Реабілітація та паліативна медицина PRM-01,02-2017

Міжнародний науково-практичний журнал
 • ISSN 2415-8542 (Online)
  ISSN 2415-8534 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/RPM
 • Наклад -
 • 4000 прим.
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • щоквартально, 6 номерів на рік

ПРО ЖУРНАЛ

Журнал видається з 2015 року. Видання журналу здійснюється спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісной допомоги», Національною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка. Журнал гармонійно поєднує інформацію про сучасні оптимальні організаційно-методичні форми, методи і технології, які покликані поліпшити життя пацієнтів, та сприяє консолідації медиків і громадськості у вирішенні проблем охорона здоров'я. Крім того, на сторінках журналу знайдуть професійну і правову підтримку фахівці, зайняті в області медико-соціальної реабілітації і паліативної допомоги.

АТЕСТАЦІЯ ВАК

Наказом МОН України № 1222 від 07.10.2016 р. Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативнамедицина» включений у перелік наукових спеціалізованих видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук. процесі реєстрації 

РЕФЕРУВАННЯ ТА ІНДЕКСУВАННЯ

У процесі оформлення в Институті проблем регістрації інформації НАН України та включення в реферативну базу «Україна наукова».

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Поширення в медичних і суспільних колах інформації з актуальних питань паліативної медицини, які пов'язані з сучасними проблемами вітчизняної системи охорони здоров'я; впровадження і розвиток інтегрованої міжсекторальної допомоги важко хворим пацієнтам.

РЕДКОЛЕГІЯ ТА РЕДАКЦІЙНИЙ СКЛАД

Головний редактор – Князевич В.М.,

Голова правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», д.мед.н., зав. кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України

Заступник Головного редактора – Моісеєнко Р.О.,

д.мед.н., зав. кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступник Голови правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», заслужений лікар України

Науковий редактор – Губський Ю.І.,

д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України, зав. кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика, заступник Голови правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

Відповідальний секретар – Царенко А.В.,

к.мед.н., доцент кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика

Директор проекту – Бахтіярова Д.О.,

Генеральний директор ТОВ «Група компаній Мед Експерт»

Випускаючий редактор – Шейко І.О.

Верстка, дизайн – Татьяна (поставьте себя)

 

Редакційна Колегія

Антипкін Ю.Г. (м. Київ)

Вороненко Ю.В. (м. Київ)

Гречаніна О.Я. (м. Харків)

Губенко І.Я. (м. Черкаси)

Децик О.З. (м. Івано-Франківськ)

Донская С.Б. (м. Київ)

Колеснік О.О. (м. Київ)

Колупаєва А.А. (м. Київ)

Лісний І.І. (м. Київ)

Мартинюк В.Ю. (м. Київ)

Матюха Л.Ф. (м. Київ)

Міщенко Т.С. (м. Харків)

Пінчук І.Я. (м. Київ)

Слугоцька І.В. (м. Івано-Франківськ)

отець Ігор Бойко (м. Львів)

 

Редакційна рада:

Бабов К.Д. (м. Одеса)

Болтівець С.І. (м. Київ)

Вайнилович (Беларусь)

Гойда Н.Г. (м. Київ)

Глумчер Ф.С. (м. Київ)

Хубертус фон Фосс (Німеччина)

Глушко Л.В. (м. Івано-Франківськ)

Козявкін В.І. (м. Трусквець)

Корж О.М. (м. Харків)

Максименко С.Д. (м. Київ)

Місяк С.А. (м. Київ)

Мясоєдов С.Д. (м. Київ)

Міклош Лукаш (Угорщина)

Нетяженко В.З. (м. Київ)

Омельченко Л.І. (м. Київ)

Пальчик А.Б. (Росія)

Семигіна Т.В. (м. Київ)

Стаднюк Л.А. (м. Київ)

Христина де Вальден-Галушко (Польща)

Хусейнов З.Х. (Таджикистан)

Ціалковська-Риж О. (Польща)

Шафер Юдіт (Угорщина)

Шекера О.Г. (м. Київ)

Чайковська В.В. (м. Київ)

Черенько С.О. (м. Київ)

Яковенко І.В. (м. Київ)

Ястремська С.О. (Тернопіль)

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛА

Журнал видається українською, російською та англійською мовами.

Журнал публікує результати оригінальних досліджень, проблемні та дискусійні матеріали, звіти конференцій, семінарів та інших заходів з питань реабілітації та пліативнох медицини, літературні огляди та лекції, рецензії на книжки, монографії, підручники тощо, інформує читачів про фармацевтичні новинки та досягнення в області вітчизняних та зарубіжних інновацій.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика до друку.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються.

