• Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують

Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):71–73; doi 10.15574/HW.2017.121.71

Набхан О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: зниження частоти невиношування вагітності у ІІ триместрі та перинатальної патології у жінок, які багато народжують, на підставі вивчення клініко-ехографічних, допплерометричних, ендокринологічних, біохімічних і мікробіологічних особливостей, а також шляхом розроблення та впровадження удосконаленого алгоритму лікувально-профілактичних заходів.

Матеріали та методи. Дослідження було проведено у два етапи: І етап (ретроспективне дослідження) – виконаний клініко-статистичний аналіз 146 історій пологів жінок, які багато народжують; ІІ етап (проспективне дослідження) – обстежено 110 пацієнток, серед яких 60 вагітних, що багато народжують, були розподілені методом випадкового вибору на дві групи.

Результати. Ефективність удосконаленого нами алгоритму полягає у суттєвому зниженні у жінок, які багато народжують, частоти: гестаційної анемії (у 2,5 разу), загрози передчасних пологів (у 4,6 разу), плацентарної дисфункції (у 2,3 разу), порушень мікробіоценозу статевих шляхів (у 2,2 разу), передчасних пологів (у 2 рази), передчасного розриву плодових оболонок (у 2,7 разу), затримки розвитку плода (у 2 рази), дистресу плода (у 3,1 разу), абдомінального розродження (у 2,8 разу) та реалізації інтраамніального інфікування (у 2,5 разу). Сумарна захворюваність новонароджених у ранній неонатальний період знизилася у 2,5 разу, а перинатальні втрати були відсутні.

Заключення. Удосконалений нами алгоритм необхідно використовувати у жінок, які багато народжують, у лікувальних закладах усіх рівнів.

Ключові слова: невиношування, жінки, які багато народжують, профілактика.

Література:

1. Белази Н., 2011. Порівняльні аспекти акушерської та перинатальної патології у жінок, які повторно і багато народжують // Галицький лікарський вісник: 1: 90–91.

2. Закиров И.З., 2008. Течение и исход беременности и родов у многорожавших женщин // Акушерство и гинекология: 3: 31–34.

3. Мухитдинова Т.К., 2010. Значение гемостазиологического скрининга у беременных, рожениц и родильниц в условиях Узбекистана // Физиология и патология гемостаза. –Ташкент: 212.

4. Петров А.М., 2014. Клиника и патогенез нарушений сократительной деятельности матки у многорожавших женщин // Сборник нучных трудов, посвященных 25-летию ИОЗМР АМН Туркменистана., Ашгабат: 27–35.

5. Радзинский В.Е., 2013. Проблемы материнской смертности в мировой перспективе // Вестник акушера-гинеколога: 2: 5–10.

6. Хамидов М.Х., 2014. Исход беременности и родов для плода и новорожденного у перво-, повторно- и многорожавших // Акушерство и гинекология: 7 : 44–46.

7. Hammad A.E., 2013. Women and health security //Wld Hlth Statist. Quart.: 49: 2: 74–77.