• Проліферативна активність та рецепторний статус доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників
До змісту

Проліферативна активність та рецепторний статус доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):158–164; doi 10.15574/HW.2016.112.158 
 

Проліферативна активність та рецепторний статус доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників 
 

Суханова А. А., Неспрядько С. В., Мельник М. М., Єгоров М. Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Національний інститут раку МОЗ України, м. Київ

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, м. Київ 
 

Мета дослідження: вивчення особливостей експресії маркера проліферації Кі-67 та рецепторів естрогенів (ER) у клітинах доброякісних (ДЕПЯ) і пограничних епітеліальних пухлин яєчників (ПЕПЯ) та визначення їхньої клінічної цінності для прогнозу перебігу пухлинного процесу та обґрунтування тактики подальшого лікування.


Матеріали та методи. Дослідження проведені на матеріалі 60 хворих із ДЕПЯ і ПЕПЯ, які проходили обстеження та лікування протягом 2010–2016 рр. Було вивчено особливості менструальної функції хворих, дані ультразвукового та допплєрографічного дослідження, показники сироваткових онкомаркерів, проведене морфологічне та імуногістохімічне дослідження з визначенням Кі-67 та ER у зразках ДЕПЯ та ПЕПЯ.


Результати. Отримані результати визначення Кі-67 свідчать про неоднорідність експресії з коливанням індивідуальних показників від 0% до 15%. Індекс проліферації (ІП) в середньому складав 5,07±0,47%, медіана (МЕ) становила 4%. Визначено, що майже у всіх ДЕПЯ (96,7%) відзначався низький ІП – <10%, тоді як 5 із 10 серозних пограничних цистаденом (50%) і 1 із 10 пограничних муцинозних цистаденом (10%) були віднесені до високопроліферувальних (ІПі10%) пухлин. Виявлено, що у клітинах більшості ДЕПЯ і ПЕПЯ наявна експресія ER. Індивідуальні значення рівня експресії ER коливались від 2,0% до 90,0%. ІМ (індекс мітки) ER в середньому склав 45,08±3,2%, МЕ=49,5%. Установлено достовірне (р<0,05) зниження рівня експресії ER у ЕПЯ хворих пізнього репродуктивного віку у порівнянні з молодшими пацієнтками, а також у клітинах ПЕПЯ у порівнянні з ДЕПЯ.


Заключення. Визначений асоціативний зв’язок експресії Кі-67 та ER з потенціалом злоякісності ЕПЯ свідчить про необхідність їхнього використання для прогнозу перебігу пухлинного процесу та призначення індивідуалізованої адекватної тактики лікування хворих.


Ключові слова: доброякісні і пограничні пухлини яєчників, імуногістохімічне дослідження, Кі-67, рецептори естрогенів.


Література

1. Абдуллаева ЛМ. 2012. Клинико-гистологическая характеристика доброкачественных образований яичников. Здоровье женщины 2(68):197–198.

2. Амандосова АН. 2013. Специфичность онкомаркера СА125 при заболеваниях яичника. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики 2:46.

3. Бабиченко ИИ, Ковязин ВА. 2008. Новые методы иммуногистохимической диагностики опухолевого роста: Учеб. пособие. М, РУДН:109.

4. Боженко ОЮ. 2012. Порівняльний аналіз застосування онкомаркерів СА125 та НЕ4 при диференціальній діагностиці пухлин яєчників. Здоровье женщины 8(74):183–186.

5. Волкова АВ, Чепик ОФ, Бахидзе ЕВ, Тен ВП. 2005. Роль антигена Кі-67, мутированного гена-супрессора р53 и митотической активности опухоли в определении прогноза гранулезоклеточных опухолей яичников взрослого типа. Вопросы онкологии 51;4:455–459.

6. Єгоров ОО. 2012. Лапароскопічне органозберігаюче лікування пограничних пухлин і ранньої онкологічної патології яєчників. Таврический медико-биологический вестник 2;1(58):115–117.

7. Наседкин АГ. 2007. Клиническая картина и морфология яичникового придатка при различных видах кист яичников. Сибирский медицинский журнал 2:101–104.

8. Носенко ЕН. 2008. Некоторые вопросы современной классификации, эпидемиологии и патогенеза доброкачественных кистозных образований яичников у девочек-подростков и женщин активного репродуктивного возраста. Газета «Новости медицины и фармации». Гинекология (253) (тематический номер). http://www.mif-ua.com/archive/article/5992

9. Носенко ОМ. 2013. Морфологічні аспекти доцільності проведення органозберігаючих операцій у жінок репродуктивного віку з кістозними доброякісними утвореннями яєчників, зацікавлених у реалізації репродуктивної функції. Медико-соціальні проблеми сім’ї 2(18):51–55.

10. Пожарисский КМ, Леенман ЕЕ. 2004. Прогностическое и предсказательное значение иммуногистохимических маркеров при онкологических заболеваниях: Материалы ІІІ съезда онкологов и радиологов СНГ, Минск, 25–28 мая 2004 г. В 2 ч. Ч. 1. Мн, ОДО «Тонпик»:113–116.

11. Репина НБ. 2005. Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристика серозных опухолей яичника: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.14. Онкология. Рязань.