Висловлені у статтях положення не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Передрук публікацій в інших виданнях дозволяється тільки з письмової згоди редакції журналу з обов’язковим посиланням на першоджерело.

БІОЕТИКА, ІНФОРМОВАНА ЗГОДА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

розділ знаходиться у розробці

ПРОЦЕС І ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації матеріали рукопису оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам відповідної сфери. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній час рецензування складає 2-3 тижні.

На підставі висновку рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

– прийняти рукопис для публікації з невеликими правками або без них;

– відправити манускрипт авторам для виправлення зазначених недоліків з подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

– відмовити в публікації статті (зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування базуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється в редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом зі всіма зауваженнями та побажаннями рецензента та головного редактора. Перероблений варіант рукопису направляється на повторне рецензування.

У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється мотивована відмова. Рукопис автору не повертається.

Під час роботи з наданими в редакцію статтями редактори дотримуються конфіденціальності щодо будь-якої інформації. Все листування між рецензентами та авторами ведеться через редакцію. Всі матеріали, що виникають в ході рецензування, редакційної обробки манускрипту: листування з журналом, звіти експертів щодо розгляду статті, інші конфіденційні матеріали не повинні розміщатися на веб-сайтах, бути опублікованими без попереднього погодження з боку редакційної колегії або представленими як опубліковані.

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Усі статті в журналі розподіляються за основними рубриками:

– актуальна тема

– Організація паліативної та реабілітаційної допомоги

– матеріали конференції

– обговорюємо проекта

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Правила подання матеріалу для публікації:

· Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.

· Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи, в якій він був виконаний, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, та експертним висновком про можливість відкритої публікації.

· На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, прізвища, ім’я та по батькові (повністю), поштова адреса установи, номери телефонів (службовий), ступінь, звання, посада. Обов’язково контактний телефон автора/ів, з яким/и редакція може спілкуватися за виниклими питаннями.

· Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох екземплярів українською або російською мовами:

– тексту (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не більше 8 сторінок, оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (якщо у статті є посилання, не більше 20 літературних джерел, в оглядах – не більше 50),

– таблиць;

– рисунків (не більше 4) та підписів до них.

· До статті надаються реферати українською, російською та англійською мовами з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів авторів, а також назви установи на цих мовах. Обсяг резюме не повинен перевищувати 200-250 слів. Обов’язково надаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значимості, що сприятиме індексуванню статті в інфоpмаційно-пошукових системах. Резюме є незалежним від статті джерелом інформації. Воно буде надруковано окремо від основного тексту статті і має бути зрозумілим без посилання на саму публікацію. Резюме є коротким і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними розділами та повинно відображати основний зміст статті, виходити з логіки викладення матеріалу та опису результатів у статті з наведенням конкретних даних.

· Резюме до оригінальної статті повинно бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати; г) висновки. Всі розділи в резюме повинні бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом тощо) резюме повинно включати короткий виклад основної концепції статті та ключові слова.

· Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються роздрукованими та на електронному носії. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжстроковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом p текстовим файлом подаються на електронному носії.

· На першій сторінці зазначаються: індекс УДК зліва, ініціали та прізвища авторів, місто у скобках, назва статті, назва установи, де працюють автори.

· Список літератури подається відразу за текстом. Джерела літератури розташовуються за алфавітом за вимогами ВАК до наукових робіт Всі джерела повинні бути пронумерованими та мати не більше 5-7-річну давність.

· Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються и не повертаються авторам.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне редагування.

ПЕРВАГИ ДЛЯ АВТОРІВ

· можливість присвоювання статтям цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI;

· безкоштовна публікація статей;

· можливість подачі статей на одній з трьох мов: українською, російською або англійською;

· безкоштовне поширення електронної версії у мережі Інтернет;

· можливість публікації у короткий термін;

· періодичність виходу номерів журналу не менше, ніж 6 разів на рік;

· можливість електронного надання статті з любой частини світу через зручний веб-інтерфейс;

· відповідність друкованої та електронної версії журналу міжнародним стандартам;

· увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування.

ПІДПИСКА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

З питань розміщення реклами звертайтесь в редакцію по тел. +38 044 498 08 80 (34) к Арестович Ірині Василівні

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Група компаній «МедЕксперт» 
Адреса для кореспонденції: 04211, Україна, м. Київ, а/с 80 
Телефон/факс: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880. 
Е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua 
Сайт: http://www.med-expert.com.ua