• Прогнозування особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей 
ua До змісту

Прогнозування особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей 

 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):120–123; doi 10.15574/SP.2014.63.120 

 

Прогнозування особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей 

Тяжка О. В., Савенко Ю. О.

 

Мета: підвищити ефективність прогнозування важкості перебігу бронхіальної астми (БА) у дітей шляхом вивчення генетичних, імунних та клінічних показників. 

Пацієнти і методи. Було обстежено 49 дітей з алергічною патологією. До першої групи увійшли 22 дитини з атопічним дерматитом (АД), до другої групи — 27 дітей з БА. Вивчалися різноманітні варіанти аллельного поліморфізму генів групи глутатіон-S-трансферази (GSTT1, GSTP1, GSTM1), рівня загального IgE в крові, проаналізовано анамнез. 

Результати. Встановлено, що загалом 81% дітей з алергічною патологією мають мутації в досліджуваних генах. Статистично достовірне підвищення частоти делеційного поліморфізму в гомозиготному стані гена GSTM1 було виявлено при обтяженій за атопією спадковості порівняно з хворими, родовід яких не був обтяжений випадками алергічної патології. У хворих на БА середнього ступеня важкості була вірогідно підвищена частота делеційного поліморфізму гена GSTM1 порівняно з хворими з легким перебігом. 

Висновки. У дітей, хворих на БА, доцільне визначення поліморфізму гена GSTM1 (одноразово) та рівня загального IgE в крові (в динаміці) з метою прогнозування у них важкості перебігу захворювання та визначення тактики лікування. Доведено негативний вплив обтяженої атопією спадковості, пасивного паління, недотримання гіпоалергенного побуту та гіпоалергенного харчування на клінічний перебіг БА. 

Ключові слова: бронхіальна астма, атопічний дерматит, делеційний поліморфізм генів глутатіон-S-трансферази. 

REFERENCES 

1. Белая книга WAO по аллергии 2011—2012: резюме на русском языке / Р. И. Сепиашвили, Т. А. Славянская // Copyright 2011 World Allergy Organization. — М. : Медицина_Здоровье, 2011. — 12 с.

2. Беш Л. В. Бронхіальна астма у дітей раннього віку: особливості діагностики й лікування / Л. В. Беш // Здоров'я України. — 2011. — № 2 (14). — С. 45—46.

3. Желенина Л. А. Полиморфизм генов семейства глутатион-S-трансферазы (GST) при бронхиальной астме у детей / Л. А. Желенина, Т. Э. Иващенко // Аллергология. — 2003. — № (2). — С. 13—16.

4. Клиническая иммунология и аллергология: пособие для студ., врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей / Г. Н. Дранник. — 4-е изд., доп. — К., 2010. — 552 с. : ил.

5. Майданник В. Г. Современные стандарты в лечении аллергий: нновационные технологии и безопасность на первом месте /

В. Г. Майданник // Здоров'я України. — 2010. — № 13—14 (242—243). — С. 10.

6. Поліморфізм генів детоксикації ксенобіотиків та їх зв'язок із розвитком і перебігом бронхіальної астми у дітей прикарпаття / Л. Я. Литвинець, О. Б. Синоверська, О. З. Гнатейко, Н. В. Віштак // Перинатол. і педіатрія. — 2012. — № 1 (49). — С. 96—99.

7. Романюк Л. И. Свободно дышать, чтобы жить: современные методы борьбы с бытовыми аллергенами / Л. И. Романюк // Здоров'я України. — 2010. — № 6 (235). — С. 45.

8. Тяжка О. В. Атопічний дерматит у дітей / О. В. Тяжка, Ю. С. П'ятницький. — 2_е вид. — Вінниця : Нова Книга, 2011. — 128 с.

9. Уніфікований клінічний Протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги бронхіальна астма у дітей : наказ МОЗ України від 08.10.2013 р. № 868 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.moz.gov. ua. — Назва з екрану.

10. Ruby Pawankar, Giorgio Canonica, Stephen T. Holgate, Richard F. Lockey. On behalf of the World Allergy Organization (WAO), the WAO White Book on Allergy 2011—2012: Executive Summary express their gratitude to the charity, Asthma, Allergy and Inflamation Research (AAIR) for support in the production of this publication. — USA, 2012. — 220 p.