12. Рожковская НН, Гладчук ИЗ, Александров АЛ. 2007. Возможности комплексного ультразвукового обследования в дооперационной диагностике опухолевидных образований яичников. Репродуктивное здоровье женщины 2:22–24.

13. Шацева ТА, Мухина МС. 2004. Антиген Кі-67 в оценке опухолевой пролиферации. Его структура и функции. Вопросы онкологии 50;2:157–164.

14. Arias-Pulido H, Smith HO, Joste NE, Bocklage T, QuallsCR, Chavez A, Prossnitz ER, Verschraegen CF. 2009, Sep. Estrogen and progesterone receptor status and outcome in epithelial ovarian cancers and low malignant potential tumors. Gynecol Oncol. 114(3):480–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2009.05.045; PMid:19560192 PMCid:PMC2756056

15. Brown DL. 2007. A practical approach to the ultrasound characterization of adnexal masses. Ultrasound Q 23:87–105. http://dx.doi.org/10.1097/01.ruq.0000263849.45926.cb; PMid:17538485

16. Buchynska LG, Iurchenko NP, Grinkevych VM, Nesina IP, Chekhun SV, Svintsitsky VS. 2009, Mar. Expression of the estrogen and progesterone receptors as prognostic factor in serous ovarian cancers. Exp Oncol. 31(1):48–51. PMid:19300417

17. Cйcile Le Page, David G Huntsman, Diane M. Provencher and Anne-Marie Mes-Masson. 2010. Predictive and Prognostic Protein Biomarkers in Epithelial Ovarian Cancer: Recommen-dation for Future Studies. Cancers. 2:913–954. http://dx.doi.org/10.3390/cancers2020913; PMid:24281100 PMCid:PMC3835111

18. Chu S, Mamers P, Burger HG, Fuller PJ. 2000, Mar. Estrogen receptor isoform gene expression in ovarian stromal and epithelial tumors. J Clin Endocrinol Metab. 85(3):1200–5. http://dx.doi.org/10.1210/jcem.85.3.6449http://dx.doi.org/10.1210/jc.85.3.1200; PMid:10720062

19. Crum CP, Drapkin R, Miron A, Ince TA, Muto M, Kindelberger DW, Lee Y. 2007. The distal fallopian tube: a new model for pelvic serous carcinogenesis. Curr Opin Obstet Ginecol 19(1):3–9. http://dx.doi.org/10.1097/GCO.0b013e328011a21f; PMid:17218844

20. Douglas L. Brown, Kika M. Dudiak MD, and Faye C. Laing, MD. Adnexal Masses. 2010, Feb. US Characterization and Reporting. Radiology 254(2):342–54. http://dx.doi.org/10.1148/radiol.09090552; PMid:20089722

21. du Bois A, Ewald-Riegler N, du Bois O et al. 2009. Borderline tumors of the ovary: A systematic review. Geburtsh Frauenheilk. 69:807–833. http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1186007

22. Gursan N, Sipal S, Calik M, Gundogdu C. 2009, Apr. P53, bcl-2, Ki-67 li (labeling index) status in benign, proliferative, and malignant ovarian surface epithelial neoplasms. Eurasian J Med. 41(1):10–4. PMid:25610057 PMCid:PMC4261648

23. Kupesic S, Plavsic BM. 2006, Sep-Oct. Early ovarian cancer: 3-D power Doppler. Abdom Imaging. 31(5):613–9. http://dx.doi.org/10.1007/s00261-005-0398-1; PMid:16447081

24. Longacre TA, Gilks CB. 2009. Surface epithelial stromal tumours of ovary. In: Nucci MR, Olivia E (eds), Gynecologic pathology, Elsevier Churchill Livingstone:390–450.

25. Luminiюa Nicoleta Giurgea, Carmen Ungureanu, Maria Sultana Mihailovici. 2012. The immunohistochemical expression of p53 and Ki67 in ovarian epithelial borderline tumors. Corre-lation with clinicopathological factors. Rom J Morphol Embryol. 53(4):967–973. PMid:23303020

26. Naik PS, Deshmukh S, Khandeparkar SG, Joshi A, Baba-nagare S, Potdar J, Risbud NS. 2015, Oct-Dec. Epithelial ovarian tumors: Clinicopatho-logical correlation and immunohistochemical study. J Midlife Health 6(4):178–83. http://dx.doi.org/10.4103/0976-7800.172349; PMid:26903759 PMCid:PMC4743281

27. Ouellet V et al. 2008. Immuno-histochemical profiling of benign, low malignant potential and low grade serous epithelial ovarian tumors. BMC Cancer. 8:346. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2407-8-346; PMid:19032793 PMCid:PMC2610034

28. Piek JM, van Diest PJ, Verheijen RH. 2008. Ovarian carcinogenesis: An alternatine hypothesis. Adv Exp Med Biol 622:79–87. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68969-2_7; PMid:18546620

29. Shih Iem, Kurman RJ. 2004, May. Ovarian tumorogenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis. Am J Pathol. 164(5):1511–8.

30. Sylvia Mary T, Kumar S, Dasari P. 2012, Jan-Mar. The expression immunohistochemical markers estrogen receptor, progesterone receptor, Her-2-neu, p53 and Ki-67 in epithelial ovarian tumors and its correlation with clinicopathologic variables. Indian J Pathol Microbiol. 55(1):33–7. http://dx.doi.org/10.4103/0377-4929.94852; PMid:22499297