Корнацька А. Г., Іванюта І. С.

Відновлення репродуктивної функції після комбінованого лікування із застосуванням дифереліну у хворих з лейоміомою матки.

199

У статті обґрунтовано та висвітлено застосування консервативної міомектомії у 40 пацієнток з лейомі-омою матки, із них 25 хворих перед операцією отримували диферелін по 3,75 мг внутрішньом’язово через 28 днів, 2–3 ін’єкції; 15 хворих гонадотропін-рилізинг-гормон перед операцією не отримували. Показано, що операція та післяопераційний період у хворих з гормональною підготовкою були більш сприятливими (менша крововтрата, відсутність ускладнень, нормалізація менструацій), ніж у групі порівняння. Репродуктивна функція відновлена у 43,6% і 12,5% пацієнток відповідно.

Ключові слова: лейоміома, консервативна міомектомія, репродуктивна функція, диферелін.

 

 

Яворський П. В.

Алгоритми діагностики лейоміоми матки у поліморбідних пацієнтів.

201

У статті науково обґрунтувана методологія розроблення алгоритму діагностики лейоміоми матки у поліморбідних пацієнтів на основі використання чутливості, специфічності та дискримінантності ме-тодик.

Ключові слова: лейоміома матки, поліморбідність, алгоритм.

 

 

Торянік Е. Л.

Стан антиоксидантної та прооксидантної системи в організмі вагіт-них SHR-самиць щурів.

206

Проведено вивчення антиоксидантного і прооксидантного стану сироватки крові, плаценти та тканин матки у вагітних SHR-самиць щурів. Встановлено, що у вагітних SHR-самиць щурів знижується фер-ментативна та неферментативна надійність антиоксидантних систем, активізується вільнорадикальне окиснення у всіх тканинах матково-плацентарного комплексу.

Ключові слова: вагітні SHR-самиці щурів, антиоксидантний та прооксидантний стан, вільно ради-кальне окиснення.

 

 

Акушерские щипцы: история меркантильности и альтруизма.

208